FAQ

Poniższe pytania są umieszczone w kolejności chronologicznej. Najnowsze wpisy znajdują się na górze listy. Jeśli chcesz przejść do konkretnego obszaru tematycznego, kliknij w kategorię w menu z lewej strony.

Jak liczyć godziny prowadzone przez nauczycieli, dla których uczelnia jest podstawowym miejscem pracy dla kierunków, które nie miały skutecznego naboru 2018/2019 i/lub 2019/2020 (np. kierunek będzie wygaszany, likwidowany) i studenci są tylko na wyższych semestrach?

Czym jest znacznik „W procedurze skreślenia” i jakich przypadków dotyczy?

W jak sposób raportować studenta, który jest w trakcie skreślenia?

Kiedy należy wprowadzić datę skreślenia do systemu?

Co oznacza w Systemie POL-on data skreślenia? Jaką datę uczelnia powinna wpisać w pole data skreślenia?

Czy pracownik przebywający na długotrwałym urlopie musi prowadzić badania, czy należy mu wpisać udział czasu pracy 0%?

Jak długo skreślony doktorant jest widoczny w Wykazie osób ubiegających się o stopień doktora?

Dlaczego znając datę ustania zatrudnienia doktoranta szkoły doktorskiej nie mogę jej od razu wpisać do modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Czy można skorygować stopień, którego dotyczy postępowanie awansowe?

Co w sytuacji, gdy podmiot habilitujący nie posiada numeru PESEL członka komisji habilitacyjnej?

Czy należy zaznaczać informację o podstawowym miejscu pracy u pracowników instytutów badawczych i PAN?

Czy należy zaznaczać informację o podstawowym miejscu pracy pracownikowi uczelni niebędącemu nauczycielem akademickim?

Co w sytuacji, gdy doktorant nie ma obowiązku dydaktycznego, a jedynie w planie studiów ma wskazane współprowadzenie określonej liczby godzin zajęć? Czy należy go zarejestrować w module Pracownicy jako inną osobę prowadzącą zajęcia?

Czy instytut badawczy lub PAN powinien rejestrować zgodę na dodatkowe zatrudnienie w podmiocie niezarejestrowanym w POL-onie (np. uczelni zagranicznej)?

W szkole doktorskiej mamy część doktorantów – uczestników programu Doktorat Wdrożeniowy. Czy należy utworzyć dwa programy kształcenia: jeden dla doktorantów programu DW, do którego będą przypisane podmioty współpracujące przy kształceniu i drugi dla doktorantów kształcących się poza programem DW – bez podmiotów współpracujących przy kształceniu?

Jeżeli datą wszczęcia postępowania na doktora (tryb: studia doktoranckie) jest data złożenia wniosku o wyznaczenie promotora, to co w sytuacji, jeśli organ uczelni/instytutu nie wyrazi zgody na wyznaczenie tej osoby, o którą wnioskuje doktorant? 

Zgodnie z art. 221 ustawy 2.0, w terminie 12 tygodni od dnia otrzymania wniosku RDN wyznacza 4 członków komisji habilitacyjnej, a podmiot habilitujący, w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o członkach komisji habilitacyjnej wyznaczonych przez RDN, powołuje komisję habilitacyjną. Czy termin na rejestrację w POL-onie tych 4 członków komisji wyznaczonych przez RDN biegnie od dnia wyznaczenia ich przez RDN, czy od powołania całej komisji przez podmiot habilitujący?

Który podmiot i kiedy powinien zarejestrować postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego w sytuacji, gdy podmiot wskazany przez kandydata nie wyraził zgody na przeprowadzenie postępowania?

Jeśli podmiot habilitujący podejmie oficjalną decyzję o wszczęciu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego, to czy może zarejestrować postępowanie w POL-onie wcześniej, tj. przed upływem 4 tygodni, o których mowa w art. 221 ust. 2 ustawy?

Co oznaczają „data wszczęcia postępowania” i „data złożenia wniosku” w przypadku postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego? Od kiedy należy liczyć 14-dniowy termin na zarejestrowanie postępowania?

Czy w polu „Nazwa podmiotu, we współpracy z którym prowadzone jest kształcenie” powinniśmy wpisać firmę doktoranta, który został przyjęty do szkoły doktorskiej w ramach programu doktorat  wdrożeniowy?

Czy istnieje możliwość archiwizowania danych w module Osoby ubiegające się o stopień doktora? 

Czy zmniejszenie wysokości stypendium doktoranckiego, wynikające z zawieszenia kształcenia, należy zarejestrować w systemie jako operację zmiany?

Czy postępowanie awansowe można usunąć?

Dlaczego nie widzę numeru PESEL/dokumentu tożsamości osoby, wobec której toczy się postępowanie awansowe?

Jak należy uzupełnić pole „Podmiot zatrudniający” w sytuacji, gdy recenzent rozprawy doktorskiej lub członek komisji habilitacyjnej jest emerytem?

Co oznaczają „data wszczęcia postępowania” i „data złożenia rozprawy” w przypadku postępowania o nadanie stopnia doktora – tryb eksternistyczny?

Co oznaczają „data wszczęcia postępowania” i „data złożenia rozprawy” w przypadku postępowania o nadanie stopnia doktora – tryb kształcenie doktorantów?

Co oznaczają „data wszczęcia postępowania” i „data złożenia rozprawy” w przypadku postępowania o nadanie stopnia doktora – tryb studia doktoranckie?

Co zrobić, jeśli błędnie zarejestrowałem oświadczenie pracownika?

Co zrobić, jeśli nie zarejestrowałem oświadczenia pracownika w terminie?

Czy wynikające z § 9 rozporządzenia ws. POL-on 21 dni na zarejestrowanie lub aktualizację danych pracownika oznacza dni  kalendarzowe czy robocze?

Jak prawidłowo powinien być zarejestrowany „stary” doktorant, który ma prowadzone studia doktoranckie przez uczelnię A, a doktorat broni na uczelni B?

Jak należy wykazać w sprawozdaniu o mobilności absolwenta, który w ramach tego samego cyklu studiów wyjeżdżał za granicę w celu studiowania oraz na praktyki (ta sama destynacja lub dwie różne)?

Jak należy wykazać w sprawozdaniu o mobilności absolwenta, który w ramach tego samego cyklu studiów wyjeżdżał za granicę w celu studiowania dwukrotnie, ale do dwóch różnych państw?

Czy w sprawozdaniu o mobilności za 2019 r. w ogóle nie należy wykazywać danych dotyczących filii, czy też należy je połączyć z danymi instytucji głównej?

Czy w sprawozdaniu o mobilności za 2019 r. należy wykazać absolwentów, którzy obronili się w 2019 r. oraz uczestniczyli w mobilności w roku akademickim 2018/19, czy także w latach wcześniejszych?

