Zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się na stronach pomocy należy wykazać wyłącznie te kierunki studiów, na których zgodnie z organizacją kształcenia prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość(jeśli program kształcenia to przewidywał).

Uwaga: Organizację kształcenia na odległość określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 IX 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm.).

Dodatkowe wyjaśnienie:

zgodnie z § 13 ww. rozporządzenia liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż:

  • 50% liczby punktów ECTS, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 – w przypadku studiów o profilu praktycznym;
  • 75% liczby punktów ECTS, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 – w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim.

Jednocześnie, zgodnie z § 13a ww. rozporządzenia w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do końca semestru, w trakcie którego stan ten został odwołany, zajęcia na studiach mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów. Liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć prowadzonych w ww. okresie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie wlicza się do liczby punktów ECTS, o której mowa w § 13.