Tak, należy wykazać te osoby, jeśli uczelnia przewidziała je jako realizujące część programu studiów w danym roku akademickim, bez względu na to, w jakim stosunku dana osoba realizuje zajęcia (umowa zlecenie, wolontariat, działalność gospodarcza).

Zobacz też:

Komu należy przypisać godziny zajęć w module Pracownicy w przypadku praktyk studenckich? Co w przypadkach, gdy umowa jest zawierana pomiędzy uczelnią a instytucją zatrudniającą opiekuna praktyk, np. szkołą, szpitalem?