Co mam zrobić, jeśli mój podmiot nie ma danych kwalifikujących się do sprawozdania o mobilności (S-M)?

Dlaczego dodając zawiadomienie o nadanym stopniu nie mam do wyboru jednostki, która nadała stopień, a jedynie instytucję główną?

Czy w przypadku osób przebywających na urlopach bezpłatnych lub wychowawczych należy wpisać jakąś wartość w sekcji pensum dydaktyczne, czy też należy zostawić pole bez wypełnienia?

Czy zestawienie rozszerzone pracowników mogłoby zawierać numer ORCID?

Zestawienia w Bazie wiedzy RAD-on są publicznie dostępne – czy można je pokazać w innych bazach dotyczących nauki?

W Bazie wiedzy RAD-on w zestawieniu „Osoby ubiegające się o tytuł profesora – opinie recenzentów” jest tak mało osób (i recenzji)? Dlaczego?

Dlaczego w sytuacji, kiedy pracownik realizuje pewną pulę godzin na studiach licencjackich i na studiach magisterskich na tym samym kierunku wykazujemy godziny realizowane na studiach magisterskich?

Jak wykazać zwiększenie stanu funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego?

Dlaczego nie mogę pobrać szablonu sprawozdania? System wyświetla błąd „Przed pobraniem szablonu należy wypełnić dane dotacji”.

Jak należy raportować liczbę godzin zajęć w module Pracownicy w przypadku, gdy kształcenie realizowane jest bez podziału na kierunki?

Czy w liczbie godzin zajęć w module Pracownicy uwzględniamy też godziny ponadwymiarowe?

Czy jest możliwa zmiana danych osobowych pracowników (np. zmiana nazwiska po zmianie stanu cywilnego) za pomocą pliku xml?

Jak zmienić kolejność dyscyplin w oświadczeniu o liczbie N? Jest odwrotna niż w przypadku oświadczenia o dyscyplinach.

Jak należy zarejestrować pracownika zatrudnionego w dwóch grupach pracowniczych: w grupie badawczo-dydaktycznej w wymiarze ½ etatu oraz w grupie badawczo-technicznej w wymiarze ½ etatu? Jak zarejestrować mu oświadczenia, jeżeli prowadzi badania oraz złożył oświadczenie o liczbie N tylko w ramach zatrudnienia w grupie badawczo-dydaktycznej?

Czy należy rejestrować liczbę godzin zajęć z przedmiotów, które nie są przypisane do żadnego programu studiów, a są utworzone tylko dla studentów z wymian zagranicznych typu Erasmus?

Jak raportować liczbę godzin zajęć, jeżeli cykl kształcenia zaczyna się od semestru letniego (dotyczy to głównie studiów niestacjonarnych)? W związku z tym rok akademicki i rok studiów wynikający z programu studiów “rozjeżdżają się”. Np. pierwszy rok studiów wynikający z programu zaczyna się w roku akademickim 2019/2020 (I semestr), a kończy się w roku akademickim 2020/2021 (II semestr). Jak rozpisać takie sytuacje w POL-onie, skoro raportować można na lata akademickie, ale powinno się to robić zgodnie z programem studiów?

Czy w przypadku cudzoziemców zatrudnionych jako inne osoby prowadzące zajęcia można wprowadzić informacje o kompetencjach w innym języku niż polski, np. po angielsku?

Czy jako inne osoby prowadzące zajęcia należy rejestrować również osoby, które miały zawartą umowę na 2-5 godzin zajęć? Czy jest jakiś limit godzin?

Jak w module Pracownicy należy zarejestrować doktoranta, który jednocześnie jest zatrudniony na uczelni etacie?

Jakie nieobecności rejestrować w systemie POL-on? W rozporządzeniu jest mowa tylko o zasiłku chorobowym, natomiast pracownicy korzystają również z zasiłków opiekuńczych (np. na chore dziecko) – to też jest nieobecność, na którą otrzymuje się L4. Czy podawać ją do liczby nieobecności?

Czy jeśli w planach studiów praktyki nie mają przypisanej liczby godzin, to nie należy ich raportować do POL-onu (w modułach Pracownicy i Kierunki)?

Czy każdy promotor musi być zarejestrowany w module Pracownicy w POL-onie?

Po pobraniu i otworzeniu wygenerowanego raportu dotyczącego niespójności między modułem studenci i kierunki (moduł Raporty) widzę pusty arkusz. Co mam przez to rozumieć?

Do kiedy instytuty powinny dostosować w POL-onie stanowiska pracowników do nowej siatki stanowisk?

Czy dla doktorantów należy wprowadzać informację o „Rocznym wymiarze zajęć dydaktycznych – pensum dydaktycznym”?

Do kogo można kierować pytania merytoryczne dotyczące ewaluacji jakości działalności naukowej?

Kto powinien wprowadzać do POL-onu informacje na temat liczby godzin zajęć w przypadku kierunków współprowadzonych przez kilka podmiotów?

W którym miejscu należy uzupełnić pracownikowi informacje o pełnionych funkcjach kierowniczych w uczelni?

Czy należy rejestrować w POL-onie dodatkowe umowy cywilno-prawne pracowników instytutu badawczego zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę? Umowy nie dotyczą prowadzenia zajęć, ale np. badań.

Dlaczego w module Pracownicy nie widzę niektórych stopni lub tytułów, mimo że zawiadomienia o nich były wprowadzone w POL-onie 1?

Czy jest planowane dostosowanie siatki stanowisk pracowników do potrzeb instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz?

Czy w przypadku pracowników badawczo-dydaktycznych posiadających osiągnięcia artystyczne należy przy oświadczeniu o dyscyplinie zaznaczyć checkbox „prowadzenie działalności naukowej we wskazanej dyscyplinie”?

Jak należy uzupełnić pracownikowi stopień lub tytuł naukowy nadany przez zagraniczną instytucję? Nie ma takiej opcji do wyboru w POL-onie.

Czy w module Pracownicy można raportować informacje o osiągnięciach naukowych i artystycznych?

Czy w module Pracownicy należy zarejestrować osoby prowadzące zajęcia na podstawie umów cywilno-prawnych jako eksperci w ramach projektów UE?

Jaki wymiar pensum należy wprowadzić osobie będącej na rocznym urlopie naukowym?

Komu należy przypisać godziny zajęć w module Pracownicy w przypadku praktyk studenckich? Co w przypadkach, gdy umowa jest zawierana pomiędzy uczelnią a instytucją zatrudniającą opiekuna praktyk, np. szkołą, szpitalem?

