pracownicy

Jak zarejestrować godziny nauczycielowi wychowania fizycznego, który prowadzi dwanaście grup łączonych z różnych kierunków. Czy powinnam potraktować wszystkich studentów jak jedną grupę, czy wybierać jedną grupę i zarejestrować kierunki obecne w tej jednej grupie? Czy należy interpretować ten przypadek jak zajęcia łączone, czy zajęcia w grupach?

Jeśli w cyklu, który rusza w bieżącym roku akademickim przedmiot ma 20 godzin, a pracownik w tym roku będzie miał 30 godzin według programu cyklu wcześniejszego, to czy rejestrujemy mu maksimum wynikające z aktualnego programu studiów czyli 20 godzin czy 30 godzin wynikające z wcześniejszego programu studiów?

Jak należy zrejestrować liczbę godzin zajęć w przypadku profesorów wizytujących? Czy należy rejestrować godziny prowadzone samodzielnie, czy także uwzględnić godziny współprowadzone z innym pracownikiem?

Do kiedy będzie utrzymywany import danych za pomocą XML?

W jaki sposób wprowadzić w zakładce nieobecności czas urlopu rodzicielskiego łączony z pracą na 1/2 etatu? Pracownik po zakończonym urlopie rodzicielskim wrócił na pełen etat

W jakim przypadku należy usunąć pracowników inżynieryjno-technicznych zmigrowanych do POL-on 2.0?

Jakiego typu dane powinny się znaleźć w polu zakres obowiązków? Zakresy obowiązków pracowników na poszczególnych stanowiskach kierowniczych są bardzo szerokie. W jaki sposób powinno to zostać ujęte, by zmieścić się w dopuszczonym zakresie znaków?

Skoro nazwa funkcji powinna być zgodna z zapisami statutu uczelni, to jaki wpis będzie prawidłowy: Dziekan (tak jak w statucie) czy Dziekan Wydziału Humanistycznego, Prorektor czy Prorektor ds. studenckich?

W jaki sposób wpisywać funkcje do POL-on jeżeli np. funkcja dziekana (ta sama osoba) była pełniona od 01.10.2019-31.12.2020 a następnie w okresie 01.01.2021-31.12.2024. Czy należy wpisać osobno powołania na funkcję i wtedy pierwsza z nich trafi do nieaktualnych? Czy może wpisać funkcję w ciągłości od 01.10.2019 – …?

Czy w module Pracownicy w POL-onie 2.0 będzie widać tytuł/stopień pracownika w podstawowym widoku (tak jak było w starym POL-onie)?

Mamy na uczelni zatrudnionych na etat pracowników inżynieryjno-technicznych (czasami nieraportowanych pracowników bibliotecznych oraz rzeczników patentowych), którzy nie prowadzą badań i z którymi jest zawierana umowa na realizację zajęć dydaktycznych. Czy takie osoby mam raportować jako inne osoby prowadzące zajęcia (bo są to jednak etatowi pracownicy uczelni)?

Czy zasiłki opiekuńcze należy wliczać do sumy dni nieobecności wykazywanych w module Pracownicy?

Czy pracownik, który reprezentuje dwie dyscypliny, może w jednej z nich prowadzić działalność naukową, a w drugiej tylko brać udział w prowadzeniu działalności naukowej? Jak należy zarejestrować mu udziały czasu pracy?

Czy osoba, która bierze udział w prowadzeniu działalności naukowej (ale nie prowadzi tej działalności) powinna mieć zarejestrowane udziały czasu pracy 0%?

Jak zarejestrować liczbę godzin zajęć innej osobie prowadzącej zajęcia, która zawiera umowę cywilno-prawną tylko na drugi semestr?

Jak zarejestrować liczbę godzin zajęć innej osobie prowadzącej zajęcia, która prowadzi zajęcia całoroczne, ale ma dwa osobne zatrudnienia w ciągu roku akademickiego, np. 1.10.2020-30.01.2021 i 20.02.2021-20.06.2021?

Pracownik w trakcie roku akademickiego zakończył zatrudnienie, a kolejnego dnia (bez dnia przerwy) rozpoczął kolejne zatrudnienie (np. w związku z przejściem na emeryturę). Pensum oraz liczbę godzin zajęć na ten rok akademicki miał przypisane do pierwszego zatrudnienia. Czy w tej sytuacji należy dodać kolejny wpis o pensum/liczbie godzin zajęć, przypisany do drugiego zatrudnienia?

