FAQ

Poniższe pytania są umieszczone w kolejności chronologicznej. Najnowsze wpisy znajdują się na górze listy. Jeśli chcesz przejść do konkretnego obszaru tematycznego, kliknij w kategorię w menu z lewej strony.

Jak odzwierciedlić w systemie przypadek doktoranta, który kształcił się w starym trybie (studia doktoranckie) lub został skreślony z listy doktorantów, a ostatecznie obronił pracę doktorską eksternistycznie?

Czy pensum należy rejestrować nauczycielom akademickim, z którymi uczelnia podpisała umowę o pracę, czy także mianowanym?

Jak zarejestrować godziny nauczycielowi wychowania fizycznego, który prowadzi dwanaście grup łączonych z różnych kierunków. Czy powinnam potraktować wszystkich studentów jak jedną grupę, czy wybierać jedną grupę i zarejestrować kierunki obecne w tej jednej grupie? Czy należy interpretować ten przypadek jak zajęcia łączone, czy zajęcia w grupach?

Jeśli w cyklu, który rusza w bieżącym roku akademickim przedmiot ma 20 godzin, a pracownik w tym roku będzie miał 30 godzin według programu cyklu wcześniejszego, to czy rejestrujemy mu maksimum wynikające z aktualnego programu studiów czyli 20 godzin czy 30 godzin wynikające z wcześniejszego programu studiów?

Dlaczego podczas wprowadzania nowego kierunku, system pokazuje błąd, który dotyczy znaku („/”) potrzebnego do utworzenia pełnej nazwy kierunku?

Proszę o opisanie ścieżki postępowania w przypadku osoby, która była zarejestrowana w ramach trybu przygotowywania rozprawy „studia doktoranckie”, następnie zdecydowała się na tryb eksternistyczny.

Przy danych doktorantki pojawił się komunikat o upłynięciu łącznego okresu otrzymywania stypendium. Czy w związku z aktualnym  zawieszeniem kształcenia, w zakładce dotyczącej informacji o pobieranym stypendium doktoranckim powinna mieć zaznaczoną opcję „Doktorant nie posiada uprawnień do pobierania stypendium?”

Dlaczego nie widzę studiów studenta odbywanych na innej uczelni?

Czy w S-11 w dziale 1b powinien zostać wykazany dom studencki, który w danym roku sprawozdawczym był niedostępny np. z powodu remontu?

Czy w ankiecie dotyczącej rekrutacji na kierunki studiów pojawi się rozróżnienie uruchomień ze względu na język kształcenia?

W którym polu ankiety dotyczącej rekrutacji powinniśmy zamieścić informację, że liczba punktów rekrutacyjnych może uwzględniać wynik końcowy egzaminów zawodowych? (W zakładce „Przedmioty dodatkowe” brak jest takiego pola)

Jaką wartość słownikową należy wskazać w ankiecie dotyczącej rekrutacji w polach: Przedmioty wymagane, Przedmioty wymagane – do wyboru, Przedmioty dodatkowe?

Jak należy uaktualnić rekord osoby upoważnionej do podpisywania dokumentów w przypadku zmiany nazwiska – i co za tym idzie – zmiany wzoru podpisu, pieczęci imiennej i parafy?

Jakie będą skutki ustalenia nowego wykazu dyscyplin z punktu widzenia przeprowadzonej ewaluacji? Czy zatem uczelnia, która otrzymała decyzję Ministra Nauki i Edukacji w sprawie kategorii naukowej np. w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport, posiada kategorię naukową w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport, czy jej nie posiada?

Czy przyporządkowanie kierunków do dotychczasowych dyscyplin należy zmienić zastępując poprzednią nazwę nową nazwą dyscypliny? Dla jakich cykli kształcenia należy dokonać tej zmiany?

Jaką nazwę dyscypliny należy umieścić w dyplomach ukończenia studiów I lub II stopnia wydawanych po 11 listopada 2022 r.? 

Czy w związku z utworzeniem nowych dyscyplin np. biotechnologii, uczelnia może prowadzić studia na kierunku biotechnologia przyporządkowanym do innej dyscypliny? Czy i w jakim terminie należy zmodyfikować kształcenie na ww. kierunku?

Jak należy zrejestrować liczbę godzin zajęć w przypadku profesorów wizytujących? Czy należy rejestrować godziny prowadzone samodzielnie, czy także uwzględnić godziny współprowadzone z innym pracownikiem?

Jak zarejestrować zatrudnienie nauczyciela akademickiego w podmiocie zagranicznym, który otrzymał zgodę na dodatkowe zatrudnienie i będzie prowadził działalność naukowo-dydaktyczną?

Jak należy raportować inwestycje w przypadku kiedy wniosek o finansowanie obejmował inwestycje budowlaną wraz z wyposażeniem? Czy wyposażenie należy raportować jako odrębną pozycję? 

Czy w module Inwestycje należy raportować wszystkie środki trwałe związane z kształceniem? Jaki jest minimalny próg kwotowy dla środków trwałych? 

Czy brak wymogu sporządzania ankiety EN-1 z wynikami rekrutacji na semestr letni jest działaniem celowym?

Co należy uwzględnić w parametrze Lzprofi w zakresie prowadzenia zajęć przez osoby (poza stosunkiem pracy) niebędące obywatelami polskimi posiadające tytuł profesora lub zatrudnione na stanowisku profesora uczelni w innej uczelni, zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej lub na stanowisku profesora instytutu w instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym, które w poprzednim roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych? Jakie zajęcia mogą zostać uwzględnione do obliczenia wymaganej liczby godzin?

Jaka jest podstawa prawna reguły walidacyjnej, która uniemożliwia zaraportowanie studiów studenta na dwóch uruchomieniach tego samego kierunku (Błąd POL-on 3395)?

Jaka jest podstawa prawna pozwalająca na pobieranie danych o świadectwach dojrzałości (lub ich odpowiednikach) uzyskanych przez obywateli polskich poza Polską oraz kraju uzyskania dyplomu ukończenia szkoły średniej II stopnia (lub możliwie najlepszej oceny szacunkowej kraju pochodzenia)?

Jak należy interpretować pytania dotyczące studiowania za granicą i praktyk podczas takiego pobytu w sprawozdaniu S-M o mobilności absolwentów? Czy raportujemy tylko praktyki wynikające  z programu studiów, czy także  dodatkowe? (W przypadku marynarzy dodatkowe praktyki są częste, ponieważ wiążą się z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych)

Jak należy dokonać aktualizacji rekordu w module Projekty naukowe w przypadku, gdy instytucją finansującą, z którą zawarta była umowa było Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN), a aneks dotyczący zwiększenia wartości projektu został podpisany z Ministerstwem Edukacji i Nauki (MEiN)? Jest to ten sam podmiot, ale ze zmienioną nazwą.

Czy w przypadku projektu międzynarodowego jako wartość projektu należy wprowadzić środki finansowe z naszej umowy (chociaż projekt ma o wiele większą wartość)? 

Kiedy przewidywane jest zaktualizowanie list dyscyplin w module Projekty naukowe?

Co oznacza status inwestycji „czasowo wstrzymana”?

W jaki sposób należy aktualizować dane w module Inwestycje dotyczące nakładów inwestycyjnych?

Co należy raportować w module Inwestycje?

Jak należy zaraportować w POL-onie sytuację, gdy student został skreślony, a następnie powraca na studia?

Czy w przypadku błędnego unieważnienia rekordu w module Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów (czynność nieodwracalna) należy ponownie wprowadzić rekord do wykazu z właściwym statusem (tj. aktywny)?

Czy datę wszczęcia postępowania habilitacyjnego według nowej interpretacji (tj. za datę wszczęcia postępowania na stopień doktora habilitowanego uznaje się datę wpływu wniosku do RDN) trzeba skorygować w systemie? 

Czy w wykazie rejestrujemy studentów, którzy przyjechali w ramach programu Erasmus na jeden semestr lub na dwa semestry? Co w przypadku, gdy decyzja o pozostaniu na drugi semestr zapadła dopiero po zakończeniu semestru, na który przyjechał?

Czy powinniśmy wprowadzić wysokość stypendium doktorantowi, który nie podjął kształcenia w szkole lub z powodu innych braków formalnych został skreślony lub zrezygnował po dwóch miesiącach? Doktorant posiadał uprawnienia do pobierania stypendium, ale go nie pobierał. 

Czy zmianę stypendium ze względu na wewnętrzny system motywacyjny doktorantów w uczelni należy zarejestrować jako zmianę biznesową (przycisk „Zmień”), czy wprowadzamy tylko minimalną wysokość stypendium? 

Czy doktorantom, którzy w projektach otrzymują wynagrodzenie równe lub wyższe niż 150% wartości należnego stypendium zaznaczamy, że nie ma prawa do stypendium, czy że ma uprawnienie?

Jaką datę podmiot habilitujący powinien przyjąć za datę wszczęcia postepowania awansowego na stopień doktora habilitowanego?

W projekcie Horyzont 2020 i Horyzont Europa – w ramach jednego projektu zawarliśmy odrębne umowy (jako lider i z partnerami). Czy wyjazdy powinniśmy wykazywać odrębnie w ramach każdej umowy z partnerem, czy zbiorczo w ramach umowy zawartej jako lider projektu?

Czy w zakresie wymiany międzynarodowej  ramach jednej umowy pracownika, który wyjeżdżał np. 5 razy w różne miejsca wykazujemy 1 raz czy 5 razy?

Kiedy na stronie POL-onu będą dostępne sprawozdania GUS-owskie?

Czy w plikach GUS zostanie już zmieniony kraj pochodzenia na kraj urodzenia?

Jaka jest różnica między inwestycją związaną z działalnością naukową (tryb art. 365 pkt 4 lit b PSWiN) a związaną z działalnością naukową – pozostałe?

Jak mamy rejestrować w POL-on pracę podczas urlopu rodzicielskiego. Nie ma odpowiedniego narzędzia/sposobu by poprawnie taką sytuację zarejestrować w POL-on. To sytuacja, gdy pracownica świadczy pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (ma wypłacane wynagrodzenie ze środków uczelni) oraz jednocześnie pobiera zasiłek macierzyński z ZUS.

Jak mamy rejestrować w POL-on pracę podczas urlopu rodzicielskiego?

Czy planowane jest udostępnienie ankiety EN-1 za semestr letni?

Czy w przypadku osób, którym 4 lata pobierania stypendium będą kończyły się przed oceną śródokresową (po której następuje zwiększenie kwoty stypendium) mogą one wybrać czy chcą otrzymywać stypendium przed, czy po ocenie?

Czy w przypadku osoby, która była już uczestnikiem szkoły doktorskiej przez 1 rok lub więcej wypłata stypendium obejmuje okres od pierwszego roku do momentu wyczerpania okresu 4 lat pobierania?

Jak  wykazać stypendium w POL-on w przypadku doktoranta, który był już w szkole doktorskiej, pobierał stypendium przez rok i został skreślony po pierwszym roku kształcenia? 

Jaka należy rozumieć datę likwidacji uruchomienia?

Jak należy zachować się w sytuacji, gdy kierunek studiów ulegnie zmianie w kontekście przypisanych do niego studentów?

Jakie operacje można wykonać u studentów ze studiami zakończonymi tj. po wprowadzeniu daty skreślenia lub obrony?