Czy w przypadku zajęć ogólnouczelnianych (obieralnych) należy korygować pracownikowi liczbę godzin zajęć, jeżeli nie zapisał się na nie ani jeden student z danego kierunku?

Jak przenieść studiujących studentów na nowe semestry poprzez edycję tabelaryczną?

W jaki sposób umieścić w systemie POL-on informację o stwierdzeniu nieważności dyplomu ukończenia studiów?

W jaki sposób należy umieścić informacje w POL-on o studentach studiujących jednocześnie dwie lub więcej specjalności na tym samym kierunku, kończą studia w różnych terminach i należy im przypisać status absolwenta na kolejnych specjalnościach i wprowadzić dane o dyplomie skoro nie ma możliwości zarówno wykonania importu tych danych jak i wprowadzenia danych bezpośrednio w systemie?

Otrzymaliśmy zgodę z MNiSW na utworzenie kierunku. Czy kierunek powinnam do systemu wprowadzić sama, czy zgłosić to OPI?

Czy zmianę nazwy kierunku studiów uczelnia może wprowadzać sama, czy należy wysłać zgłoszenie do MNiSW?

Czy istnieje możliwość poprawy/edycji omyłkowo przesłanych dyscyplin podczas procesu migracji kierunków do POL-on 2.0?

Czy w module Kierunki studiów przy zliczaniu godzin prowadzonych zajęć należy uwzględnić tylko zajęcia „kontaktowe” takie jak: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria i laboratoria czy także te prowadzone w e-learningu?

Czy mogę poprosić o dodanie starego kodu do uruchomienia?

Czy zmiana punktów ECTS na kierunku wymaga generowania nowego uruchomienia kierunku?

Jaką opłatę należy wskazać w module kierunki, gdy mamy kilka wariantów czesnego (opłata roczna, semestralna, ratalna) i te kwoty są różne w zależności od wybranego wariantu studenta? W systemie istnieje możliwość jednokrotnego wyboru pola.

Jakie zasady należy zastosować przy opłatach podawanych w euro?

Jakie opłaty należy wpisać w polu, jeżeli opłaty mogą różnić się w stosunku do studentów?

Niektórzy doktoranci pobierają również stypendia w ramach projektów – czy należy tę kwotę dodać do stypendium doktoranckiego?

Kiedy należy wprowadzić promotora w module Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Kiedy i na jakich zasadach doktorant kształcący się w szkole doktorskiej może zmienić dyscyplinę, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska?

Kiedy należy wprowadzić do modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora dyscyplinę, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska?

Czy w sytuacji, gdy z różnych powodów nie został w terminie powołany promotor, należy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora wskazać opiekuna naukowego?

Czy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora należy podać promotora pomocniczego, jeśli został powołany?

Czy doktorantom realizującym „Doktorat wdrożeniowy” należy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora zarejestrować dane opiekuna pomocniczego?

Doktoranci w szkole doktorskiej współtworzonej przez kilka podmiotów są przypisani do różnych instytucji i to one opłacają ich stypendium. W POL-onie nie ma możliwości oznaczenia, do której z instytucji przypisany jest dany doktorant – wszystkich wprowadza instytucja wiodąca. Czy doktoranci zostaną przypisani instytucji wiodącej i uwzględnieni wyłącznie w jej algorytmie podziału środków finansowych?

Gdzie należy wprowadzić dane o prowadzeniu zajęć dydaktycznych przez doktoranta?

Jaką datę należy przyjmować przy określaniu daty skreślenia doktoranta na potrzeby systemu POL-on?

Jak wprowadzić datę zakończenia sprawowania funkcji przez promotora rozprawy doktorskiej?

Co należy wpisać w polu „Data wszczęcia postępowania” w zakładce „Postępowanie awansowe” (moduł Osoby ubiegające się o stopień doktora) w przypadku trybu eksternistycznego?

Dlaczego w module Osoby ubiegające się o stopień doktora widzę komunikat „Dokument jest niepoprawny – dane wymagają poprawy”, mimo że wszystkie dane są prawidłowe?

Jakie zestawienia mogę wygenerować samodzielnie z modułu Pracownicy? Jakie dane będą w nich zawarte?

Jak zarejestrować promotora, który jest na emeryturze?

Jaką podstawę przyjęcia i kształcenia cudzoziemców należy wskazać studentom, którzy wznawiają studia rozpoczęte przed 1 października 2019 r. lub kontynuują studia rozpoczęte przed 1 października 2019 r. na innym kierunku, profilu po skreśleniu?

Czy „Rozszerzone zestawienie pracowników podmiotu” (moduł Raporty) może obejmować również informacje o oświadczeniach o liczbie N złożonych prze pracowników w innych podmiotach?

Jak prawidłowo zarejestrować zatrudnienie doktoranta w module Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Czy pracownik, do którego obowiązków należy prowadzenie działalności naukowej, długotrwale nieobecny w pracy, ma obowiązek składania oświadczenia o liczbie N?

Dlaczego przy rejestracji szkoły doktorskiej nie wyświetlają mi się wszystkie dziedziny/dyscypliny?

Dlaczego nie mogę zapisać szkoły doktorskiej? Wyświetla się komunikat „W celu utworzenia szkoły doktorskiej należy podać większą liczbę dyscyplin”

Do kiedy uczelnie powinny dostosować w POL-onie stanowiska pracowników do nowej siatki stanowisk?

Do czego służy rola INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE?

Jak poprawnie wprowadzić pracownikowi stopień naukowy nostryfikowany?

W jaki sposób zarejestrować fakt, że pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas określony pracował krócej niż wynika to z umowy o pracę?

Kogo rejestrujemy w module Pracownicy? Czy rejestrujemy tam pracowników administracyjnych?

Kto wprowadza do POL-onu tytuł profesora?

Czy informacje o finansowaniu stanowiska pracy mogą zostać dodane do już zarejestrowanych pracowników importem masowym za pomocą XML?

Czy informacje o finansowaniu stanowiska pracy można zaciągać przez API, np. z systemu kadrowego uczelni?

Czy gdzieś w POL-onie rejestruje się informacje o stażach pracownika na innych uczelniach?

Czy przez API jest możliwe wgrywanie pojedynczej danej dla wielu pracowników?

Czy w polu „Źródło finansowania stanowiska pracy” w module Pracownicy trzeba uwzględnić tylko te źródła, które mają związek ze stosunkiem pracy? Co z finansowaniem wynikającym z umowy cywilno-prawnej?

Czy w module Pracownicy należy uwzględniać studia podyplomowe?

Czy można za pomocą importu masowego XML zarejestrować jedynie informację o prowadzonych badaniach (zakładka „Oświadczenia”, sekcja „Oświadczenie o dyscyplinie”) dla wielu pracowników?

