System wylicza dane na podstawie warunku (znacznika) „Student odbywa studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich” (na dzień 31 grudnia danego roku sprawozdawczego).

Zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się na stronach pomocy wiersz (sekcja) 3 dotyczy cudzoziemców (którzy rozpoczęli studia przed 01.10.2019 r.), którym udzielono zezwolenia na pobyt stały; posiadaczy ważnej Karty Polaka; cudzoziemców posiadających status uchodźcy nadany w RP; obywateli UE, EFTA i Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin, mieszkających na terytorium RP, oraz innych osób wymienionych w art. 324 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).