Stanowisko ministerstwa:

Inwestycja może zostać czasowo wstrzymana na wniosek podmiotu. Do wniosku o czasowe wstrzymanie inwestycji podmiot dołącza rozliczenie prac lub zadań dotychczas zrealizowanych w ramach inwestycji, zawierające informacje o tych pracach lub zadaniach i wydatkach poniesionych na ich realizację; uzasadnienie potrzeby wstrzymania realizacji inwestycji; analizę przewidywanych skutków wstrzymania realizacji inwestycji, w tym skutków finansowych, ze wskazaniem i uzasadnieniem kwot środków pochodzących z budżetu państwa, które będą potrzebne w poszczególnych latach na uregulowanie zobowiązań związanych z realizacją inwestycji, powstałych przed jej wstrzymaniem. Minister, w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku o wstrzymanie inwestycji dokonuje oceny jego zasadności, a następnie pisemnie zawiadamia podmiot, któremu zostały przyznane środki finansowe na realizację inwestycji, o podjętym rozstrzygnięciu. W przypadku inwestycji związanej z działalnością naukową minister dokonuje oceny, po zasięgnięciu opinii Zespołu doradczego do spraw infrastruktury badawczej.

W przypadku czasowego wstrzymania inwestycji, w systemie POL-on należy dokonać aktualizacji danych w zakresie faktycznie wydatkowanych środków finansowych.