Do kiedy będzie utrzymywany import danych za pomocą XML?

Jak należy raportować inwestycje w przypadku, gdy służą one zarówno pracom badawczym, jak i kształceniu?

Czy uczelnie niepubliczne zamieszczają dane w module Inwestycje?

Jaką osobę w uczelni należy wykazać w zakładce „Dane osoby do kontaktu” w sprawie użytkowania inwestycji?

Czy jeśli inwestycja jest finansowana ze środków własnych, a jej wartość jest niższa niż 500 tys. zł. to należy ją wprowadzić do modułu?

Czy jeśli w ramach dotacji zakupiono trzy środki trwałe należy je wszystkie wprowadzić do opisu technicznego za pomocą przycisku „dodaj opis”?

Czy mamy obowiązek rejestrowania każdej inwestycji, przy czym inwestycje niezwiązane z kształceniem czy nauką oznaczamy jako „inne”? 

Czy należy wprowadzić inwestycje o wartości np. 5 000 zł ze środków własnych typu montaż klimatyzacji? 

Czy „wartość powyżej 500 tys. zł.” dotyczy zakupu jednostkowego aparatur? Co w sytuacji, gdy z czasem powstanie aparatura o wartości powyżej 500 tys. zł. zbudowana z kilku zakupów? 

Jaki rodzaj inwestycji należy wskazać, gdy inwestycja jest inwestycją budowlaną i współfinansowaną ze źródeł zagranicznych?

Jak należy rozumieć faktyczny termin rozpoczęcia inwestycji budowlanej? Czy jest to rozpoczęcie robót budowlanych, czy np. rozpoczęcie realizacji dokumentacji projektowej, czy np. koncepcji architektonicznej?

Jak rozumieć datę 01.10.2018 r. w module Inwestycje?

Co w przypadku, gdy w ramach jednej inwestycji dokonano zakupu nieruchomości oraz aparatury?

Czy dopuszcza się, iż ten sam rekord (dane przedsięwzięcie), przy czym w różnym ujęciu sprawozdawczym, może pojawić się zarówno w module Inwestycje jak i w module Projekty naukowe?

Czy należy zaraportować inwestycję, która przekracza 500 tys. zł, gdy żadna z aparatur z nią powiązanych nie przekracza kwoty powyżej 500 tys. zł.?

Jakie inwestycje mieszczą się w katalogu o charakterze „inne”?

S-10-W – Jako uczelnia wojskowa posiadamy kierunki dla studentów wojskowych, których nie prowadzimy dla studentów cywilnych. Tych kierunków nie ma zatem w POL-on i dlatego nie zaciągają się do sprawdzań GUS. Co powinniśmy z tym zrobić?

Jaką wartość należy wskazać w danych studenta dotyczących studiów, które zostały zmienione ze studiów samodzielnych na wspólne lub ze studiów wspólnych na samodzielne (znacznik „Czy realizuje kształcenie na studiach wspólnych”)?

Czy w danych studenta można wprowadzić wartość „Tak” w polu „Czy realizuje kształcenie na studiach wspólnych?” dla studiów aktualnie prowadzonych w sposób samodzielny, które były przez pewien czas prowadzone wspólnie z innym podmiotem? W tym przypadku nie wszyscy studenci danego kierunku odbywają kształcenie na studiach wspólnych, a jedynie studenci określonych roczników.

Czy można zamieścić pusty druk – jedynie z nazwą uczelni, bez żadnych danych typu kierunek, dyscyplina, forma?

Co z podpisem promotora w przewodzie doktorskim? Na wzorze dyplomu doktorskiego jest taki podpis, a w każdym przewodzie promotor jest inny, czasem z uczelni zewnętrznej. Czy w obowiązującym wzorze należy systematycznie uzupełniać wzory podpisów promotora?

Czy we wzorze musi być oddzielnie podpis i oddzielnie parafa, czy wystarczy taki wzór, jakim dana osoba podpisuje się na dokumentach?

W przypadku podpisu/parafy/pieczątki imiennej osoby upoważnionej, czy chodzi o to, żeby przystawić pieczątkę na kartce i zeskanować w jpeg? I analogicznie z podpisem?

Jak ma wyglądać wzór pieczęci suchej? Czy może to być forma graficzna, jaką dostaliśmy od producenta?

Jak rozumieć „Elementy wzoru dokumentu/pieczęci”? Na wzorze dyplomu znajdują się dwa elementy graficzne: logo instytutu i znak PRK8. Czy poprawne jest, żeby załączyć wzór dokumentu jako całość, czy należy oddzielnie zamieścić znaki graficzne?

Na naszym dyplomie jest podpis przewodniczącego rady naukowej, dyrektora, promotora i promotora pomocniczego. Kogo trzeba zarejestrować?

Jeżeli dane w module Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów obejmują stan od 1 października 2018 r., to czy data ważności pieczęci urzędowej może być wcześniejsza (pieczęć jest z lat wcześniejszych)? Analogicznie w przypadku osoby upoważnionej, np. dyrektora jednostki – czy okres kadencji jest od momentu pełnienia tej funkcji, np. 1 października 2015 r. (a nie od 1 października 2018 r.)?

Z jakich przepisów wynika obowiązek niezwłocznego uzupełnienia danych za okres od 1 października 2018 r.?

Jeżeli wzór dyplomu z 2018/2019 r. przewidywał podpisy promotorów i promotorów pomocniczych, to czy jednostka ma obowiązek wprowadzić odwzorowanie tych podpisów do modułu Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów? Czy wystarczy odwzorowanie podpisu dyrektora jednostki?

Jeśli wzór został unieważniony, a powinien być zakończony, to jakie działania trzeba podjąć?

W polu „Okres ważności wzoru dokumentu” wpisana jest tylko data „od” – 1 września 2016 r. Jednocześnie w polu „Instytucje/jednostki powiązane z wzorem dokumentu” wprowadzono daty od 2016 r. do 2020 r. Czy to znaczy, że ten wzór dokumentu już nie obowiązuje? 

Czy wprowadzamy wzory dokumentów Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich (trwa ostatnia edycja), czy moduł Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów dotyczy tylko szkół doktorskich według ustawy 2.0?

Do czego odnosi się „Okres ważności wzoru pieczęci”? Chodzi o pieczęć ogólną jednostki czy z zakresu studiów doktoranckich, nadawania stopni naukowych, tj. Rady Naukowej?

Czy osoba upoważniona do podpisywania dokumentów oznacza osobę upoważnioną do podpisywania dokumentów z zakresu studiów doktoranckich, nadawania stopni naukowych? Czy chodzi o osoby wskazane w KRS jednostki?

Co oznacza zakres ważności wzoru dokumentu? Czy jako datę „do” należy przyjąć datę nadania stopnia? Dyplom wydawany jest później.

Co rozumiemy pod pojęciem kadencja dla funkcji: promotor i przewodniczący dyscypliny ? Funkcja promotora i przewodniczącego Komisji nie jest powiązana z jednostką tylko z osobą osoby ubiegającej o nadanie stopnia naukowego

Czy funkcja osoby upoważnionej do podpisywania dokumentów jest dokładniej sprecyzowana?

Co z aparaturą oraz infrastrukturą informatyczną powyżej 500 000 zł, która nie była powiązana z inwestycjami w POL-on 1.0?

Dlaczego migracja nie objęła aparatury i infrastruktury informatycznej powyżej 500 000 zł, które były wprowadzone w POL-on 1.0 w module Infrastruktura?

Czy inwestycje sprzed 1 października 2018 r. z ostrzeżeniem „Dane wymagają poprawy lub uzupełnienia” będą usunięte?

Za jaki okres należy uzupełnić dane wstecz w module Inwestycje?

Czy w zakresie pozycji „Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe (bez amortyzacji środków trwałych) ogółem” należy podać (zgodnie z PNT-01 dział 1 wiersz 1) pełną kwotę w złotych (źródłową, bez zaokrągleń) czy zaokrągloną (dla celów PNT)?

Czy pozycja „Źródła pochodzenia środków ogółem” dotyczy aktualnie całości kosztów zawartych w bilansie i rachunku zysków i strat?

Czy w przypadku niesłusznie wypłaconego stypendium z Funduszu stypendialnego, a następnie zwróconego przez studenta, kwotę takiego wykazujemy w poz. 30 Sprawozdania z wykorzystania środków funduszu stypendialnego, a wypłatę stypendium odpowiednio w poz. 08-29, czy w ogóle takiej sytuacji nie wpisujemy ani po stronie wykorzystania funduszu ani po stronie zwrotów?

Jak prawidłowo dokonać sprostowania danych osobowych studenta, u którego nastąpiła zmiana płci?

Jak należy postąpić, gdy osoba upoważniona do podpisywania dokumentów kończy pełnienie funkcji albo przestaje być pracownikiem jednostki? Czy należy unieważnić jej podpis?

Czy wzór, który nie ma wpisanej „daty do” obowiązywania, ale ma czasowe przypisanie do jednostki, nadal obowiązuje?

Czy jest jakieś archiwum, w którym możemy zobaczyć osoby unieważnione?

Czy jednostki, które nie mają szkoły doktorskiej, a jedynie uprawnienia do przeprowadzenia przewodu doktorskiego też są zobowiązane do korzystania z modułu Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów?

Jak rozumieć okres ważności wzoru pieczęci? Okres, kiedy jednostka znajduje się pod danym adresem? Kiedy działa pod daną nazwą? Jako okres kadencji studiów/rady naukowej?

Co należy zrobić, jeśli wprowadzimy od razu datę końca kadencji, a dana osoba wcześniej zakończy pełnienie funkcji? 

W którym momencie mamy wprowadzić wzór podpisu promotora, przewodniczącego – czy w momencie powołania na tę funkcję? 

Czy jeśli w wyniku migracji wszystkie pieczątki imienne znalazły się w wykazie wzorów pieczęci, to należy je wprowadzić ponownie dla każdej osoby w zakładce Osoby upoważnione?

Czy w wykazie pieczęci umieszcza się jedynie pieczęcie urzędowe, czyli np. metalowe wytarzane przez mennicę?

Jeśli po zakończeniu kadencji jako prodziekan dana osoba zostaje dziekanem, to czy tę zmianę wprowadzamy w tym samym wpisie? Podajemy datę końcową funkcji prodziekana i dodajemy nową funkcję dziekana?

Czy w przypadku kolejnej kadencji organu, należy ponownie dodać wzór podpisu? Przy wprowadzonej „dacie do” nie ma możliwości zmiany zakresu jego ważności.

Jaka jest różnica między „unieważnieniem” (wzoru lub osoby upoważnionej) a „usunięciem”?

Czym różni się status „zakończ” od statusu „unieważnij” w rekordach w module Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów?

Jeśli jednostka do tej pory nie wprowadzała informacji gromadzonych w module Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów, to za jaki okres wstecz i w jakim terminie należy uzupełnić dane?

Czy osoby, które podpisują zaświadczenia o statusie studenta (pracownicy dziekanatu) powinny być wprowadzone do modułu jako osoby upoważnione?

Kto powinien być rejestrowany jako osoba upoważniona do podpisywania dokumentów w POL-on? O jakie dokumenty chodzi?

Jak dodać kolejny plik pracy lub usunąć jeden z dodanych plików do zdeponowanej pracy?