Czy można przez API zarejestrować jedynie informację o prowadzonych badaniach (zakładka „Oświadczenia”, sekcja „Oświadczenie o dyscyplinie”) dla wielu pracowników?

Czy w module Pracownicy trzeba rejestrować osoby, które opiekują się studentami odbywającymi praktyki? Co w przypadkach, gdy umowa jest zawierana pomiędzy uczelnią a instytucją zatrudniającą opiekuna praktyk, np. szkołą, szpitalem?

Jak należy podać liczbę godzin zajęć w przypadku, gdy kierunek jest prowadzony tylko niestacjonarnie?

Jak w systemie POL-on ująć liczbę godzin zajęć, które w programie studiów są określone jako samokształcenie?

Przy wyliczaniu ilości dni nieobecności pracownika, jak należy rozumieć pojęcie „zasiłek chorobowy”?

Czy opłaty na poszczególnych kierunkach studiów należy wprowadzić tylko dla roku akademickiego bieżącego (2019/2020)?

Czy stare zawiadomienia będą migrowane czy zostają w starym POL-onie?

Skąd podmiot, który będzie prowadzić postępowanie habilitacyjne ma znać numery PESEL członków komisji habilitacyjnej?

Jak zarejestrować liczbę godzin zajęć w module Kierunki w przypadku przedmiotów obieralnych?

Jak należy podać łączną liczbę godzin zajęć wynikającą z programu studiów w module Kierunki, jeśli w planie studiów mamy inne godziny dla trzech różnych cykli kształcenia na jednym kierunku? Czy należy podać średnią liczbę godzin czy też najwyższą liczbę?

Czy osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym, które wszczęły przewód doktorski przed 30.04.2019 r. również powinny znaleźć się w wykazie osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora?

Czy stypendium doktoranckie podajemy w kwocie brutto czy netto?

Jak skorygować dane osobowe pracownika?

Co w sytuacji, gdy pracownik cudzoziemiec zmienił obywatelstwo na polskie? Czy należy mu usunąć informację o kraju urodzenia?

Od jakiego terminu będzie obowiązywało zgłaszanie „ciągłe” i w którym POL-on 1.0 czy 2.0 będzie ono dokonywane?

Od kiedy będzie obowiązkowe zgłaszanie studentów tylko w POL-on 2.0 XSD 8.0?

Czy osoby podsiadające polskie pochodzenie z ustawy o repatriacji również powinny być uwzględniani jako posiadacze Karty Polaka?

Jaką podstawę należy wybrać w przypadku studentów przyjętych na podstawie tzw. ustawy „przejściowej” (art. 222) na zasadach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych od roku akademickiego 2019/2020?

Czy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora należy zarejestrować doktorantów studiów doktoranckich, którzy złożyli wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na nowych zasadach?

Czy w module Studenci należy rejestrować studenta cudzoziemca, studenta innej uczelni, który realizuje studia kończące się uzyskaniem podwójnego dyplomu? Taki student spędza na uczelni polskiej semestr lub rok. Czy powinien zostać zarejestrowany na okres pobytu?

Jaką podstawę przyjęcia i studiowania należy wpisać cudzoziemcom, którzy zostali przyjęci decyzją administracyjną rektora na podstawie umowy między uczelniami? Umowy zawartej z podmiotami zagranicznymi przez uczelnię czy decyzji administracyjnej rektora?

Jaką podstawę zwolnienia z opłat należy wpisać cudzoziemcom, którzy zostali przyjęci (wpisem na listę studentów) na kierunek odpłatny, prowadzony w języku angielskim w przypadku, gdy cudzoziemiec jest z Unii Europejskiej?

Jak zgłosić studenta na ostatnim roku studiów kierunku, który jest wygaszany, a nie ma tego kierunku w nowym POL-onie? Student obroni się dopiero w semestrze letnim.

Czy „starzy” doktoranci, którzy mają wszczęte (ale jeszcze niezakończone) przewody doktorskie w starym trybie powinni być rejestrowani w module Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Czy jeśli student nie posiada podstawy do zwolnienia z opłat, ale złoży wniosek do rektora o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat, a rektor go zwolni (np. z powodu ciężkiej sytuacji materialnej), to czy w podstawie zwolnienia z opłat studentów zagranicznych zaznaczamy decyzję administracyjną rektora, a jeśli tak, to kiedy? (Czy jest to uzależnione od wysokości zwolnienia, np.: 20%, 60%, 100%)? Czy dotyczy to tylko cudzoziemców przyjętych od 1.10.2019 r.?

Czy mam rejestrować w POL-onie, a jeżeli tak, to gdzie, doktorantów ze szkoły doktorskiej?

W którym momencie rejestrujemy w POL-onie osobę ubiegającą się o stopień doktora w trybie eksternistycznym (w chwili złożenia przez nią wniosku o wyznaczenie promotora czy wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora)?

Gdzie wprowadzać osiągnięcia naukowe i artystyczne osoby obiegającej się o stopień doktora?

Czy w przypadku osoby ubiegającej się o stopień doktora eksternistycznie należy wypełnić zakładkę „Zatrudnienie”?

Czy dane z modułu Pracownicy będą w jakiś sposób połączone z modułem Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Gdzie dla doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej można uzupełnić numer ORCID?

Czy doktoranta szkoły doktorskiej wprowadza do modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora instytucja wiodąca czy może instytucja współprowadząca szkołę doktorską?

Czy podanie danych stypendium w module Osoby ubiegające się o stopień doktora jest obowiązkowe?

Czy w „starym” module Doktoranci „zakończenie realizacji studiów doktoranckich” jest równoznaczne z nadaniem stopnia doktora czy z zakończeniem kształcenia na studiach – uwzględniając/nie uwzględniając okresu przedłużenia studiów?

Dlaczego przy rejestracji osoby ubiegającej się o stopień doktora system wymaga podania zarówno numeru PESEL, jak i danych dokumentu tożsamości?

Czy będzie możliwość rejestracji doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej w module Osoby ubiegające się o stopień doktora za pośrednictwem masowego importu danych?

Czy obowiązek uzupełnienia danych w module Osoby ubiegające się o stopień doktora przed 15.04.2020 r. dotyczy również zakładki „rozprawa doktorska”?

Dlaczego przy szkole doktorskiej widzę symbol zamkniętej kłódki?

Dlaczego nie mogę dodać szkoły doktorskiej utworzonej z określoną datą pomimo tego, że uczelnia posiadała wtedy uprawnienia wystarczające do jej utworzenia?

Czy jeżeli jednego dnia usunę szkołę doktorską i od razu wpiszę ją ponownie (w module Szkoły doktorskie), to muszę uzupełnić dane w module Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Dlaczego po dodaniu/usunięciu szkoły doktorskiej w module Szkoły doktorskie nie widzę tej informacji w module Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Kto rejestruje szkołę doktorską w przypadku szkoły doktorskiej prowadzonej przez kilka podmiotów?

