W świetle aktualnych przepisów, to uczelnia jest posiadaczem uprawnień do nadawania stopni naukowych. W konsekwencji, w zawiadomieniach o nadaniu stopnia naukowego, dla których data uchwały o nadaniu stopnia to 1.10.2019 r. lub późniejsza należy wybrać nazwę uczelni, a nie jednostki organizacyjnej.

Podstawa prawna: art. 221 ust. 12 ustawy 2.0: Na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 10 tego przepisu, podmiot habilitujący, w terminie miesiąca od dnia jej otrzymania, nadaje stopień doktora habilitowanego albo odmawia jego nadania. Podmiot habilitujący odmawia nadania stopnia, w przypadku gdy opinia, o której mowa w ust. 10, jest negatywna.

Dodatkowo (opcjonalnie) w rubryce „informacje dodatkowe” można wpisać nazwę organu.

Podstawa prawna: art. 178 ust. 1 ustawy 2.0: Stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki nadaje, w drodze decyzji administracyjnej:

1) w uczelni – senat lub inny organ uczelni, o którym mowa w art. 28 ust. 4;

2) w instytucie PAN, w instytucie badawczym oraz w instytucie międzynarodowym – rada naukowa.

Przypominamy, że dostęp do danych powiązanych z instytucją główną posiadają jedynie użytkownicy, którzy dysponują rolą nadaną na najwyższym poziomie instytucji (instytucji głównej). Dlatego prosimy o przyznanie ról na właściwym poziomie, aby edycja danych w dalszym ciągu była możliwa (dostęp do danych całej instytucji i jej jednostek organizacyjnych).