W jaki sposób mogę usunąć pracę z modułu repozytoryjnego?

Co mam zrobić po wgraniu złego pliku do repozytorium? Jak mogę go nadpisać?

Co mam zrobić po wprowadzeniu błędnych danych autora/promotora/recenzenta do repozytorium?

Jak poprawić błędnie wprowadzony tytuł w zdeponowanej pracy?

Czy informacja o „dacie od-do” obowiązywania dyscypliny dotyczy również doktoratów eksternistycznych, w przypadku których nie istnieje coś takiego jak ocena śródokresowa? Zmiana wprowadzona jest w zakładce „Rozprawa doktorska” i dotyczy wszystkich osób ubiegających się o stopień doktora.

Jaka jest podstawa prawna określająca moment w czasie, od kiedy informacje o dacie od-do obowiązywania dyscypliny należy zamieścić w systemie (data biznesowa)?

Jaka jest podstawa prawna umieszczania informacji o dacie od-do obowiązywania dyscypliny w systemie POL-on w ramach modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Czy istnieje obowiązek uzupełnienia wstecz dat od-do obowiązywania dyscypliny?

Jak rozumieć znacznik „czy realizuje kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela”? W jakich przypadkach i kiedy oznaczać znacznik na TAK lub NIE?

Czy w formularzu danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji, w części dotyczącej Współpracy międzynarodowej w przypadku pracowników powinniśmy wykazywać współpracę w formie wyjazdu na konferencję naukową?

Czy przez umowy aktywne, które powinny zostać wprowadzone do części 2 formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji, należy rozumieć również takie umowy, na podstawie których, w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2, realizowane były wirtualne mobilności, tj. wymiana międzynarodowa w formie zdalnej?

Jak zamknąć sprawozdanie S-12 w przypadku błędu rozbieżności między działami 11 i 6 w sytuacji, gdy wykazana liczba studentów, którzy otrzymali stypendium w grudniu, różni się od liczby doktorantów w szkole doktorskiej (według stanu na 31.12)?

Jaki jest minimalny okres na jaki pracownik mógł wyjechać lub przyjechać w ramach umowy międzynarodowej podlegający rejestracji w formularzu danych uzupełniających na potrzeby naliczania subwencji? W przypadku wyjeżdzających lub przyjeżdzających studentów i doktorantów jest to  co najmniej 3 miesiące.

Czy w sprawozdaniu S-10 w sekcji 6 (Cudzoziemcy polskiego pochodzenia) wykazujemy tylko studentów cudzoziemców, którzy posiadają zaświadczenie od konsula o polskim pochodzeniu, czy jeszcze innych?

Czy usługi badawcze na rzecz osób fizycznych podlegają rejestracji w module dane finansowe?

W jaki sposób wprowadzić w zakładce nieobecności czas urlopu rodzicielskiego łączony z pracą na 1/2 etatu? Pracownik po zakończonym urlopie rodzicielskim wrócił na pełen etat

W jakich przypadkach należy dokonać powiązania kierownika z pracownikiem jednostki?

Jakie dane należy wprowadzać w części Przychody z usług badawczych na zlecenie?

Jaką datę podpisania umowy należy przyjąć w przypadku projektu Horyzonty 2020? Czy pomiędzy Koordynatorem a KE (lub Agencją), czy ostatnią jaką złożył partner? Umowa pomiędzy Koordynatorem a Agencją jest wcześniejsza.

Czy doktoraty wdrożeniowe powinny zostać wprowadzone w module Projekty naukowe?

Czym różni się podmiot zagraniczny od instytucji międzynarodowej?

W jaki sposób i na jakiej podstawie uczelnia ma pozyskać dane potrzebne do wypełnienia sekcji 7 sprawozdania S-10 (Studenci i absolwenci − ogółem, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską)? Kandydaci na studia drugiego stopnia przyjmowani są na podstawie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub magisterskich jednolitych). Uczelnia nie posiada informacji o ukończonej przez studenta szkole średniej, ani o uzyskanym przez niego świadectwie dojrzałości.

Czy w S-10, Dział 8 (Studenci studiów prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ) wypełniamy ten dział przy nauczaniu hybrydowym w Uczelni?

Czy w S-10 w sekcji 4 dla „studentów i absolwentów – cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie umów międzynarodowych, decyzji rektora, dyrektora NAWA lub właściwego ministra” – wykazywani są wszyscy cudzoziemcy oprócz studentów studiujących w ramach programu ERASMUS?

Czy w S-10, w sekcji 3 dla „studentów i absolwentów – cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich” należy wykazać osoby przyjęte przed 1.10.2019 r. czy również przyjęte po tej dacie, np. przyjęte decyzją Rektora, od których nie pobiera się opłaty za studia z związku z posiadaniem Karty Polaka? Zgodnie z objaśnieniem do do formularza S-10 wiersz ten dotyczy również „Innych osób wymienionych w art. 324 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

Studenci studiów stacjonarnych (program polskojęzyczny – bezpłatny i program anglojęzyczny – płatny) są zamieszczani w GUS w jednym miejscu, co bardzo utrudnia Uczelni sprawdzenie danych i zmusza nas do corocznych wyjaśnień przy sprawozdaniu S-10. W POL-on 2.0 istnieją osobne uruchomienia dla programu anglojęzycznego. Czy planujecie Państwo zmianę w tym zakresie?

W jakim terminie zostanie udostępnione sprawozdanie S-M-POL-on?

Jakie są godziny przeliczenia danych w POL-on w ramach sprawozdań GUS bazujących na wykazie studentów w POL-on?

Jak zarejestrować projekt, który jest realizowany przez dwa wydziały jednej jednostki naukowej? Jest dwóch kierowników projektu, każdy z innej dyscypliny i innego wydziału.

Jaką datę rozpoczęcia i zakończenia projektu należy wprowadzić w przypadku działania naukowego w ramach programu Miniatura w przypadku wstrzymania realizacji projektu na kilka miesięcy?

Czy projekt, którego celem jest sfinansowanie zakupu dla firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo-naukowe należy umieścić w POL-on w części dot. Projektów badawczych czy części dot. Danych finansowych odnośnie przychodów z usług badawczych lub komercjalizacji wyników działalności naukowej?

Czy do projektów naukowych należy wprowadzać projekty finansowane w 100% z subwencji MKDNiS?

Czy jest możliwość zmigrowania danych o projektach z profili już nieistniejących instytutów, które weszły w skład nowopowstałego instytutu (Sieć Badawcza Łukasiewicz)?

Instytut powstał w wyniku połączenia dwóch Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Profile tych instytutów zostały zamknięte w POL-on. Czy mamy uzupełniać dane o projektach w profilach nieistniejących instytutów?

W przypadku projektu realizowanego w partnerstwie umowę z instytucją finansującą podpisuje tylko Lider partnerstwa. Czy jako partner mamy też wpisać dane z umowy z instytucją finansującą, czy dane z umowy partnerskiej ? Jako partner nie podpisaliśmy umowy z instytucją finansującą.

Jak należy zarejestrować instytucję zagraniczną w sytuacji, gdy umowa projektu jest podpisana z NCBiR, ale środki są również zagraniczne?

Czy w przypadku projektów międzynarodowych należy wprowadzać jednostki zagraniczne w sekcji „jednostki realizujące”?

Jak wykazać w systemie projekty realizowane w ramach konsorcjum? Czy kwota przyznana Liderowi to całkowita kwota przyznana całemu konsorcjum, czy ta proporcjonalna wynikająca z budżetu?

Czy wybór podmiotu realizującego projekt w postępowaniu przetargowym spełnia warunki trybu konkursowego?

Czy jeżeli projekt oznaczony jest jako „Dane prawidłowe – nie wykryto błędów” oznacza, że wszystkie dane wymagane do ewaluacji zostały wprowadzone?

Czy do POL-on 2 trzeba „zaciągnąć” projekty naukowe z POL-on 1 pracowników należących do dyscyplin nieewaluowanych, nawet jeśli osoba będąca kierownikiem projektu nie jest już naszym pracownikiem?

Jakie projekty będą uwzględniane w ewaluacji – współfinansowane z NAWA (np. tylko Preludium BIS) czy wszystkie finansowane z NAWA?

Czy w module Projekty naukowe należy sprawozdawać Diamentowe Granty?

Co powinno zawierać streszczenie projektu?

Jak oznaczyć w konkursie Miniatura osobę realizującą działanie naukowe (W tym konkursie nie ma wprost wskazanego kierownika, jest „osoba realizująca działanie naukowe”)?

Jak traktować pojęcie przyznanych środków w przypadku projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych?

Czy projekty realizowane w ramach programu Erasmus+ powinny być rejestrowane w module projekty naukowe?

Jak rozumieć pojęcie „Data obowiązywania zmiany” w danych studenta?

Jak traktować projekty, które zostały przeniesione na inny podmiot (pracownik zmienił zatrudnienie i zabrał ze sobą projekt)?

Czy wpisujemy do POL-on: SPUB (na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego), Fundusz Młodych Naukowców, NAWA-Polonium (wymiana bilateralna naukowców), Stypendia MNiSW?

Czy do systemu POL-on należy wprowadzić projekty uzyskane w ramach przedsięwzięć MNiSW: „Premia na Horyzoncie” i „Granty na granty – promocja jakości” oraz w ramach programów NCBR: „Program wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2” i „Program zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R-INFRASTART”?

Gdzie znajdę informację o tym jakie projekty będą uwzględnione w procesie ewaluacji?

Czy w module projekty naukowe w POL-on 2.0 wpisujemy również projekty finansowane z dotacji celowej?

Czy wprowadzane do POL-on projekty finansowane z NCN dotyczą upowszechniania nauki?

W jakim przypadku należy usunąć pracowników inżynieryjno-technicznych zmigrowanych do POL-on 2.0?

Czy w module projekty naukowe w POL-on 2.0 wpisujemy również projekty od 01.01.2017 roku finansowane z subwencji ministerialnej tzw. badania statutowe?

Czy w module Projekty naukowe należy rejestrować tematy badawcze realizowane z subwencji? Czy należy rejestrować prace B+R zlecane z przemysłu, zamówienia przedkomercyjne NCBiR?

Dlaczego na wydruku zbiorczego oświadczenia dot. ewaluacji nie znalazły się wszystkie osiągnięcia oświadczone przez pracownika lub doktoranta?

Jak zaraportować studenta, który nie ma nazwiska?

Jak zaraportować w systemie sytuację studenta przyjętego na drugą specjalność na tym samym kierunku studiów? Jak wprowadzić go dwukrotnie na ten sam kierunek, gdy w POL-on nie ma rozróżnienia na specjalności studiów?

W jaki sposób prawidłowo zaraportować studenta, który w trakcie semestru został zawieszony w prawach studenta?

Jak w prawidłowy sposób zarejestrować prowadzone zajęcia w szkole doktorskiej przez pracowników, którzy nie znajdują się w wykazie pracowników, ponieważ są pracownikami administracji?

Czy oświadczenie autora upoważniające do wykazania osiągnięć w ewaluacji może być złożone z wyprzedzeniem za cały okres ewaluacji?

Czy wynik finansowy dotyczy tylko działalności naukowo-badawczej czy też całej działalności Uczelni?