Czemu wszyscy lekarze w POL-on widnieją jako mgr?

Zgodnie z rozporządzeniem ws. POL-on w wykazie pracowników zamieszcza się następujące informacje: 1) nazwę szkoły doktorskiej; 2) nazwę albo zakres programu kształcenia w szkole doktorskiej; 3) liczbę godzin w semestrze przeznaczonych na kształcenie doktorantów. Proszę o informację, w którym miejscu dane te należy przypisać do pracownika?

Do kogo w MNiSW należy zwrócić się z prośbą o edycję błędnie wprowadzonego oświadczenia?

Czy wprowadza się godziny w ramach prowadzenia zajęć w szkole doktorskiej?

Co w sytuacji, gdy pracownik był na stanowisku badawczo-dydaktycznym i w związku z tym złożył dwa oświadczenia: o dyscyplinie i o liczbie N? Następnie przeszedł na stanowisko dydaktyczne, zaprzestał prowadzenia działalności naukowej, zatem automatycznie straciło ważność oświadczenie o N. W systemie pozostało oświadczenie o dyscyplinie. Czy trzeba podjąć jakiekolwiek działania, aby wygasić to oświadczenie, czy też ono pozostając w systemie nie ma wpływu na cokolwiek?

Wysłanie zmiany do istniejących warunków zatrudnienia (np. dodanie źródeł finansowania) po rozluźnieniu walidacji siatki stanowisk jest teraz blokowane przez komunikat o podstawowym miejscu pracy. Kiedy można się spodziewać poprawy?

Czy wszystkie inne osoby prowadzące zajęcia muszą mieć uzupełnione informacje o kompetencjach, czy tylko te, które mają 5-letnie doświadczenie?

Inne osoby prowadzące zajęcia – wykwalifikowani bibliotekarze – prowadzą zajęcia (ćwiczenia) z informacji naukowej. Są etatowcami na uczelni, nie mają podpisanych żadnych dodatkowych umów. Czy te osoby mają być wpisane do systemu POL-on?

Czy jeśli doktorant kończy studia w 2021 r., to czy możemy mu w kompetencjach zakończyć okres zatrudnienia rokiem 2020? Czy w przyszłym roku trzeba będzie pojedynczo dodać rok 2020-2021?

Jeśli doktorant jest zatrudniony na etat i jednocześnie zaczął studia doktoranckie, to co wpisujemy w kompetencjach? Czy jako datę zakończenia zatrudnienia podajemy rok obecny?

Jaki box należy zaznaczyć przy uczelni nadającej tytuł/stopień (podmiot istniejący czy historyczny), gdy obecnie ma ona inną nazwę, ale nadal istnieje? Np. KUL im. Jana Pawła II – nie miał rozszerzonej nazwy, gdy pracownik uzyskał stopień.

Czy w każdej chwili możliwa jest zmiana udziału czasu pracy we wskazanych dyscyplinach, np z 50% i 50% zmiana na 75% i 25%? Czy można takiej zmiany dokonać z datą wsteczną?

Czy data utworzenia szkoły doktorskiej to dzień wydania zarządzenia o utworzeniu szkoły czy data rozpoczęcia kształcenia 1.10.2019 r.?

Nowa nazwa grupy pracowniczej obowiązuje od 1.10.2018 r. (np. badawczo-dydaktyczni), a nowa nazwa stanowiska, zgodnie ze statutem uczelni, od 1.10.2019 r. Czy należy to wprowadzić jako dwie oddzielne pozycje?

Jaką datę zatrudnienia należy wpisać w sytuacji, gdy inna osoba prowadząca zajęcia nadal pracuje w danej instytucji?

Czy w module Pracownicy w zakładce „Nieobecności” trzeba wpisywać „0” w przypadku, gdy pracownik nie był na żadnej z absencji wymienionych w § 2 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia ws. POL-on?

U osób, które miały korygowane oświadczenie o dyscyplinach, np. zmieniały udział czasy pracy w dyscyplinach, obecnie nie ma możliwości zaznaczenia checkboxa „prowadzone badania”. Wyświetla się komunikat” „Data obowiązywania pierwszego udziału musi być zawsze równa dacie złożenia oświadczenia”. Co zrobić w tej sytuacji?

Czy do zakładki „Kompetencje” dla innej osoby prowadzącej zajęcia można wprowadzić poprzednie zatrudnienie na umowę zlecenia w tej uczelni?

Czy informacje o źródłach finansowania należy wpisać od 2017 r.?

Czy dla osoby ubiegającej się o stopień doktora w polu „Wysokość stypendium” podajemy wartość podstawową stypendium czy sumę wartości podstawowej i wynikającej ze zwiększenia stypendium?

Czy osoba, która nie prowadzi już badań i nie składa oświadczeń, ale nadal pracuje w podmiocie powinna mieć nadal trwające zatrudnienie czy należy jej zakończyć zatrudnienie?

Czy dla osób zatrudnionych na umowę cywilno-prawną wprowadzamy każdą umowę oddzielnie mimo ciągłości zatrudnienia (np osoba zatrudniona od 1.10.2018 r. ma odnawianą umowę zlecenia co semestr), czy wystarczy data początkowa pierwszej umowy?

Data zatrudnienia innej osoby prowadzącej zajęcia obejmuje okres od 5.03.2020 r. do 12.07.2020 r. Czy dopiero w lipcu mogę zamknąć zatrudnienie takiej osoby ze względu na to, że aktualnie jest to data z przyszłości?

Czy jest obowiązek wprowadzenia danych tzw. profesorów wizytujących z zagranicy, którzy byli zatrudnieni krótkookresowo (3 miesiące) i realizowali godziny w roku akademickim 2018/2019?

Czy w module Doktoranci można zarejestrować doktoranta przeniesionego?

Ustawa 2.0 nie przewiduje stanowiska „profesora wizytującego”. Czy więc osoby z zagranicy pełniące taką funkcję, zatrudnione na umowę cywilno-prawną na okres np. 3 miesięcy, powinny być wpisywane do systemu? W jaki sposób określić ich kwalifikacje, jeśli nie nostryfikowały w Polsce swojego dyplomu (do tej pory nie miały takiego obowiązku)?

Czy można zobaczyć w POL-onie listę doktorantów – innych osób prowadzących zajęcia (z modułu Pracownicy)?

Co zrobić, jeżeli przy rejestracji programu kształcenia w szkole doktorskiej w polu „Klasyfikacja ISCED” nie ma do wyboru takiej opcji, która odpowiada programowi?

