Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, liczbę godzin zajęć związaną z praktykami należy przypisać pracownikom uczelni lub innym osobom prowadzącym zajęcia, oddelegowanym przez uczelnię do prowadzenia tych zajęć, zgodnie z programem studiów. Zajęcia te mogą być przypisane tej osobie, która potwierdza w kartach okresowych osiągnięć studenta odbycie praktyk i uzyskanie zakładanych efektów uczenia się.

Zobacz też:

Czy w module Pracownicy trzeba rejestrować osoby, które opiekują się studentami odbywającymi praktyki? Co w przypadkach, gdy umowa jest zawierana pomiędzy uczelnią a instytucją zatrudniającą opiekuna praktyk, np. szkołą, szpitalem?