Czy dane finansowe mogą rejestrować zarówno podmioty sfederowane jak i sama federacja (każda na swoim koncie zgodnie ze swoją realizacją finansową)?

Czym jest tytuł przychodu? Czy to nazwa wykonanej usługi badawczej, czy numer umowy lub zamówienia?

Z uwagi na brak ukończonego sprawozdania finansowego przez uczelnie, spływ dokumentów i różnego rodzaju rozliczenia termin 15.01 nie jest możliwy do spełnienia. Czy ministerstwo rozważa zmianę terminu?

Jak w zakładce „usługi badawcze na zlecenie” w zestawieniu za dany rok dodać większą ilość prac zleconych, zrealizowanych dla rożnych podmiotów?

Czy wysokość przychodu z usług badawczych na zlecenie  wprowadzona do systemu powinna być kwotą netto czy brutto?

W przypadku usług badawczych na zlecenie podmiotów zewnętrznych systematycznie wykonywanych, powtarzających się i bardzo drobnych. Jak powinny być wprowadzane: Tytuł uzyskania przychodu i Podmiot zlecający?

Czy obowiązek podawania funkcji kierowniczej dotyczy tylko pracowników uczelni, czy również Instytutów Łukasiewicza?

Jak należy uzupełnić pole Data zakończenia realizacji projektu w przypadku projektów, w których w umowie o finansowanie nie podano dokładnej daty? Przykładowo w umowie z programu Premia na Horyzoncie przyjęto, że data ta zależy od rozliczenia projektu przez KE.

Jak należy uzupełnić pole „Nazwa podmiotu finansującego projekt” w przypadku zmiany nazwy instytucji? Przykładowo: w przypadku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mamy wybrać ze słownika MEiN, czy dać opcje: Inna i wpisać nazwę z umowy czyli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego?

Czy jeżeli liderem jest jednostka zagraniczna – to przy niej wpisujemy całkowity koszt projektu, a przy swoim podmiocie to, ile dostaliśmy? Co w przypadku gdy my jesteśmy liderem – wpisujemy całą kwotę projektu, a przy współwykonawcach ich część?

Czy jeżeli posiadamy tylko informację o przyznaniu projektu to jako datę przyznania środków mamy wprowadzić datę podpisania umowy?

Czy finansowanie projektu z NCBR jest tożsame z definicją projektu naukowego, chociaż nie dotyczy badań naukowych tylko dydaktycznej działalności uczelni?

Podpisujemy umowę z jednostką polską „działającą w imieniu Komisji Europejskiej” (taki jest zapis w umowie) – kto jest jednostką finansującą?

Czy projekty będą rozliczane po dyscyplinie projektu, czy dyscyplinie kierownika projektu, zespołu, czy podziału wg np. zaangażowania osób uczestniczących w projekcie?

W przypadku projektów realizowanych przez grupę podmiotów: czy „kierownik projektu” oznacza kierownika całego projektu realizowanego przez konsorcjum (np. osoba z zagranicznej jednostki), czy osobę, która odpowiada za projekt w danej jednostce?

Czy należy sprawozdać tylko projekt, kierowany przez instytucje, a nie prowadzony jako wykonawca?

Jakie kryteria, powinny spełniać projekty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), aby zaistniała konieczność ich rejestracji?

Jak wprowadzić projekt, do którego podpisana została umowa ramowa np. na cztery lata i jednocześnie podpisywane są dodatkowo umowy szczegółowe na poszczególne lata? Środki finansowe przyznawane są co roku w ramach umowy szczegółowej i tak też są rozliczane.

Skąd czerpać wiedzę co do zaangażowania dyscypliny w projekcie, np. przy projektach interdyscyplinarnych i międzynarodowych szczególności, gdy nie jesteśmy liderem?

Na podstawie jakich danych przy pracowniku wyświetla się jego stopień lub tytuł?

Czy wszystkie projekty mają mieć dyscypliny obowiązujące od 01.10.2018? (również te z 2017?)

Mamy 40 partnerów z zagranicy. Czy należy wprowadzić wszystkich do sekcji podmioty realizujące projekt i podać środki finansowe dla nich?

Jeden projekt posiada kilka źródeł finansowania. Jeśli zarejestruję każdą umowę jako oddzielny projekt, to w którym wpisać kwotę wkładu własnego?

Czy do POL-onu wprowadzamy wszystkie projekty, które realizowaliśmy w latach 2017-2021, w których byliśmy liderem, czy także mamy obowiązek wprowadzenia tych, w których byliśmy konsorcjantem?

Jak wprowadzić jednostkę będącą podmiotem gospodarczym? Podmiot gospodarczy nie ma konieczności wykazywania dyscypliny. Czy w takim przypadku system nie będzie pokazywał błędów?

Czy lider wpisuje wszystkie jednostki współrealizujące projekt? Jeżeli tak, to w jaki sposób pozyskiwać informacje o dyscyplinach danych jednostek?

W jaki sposób dokonać korekty zwiększenia wysokości środków finansowych jeżeli konsorcjum w międzyczasie otrzyma zwiększenie środków na realizację projektu?

Jak wprowadzić projekt, który trwa od 2015 i jest finansowany etapami/latami np. 2016, 2018 itp.? Jak zarejestrować dane dotyczące finansowania?

Jako partner w projekcie mamy kierownika z zagranicy. Czy oprócz niego mam także dodać „kierownika zespołu badawczego z naszego Instytutu”? Czy może mam tylko zarejestrować naszego „kierownika zespołu badawczego”?

Czy do POL-on wprowadzamy wszystkie projekty naukowe, nawet te, które realizują pracownicy należący do dyscyplin nieewaluowanych?

Czy do POL-on w zakładce „Projekty naukowe” można wpisać projekty, które uzyskały finansowanie przed okresem objętym ewaluacją, a jedynie częściowo były realizowane w okresie objętym ewaluacją. Na przykład: pracownik otrzymał finansowanie w 2015 roku, a projekt był realizowany w latach 2015-2018.

Wprowadzając projekt należy podać środki: krajowe, zagraniczne i własne. Czy wszystkie formatki dotyczą tylko środków przyznanych ogółem, czy należy je rozbić na środki dla ewaluowanego podmiotu? Które kwoty i w jakim miejscu należy podać?

Czy Lider mógłby wykazać w POL-on również kierowników zespołów badawczych?

Jak uzupełnić atrybut „jednostka finansująca” w przypadku, gdy NCN ogłasza konkurs, a projekt finansuje fundusz norweski?

Czy po 30 czerwca 2021 r. będzie można poprawiać dane w rekordach sprzed 30 czerwca 2021 r.? Czy ta część danych będzie już tylko do odczytu? W jaki sposób i do kiedy będzie można uzupełniać dane o projektach przyznanych po 30 czerwca 2021 r.?

Czy w module należy rejestrować stypendia Start finansowane z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)?

Czy projekty Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) oraz inne projekty finansowane przez MNiSW/MEiN powinny być wpisywane w aplikacji?

W jakim zakresie czasowym uzupełniamy dane w systemie w przypadku projektów, które trwają już od kilku lat? Czy uzupełniamy dane od 2017 r. projektów, które w 2017 roku się jeszcze kończyły, czy tylko te, które się zaczynały od tego roku?

Czy będziemy uzupełniać dane o projektach dydaktycznych, edukacyjnych, inwestycyjnych, infrastrukturalnych?

W jaki sposób sprawozdać lidera – instytucję z Polski, która nie sprawozdaje się w POL-on?

Czy i w jaki sposób wykazujemy partnerów międzynarodowych i krajowych spoza POL-on?

Co w przypadku jeżeli członkiem zespołu jest doktorant/student lub pracownik instytucji spoza polskich uczelni?

Jakiej odpowiedzi należy udzielić, jeżeli liderem projektu jest podmiot zagraniczny i w swoim kraju jest on zakwalifikowany jako należący do systemu szkolnictwa wyższego (albo analogicznej kategorii)?

Czy do modułu Projekty naukowe będzie trzeba wprowadzać „opis efektów”?

Jak należy rozumieć pytanie „Czy projekt jest finansowany albo współfinansowany w trybie konkursowym”?

Według rozporządzenia z 22 grudnia 2020 r. w module Projekty wpisujemy „informacje o realizowanych projektach w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub upowszechniania nauki”. Czy oznacza to konieczność umieszczania w tym module informacji o wszystkich projektach bez względu na źródło finansowania?

Czym są projekty dotyczące upowszechniania nauki? Jakie są konsekwencje zaznaczenia tego pola w formularzu?

Czy tytuł i streszczenie mogą być wpisane w języku angielskim, jeżeli wniosek jest w całości po angielsku?

Czy w systemie należy wpisywać dane pochodzące z umowy w jej pierwotnym brzmieniu czy też każdorazowo aktualizować je po zawarciu aneksu do umowy o finansowanie lub po rozliczeniu projektu?

Jeśli podmiot w trakcie trwania projektu bierze na siebie nowe zadania i w związku z tym dostaje więcej pieniędzy, podpisuje aneks do umowy, czy wówczas datę podpisania aneksu należy wpisać w polu „Data przyznania – data zawarcia umowy lub data decyzji” i zwiększyć kwotę przyznanych środków?

Po jakim kursie należy przeliczać środki przyznane w obcej walucie?

Jak należy rozumieć datę “zakończenie realizacji projektu”?

Jaką należy przyjąć datę rozliczenia środków finansowych? Czy to data uzyskania informacji, że instytucja finansująca zatwierdziła rozliczenie? Co w sytuacji, gdy instytucja finansująca nie przesyła (nie przesłała) oficjalnego pisma informującego o rozliczeniu projektu?

Jeśli data zawarcia umowy różni się od daty wydania decyzji przez instytucję finansującą, to którą należy zarejestrować?

Jak rozumieć datę rozpoczęcia realizacji projektu naukowego?

Jak rozumieć pojęcie „projekt naukowy”?

Jakiego typu dane powinny się znaleźć w polu zakres obowiązków? Zakresy obowiązków pracowników na poszczególnych stanowiskach kierowniczych są bardzo szerokie. W jaki sposób powinno to zostać ujęte, by zmieścić się w dopuszczonym zakresie znaków?

Skoro nazwa funkcji powinna być zgodna z zapisami statutu uczelni, to jaki wpis będzie prawidłowy: Dziekan (tak jak w statucie) czy Dziekan Wydziału Humanistycznego, Prorektor czy Prorektor ds. studenckich?

W jaki sposób wpisywać funkcje do POL-on jeżeli np. funkcja dziekana (ta sama osoba) była pełniona od 01.10.2019-31.12.2020 a następnie w okresie 01.01.2021-31.12.2024. Czy należy wpisać osobno powołania na funkcję i wtedy pierwsza z nich trafi do nieaktualnych? Czy może wpisać funkcję w ciągłości od 01.10.2019 – …?

W jaki sposób rejestrować punkty ECTS uzyskane poza granicami kraju w ramach studiów wspólnych prowadzonych z podmiotem zagranicznym?

W jaki sposób rejestrować informację o numerze dyplomu studiów wspólnych prowadzonych z podmiotem zagranicznym?

W jaki sposób rejestrować semestry studiów studenta realizującego studia wspólne prowadzone z podmiotem zagranicznym, jeżeli część kształcenia realizowana jest poza granicami kraju?