Czy w module Doktoranci można zarejestrować doktoranta, który od 1.10.2019 r. wznowił studia doktoranckie, po przerwie w studiowaniu? Wcześniej doktorant został skreślony ze studiów doktoranckich.

Czy jest możliwość sprawdzenia konkretnych błędów w plikach importowych?

Jak zarejestrować studentów na kierunkach wygaszanych? System POL-on przy przesyle takich studentów zwraca błąd: „Nie można zarejestrować studenta na kierunku wygaszanym”.

Dlaczego system nie przyjmuje danych starych studentów na kierunkach wygaszanych?

Do kiedy będzie dostępne zgłaszanie studentów przez POL-on 1.0 w formacie XSD 7.6?

Czy istnieje możliwość przypisania jednocześnie decyzji Rektora oraz decyzji Dyrektora NAWA jako podstawy studiowania studenta zagranicznego?

Co zrobić w przypadku, gdy nie ma listy uprawnień do kierunku chociaż była w starym POL-onie?

Co wpisać w przypadku posiadania przez pracownika lub studenta podwójnego obywatelstwa?

Czy po zatwierdzeniu sprawozdania będzie jeszcze możliwość dokonywania w nim korekty?

Czy jest przewidywane składanie sprawozdań mobilności absolwentów za rok 2019?

W jaki sposób mogę uwzględnić w sprawozdaniu studentów kierunków współprowadzonych przez moją uczelnię?

Jak mogą sprawdzić, czy wyliczenia zostały już odświeżone po wprowadzonych przeze mnie zmianach (uzupełnieniu rejestrów źródłowych lub zaimportowaniu pliku dla działu)?

Choć mogę pobrać dane statyczne dla wybranego działu, nie mogę jednak pobrać całości sprawozdania. Co robić?

Mam wątpliwość odnośnie osoby, cudzoziemca z I roku, który ma obywatelstwo i pochodzenie niemieckie, nie ma obywatelstwa polskiego, ale jego kraj urodzenia to Polska. Czy tego studenta uwzględniamy w sprawozdaniu jako Polaka czy cudzoziemca?

Jakie jest kryterium zaliczenia cudzoziemców do sekcji 3 lub 4 w sprawozdaniu S-10?

Nie mam dostępu do importu danych wybranego działu/pobrania danych dla danego działu/pobrania całości sprawozdania. System wyświetla komunikat o braku uprawnień. Co mogę z tym zrobić?

W importowanym szablonie brakuje kierunku na liście kierunków prowadzonych przez naszą uczelnię, czy mam go dopisać ręcznie do importowanego pliku?

Chciałbym poprawić błędnie zaimportowane dane w wybranym dziale. Jak mam to zrobić?

Co mam zrobić, jeśli w mojej uczelni nie ma osób, które mogę uwzględnić w danych importowanych dla działu?

Dlaczego dla danego działu nie jest dostępny raport z danych statystycznych?

Dlaczego w raporcie z danych źródłowych nie ma informacji dotyczących niektórych działów/niektórych kolumn w dziale?

W raporcie z danych statystycznych działu została uwzględniona mniejsza liczba niż faktyczna liczba studentów kierunku prowadzonego przez naszą uczelnię. Jaka jest tego przyczyna?

W raporcie z danych statystycznych działu została uwzględniona większa liczba niż liczba osób widoczna w raporcie z danych źródłowych. Jaka jest tego przyczyna?

Czemu służy przycisk „Zatwierdź dane działu”? Dlaczego jest wyszarzony?

Jak zarejestrować studenta oczekującego na obronę?

Jaką podstawę studiowania należy zarejestrować studentom, którzy rozpoczęli studia przed 1.10.2019 r.?

Czy należy wprowadzać informacje o Karcie Polaka i państwie urodzenia dla cudzoziemców, którzy rozpoczęli studia przed 1.10.2019 r.?

Kto ma obowiązek wprowadzania danych studentów ze studiów wspólnych?

Co oznacza „miejsce zamieszkania studenta”? (miasto/wieś)

Za jaki okres należy uzupełnić dane dotyczące liczby godzin zajęć w modułach Pracownicy i Kierunki?

W jaki sposób wprowadzamy liczbę godzin zajęć nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu wykład ogólnouczelniany/obieralny (np. prowadzi 30 godzin w roku w jednej grupie dla studentów różnych kierunków)?

W jaki sposób wprowadzamy liczbę godzin zajęć z poprzedniego roku akademickiego na kierunku, który został wygaszony?

Czy w zakładce „Roczny wymiar zajęć dydaktycznych” doliczamy godziny (braki z poprzedniego roku akademickiego)?

Przy dodawaniu stopnia zagranicznego nie wyświetla się w podpowiedziach uczelnia zagraniczna, która go nadała. Co należy zrobić w tej sytuacji?

Jaką liczbę godzin zajęć wpisać pracownikowi w module Pracownicy, jeśli w ramach kierunku prowadzi on zajęcia na studiach niestacjonarnych, ale nie prowadzi zajęć na studiach stacjonarnych?

Jaką liczbę godzin zajęć wpisać pracownikowi w module Pracownicy, jeśli prowadzi on zajęcia na kierunku zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych?

Dla kogo rejestrujemy liczbę godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim (moduł Pracownicy)?

Czy informację o „liczbie godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim” należy podawać tylko dla pracowników zatrudnionych w uczelni jako w podstawowym miejscu pracy?

Czy w POL-onie należy rejestrować osoby, które prowadzą zajęcia ze studentami i które za wykonaną usługę wystawiają rachunki w ramach działalności gospodarczej?

Czy liczba godzin zajęć w modułach Pracownicy i Kierunki ma dotyczyć od razu obu semestrów, czy też można ją modyfikować w czasie – w semestrze zimowym podać liczbę za ten semestr, a w semestrze letnim powiększyć o liczbę godzin zajęć w semestrze letnim?

Jak raportować pracownikowi liczbę godzin zajęć ogólnouczelnianych prowadzonych dla studentów wszystkich kierunków (np. zajęcia z w-f lub języka obcego)?

Czy rejestrując liczbę godzin zajęć (w modułach Pracownicy i Kierunki) należy wliczać takie zajęcia jak praktyki zawodowe, laboratoria, konwersatoria itp.?

Czy dane w module Pracownicy należy aktualizować na bieżąco czy wystarczy po zakończeniu semestru?

Za jaki okres należy wprowadzić dane (w tym kompetencje) innych osób prowadzących zajęcia?

W którym momencie należy wprowadzać liczbę godzin zajęć oraz pensum dydaktyczne w module Pracownicy? Według stanu na jaki dzień?

Czy jest jakieś ograniczenie ilościowe dotyczące uzupełniania pól „Doświadczenie” i „Kompetencje” w module Pracownicy?

