Inwestycje

Poniższe pytania są umieszczone w kolejności chronologicznej. Najnowsze wpisy znajdują się na górze listy.

Jak należy raportować inwestycje w przypadku kiedy wniosek o finansowanie obejmował inwestycje budowlaną wraz z wyposażeniem? Czy wyposażenie należy raportować jako odrębną pozycję? 

Czy w module Inwestycje należy raportować wszystkie środki trwałe związane z kształceniem? Jaki jest minimalny próg kwotowy dla środków trwałych? 

Co oznacza status inwestycji „czasowo wstrzymana”?

W jaki sposób należy aktualizować dane w module Inwestycje dotyczące nakładów inwestycyjnych?

Co należy raportować w module Inwestycje?

Jaka jest różnica między inwestycją związaną z działalnością naukową (tryb art. 365 pkt 4 lit b PSWiN) a związaną z działalnością naukową – pozostałe?

Jak należy raportować inwestycje w przypadku, gdy służą one zarówno pracom badawczym, jak i kształceniu?

Czy uczelnie niepubliczne zamieszczają dane w module Inwestycje?

Jaką osobę w uczelni należy wykazać w zakładce „Dane osoby do kontaktu” w sprawie użytkowania inwestycji?

Czy jeśli inwestycja jest finansowana ze środków własnych, a jej wartość jest niższa niż 500 tys. zł. to należy ją wprowadzić do modułu?

Czy jeśli w ramach dotacji zakupiono trzy środki trwałe należy je wszystkie wprowadzić do opisu technicznego za pomocą przycisku „dodaj opis”?

Czy mamy obowiązek rejestrowania każdej inwestycji, przy czym inwestycje niezwiązane z kształceniem czy nauką oznaczamy jako „inne”? 

Czy należy wprowadzić inwestycje o wartości np. 5 000 zł ze środków własnych typu montaż klimatyzacji? 

Czy „wartość powyżej 500 tys. zł.” dotyczy zakupu jednostkowego aparatur? Co w sytuacji, gdy z czasem powstanie aparatura o wartości powyżej 500 tys. zł. zbudowana z kilku zakupów? 

Jaki rodzaj inwestycji należy wskazać, gdy inwestycja jest inwestycją budowlaną i współfinansowaną ze źródeł zagranicznych?

Jak należy rozumieć faktyczny termin rozpoczęcia inwestycji budowlanej? Czy jest to rozpoczęcie robót budowlanych, czy np. rozpoczęcie realizacji dokumentacji projektowej, czy np. koncepcji architektonicznej?

Jak rozumieć datę 01.10.2018 r. w module Inwestycje?

Co w przypadku, gdy w ramach jednej inwestycji dokonano zakupu nieruchomości oraz aparatury?

Czy dopuszcza się, iż ten sam rekord (dane przedsięwzięcie), przy czym w różnym ujęciu sprawozdawczym, może pojawić się zarówno w module Inwestycje jak i w module Projekty naukowe?

Czy należy zaraportować inwestycję, która przekracza 500 tys. zł, gdy żadna z aparatur z nią powiązanych nie przekracza kwoty powyżej 500 tys. zł.?

Jakie inwestycje mieszczą się w katalogu o charakterze „inne”?

Co z aparaturą oraz infrastrukturą informatyczną powyżej 500 000 zł, która nie była powiązana z inwestycjami w POL-on 1.0?

Dlaczego migracja nie objęła aparatury i infrastruktury informatycznej powyżej 500 000 zł, które były wprowadzone w POL-on 1.0 w module Infrastruktura?

Czy inwestycje sprzed 1 października 2018 r. z ostrzeżeniem „Dane wymagają poprawy lub uzupełnienia” będą usunięte?

Za jaki okres należy uzupełnić dane wstecz w module Inwestycje?