Ministerstwo podtrzymuje swoją dotychczasową interpretację, zgodnie z którą jako datę wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego uznać należy datę wpływu dokumentów z RDN do podmiotu habilitującego. Jednakże stanowisko Rady Doskonałości Naukowej, która sprawuje nadzór nad podmiotami habilitującymi w zakresie zgodności z prawem postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, jest w przedmiotowej sprawie rozstrzygające.

W związku z powyższym za datę wszczęcia postępowania awansowego na stopień doktora habilitowanego należy przyjąć datę wpływu wniosku do RDN.