Jak uzupełnić informacje o kompetencjach i doświadczeniu w przypadku doktorantów, których rejestrujemy w module Pracownicy jako inne osoby prowadzące zajęcia?

Czy kolejność dyscyplin wymienionych w sekcji „Oświadczenie N” w module Pracownicy ma znaczenie?

Dlaczego nie mogę usunąć ostatniego zatrudnienia pracownika w podmiocie?

Czy można wpisać pracownikowi podwójne obywatelstwo?

Jak usunąć pracownika omyłkowo wprowadzonego do POL-onu?

Dlaczego nie mogę dodać przyszłej daty ustania zatrudnienia pracownika, wynikającej z umowy na czas określony?

Jeśli pracownik jest zatrudniony w dwóch podmiotach, jakie dane pracownika w jednym pomiocie widać w drugim podmiocie?

Jaką liczbę godzin należy wpisać w sekcji „Roczny wymiar zajęć dydaktycznych” (pensum dydaktyczne)? Tę wynikającą ze stanowiska czy należy uwzględniać np. zniżki pensum?

Pracownikowi zmieniono grupę stanowisk z badawczo-dydaktycznej na dydaktyczną, a przed zmianą miał złożone oświadczenie o zaliczeniu do liczby N. Czy należy zamknąć dla niego to oświadczenie? Czy wystarczy nie zaznaczać pracownikowi opcji „TAK” w polu „Prowadzone badania”? Czy data zakończenia obowiązywania oświadczenia będzie tożsama z datą zakończenia umowy?

Czy przy każdej nowej umowie o pracę trzeba zbierać od pracownika nowe oświadczenie i rejestrować je w POL-onie?

Kto to są „inne osoby prowadzące zajęcia”?

Czy przedłużenie umowy na czas określony należy zarejestrować jako nowy warunek zatrudnienia czy korektę daty końca obowiązywania dotychczasowej umowy?

Do czego będą służyć informacje o prowadzonych zajęciach?

Co zrobić w sytuacji, gdy ze starego POL-onu zmigrowała się przyszła data ustania zatrudnienia pracownika?

Dlaczego po migracji danych pracownika ze starego systemu, w POL-onie 2.0 jego stanowisko pracy zmieniło się również wstecznie?

Jak poprawnie wprowadzić pracownikowi stopień naukowy autonostryfikowany?

Dla kogo należy wypełniać zakładkę „Kompetencje” w module Pracownicy?

Dlaczego w zakładce „Stopnie i tytuły” nie zmigrowały się wydziały ani nie da się ich wprowadzić z poziomu interfejsu?

Czy i gdzie można pobrać raporty dotyczące pracowników?

Inna osoba prowadząca zajęcia jest zatrudniana na umowy cywilno-prawne rok po roku, ale z racji wakacji występuje 3-miesięczna przerwa pomiędzy kolejnymi umowami. Czy można utrzymywać to w systemie jako jedno zatrudnienie i dodawać kolejne umowy jako nowe warunki zatrudnienia?

Inna osoba prowadząca zajęcia podpisuje z uczelnią kilka umów cywilno-prawnych w ciągu roku akademickiego. Czy należy rejestrować każdą umowę jako kolejne zatrudnienie albo kolejny warunek zatrudnienia?

Czy jest możliwa korekta oświadczenia o dyscyplinie reprezentowanej przez pracownika?

Co w sytuacji, gdy pracownik ma nową umowę o pracę, następującą od razu po poprzedniej umowie, a wszystkie pozostałe warunki zatrudnienia są takie same?

Co z zatrudnieniem, jeśli pracownikowi skończy się okres obowiązywania warunków zatrudnienia i nie zostaną wprowadzone nowe?

Czy nieobecności pracownika zliczamy w roku akademickim czy kalendarzowym?

Czy w liczbie dni nieobecności pracownika należy podawać dni robocze czy kalendarzowe?

Jak należy rejestrować osobę, która pracuje na podstawie stosunku pracy oraz umowy cywilno-prawnej?

Czy w pensum w module Pracownicy uwzględniamy też godziny ponadwymiarowe?

Czy należy zmieniać zadeklarowaną liczbę godzin zajęć pracownika, jeśli po fakcie (np. na koniec roku akademickiego) okaże się, że były zastępstwa i jeden przedmiot prowadziło w rzeczywistości kilku nauczycieli?

Czy w polu „Informacje o prowadzonych zajęciach” w module Pracownicy mają być wprowadzane informacje o planowanych zajęciach w całym roku akademickim? Według jakiego stanu należy podawać te informacje?

Jak prawidłowo dokonać sprostowania danych osobowych studenta, u którego nastąpiła zmiana płci?

Czy niezatrudniony na uczelni doktorant powinien być rejestrowany jako inna osoba prowadząca zajęcia?

Jakie dane są niezbędne do wykazania kontynuacji studentowi, który rozpoczął studia przed 1 października 2019 r.?

Czy w pliku XML dla studentów będą dwa kody: stary kierunek ID i kod uruchomienia?

Co się dzieje ze „starymi” studentami?

Czy API REST będzie miało tłumaczenie nazw angielskich na polskie?

Do kiedy i według stanu na jaki dzień należy raportować studentów?

Co zrobić ze studentem, który zgodnie z regulaminem studiów ma prawo dokończyć studia na „starym” kierunku studiów, który nie zostanie zmigrowany do POL-onu 2.0 (po decyzji MNiSW)?

Czy należy rejestrować w POL-onie osoby, które na dzień 31 grudnia 2019 r. nie były studentami, ale zostały przyjęte na studia i złożyły ślubowanie na dzień 1 października 2019 r., a następnie zostały skreślone do 30 grudnia 2019 r.?

Czy i jak należy rejestrować osoby, które zostały przyjęte na studia, ostatecznie ich nie podjęły, ale na dzień 1 października 2019 r. nie były skreślone?

Jak rejestrować studentów z rekrutacji bez podziału na kierunki w roku akademickim 2019/2020 ?

Kiedy zostanie udostępniona edycja tabelaryczna (semestrów i pomocy materialnej) dla wykazu studentów?

Jak mogę wprowadzić studentów na rok 2019/2020 do systemu POL-on?

W jaki sposób mają być raportowani absolwenci kierunków wygaszanych, którzy nie będą już raportowani na rok akademicki 2019/2020?

W jakich częściach systemu POL-on wykorzystuje (przetwarza) się dane osobowe, np. numer PESEL?

Kiedy będzie możliwość korzystania z identyfikatora zewnętrznego w odniesieniu do studentów?

Do kiedy należy uzupełnić informacje o projektach i komercjalizacjach?

Od jakiego zdarzenia liczy się termin na zarejestrowanie postępowania awansowego?