Czy w przypadku przejścia na emeryturę nauczyciela akademickiego powinniśmy zakończyć jego zatrudnienie, a następnie wprowadzić nowe zatrudnienie wraz z nowymi oświadczeniami?

Czy pracownik przebywający na długotrwałym urlopie musi prowadzić badania, czy należy mu wpisać udział czasu pracy 0%?

Czy należy zaznaczać informację o podstawowym miejscu pracy u pracowników instytutów badawczych i PAN?

Czy należy zaznaczać informację o podstawowym miejscu pracy pracownikowi uczelni niebędącemu nauczycielem akademickim?

Co w sytuacji, gdy doktorant nie ma obowiązku dydaktycznego, a jedynie w planie studiów ma wskazane współprowadzenie określonej liczby godzin zajęć? Czy należy go zarejestrować w module Pracownicy jako inną osobę prowadzącą zajęcia?

Czy instytut badawczy lub PAN powinien rejestrować zgodę na dodatkowe zatrudnienie w podmiocie niezarejestrowanym w POL-onie (np. uczelni zagranicznej)?

Czy wynikające z § 9 rozporządzenia ws. POL-on 30 dni na zarejestrowanie lub aktualizację danych pracownika oznacza dni kalendarzowe czy robocze?

Czy w przypadku osób przebywających na urlopach bezpłatnych lub wychowawczych należy wpisać jakąś wartość w sekcji pensum dydaktyczne, czy też należy zostawić pole bez wypełnienia?

Jak należy raportować liczbę godzin zajęć w module Pracownicy w przypadku, gdy kształcenie realizowane jest bez podziału na kierunki?

Czy w liczbie godzin zajęć w module Pracownicy uwzględniamy też godziny ponadwymiarowe?

Czy jest możliwa zmiana danych osobowych pracowników (np. zmiana nazwiska po zmianie stanu cywilnego) za pomocą pliku xml?

Jak zmienić kolejność dyscyplin w oświadczeniu o liczbie N? Jest odwrotna niż w przypadku oświadczenia o dyscyplinach.

Jak należy zarejestrować pracownika zatrudnionego w dwóch grupach pracowniczych: w grupie badawczo-dydaktycznej w wymiarze ½ etatu oraz w grupie badawczo-technicznej w wymiarze ½ etatu? Jak zarejestrować mu oświadczenia, jeżeli prowadzi badania oraz złożył oświadczenie o liczbie N tylko w ramach zatrudnienia w grupie badawczo-dydaktycznej?

Czy należy rejestrować liczbę godzin zajęć z przedmiotów, które nie są przypisane do żadnego programu studiów, a są utworzone tylko dla studentów z wymian zagranicznych typu Erasmus?

Jak raportować liczbę godzin zajęć, jeżeli cykl kształcenia zaczyna się od semestru letniego (dotyczy to głównie studiów niestacjonarnych)? W związku z tym rok akademicki i rok studiów wynikający z programu studiów “rozjeżdżają się”. Np. pierwszy rok studiów wynikający z programu zaczyna się w roku akademickim 2019/2020 (I semestr), a kończy się w roku akademickim 2020/2021 (II semestr). Jak rozpisać takie sytuacje w POL-onie, skoro raportować można na lata akademickie, ale powinno się to robić zgodnie z programem studiów?

Czy w przypadku cudzoziemców zatrudnionych jako inne osoby prowadzące zajęcia, można wprowadzić informację o kompetencjach w innym języku niż polski, np. po angielsku?

Czy jako inne osoby prowadzące zajęcia należy rejestrować również osoby, które miały zawartą umowę na 2-5 godzin zajęć? Czy jest jakiś limit godzin?

Jak w module Pracownicy należy zarejestrować doktoranta, który jednocześnie jest zatrudniony na uczelni na etacie?

Czy jeśli w planach studiów praktyki nie mają przypisanej liczby godzin, to nie należy ich raportować do POL-onu (w modułach Pracownicy i Kierunki)?

Czy każdy promotor musi być zarejestrowany w module Pracownicy w POL-onie?

Do kiedy instytuty powinny dostosować w POL-onie stanowiska pracowników do nowej siatki stanowisk?

Czy dla doktorantów należy wprowadzać informację o „Rocznym wymiarze zajęć dydaktycznych – pensum dydaktycznym”?

