GUS - sprawozdania

Poniższe pytania są umieszczone w kolejności chronologicznej. Najnowsze wpisy znajdują się na górze listy.

Czy w S-11 w dziale 1b powinien zostać wykazany dom studencki, który w danym roku sprawozdawczym był niedostępny np. z powodu remontu?

Jaka jest podstawa prawna pozwalająca na pobieranie danych o świadectwach dojrzałości (lub ich odpowiednikach) uzyskanych przez obywateli polskich poza Polską oraz kraju uzyskania dyplomu ukończenia szkoły średniej II stopnia (lub możliwie najlepszej oceny szacunkowej kraju pochodzenia)?

Jak należy interpretować pytania dotyczące studiowania za granicą i praktyk podczas takiego pobytu w sprawozdaniu S-M o mobilności absolwentów? Czy raportujemy tylko praktyki wynikające  z programu studiów, czy także  dodatkowe? (W przypadku marynarzy dodatkowe praktyki są częste, ponieważ wiążą się z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych)

Kiedy na stronie POL-onu będą dostępne sprawozdania GUS-owskie?

Czy w plikach GUS zostanie już zmieniony kraj pochodzenia na kraj urodzenia?

S-10-W – Jako uczelnia wojskowa posiadamy kierunki dla studentów wojskowych, których nie prowadzimy dla studentów cywilnych. Tych kierunków nie ma zatem w POL-on i dlatego nie zaciągają się do sprawdzań GUS. Co powinniśmy z tym zrobić?

Jak zamknąć sprawozdanie S-12 w przypadku błędu rozbieżności między działami 11 i 6 w sytuacji, gdy wykazana liczba studentów, którzy otrzymali stypendium w grudniu, różni się od liczby doktorantów w szkole doktorskiej (według stanu na 31.12)?

Czy w sprawozdaniu S-10 w sekcji 6 (Cudzoziemcy polskiego pochodzenia) wykazujemy tylko studentów cudzoziemców, którzy posiadają zaświadczenie od konsula o polskim pochodzeniu, czy jeszcze innych?

W jaki sposób i na jakiej podstawie uczelnia ma pozyskać dane potrzebne do wypełnienia sekcji 7 sprawozdania S-10 (Studenci i absolwenci − ogółem, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską)? Kandydaci na studia drugiego stopnia przyjmowani są na podstawie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub magisterskich jednolitych). Uczelnia nie posiada informacji o ukończonej przez studenta szkole średniej, ani o uzyskanym przez niego świadectwie dojrzałości.

Czy w S-10, Dział 8 (Studenci studiów prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ) wypełniamy ten dział przy nauczaniu hybrydowym w Uczelni?

Czy w S-10 w sekcji 4 dla „studentów i absolwentów – cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie umów międzynarodowych, decyzji rektora, dyrektora NAWA lub właściwego ministra” – wykazywani są wszyscy cudzoziemcy oprócz studentów studiujących w ramach programu ERASMUS?

Czy w S-10, w sekcji 3 dla „studentów i absolwentów – cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich” należy wykazać osoby przyjęte przed 1.10.2019 r. czy również przyjęte po tej dacie, np. przyjęte decyzją Rektora, od których nie pobiera się opłaty za studia z związku z posiadaniem Karty Polaka? Zgodnie z objaśnieniem do do formularza S-10 wiersz ten dotyczy również „Innych osób wymienionych w art. 324 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

Studenci studiów stacjonarnych (program polskojęzyczny – bezpłatny i program anglojęzyczny – płatny) są zamieszczani w GUS w jednym miejscu, co bardzo utrudnia Uczelni sprawdzenie danych i zmusza nas do corocznych wyjaśnień przy sprawozdaniu S-10. W POL-on 2.0 istnieją osobne uruchomienia dla programu anglojęzycznego. Czy planujecie Państwo zmianę w tym zakresie?

W jakim terminie zostanie udostępnione sprawozdanie S-M-POL-on?

Jakie są godziny przeliczenia danych w POL-on w ramach sprawozdań GUS bazujących na wykazie studentów w POL-on?

Czym jest znacznik „W procedurze skreślenia” i jakich przypadków dotyczy?

W jaki sposób raportować studenta, który jest w trakcie skreślenia?

Jak należy wykazać w sprawozdaniu o mobilności absolwenta, który w ramach tego samego cyklu studiów wyjeżdżał za granicę w celu studiowania oraz na praktyki (ta sama destynacja lub dwie różne)?

Jak należy wykazać w sprawozdaniu o mobilności absolwenta, który w ramach tego samego cyklu studiów wyjeżdżał za granicę w celu studiowania dwukrotnie, ale do dwóch różnych państw?

Czy w sprawozdaniu o mobilności za 2019 r. w ogóle nie należy wykazywać danych dotyczących filii, czy też należy je połączyć z danymi instytucji głównej?

Czy w sprawozdaniu o mobilności za 2019 r. należy wykazać absolwentów, którzy obronili się w 2019 r. oraz uczestniczyli w mobilności w roku akademickim 2018/19, czy także w latach wcześniejszych?

Co mam zrobić, jeśli mój podmiot nie ma danych kwalifikujących się do sprawozdania o mobilności (S-M)?

Co zrobić, jeżeli przy rejestracji programu kształcenia w szkole doktorskiej w polu „Klasyfikacja ISCED” nie ma do wyboru takiej opcji, która odpowiada programowi?

Czy po zatwierdzeniu sprawozdania będzie jeszcze możliwość dokonywania w nim korekty?

Czy jest przewidywane składanie sprawozdań mobilności absolwentów za rok 2022?

W jaki sposób mogę uwzględnić w sprawozdaniu studentów kierunków współprowadzonych przez moją uczelnię?

Jak mogą sprawdzić, czy wyliczenia zostały już odświeżone po wprowadzonych przeze mnie zmianach (uzupełnieniu rejestrów źródłowych lub zaimportowaniu pliku dla działu)?

Choć mogę pobrać dane statyczne dla wybranego działu, nie mogę jednak pobrać całości sprawozdania. Co robić?

Mam wątpliwość odnośnie osoby, cudzoziemca z I roku, który ma obywatelstwo i pochodzenie niemieckie, nie ma obywatelstwa polskiego, ale jego kraj urodzenia to Polska. Czy tego studenta uwzględniamy w sprawozdaniu jako Polaka czy cudzoziemca?

Jakie jest kryterium zaliczenia cudzoziemców do sekcji 3 lub 4 w sprawozdaniu S-10?

Nie mam dostępu do importu danych wybranego działu/pobrania danych dla danego działu/pobrania całości sprawozdania. System wyświetla komunikat o braku uprawnień. Co mogę z tym zrobić?

W importowanym szablonie brakuje kierunku na liście kierunków prowadzonych przez naszą uczelnię, czy mam go dopisać ręcznie do importowanego pliku?

Chciałbym poprawić błędnie zaimportowane dane w wybranym dziale. Jak mam to zrobić?

Co mam zrobić, jeśli w mojej uczelni nie ma osób, które mogę uwzględnić w danych importowanych dla działu?

Dlaczego dla danego działu nie jest dostępny raport z danych statystycznych?

Dlaczego w raporcie z danych źródłowych nie ma informacji dotyczących niektórych działów/niektórych kolumn w dziale?

W raporcie z danych statystycznych działu została uwzględniona mniejsza liczba niż faktyczna liczba studentów kierunku prowadzonego przez naszą uczelnię. Jaka jest tego przyczyna?

W raporcie z danych statystycznych działu została uwzględniona większa liczba niż liczba osób widoczna w raporcie z danych źródłowych. Jaka jest tego przyczyna?