Jaką datę rozpoczęcia studiów należy wprowadzić do wykazu studentów w przypadku kształcenia cudzoziemca na studiach wspólnych prowadzonych z podmiotem zagranicznym, jeżeli student przyjeżdża do Polski w trakcie studiów?

Czy w module Studenci należy rejestrować studenta cudzoziemca, który realizuje studia kończące się uzyskaniem odrębnych dyplomów wydanych przez polską i zagraniczną uczelnię (tzw. podwójny dyplom)? Taki student spędza na uczelni polskiej semestr lub rok. Czy powinien zostać zarejestrowany na okres pobytu?

Czy w wykazie studentów w Systemie POL-on należy rejestrować cudzoziemców, którzy realizują studia prowadzone z uczelnią zagraniczną w ramach współpracy, które jednocześnie nie są studiami wspólnymi w myśl art. 60 UPSWiN?

Czy w wykazie studentów w Systemie POL-on należy rejestrować cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce w ramach wymiany międzynarodowej?

Czy w wykazie studentów w Systemie POL-on należy rejestrować cudzoziemców, którzy realizują studia wspólne prowadzone z podmiotem zagranicznym na podstawie Art. 60 UPSWiN?

Kiedy należy wprowadzić studenta-cudzoziemca do wykazu studentów?

Czy w module Pracownicy w POL-onie 2.0 będzie widać tytuł/stopień pracownika w podstawowym widoku (tak jak było w starym POL-onie)?

Według jakiej wartości należy wykazywać przychody w module Dane finansowe?

Czy przekroczenie limitu znaków w charakterystyce osiągnięcia lub nagrody będzie miało wpływ na migrację do SEDN?

Czy w opisie wydarzenia można wprowadzać linki?

Jak rozpatrywać duże realizacje konserwatorskie, w którym głównym autorem przedsięwzięcia jest kierownik projektu badawczo-konserwatorskiego oraz mamy zespół naszych pracowników, wykonujących projekt wg zamysłu kierownika (wszyscy zaliczani do N w naszej ASP). Czy takie osiągnięcie konserwatorskie może zgłosić każdy uczestnik projektu czy tylko kierownik jako główny autor/pomysłodawca realizacji konserwatorskiej. Czy tu mamy do czynienia ze współautorstwem i wypełnianiem udziałów w osiągnięciu?

Jaka jest poprawna kategoria dla osiągnięcia artystycznego jakim jest opracowanie w konkursie rzeźbiarsko-architektonicznym koncepcji pomnika np. ofiar komunizmu? Zgłoszony projekt pomnika zdobył pierwsze miejsce w konkursie i będzie realizowany. Czy właściwą kategorią dla tego osiągnięcia jest 2.3. czy też 2.2., a może jeszcze inna? 

Czy udział w wystawie zbiorowej oznacza, że data udziału w wystawie zbiorowej ma mieścić się w okresie objętym ewaluacją, natomiast dzieło biorące udział może mieć wcześniejsze upublicznienie, jeszcze przed okresem objętym ewaluacją? 

Jak zarejestrować osiągnięcie jakim jest występ w charakterze kameralisty?

Czy niezależnie od faktu przez jak długi czas w okresie ewaluacji pracownik prowadził działalność naukową, zaliczony do liczby N, zatrudniony powyżej 36 m-cy musi przedstawić przynajmniej jedno osiągnięcie? 

Czy należy zmieniać dyscyplinę studiów doktoranckich jeżeli jest inna niż dyscyplina, w której został wszczęty przewód doktorski (na nowych zasadach)?

Jak zarejestrować prawykonanie kompozycji muzycznej dwóch współautorów, gdy dla każdego z nich stanowi ono inny rodzaj osiągnięcia?

Jaki będzie zakres danych finansowych migrowanych do POL-on 2.0? Kiedy nastąpi ta migracja?

Jakie dane będą gromadzone w module „Dane finansowe instytucji”?

Jaka rola będzie pozwalała na dostęp do danych w module „Dane finansowe instytucji”?

Mamy na uczelni zatrudnionych na etat pracowników inżynieryjno-technicznych (czasami nieraportowanych pracowników bibliotecznych oraz rzeczników patentowych), którzy nie prowadzą badań i z którymi jest zawierana umowa na realizację zajęć dydaktycznych. Czy takie osoby mam raportować jako inne osoby prowadzące zajęcia (bo są to jednak etatowi pracownicy uczelni)?

Jak w module Pracownicy należy zarejestrować zatrudnienie doktorantowi będącemu inną osobą prowadzącą zajęcia?

Czy inne osoby prowadzące zajęcia (np. na podstawie umowy cywilno-prawnej) powinny składać oświadczenia o reprezentowaniu dyscypliny oraz o zaliczeniu do liczby N?

Czy instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz zobowiązane są do uzupełniania informacji o patentach od 1.01.2017?

Skąd mogę pobrać wzór oświadczenia upoważniającego?

Patent udzielony w okresie ewaluacji, ale twórcą jest student studiów licencjackich/magisterskich, który przeniósł prawo do korzystania na uczelnię. Nie ma innych twórców. Czy można taki patent umieścić? Jak powiązać patent z dyscypliną?

Patenty udzielone w okresie ewaluacji, ale twórcy są spoza uczelni (nie ma żadnego twórcy z uczelni), a uczelnia jest współwłaścicielem prawa. Twórcy zatem nie są pracownikami, ani nie przenieśli rozwiązania do korzystania na uczelnię – uczelnia jest tylko współwłaścicielem. Czy można taki patent umieścić w wykazie? Jak powiązać patent z dyscypliną?

Jak wpisać patent, gdy  pracownik jest zadeklarowany do dwóch dyscyplin?

Jeśli zaciągnięty patent (mający jedno zgłoszenie) z UPRP zaznacza w pierwszeństwie automatycznie „nie” i dane pierwszeństwa powiela z danych patentu to należy zmienić na „tak”?

Co w przypadku jeśli zostaną dostrzeżone błędy po wysłaniu danych do wykazu?

Kto jest odpowiedzialny za wprowadzanie danych do POL-on jeżeli mamy dwie lub więcej instytucji zgłaszających patent?

Czy patent lub odmiana będzie zaliczona w procesie ewaluacji, jeśli jej twórca nie jest już pracownikiem i nie może złożyć oświadczenia (nie żyje)?

Co w przypadku, gdy dane ze źródeł zewnętrznych zaciągają się częściowo lub błędnie?

W jakich dyscyplinach podmiot może rozliczyć patent i na jakiej podstawie? Czy autor patentu może zadeklarować patent tylko do własnej dyscypliny?

Co ze wzorami przemysłowymi? Wzory przemysłowe do końca 2018 roku były punktowane zgodnie z „starym” rozporządzeniem z 2016 roku.

Co jeśli od momentu uzyskania prawa ochronnego niektóre dane twórcy się zmieniły? Czy należy je poprawić?

Czy dyscyplina i dziedzina dotyczą Twórcy czy wynalazku?

Czy należy zmieniać nazwę podmiotu uprawnionego jeśli została zmieniona od momentu publikacji w źródle referencyjnym lub została zaciągnięta np. bez polskich znaków?

Czy patenty mogą być przypisane do innych dyscyplin niż te zadeklarowane przez pracownika i zarejestrowane w systemie POL-on w danych kadrowych?

Czy należy zarejestrować patent przyznany np. w 2011 r., który 01.01.2017 był ważny (i często nadal jest)?

Czy termin uzupełnienia danych za osiągnięcia uzyskane w latach 2017-2021, tj. 30.06.2021 dotyczy również Instytutów sieci Łukasiewicz?

W którym miejscu należy dołączyć oświadczenie upoważniające?

Czy w sekcji Hodowca można wprowadzić pracownika jednostki, który jest współautorem odmiany, a nie hodowcą?

Czy można wprowadzić jedno zbiorcze oświadczenie z kilkoma osiągnięciami jednego pracownika?

Jak powiązać pracownika, który był w trakcie okresu ewaluacji pracownikiem, a w chwili obecnej już nie jest (np. przebywa na emeryturze)?

Co należy wprowadzić w sekcji pierwszeństwo ochrony w przypadku patentu, który został zgłoszony w zagranicznym urzędzie, po tym jak został zgłoszony w urzędzie polskim?

Czy należy wprowadzić do modułu patent pracownika, który opatentował wynalazek „prywatnie” i jest jedynym uprawnionym?

Czy patenty wprowadzone do starej aplikacji POL-on za 2017 r. będą dostępne w module 2.0? Co z patentami za lata wcześniejsze?

Jeśli patent został udzielony w kilku krajach, to wpisujemy numer patentu, który był przyznany jako pierwszy?

Jaką datę wpisujemy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora jako datę rozpoczęcia pełnienia funkcji przez promotora – złożenia wniosku przez doktoranta (uzyskaliśmy informację) czy podjęcia uchwały przez Radę Dyscypliny o wyznaczeniu promotora?

Jak zmienić osobie ubiegającej się o stopień doktora tryb przygotowywania rozprawy doktorskiej?

Dlaczego przy osobie ubiegającej się o stopień doktora widzę symbol zamkniętej kłódki?

Czy zasiłki opiekuńcze należy wliczać do sumy dni nieobecności wykazywanych w module Pracownicy?

Regulamin szkoły doktorskiej przewiduje, że w określonej sytuacji (zawieszenie kształcenia) doktorant nie ma prawa do stypendium. System nie pozwala wprowadzić wysokości stypendium „0”. Co zrobić w takiej sytuacji?

Czy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora rejestrujemy tylko ustawowe zawieszenie kształcenia doktoranta, czy również to wynikające z regulaminu szkoły doktorskiej?

Czy pracownik, który reprezentuje dwie dyscypliny, może w jednej z nich prowadzić działalność naukową, a w drugiej tylko brać udział w prowadzeniu działalności naukowej? Jak należy zarejestrować mu udziały czasu pracy?

Czy osoba, która bierze udział w prowadzeniu działalności naukowej (ale nie prowadzi tej działalności) powinna mieć zarejestrowane udziały czasu pracy 0%?

Jaki wskazać język rozprawy doktorskiej, jeżeli jest ona napisana częściowo w języku polskim, a częściowo w obcym?

Jak zarejestrować liczbę godzin zajęć innej osobie prowadzącej zajęcia, która zawiera umowę cywilno-prawną tylko na drugi semestr?

Jak zarejestrować liczbę godzin zajęć innej osobie prowadzącej zajęcia, która prowadzi zajęcia całoroczne, ale ma dwa osobne zatrudnienia w ciągu roku akademickiego, np. 1.10.2020-30.01.2021 i 20.02.2021-20.06.2021?

Pracownik w trakcie roku akademickiego zakończył zatrudnienie, a kolejnego dnia (bez dnia przerwy) rozpoczął kolejne zatrudnienie (np. w związku z przejściem na emeryturę). Pensum oraz liczbę godzin zajęć na ten rok akademicki miał przypisane do pierwszego zatrudnienia. Czy w tej sytuacji należy dodać kolejny wpis o pensum/liczbie godzin zajęć, przypisany do drugiego zatrudnienia?

Czy w przypadku przejścia na emeryturę nauczyciela akademickiego powinniśmy zakończyć jego zatrudnienie, a następnie wprowadzić nowe zatrudnienie wraz z nowymi oświadczeniami?

