sprawozdanie

Czy w S-11 w dziale 1b powinien zostać wykazany dom studencki, który w danym roku sprawozdawczym był niedostępny np. z powodu remontu?

Jak należy interpretować pytania dotyczące studiowania za granicą i praktyk podczas takiego pobytu w sprawozdaniu S-M o mobilności absolwentów? Czy raportujemy tylko praktyki wynikające  z programu studiów, czy także  dodatkowe? (W przypadku marynarzy dodatkowe praktyki są częste, ponieważ wiążą się z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych)

Kiedy na stronie POL-onu będą dostępne sprawozdania GUS-owskie?

S-10-W – Jako uczelnia wojskowa posiadamy kierunki dla studentów wojskowych, których nie prowadzimy dla studentów cywilnych. Tych kierunków nie ma zatem w POL-on i dlatego nie zaciągają się do sprawdzań GUS. Co powinniśmy z tym zrobić?

W jaki sposób i na jakiej podstawie uczelnia ma pozyskać dane potrzebne do wypełnienia sekcji 7 sprawozdania S-10 (Studenci i absolwenci − ogółem, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską)? Kandydaci na studia drugiego stopnia przyjmowani są na podstawie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub magisterskich jednolitych). Uczelnia nie posiada informacji o ukończonej przez studenta szkole średniej, ani o uzyskanym przez niego świadectwie dojrzałości.

Czy w S-10, Dział 8 (Studenci studiów prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ) wypełniamy ten dział przy nauczaniu hybrydowym w Uczelni?

Czy w S-10 w sekcji 4 dla „studentów i absolwentów – cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie umów międzynarodowych, decyzji rektora, dyrektora NAWA lub właściwego ministra” – wykazywani są wszyscy cudzoziemcy oprócz studentów studiujących w ramach programu ERASMUS?

Czy w S-10, w sekcji 3 dla „studentów i absolwentów – cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich” należy wykazać osoby przyjęte przed 1.10.2019 r. czy również przyjęte po tej dacie, np. przyjęte decyzją Rektora, od których nie pobiera się opłaty za studia z związku z posiadaniem Karty Polaka? Zgodnie z objaśnieniem do do formularza S-10 wiersz ten dotyczy również „Innych osób wymienionych w art. 324 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

Studenci studiów stacjonarnych (program polskojęzyczny – bezpłatny i program anglojęzyczny – płatny) są zamieszczani w GUS w jednym miejscu, co bardzo utrudnia Uczelni sprawdzenie danych i zmusza nas do corocznych wyjaśnień przy sprawozdaniu S-10. W POL-on 2.0 istnieją osobne uruchomienia dla programu anglojęzycznego. Czy planujecie Państwo zmianę w tym zakresie?

W jakim terminie zostanie udostępnione sprawozdanie S-M-POL-on?

Jakie są godziny przeliczenia danych w POL-on w ramach sprawozdań GUS bazujących na wykazie studentów w POL-on?

Czy w sprawozdaniu o mobilności za 2019 r. w ogóle nie należy wykazywać danych dotyczących filii, czy też należy je połączyć z danymi instytucji głównej?

Czy w sprawozdaniu o mobilności za 2019 r. należy wykazać absolwentów, którzy obronili się w 2019 r. oraz uczestniczyli w mobilności w roku akademickim 2018/19, czy także w latach wcześniejszych?

Co mam zrobić, jeśli mój podmiot nie ma danych kwalifikujących się do sprawozdania o mobilności (S-M)?

Jak wykazać zwiększenie stanu funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego?

Dlaczego nie mogę pobrać szablonu sprawozdania? System wyświetla błąd „Przed pobraniem szablonu należy wypełnić dane dotacji”.