Postępowania awansowe

Poniższe pytania są umieszczone w kolejności chronologicznej. Najnowsze wpisy znajdują się na górze listy.

Czy datę wszczęcia postępowania habilitacyjnego według nowej interpretacji (tj. za datę wszczęcia postępowania na stopień doktora habilitowanego uznaje się datę wpływu wniosku do RDN) trzeba skorygować w systemie? 

Jaką datę podmiot habilitujący powinien przyjąć za datę wszczęcia postepowania awansowego na stopień doktora habilitowanego?

Czy w module Pracownicy w POL-onie 2.0 będzie widać tytuł/stopień pracownika w podstawowym widoku (tak jak było w starym POL-onie)?

Jaki wskazać język rozprawy doktorskiej, jeżeli jest ona napisana częściowo w języku polskim, a częściowo w obcym?

Czy można skorygować stopień, którego dotyczy postępowanie awansowe?

Co w sytuacji, gdy podmiot habilitujący nie posiada numeru PESEL członka komisji habilitacyjnej?

Jeżeli datą wszczęcia postępowania na doktora (tryb: studia doktoranckie) jest data złożenia wniosku o wyznaczenie promotora, to co w sytuacji, jeśli organ uczelni/instytutu nie wyrazi zgody na wyznaczenie tej osoby, o którą wnioskuje doktorant? 

Zgodnie z art. 221 ustawy 2.0, w terminie 12 tygodni od dnia otrzymania wniosku RDN wyznacza 4 członków komisji habilitacyjnej, a podmiot habilitujący, w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o członkach komisji habilitacyjnej wyznaczonych przez RDN, powołuje komisję habilitacyjną. Czy termin na rejestrację w POL-onie tych 4 członków komisji wyznaczonych przez RDN biegnie od dnia wyznaczenia ich przez RDN, czy od powołania całej komisji przez podmiot habilitujący?

Który podmiot i kiedy powinien zarejestrować postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego w sytuacji, gdy podmiot wskazany przez kandydata nie wyraził zgody na przeprowadzenie postępowania?

Jeśli podmiot habilitujący podejmie oficjalną decyzję o wszczęciu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego, to czy może zarejestrować postępowanie w POL-onie wcześniej, tj. przed upływem 4 tygodni, o których mowa w art. 221 ust. 2 ustawy?

Co oznaczają „data wszczęcia postępowania” i „data złożenia wniosku” w przypadku postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego? Od kiedy należy liczyć 30-dniowy termin na zarejestrowanie postępowania?

Czy postępowanie awansowe można usunąć?

Dlaczego nie widzę numeru PESEL/dokumentu tożsamości osoby, wobec której toczy się postępowanie awansowe?

Jak należy uzupełnić pole „Podmiot zatrudniający” w sytuacji, gdy recenzent rozprawy doktorskiej lub członek komisji habilitacyjnej jest emerytem?

Co oznaczają „data wszczęcia postępowania” i „data złożenia rozprawy” w przypadku postępowania o nadanie stopnia doktora – tryb eksternistyczny?

Co oznaczają „data wszczęcia postępowania” i „data złożenia rozprawy” w przypadku postępowania o nadanie stopnia doktora – tryb kształcenie doktorantów?

Co oznaczają „data wszczęcia postępowania” i „data złożenia rozprawy” w przypadku postępowania o nadanie stopnia doktora – tryb studia doktoranckie?

Jak należy rozumieć pole „Data wszczęcia postępowania” w przypadku trybu eksternistycznego?

Kto wprowadza do POL-onu tytuł profesora?

Czy stare zawiadomienia będą migrowane czy zostają w starym POL-onie?

Skąd podmiot, który będzie prowadzić postępowanie habilitacyjne ma znać numery PESEL członków komisji habilitacyjnej?

Od jakiego zdarzenia liczy się termin na zarejestrowanie postępowania awansowego?

Czy dane z modułu Baza dokumentów w postępowaniach awansowych będą wykorzystywane do algorytmu na potrzeby ewaluacji?

Jak wskazać jednostkę o nazwie: Rada Dyscyplin Naukowych, która nadała stopień doktora lub doktora habilitowanego od 1.10.2019 r. (moduły: Zawiadomienia i Baza dokumentów w postępowaniach awansowych)?

Jak należy rejestrować dane dotyczące postępowań awansowych (stopnie doktora i doktora habilitowanego oraz tytuły profesora)?