Jak liczyć godziny prowadzone przez nauczycieli, dla których uczelnia jest podstawowym miejscem pracy dla kierunków, które nie miały skutecznego naboru 2018/2019 i/lub 2019/2020 (np. kierunek będzie wygaszany, likwidowany) i studenci są tylko na wyższych semestrach?

Czym jest znacznik „W procedurze skreślenia” i jakich przypadków dotyczy?

W jaki sposób raportować studenta, który jest w trakcie skreślenia?

Kiedy należy wprowadzić datę skreślenia do systemu?

Co oznacza w Systemie POL-on data skreślenia? Jaką datę uczelnia powinna wpisać w pole data skreślenia?

Czy pracownik przebywający na długotrwałym urlopie musi prowadzić badania, czy należy mu wpisać udział czasu pracy 0%?

Jak długo skreślony doktorant jest widoczny w Wykazie osób ubiegających się o stopień doktora?

Czy można skorygować stopień, którego dotyczy postępowanie awansowe?

Co w sytuacji, gdy podmiot habilitujący nie posiada numeru PESEL członka komisji habilitacyjnej?

Czy należy zaznaczać informację o podstawowym miejscu pracy u pracowników instytutów badawczych i PAN?

Czy należy zaznaczać informację o podstawowym miejscu pracy pracownikowi uczelni niebędącemu nauczycielem akademickim?

Co w sytuacji, gdy doktorant nie ma obowiązku dydaktycznego, a jedynie w planie studiów ma wskazane współprowadzenie określonej liczby godzin zajęć? Czy należy go zarejestrować w module Pracownicy jako inną osobę prowadzącą zajęcia?

Czy instytut badawczy lub PAN powinien rejestrować zgodę na dodatkowe zatrudnienie w podmiocie niezarejestrowanym w POL-onie (np. uczelni zagranicznej)?

W szkole doktorskiej mamy część doktorantów – uczestników programu Doktorat Wdrożeniowy. Czy należy utworzyć dwa programy kształcenia: jeden dla doktorantów programu DW, do którego będą przypisane podmioty współpracujące przy kształceniu i drugi dla doktorantów kształcących się poza programem DW – bez podmiotów współpracujących przy kształceniu?

Jeżeli datą wszczęcia postępowania na doktora (tryb: studia doktoranckie) jest data złożenia wniosku o wyznaczenie promotora, to co w sytuacji, jeśli organ uczelni/instytutu nie wyrazi zgody na wyznaczenie tej osoby, o którą wnioskuje doktorant? 

Zgodnie z art. 221 ustawy 2.0, w terminie 12 tygodni od dnia otrzymania wniosku RDN wyznacza 4 członków komisji habilitacyjnej, a podmiot habilitujący, w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o członkach komisji habilitacyjnej wyznaczonych przez RDN, powołuje komisję habilitacyjną. Czy termin na rejestrację w POL-onie tych 4 członków komisji wyznaczonych przez RDN biegnie od dnia wyznaczenia ich przez RDN, czy od powołania całej komisji przez podmiot habilitujący?

Który podmiot i kiedy powinien zarejestrować postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego w sytuacji, gdy podmiot wskazany przez kandydata nie wyraził zgody na przeprowadzenie postępowania?

Jeśli podmiot habilitujący podejmie oficjalną decyzję o wszczęciu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego, to czy może zarejestrować postępowanie w POL-onie wcześniej, tj. przed upływem 4 tygodni, o których mowa w art. 221 ust. 2 ustawy?

Co oznaczają „data wszczęcia postępowania” i „data złożenia wniosku” w przypadku postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego? Od kiedy należy liczyć 30-dniowy termin na zarejestrowanie postępowania?

Czy w polu „Nazwa podmiotu, we współpracy z którym prowadzone jest kształcenie” powinniśmy wpisać firmę doktoranta, który został przyjęty do szkoły doktorskiej w ramach programu doktorat  wdrożeniowy?

Czy istnieje możliwość archiwizowania danych w module Osoby ubiegające się o stopień doktora? 

Czy zmniejszenie wysokości stypendium doktoranckiego, wynikające z zawieszenia kształcenia, należy zarejestrować w systemie jako operację zmiany?

Czy postępowanie awansowe można usunąć?

Dlaczego nie widzę numeru PESEL/dokumentu tożsamości osoby, wobec której toczy się postępowanie awansowe?

Jak należy uzupełnić pole „Podmiot zatrudniający” w sytuacji, gdy recenzent rozprawy doktorskiej lub członek komisji habilitacyjnej jest emerytem?

Co oznaczają „data wszczęcia postępowania” i „data złożenia rozprawy” w przypadku postępowania o nadanie stopnia doktora – tryb eksternistyczny?

Co oznaczają „data wszczęcia postępowania” i „data złożenia rozprawy” w przypadku postępowania o nadanie stopnia doktora – tryb kształcenie doktorantów?

Co oznaczają „data wszczęcia postępowania” i „data złożenia rozprawy” w przypadku postępowania o nadanie stopnia doktora – tryb studia doktoranckie?

Czy wynikające z § 9 rozporządzenia ws. POL-on 30 dni na zarejestrowanie lub aktualizację danych pracownika oznacza dni kalendarzowe czy robocze?

Jak prawidłowo powinien być zarejestrowany „stary” doktorant, który ma prowadzone studia doktoranckie przez uczelnię A, a doktorat broni na uczelni B?

Jak należy wykazać w sprawozdaniu o mobilności absolwenta, który w ramach tego samego cyklu studiów wyjeżdżał za granicę w celu studiowania oraz na praktyki (ta sama destynacja lub dwie różne)?

Jak należy wykazać w sprawozdaniu o mobilności absolwenta, który w ramach tego samego cyklu studiów wyjeżdżał za granicę w celu studiowania dwukrotnie, ale do dwóch różnych państw?

Czy w sprawozdaniu o mobilności za 2019 r. w ogóle nie należy wykazywać danych dotyczących filii, czy też należy je połączyć z danymi instytucji głównej?

Czy w sprawozdaniu o mobilności za 2019 r. należy wykazać absolwentów, którzy obronili się w 2019 r. oraz uczestniczyli w mobilności w roku akademickim 2018/19, czy także w latach wcześniejszych?

Co mam zrobić, jeśli mój podmiot nie ma danych kwalifikujących się do sprawozdania o mobilności (S-M)?

Dlaczego dodając zawiadomienie o nadanym stopniu nie mam do wyboru jednostki, która nadała stopień, a jedynie instytucję główną?

Czy w przypadku osób przebywających na urlopach bezpłatnych lub wychowawczych należy wpisać jakąś wartość w sekcji pensum dydaktyczne, czy też należy zostawić pole bez wypełnienia?

Czy zestawienie rozszerzone pracowników mogłoby zawierać numer ORCID?

Zestawienia w Bazie wiedzy RAD-on są publicznie dostępne – czy można je pokazać w innych bazach dotyczących nauki?

W Bazie wiedzy RAD-on w zestawieniu „Osoby ubiegające się o tytuł profesora – opinie recenzentów” jest tak mało osób (i recenzji)? Dlaczego?

Dlaczego w sytuacji, kiedy pracownik realizuje pewną pulę godzin na studiach licencjackich i na studiach magisterskich na tym samym kierunku wykazujemy godziny realizowane na studiach magisterskich?

Jak wykazać zwiększenie stanu funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego?

Dlaczego nie mogę pobrać szablonu sprawozdania? System wyświetla błąd „Przed pobraniem szablonu należy wypełnić dane dotacji”.

Jak należy raportować liczbę godzin zajęć w module Pracownicy w przypadku, gdy kształcenie realizowane jest bez podziału na kierunki?

Czy w liczbie godzin zajęć w module Pracownicy uwzględniamy też godziny ponadwymiarowe?

Czy jest możliwa zmiana danych osobowych pracowników (np. zmiana nazwiska po zmianie stanu cywilnego) za pomocą pliku xml?

Jak zmienić kolejność dyscyplin w oświadczeniu o liczbie N? Jest odwrotna niż w przypadku oświadczenia o dyscyplinach.

Jak należy zarejestrować pracownika zatrudnionego w dwóch grupach pracowniczych: w grupie badawczo-dydaktycznej w wymiarze ½ etatu oraz w grupie badawczo-technicznej w wymiarze ½ etatu? Jak zarejestrować mu oświadczenia, jeżeli prowadzi badania oraz złożył oświadczenie o liczbie N tylko w ramach zatrudnienia w grupie badawczo-dydaktycznej?

Czy należy rejestrować liczbę godzin zajęć z przedmiotów, które nie są przypisane do żadnego programu studiów, a są utworzone tylko dla studentów z wymian zagranicznych typu Erasmus?

Jak raportować liczbę godzin zajęć, jeżeli cykl kształcenia zaczyna się od semestru letniego (dotyczy to głównie studiów niestacjonarnych)? W związku z tym rok akademicki i rok studiów wynikający z programu studiów “rozjeżdżają się”. Np. pierwszy rok studiów wynikający z programu zaczyna się w roku akademickim 2019/2020 (I semestr), a kończy się w roku akademickim 2020/2021 (II semestr). Jak rozpisać takie sytuacje w POL-onie, skoro raportować można na lata akademickie, ale powinno się to robić zgodnie z programem studiów?

Czy w przypadku cudzoziemców zatrudnionych jako inne osoby prowadzące zajęcia, można wprowadzić informację o kompetencjach w innym języku niż polski, np. po angielsku?

Czy jako inne osoby prowadzące zajęcia należy rejestrować również osoby, które miały zawartą umowę na 2-5 godzin zajęć? Czy jest jakiś limit godzin?

Jak w module Pracownicy należy zarejestrować doktoranta, który jednocześnie jest zatrudniony na uczelni na etacie?

Czy jeśli w planach studiów praktyki nie mają przypisanej liczby godzin, to nie należy ich raportować do POL-onu (w modułach Pracownicy i Kierunki)?

Czy każdy promotor musi być zarejestrowany w module Pracownicy w POL-onie?

Po pobraniu i otworzeniu wygenerowanego raportu dotyczącego niespójności między modułem studenci i kierunki (moduł Raporty) widzę pusty arkusz. Co mam przez to rozumieć?

Do kiedy instytuty powinny dostosować w POL-onie stanowiska pracowników do nowej siatki stanowisk?

Czy dla doktorantów należy wprowadzać informację o „Rocznym wymiarze zajęć dydaktycznych – pensum dydaktycznym”?

Do kogo można kierować pytania merytoryczne dotyczące ewaluacji jakości działalności naukowej?

Kto powinien wprowadzać do POL-onu informacje na temat liczby godzin zajęć w przypadku kierunków współprowadzonych przez kilka podmiotów?

W którym miejscu należy uzupełnić pracownikowi informacje o pełnionych funkcjach kierowniczych w uczelni?

Czy należy rejestrować w POL-onie dodatkowe umowy cywilno-prawne pracowników instytutu badawczego zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę? Umowy nie dotyczą prowadzenia zajęć, ale np. badań.

Dlaczego w module Pracownicy nie widzę niektórych stopni lub tytułów, mimo że zawiadomienia o nich były wprowadzone w POL-onie 1?

Czy jest planowane dostosowanie siatki stanowisk pracowników do potrzeb instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz?