Czy dane z modułu Baza dokumentów w postępowaniach awansowych będą wykorzystywane do algorytmu na potrzeby ewaluacji?

Czy dla modułów Szkoły doktorskie i Osoby ubiegające się o stopień doktora są przewidziane nowe role?

Czy w POL-onie 1 w module Doktoranci będzie zmieniony słownik dyscyplin na nowe dyscypliny?

Czy zmiana grupy pracowniczej wywołuje skutki prawne dla złożonych oświadczeń pracownika (oświadczenia o reprezentowaniu dyscyplin i oświadczenia o liczbie N)?

Jak należy zarejestrować studenta, który broni się w październiku 2019 r.?

Czy w nowym systemie można podawać stare kody świadczeń dla studentów?

Czy w XSD jest jakiś znacznik dla osób biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej?

Dlaczego w schematach XSD dotyczących pracowników nie ma numerów ORCID, funkcji kierowniczych, kar dyscyplinarnych? Dlaczego brakuje informacji technicznych do plików?

Czy nieobecności powinny być uzupełnione również dla pracowników zatrudnionych w poprzednich latach?

Czy osoba prowadząca zajęcia na studiach niestacjonarnych, zatrudniona na umowę cywilno-prawną powinna zostać zarejestrowana w wykazie nauczycieli akademickich?

Czy dane o kompetencjach i doświadczeniu innych osób prowadzących zajęcia powinny być rejestrowane także wstecznie za 2018 r.?

Jak wskazać jednostkę o nazwie: Rada Dyscyplin Naukowych, która nadała stopień doktora lub doktora habilitowanego od 1.10.2019 r. (moduły: Zawiadomienia i Baza dokumentów w postępowaniach awansowych)?

Do 31.12.2023 r. będą działały równolegle dwa systemy: stary i nowy. Co się stanie po tym terminie?

Czy jeżeli słuchacz studiów doktoranckich rozpocznie postępowanie o nadanie stopnia doktora po 30.09.2019 r., to należy raportować go zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniu o POL-on?

Czy jakakolwiek zmiana w parametrach kierunku generuje nowe uruchomienie?

Na jakich zasadach przypisywać języki kształcenia na uruchomieniach?

Czy dane z modułu „Patenty i prawa ochronne”, które zgodnie z ustawą 2.0 nie są już gromadzone w POL-onie, nie muszą być już uzupełniane?

Czy pracownikowi, któremu kończy się umowa, ale otrzymuje następną, należy zamknąć zatrudnienie i wprowadzić kolejne?

Co w przypadku, gdy kierunek „odpadł” na walidacji, decyzja MNiSW o dodaniu kierunku jest negatywna, a na kierunku wciąż są studenci?

W jaki sposób należy obsłużyć kierunki studiów, które mają tę samą nazwę?

Jak zarządzać jednostkami po likwidacji wydziałów?

Jakimi zasadami kierować się przy przypisaniu udziału dyscyplin w kierunkach?

Czy po wdrożeniu POL-onu 2.0 będzie można korygować dane w „starym” POL-onie?

Jak zmienić procentowy udział dyscyplin oświadczonych przez pracownika?

Czy złożone w systemie oświadczenie o tzw. liczbie N może przestać obowiązywać?

Jak wprowadzać dane w polu „Kompetencje” w module Pracownicy?

Pracownik uzyskał akt mianowania. Czy trzeba zakończyć dla niego zatrudnienie na poprzednim stanowisku i dodać nowe? Czy potrzebne są nowe oświadczenia o reprezentacji dyscyplin i o liczbie N?

Okazało się, że po połączeniu kont POL-on i MCL użytkownik ma wprowadzony błędny adres e-mail. Co należy zrobić w tej sytuacji?

Czy złożone w systemie oświadczenie o reprezentowaniu dyscyplin może przestać obowiązywać?

Po zmianie hasła w MCL i ponownej próbie zalogowania system zgłasza błąd hasła. Co należy zrobić w tej sytuacji?

W jaki sposób zmienić konto osoby, która zakończyła pracę w Ministerstwie i rozpoczęła pracę w instytucji nadzorowanej przez Ministerstwo?

Czy administrator podmiotu przejmowanego przez inny podmiot może nadal logować się do systemu?

W jaki sposób wykazać kierunki studiów, które są prowadzone w formie studiów dualnych? Co w przypadku, gdy kierunek studiów o tej samej nazwie jest prowadzony zarówno jako studia dualne, jak i studia zwykłe?

Czy wszystkie pliki migracyjne powinny być spakowane? Jak należy nazywać pliki?

Czy zmiany organizacyjne w strukturze uczelni należy wprowadzić w starym czy nowym POL-onie?

Czy zmiany w kierunkach studiów, które obowiązują od 1 października 2019 r. należy wprowadzać w starym POL-onie (i pliku migracyjnym) czy w POL-onie 2.0?

Czy planowana jest rozbudowa API REST dla wszystkich modułów?

Na jakich zasadach jest dostępne API REST po uruchomieniu POL-onu 2.0?

Nie zdążyłem połączyć kont POL-on i MCL, ponieważ wygasł link aktywacyjny w e-mailu. Co należy zrobić w tej sytuacji?

Jak wprowadzać informacje o finansowaniu stanowiska pracy (w związku z możliwymi zmianami źródeł finansowania lub jednoczesnym finansowaniem z kilku źródeł)?

Jak należy rejestrować dane dotyczące postępowań awansowych (stopnie doktora i doktora habilitowanego oraz tytuły profesora)?

Kogo obejmuje „Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora” w POL-onie 2.0?

Jak wprowadzać nieobecności pracownika?

Czy do jednego kształcenia można przypisać wiele języków filologii obcej?

Czy do jednego uruchomienia można przypisać wiele języków, w których jest prowadzone kształcenie?

Czy w nowym module Kierunki studiów będzie można zmianić przypisanie dyscyplin do studiów, w związku ze zmianą programu studiów?

Dla studiów nie będzie prowadzona rekrutacja od roku akademickiego 2019/2020. Jaki udział procentowy dla dyscypliny wiodącej powinien być określony?

Czy jeśli dodaję kolejne dyscypliny do kierunku, to w kolumnie „Numer kolejny w ramach kodu uprawnienia” powinienem wprowadzić kolejne numery?

Jaką wartość należy wybrać w kolumnie „Czy studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela?”, jeśli część studentów tego kierunku przygotowuje do zawodu nauczyciela, a część nie?

Co w przypadku, gdy uczelnia posiada kierunki studiów, na których znajdują się studenci (wyższych lat), ale kierunek nie został uwzględniony w migracji danych, ponieważ nie spełnił warunku rekrutacji w okresie następujących po sobie 2 lat?