Pracownicy

Poniższe pytania są umieszczone w kolejności chronologicznej. Najnowsze wpisy znajdują się na górze listy.

Do kiedy będzie utrzymywany import danych za pomocą XML?

W jakim przypadku należy usunąć pracowników inżynieryjno-technicznych zmigrowanych do POL-on 2.0?

Czy wynikające z § 9 rozporządzenia ws. POL-on 30 dni na zarejestrowanie lub aktualizację danych pracownika oznacza dni kalendarzowe czy robocze?

Czy zestawienie rozszerzone pracowników mogłoby zawierać numer ORCID?

Czy jest możliwa zmiana danych osobowych pracowników (np. zmiana nazwiska po zmianie stanu cywilnego) za pomocą pliku xml?

Czy każdy promotor musi być zarejestrowany w module Pracownicy w POL-onie?

Czy jest planowane dostosowanie siatki stanowisk pracowników do potrzeb instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz?

Czy w module Pracownicy można raportować informacje o osiągnięciach naukowych i artystycznych?

Czy w module Pracownicy należy zarejestrować osoby prowadzące zajęcia na podstawie umów cywilno-prawnych jako eksperci w ramach projektów UE?

Jakie zestawienia mogę wygenerować samodzielnie z modułu Pracownicy? Jakie dane będą w nich zawarte?

Do czego służy rola INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE?

Kogo rejestrujemy w module Pracownicy? Czy rejestrujemy tam pracowników administracyjnych?

Czy gdzieś w POL-onie rejestruje się informacje o stażach pracownika na innych uczelniach?

Czy przez API jest możliwe wgrywanie pojedynczej danej dla wielu pracowników?

Czy w module Pracownicy trzeba rejestrować osoby, które opiekują się studentami odbywającymi praktyki? Co w przypadkach, gdy umowa jest zawierana pomiędzy uczelnią a instytucją zatrudniającą opiekuna praktyk, np. szkołą, szpitalem?

Jak skorygować dane osobowe pracownika?

Co w sytuacji, gdy pracownik cudzoziemiec zmienił obywatelstwo na polskie? Czy należy mu usunąć informację o kraju urodzenia?

Czy dane z modułu Pracownicy będą w jakiś sposób połączone z modułem Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Inne osoby prowadzące zajęcia – wykwalifikowani bibliotekarze – prowadzą zajęcia (ćwiczenia) z informacji naukowej. Są etatowcami na uczelni, nie mają podpisanych żadnych dodatkowych umów. Czy te osoby mają być wpisane do systemu POL-on?

Czy jest obowiązek wprowadzenia danych tzw. profesorów wizytujących z zagranicy, którzy byli zatrudnieni krótkookresowo (3 miesiące) i realizowali godziny w roku akademickim 2018/2019?

Ustawa 2.0 nie przewiduje stanowiska „profesora wizytującego”. Czy więc osoby z zagranicy pełniące taką funkcję, zatrudnione na umowę cywilno-prawną na okres np. 3 miesięcy, powinny być wpisywane do systemu? W jaki sposób określić ich kwalifikacje, jeśli nie nostryfikowały w Polsce swojego dyplomu (do tej pory nie miały takiego obowiązku)?

Co wpisać w przypadku posiadania przez pracownika lub studenta podwójnego obywatelstwa?

Czy dane w module Pracownicy należy aktualizować na bieżąco czy wystarczy po zakończeniu semestru?

Czy można wpisać pracownikowi podwójne obywatelstwo?

Jak usunąć pracownika omyłkowo wprowadzonego do POL-onu?

Czy i gdzie można pobrać raporty dotyczące pracowników?

Czy zmiana grupy pracowniczej wywołuje skutki prawne dla złożonych oświadczeń pracownika (oświadczenia o reprezentowaniu dyscyplin i oświadczenia o liczbie N)?

Czy w XSD jest jakiś znacznik dla osób biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej?

Dlaczego w schematach XSD dotyczących pracowników nie ma numerów ORCID, funkcji kierowniczych, kar dyscyplinarnych? Dlaczego brakuje informacji technicznych do plików?