Jak należy uzupełnić pracownikowi stopień lub tytuł naukowy nadany przez zagraniczną instytucję? Nie ma takiej opcji do wyboru w POL-onie.

Czy w module Pracownicy można raportować informacje o osiągnięciach naukowych i artystycznych?

Czy w module Pracownicy należy zarejestrować osoby prowadzące zajęcia na podstawie umów cywilno-prawnych jako eksperci w ramach projektów UE?

Jaki wymiar pensum należy wprowadzić osobie będącej na rocznym urlopie naukowym?

Komu należy przypisać godziny zajęć w module Pracownicy w przypadku praktyk studenckich? Co w przypadkach, gdy umowa jest zawierana pomiędzy uczelnią a instytucją zatrudniającą opiekuna praktyk, np. szkołą, szpitalem?

Czy w przypadku zajęć ogólnouczelnianych (obieralnych) należy korygować pracownikowi liczbę godzin zajęć, jeżeli nie zapisał się na nie ani jeden student z danego kierunku?

Jak przenieść studiujących studentów na nowe semestry poprzez edycję tabelaryczną?

W jaki sposób umieścić w systemie POL-on informację o stwierdzeniu nieważności dyplomu ukończenia studiów?

W jaki sposób należy umieścić informacje w POL-on o studentach studiujących jednocześnie dwie lub więcej specjalności na tym samym kierunku, kończą studia w różnych terminach i należy im przypisać status absolwenta na kolejnych specjalnościach i wprowadzić dane o dyplomie skoro nie ma możliwości zarówno wykonania importu tych danych jak i wprowadzenia danych bezpośrednio w systemie?

Otrzymaliśmy zgodę z MNiSW na utworzenie kierunku. Czy kierunek powinnam do systemu wprowadzić sama, czy zgłosić to OPI?

Czy zmianę nazwy kierunku studiów uczelnia może wprowadzać sama, czy należy wysłać zgłoszenie do MNiSW?

Czy istnieje możliwość poprawy/edycji omyłkowo przesłanych dyscyplin podczas procesu migracji kierunków do POL-on 2.0?

Czy w module Kierunki studiów przy zliczaniu godzin prowadzonych zajęć należy uwzględnić tylko zajęcia „kontaktowe” takie jak: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria i laboratoria czy także te prowadzone w e-learningu?

Czy mogę poprosić o dodanie starego kodu do uruchomienia?

Czy zmiana punktów ECTS na kierunku wymaga generowania nowego uruchomienia kierunku?

Jaką opłatę należy wskazać w module kierunki, gdy mamy kilka wariantów czesnego (opłata roczna, semestralna, ratalna) i te kwoty są różne w zależności od wybranego wariantu studenta? W systemie istnieje możliwość jednokrotnego wyboru pola.

Jakie zasady należy zastosować przy opłatach podawanych w euro?

Jakie opłaty należy wpisać w polu, jeżeli opłaty mogą różnić się w stosunku do studentów?

Niektórzy doktoranci pobierają również stypendia w ramach projektów – czy należy tę kwotę dodać do stypendium doktoranckiego?

Kiedy należy wprowadzić promotora w module Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Kiedy i na jakich zasadach doktorant kształcący się w szkole doktorskiej może zmienić dyscyplinę, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska?

Kiedy należy wprowadzić do modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora dyscyplinę, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska?

Czy w sytuacji, gdy z różnych powodów nie został w terminie powołany promotor, należy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora wskazać opiekuna naukowego?

Czy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora należy podać promotora pomocniczego, jeśli został powołany?

Czy doktorantom realizującym „Doktorat wdrożeniowy” należy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora zarejestrować dane opiekuna pomocniczego?

Doktoranci w szkole doktorskiej współtworzonej przez kilka podmiotów są przypisani do różnych instytucji i to one opłacają ich stypendium. W POL-onie nie ma możliwości oznaczenia, do której z instytucji przypisany jest dany doktorant – wszystkich wprowadza instytucja wiodąca. Czy doktoranci zostaną przypisani instytucji wiodącej i uwzględnieni wyłącznie w jej algorytmie podziału środków finansowych?

Gdzie należy wprowadzić dane o prowadzeniu zajęć dydaktycznych przez doktoranta?

Jaką datę należy przyjmować przy określaniu daty skreślenia doktoranta na potrzeby systemu POL-on?

Jak wprowadzić datę zakończenia sprawowania funkcji przez promotora rozprawy doktorskiej?

Jak należy rozumieć pole „Data wszczęcia postępowania” w przypadku trybu eksternistycznego?

Dlaczego w module Osoby ubiegające się o stopień doktora widzę komunikat „Dokument jest niepoprawny – dane wymagają poprawy”, mimo że wszystkie dane są prawidłowe?

Jakie zestawienia mogę wygenerować samodzielnie z modułu Pracownicy? Jakie dane będą w nich zawarte?

Jak zarejestrować promotora, który jest na emeryturze?

Jaką podstawę przyjęcia i kształcenia cudzoziemców należy wskazać studentom, którzy wznawiają studia rozpoczęte przed 1 października 2019 r. lub kontynuują studia rozpoczęte przed 1 października 2019 r. na innym kierunku, profilu po skreśleniu?

Czy „Rozszerzone zestawienie pracowników podmiotu” (moduł Raporty) może obejmować również informacje o oświadczeniach o liczbie N złożonych przez pracowników w innych podmiotach?

Jak prawidłowo zarejestrować zatrudnienie doktoranta w module Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Czy pracownik, do którego obowiązków należy prowadzenie działalności naukowej, długotrwale nieobecny w pracy, ma obowiązek składania oświadczenia o liczbie N?

Dlaczego przy rejestracji szkoły doktorskiej nie wyświetlają mi się wszystkie dziedziny/dyscypliny?

Dlaczego nie mogę zapisać szkoły doktorskiej? Wyświetla się komunikat „W celu utworzenia szkoły doktorskiej należy podać większą liczbę dyscyplin”

Do kiedy uczelnie powinny dostosować w POL-onie stanowiska pracowników do nowej siatki stanowisk?

Do czego służy rola INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE?

Jak poprawnie wprowadzić pracownikowi stopień naukowy nostryfikowany?

W jaki sposób zarejestrować fakt, że pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas określony pracował krócej niż wynika to z umowy o pracę?

Kogo rejestrujemy w module Pracownicy? Czy rejestrujemy tam pracowników administracyjnych?

Kto wprowadza do POL-onu tytuł profesora?

Czy informacje o finansowaniu stanowiska pracy mogą zostać dodane do już zarejestrowanych pracowników importem masowym za pomocą XML?

Czy gdzieś w POL-onie rejestruje się informacje o stażach pracownika na innych uczelniach?

Czy przez API jest możliwe wgrywanie pojedynczej danej dla wielu pracowników?

Czy w module Pracownicy należy uwzględniać studia podyplomowe?

Czy można za pomocą importu masowego XML zarejestrować jedynie informację o prowadzonych badaniach (zakładka „Oświadczenia”, sekcja „Oświadczenie o dyscyplinie”) dla wielu pracowników?

Czy można przez API zarejestrować jedynie informację o prowadzonych badaniach (zakładka „Oświadczenia”, sekcja „Oświadczenie o dyscyplinie”) dla wielu pracowników?

Czy w module Pracownicy trzeba rejestrować osoby, które opiekują się studentami odbywającymi praktyki? Co w przypadkach, gdy umowa jest zawierana pomiędzy uczelnią a instytucją zatrudniającą opiekuna praktyk, np. szkołą, szpitalem?

Jak należy podać liczbę godzin zajęć w przypadku, gdy kierunek jest prowadzony tylko niestacjonarnie?

Jak w systemie POL-on ująć liczbę godzin zajęć, które w programie studiów są określone jako samokształcenie?

Przy wyliczaniu liczby dni nieobecności pracownika, jak należy rozumieć pojęcie „zasiłek chorobowy”?

Czy opłaty na poszczególnych kierunkach studiów należy wprowadzić tylko dla roku akademickiego bieżącego (2019/2020)?

Czy stare zawiadomienia będą migrowane czy zostają w starym POL-onie?

Skąd podmiot, który będzie prowadzić postępowanie habilitacyjne ma znać numery PESEL członków komisji habilitacyjnej?

Jak zarejestrować liczbę godzin zajęć w module Kierunki w przypadku przedmiotów obieralnych?

Jak należy podać łączną liczbę godzin zajęć wynikającą z programu studiów w module Kierunki, jeśli w planie studiów mamy inne godziny dla trzech różnych cykli kształcenia na jednym kierunku? Czy należy podać średnią liczbę godzin czy też najwyższą liczbę?

Czy osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym, które wszczęły przewód doktorski przed 30.04.2019 r. również powinny znaleźć się w wykazie osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora?

Czy stypendium doktoranckie podajemy w kwocie brutto czy netto?

Jak skorygować dane osobowe pracownika?

Co w sytuacji, gdy pracownik cudzoziemiec zmienił obywatelstwo na polskie? Czy należy mu usunąć informację o kraju urodzenia?

Od jakiego terminu będzie obowiązywało zgłaszanie „ciągłe” i w którym POL-on 1.0 czy 2.0 będzie ono dokonywane?

Od kiedy będzie obowiązkowe zgłaszanie studentów tylko w POL-on 2.0 XSD 8.0?

Czy osoby podsiadające polskie pochodzenie z ustawy o repatriacji również powinny być uwzględniani jako posiadacze Karty Polaka?

Jaką podstawę należy wybrać w przypadku studentów przyjętych na podstawie tzw. ustawy „przejściowej” (art. 222) na zasadach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych od roku akademickiego 2019/2020?

Czy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora należy zarejestrować doktorantów studiów doktoranckich, którzy złożyli wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na nowych zasadach?

Czy w module Studenci należy rejestrować studenta cudzoziemca, studenta innej uczelni, który realizuje studia kończące się uzyskaniem podwójnego dyplomu? Taki student spędza na uczelni polskiej semestr lub rok. Czy powinien zostać zarejestrowany na okres pobytu?

Jaką podstawę przyjęcia i studiowania należy wpisać cudzoziemcom, którzy zostali przyjęci decyzją administracyjną rektora na podstawie umowy między uczelniami? Umowy zawartej z podmiotami zagranicznymi przez uczelnię czy decyzji administracyjnej rektora?

Jaką podstawę zwolnienia z opłat należy wpisać cudzoziemcom, którzy zostali przyjęci (wpisem na listę studentów) na kierunek odpłatny, prowadzony w języku angielskim w przypadku, gdy cudzoziemiec jest z Unii Europejskiej?

Jak zgłosić studenta na ostatnim roku studiów kierunku, który jest wygaszany, a nie ma tego kierunku w nowym POL-onie? Student obroni się dopiero w semestrze letnim.

Czy „starzy” doktoranci, którzy mają wszczęte (ale jeszcze niezakończone) przewody doktorskie w starym trybie powinni być rejestrowani w module Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Czy jeśli student nie posiada podstawy do zwolnienia z opłat, ale złoży wniosek do rektora o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat, a rektor go zwolni (np. z powodu ciężkiej sytuacji materialnej), to czy w podstawie zwolnienia z opłat studentów zagranicznych zaznaczamy decyzję administracyjną rektora, a jeśli tak, to kiedy? (Czy jest to uzależnione od wysokości zwolnienia, np.: 20%, 60%, 100%)? Czy dotyczy to tylko cudzoziemców przyjętych od 1.10.2019 r.?

Czy mam rejestrować w POL-onie, a jeżeli tak, to gdzie, doktorantów ze szkoły doktorskiej?

W którym momencie rejestrujemy w POL-onie osobę ubiegającą się o stopień doktora w trybie eksternistycznym (w chwili złożenia przez nią wniosku o wyznaczenie promotora czy wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora)?

Gdzie wprowadzać osiągnięcia naukowe i artystyczne osoby ubiegającej się o stopień doktora?

Czy dane z modułu Pracownicy będą w jakiś sposób połączone z modułem Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Gdzie dla doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej można uzupełnić numer ORCID?

Czy doktoranta szkoły doktorskiej wprowadza do modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora instytucja wiodąca czy może instytucja współprowadząca szkołę doktorską?

Czy podanie danych stypendium w module Osoby ubiegające się o stopień doktora jest obowiązkowe?

Czy w „starym” module Doktoranci „zakończenie realizacji studiów doktoranckich” jest równoznaczne z nadaniem stopnia doktora czy z zakończeniem kształcenia na studiach – uwzględniając/nie uwzględniając okresu przedłużenia studiów?

Dlaczego przy rejestracji osoby ubiegającej się o stopień doktora system wymaga podania zarówno numeru PESEL, jak i danych dokumentu tożsamości?

Czy będzie możliwość rejestracji doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej w module Osoby ubiegające się o stopień doktora za pośrednictwem masowego importu danych?

Czy obowiązek uzupełnienia danych w module Osoby ubiegające się o stopień doktora przed 15.04.2020 r. dotyczy również zakładki „rozprawa doktorska”?

Dlaczego przy szkole doktorskiej widzę symbol zamkniętej kłódki?

Dlaczego nie mogę dodać szkoły doktorskiej utworzonej z określoną datą pomimo tego, że uczelnia posiadała wtedy uprawnienia wystarczające do jej utworzenia?

Czy jeżeli jednego dnia usunę szkołę doktorską i od razu wpiszę ją ponownie (w module Szkoły doktorskie), to muszę uzupełnić dane w module Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Dlaczego po dodaniu/usunięciu szkoły doktorskiej w module Szkoły doktorskie nie widzę tej informacji w module Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Kto rejestruje szkołę doktorską w przypadku szkoły doktorskiej prowadzonej przez kilka podmiotów?

Czemu wszyscy lekarze w POL-on widnieją jako mgr?

Zgodnie z rozporządzeniem ws. POL-on w wykazie pracowników zamieszcza się następujące informacje: 1) nazwę szkoły doktorskiej; 2) nazwę albo zakres programu kształcenia w szkole doktorskiej; 3) liczbę godzin w semestrze przeznaczonych na kształcenie doktorantów. Proszę o informację, w którym miejscu dane te należy przypisać do pracownika?

Czy wprowadza się godziny w ramach prowadzenia zajęć w szkole doktorskiej?

Co w sytuacji, gdy pracownik był na stanowisku badawczo-dydaktycznym i w związku z tym złożył dwa oświadczenia: o dyscyplinie i o liczbie N? Następnie przeszedł na stanowisko dydaktyczne, zaprzestał prowadzenia działalności naukowej, zatem automatycznie straciło ważność oświadczenie o N. W systemie pozostało oświadczenie o dyscyplinie. Czy trzeba podjąć jakiekolwiek działania, aby wygasić to oświadczenie, czy też ono pozostając w systemie nie ma wpływu na cokolwiek?

Wysłanie zmiany do istniejących warunków zatrudnienia po rozluźnieniu walidacji siatki stanowisk jest teraz blokowane przez komunikat o podstawowym miejscu pracy. Kiedy można się spodziewać poprawy?

Czy wszystkie inne osoby prowadzące zajęcia muszą mieć uzupełnione informacje o kompetencjach, czy tylko te, które mają 5-letnie doświadczenie?

Inne osoby prowadzące zajęcia – wykwalifikowani bibliotekarze – prowadzą zajęcia (ćwiczenia) z informacji naukowej. Są etatowcami na uczelni, nie mają podpisanych żadnych dodatkowych umów. Czy te osoby mają być wpisane do systemu POL-on?

Czy jeśli doktorant kończy studia w 2021 r., to czy możemy mu w kompetencjach zakończyć okres zatrudnienia rokiem 2020? Czy w przyszłym roku trzeba będzie pojedynczo dodać rok 2020-2021?

Jeśli doktorant jest zatrudniony na etat i jednocześnie zaczął studia doktoranckie, to co wpisujemy w kompetencjach? Czy jako datę zakończenia zatrudnienia podajemy rok obecny?

Jaki box należy zaznaczyć przy uczelni nadającej tytuł/stopień (podmiot istniejący czy historyczny), gdy obecnie ma ona inną nazwę, ale nadal istnieje? Np. KUL im. Jana Pawła II – nie miał rozszerzonej nazwy, gdy pracownik uzyskał stopień.

Czy w każdej chwili możliwa jest zmiana udziału czasu pracy we wskazanych dyscyplinach, np z 50% i 50% zmiana na 75% i 25%? Czy można takiej zmiany dokonać z datą wsteczną?

Nowa nazwa grupy pracowniczej obowiązuje od 1.10.2018 r. (np. badawczo-dydaktyczni), a nowa nazwa stanowiska, zgodnie ze statutem uczelni, od 1.10.2019 r. Czy należy to wprowadzić jako dwie oddzielne pozycje?

Jaką datę zatrudnienia należy wpisać w sytuacji, gdy inna osoba prowadząca zajęcia nadal pracuje w danej instytucji?

Czy w module Pracownicy w zakładce „Nieobecności” trzeba wpisywać „0” w przypadku, gdy pracownik nie był na żadnej z absencji wymienionych w § 2 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia ws. POL-on?

U osób, które miały korygowane oświadczenie o dyscyplinach, np. zmieniały udział czasy pracy w dyscyplinach, wyświetla się komunikat „Data obowiązywania pierwszego udziału musi być zawsze równa dacie złożenia oświadczenia”. Co zrobić w tej sytuacji?

Czy do zakładki „Kompetencje” dla innej osoby prowadzącej zajęcia można wprowadzić poprzednie zatrudnienie na umowę zlecenia w tej uczelni?

Czy dla osoby ubiegającej się o stopień doktora w polu „Wysokość stypendium” podajemy wartość podstawową stypendium czy sumę wartości podstawowej i wynikającej ze zwiększenia stypendium?

Czy osoba, która nie prowadzi już badań i nie składa oświadczeń, ale nadal pracuje w podmiocie powinna mieć nadal trwające zatrudnienie czy należy jej zakończyć zatrudnienie?

Czy dla osób zatrudnionych na umowę cywilno-prawną wprowadzamy każdą umowę oddzielnie mimo ciągłości zatrudnienia (np osoba zatrudniona od 1.10.2018 r. ma odnawianą umowę zlecenia co semestr), czy wystarczy data początkowa pierwszej umowy?

Data zatrudnienia innej osoby prowadzącej zajęcia obejmuje okres od 5.03.2020 r. do 12.07.2020 r. Czy dopiero w lipcu mogę zamknąć zatrudnienie takiej osoby ze względu na to, że aktualnie jest to data z przyszłości?

Czy jest obowiązek wprowadzenia danych tzw. profesorów wizytujących z zagranicy, którzy byli zatrudnieni krótkookresowo (np. 3 miesiące) i realizowali godziny w roku akademickim 2018/2019?

Czy w module Doktoranci można zarejestrować doktoranta przeniesionego?

Ustawa 2.0 nie przewiduje stanowiska „profesora wizytującego”. Czy więc osoby z zagranicy pełniące taką funkcję, zatrudnione na umowę cywilno-prawną na okres np. 3 miesięcy, powinny być wpisywane do systemu? W jaki sposób określić ich kwalifikacje, jeśli nie nostryfikowały w Polsce swojego dyplomu (do tej pory nie miały takiego obowiązku)?

Czy można zobaczyć w POL-onie listę doktorantów – innych osób prowadzących zajęcia (z modułu Pracownicy)?

Co zrobić, jeżeli przy rejestracji programu kształcenia w szkole doktorskiej w polu „Klasyfikacja ISCED” nie ma do wyboru takiej opcji, która odpowiada programowi?

Czy w module Doktoranci można zarejestrować doktoranta, który od 1.10.2019 r. wznowił studia doktoranckie, po przerwie w studiowaniu? Wcześniej doktorant został skreślony ze studiów doktoranckich.

Czy jest możliwość sprawdzenia konkretnych błędów w plikach importowych?

Jak zarejestrować studentów na kierunkach wygaszanych? System POL-on przy przesyle takich studentów zwraca błąd: „Nie można zarejestrować studenta na kierunku wygaszanym”.

Dlaczego system nie przyjmuje danych starych studentów na kierunkach wygaszanych?

Do kiedy będzie dostępne zgłaszanie studentów przez POL-on 1.0 w formacie XSD 7.6?

Czy istnieje możliwość przypisania jednocześnie decyzji Rektora oraz decyzji Dyrektora NAWA jako podstawy studiowania studenta zagranicznego?

Co zrobić w przypadku, gdy nie ma listy uprawnień do kierunku chociaż była w starym POL-onie?

Co wpisać w przypadku posiadania przez pracownika lub studenta podwójnego obywatelstwa?

Czy po zatwierdzeniu sprawozdania będzie jeszcze możliwość dokonywania w nim korekty?

Czy jest przewidywane składanie sprawozdań mobilności absolwentów za rok 2022?

W jaki sposób mogę uwzględnić w sprawozdaniu studentów kierunków współprowadzonych przez moją uczelnię?

Jak mogą sprawdzić, czy wyliczenia zostały już odświeżone po wprowadzonych przeze mnie zmianach (uzupełnieniu rejestrów źródłowych lub zaimportowaniu pliku dla działu)?

Choć mogę pobrać dane statyczne dla wybranego działu, nie mogę jednak pobrać całości sprawozdania. Co robić?

Mam wątpliwość odnośnie osoby, cudzoziemca z I roku, który ma obywatelstwo i pochodzenie niemieckie, nie ma obywatelstwa polskiego, ale jego kraj urodzenia to Polska. Czy tego studenta uwzględniamy w sprawozdaniu jako Polaka czy cudzoziemca?

Jakie jest kryterium zaliczenia cudzoziemców do sekcji 3 lub 4 w sprawozdaniu S-10?

Nie mam dostępu do importu danych wybranego działu/pobrania danych dla danego działu/pobrania całości sprawozdania. System wyświetla komunikat o braku uprawnień. Co mogę z tym zrobić?

W importowanym szablonie brakuje kierunku na liście kierunków prowadzonych przez naszą uczelnię, czy mam go dopisać ręcznie do importowanego pliku?

Chciałbym poprawić błędnie zaimportowane dane w wybranym dziale. Jak mam to zrobić?

Co mam zrobić, jeśli w mojej uczelni nie ma osób, które mogę uwzględnić w danych importowanych dla działu?

Dlaczego dla danego działu nie jest dostępny raport z danych statystycznych?