Kto powinien wprowadzać do POL-onu informacje na temat liczby godzin zajęć w przypadku kierunków współprowadzonych przez kilka podmiotów?

W którym miejscu należy uzupełnić pracownikowi informacje o pełnionych funkcjach kierowniczych w uczelni?

Czy należy rejestrować w POL-onie dodatkowe umowy cywilno-prawne pracowników instytutu badawczego zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę? Umowy nie dotyczą prowadzenia zajęć, ale np. badań.

Dlaczego w module Pracownicy nie widzę niektórych stopni lub tytułów, mimo że zawiadomienia o nich były wprowadzone w POL-onie 1?

Czy jest planowane dostosowanie siatki stanowisk pracowników do potrzeb instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz?

Jak należy uzupełnić pracownikowi stopień lub tytuł naukowy nadany przez zagraniczną instytucję? Nie ma takiej opcji do wyboru w POL-onie.

Jaki wymiar pensum należy wprowadzić osobie będącej na rocznym urlopie naukowym?

Komu należy przypisać godziny zajęć w module Pracownicy w przypadku praktyk studenckich? Co w przypadkach, gdy umowa jest zawierana pomiędzy uczelnią a instytucją zatrudniającą opiekuna praktyk, np. szkołą, szpitalem?

Czy w przypadku zajęć ogólnouczelnianych (obieralnych) należy korygować pracownikowi liczbę godzin zajęć, jeżeli nie zapisał się na nie ani jeden student z danego kierunku?

Gdzie należy wprowadzić dane o prowadzeniu zajęć dydaktycznych przez doktoranta?

Jakie zestawienia mogę wygenerować samodzielnie z modułu Pracownicy? Jakie dane będą w nich zawarte?

Czy pracownik, do którego obowiązków należy prowadzenie działalności naukowej, długotrwale nieobecny w pracy, ma obowiązek składania oświadczenia o liczbie N?

Do kiedy uczelnie powinny dostosować w POL-onie stanowiska pracowników do nowej siatki stanowisk?

Do czego służy rola INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE?

Jak poprawnie wprowadzić pracownikowi stopień naukowy nostryfikowany?

W jaki sposób zarejestrować fakt, że pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas określony pracował krócej niż wynika to z umowy o pracę?

Kogo rejestrujemy w module Pracownicy? Czy rejestrujemy tam pracowników administracyjnych?

Kto wprowadza do POL-onu tytuł profesora?

Czy informacje o finansowaniu stanowiska pracy mogą zostać dodane do już zarejestrowanych pracowników importem masowym za pomocą XML?

Czy gdzieś w POL-onie rejestruje się informacje o stażach pracownika na innych uczelniach?

Czy przez API jest możliwe wgrywanie pojedynczej danej dla wielu pracowników?

Czy w module Pracownicy należy uwzględniać studia podyplomowe?

Czy można za pomocą importu masowego XML zarejestrować jedynie informację o prowadzonych badaniach (zakładka „Oświadczenia”, sekcja „Oświadczenie o dyscyplinie”) dla wielu pracowników?

Czy w module Pracownicy trzeba rejestrować osoby, które opiekują się studentami odbywającymi praktyki? Co w przypadkach, gdy umowa jest zawierana pomiędzy uczelnią a instytucją zatrudniającą opiekuna praktyk, np. szkołą, szpitalem?

Jak należy podać liczbę godzin zajęć w przypadku, gdy kierunek jest prowadzony tylko niestacjonarnie?

Jak w systemie POL-on ująć liczbę godzin zajęć, które w programie studiów są określone jako samokształcenie?

Przy wyliczaniu liczby dni nieobecności pracownika, jak należy rozumieć pojęcie „zasiłek chorobowy”?

Jak skorygować dane osobowe pracownika?

Co w sytuacji, gdy pracownik cudzoziemiec zmienił obywatelstwo na polskie? Czy należy mu usunąć informację o kraju urodzenia?

Czy dane z modułu Pracownicy będą w jakiś sposób połączone z modułem Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Czemu wszyscy lekarze w POL-on widnieją jako mgr?

Zgodnie z rozporządzeniem ws. POL-on w wykazie pracowników zamieszcza się następujące informacje: 1) nazwę szkoły doktorskiej; 2) nazwę albo zakres programu kształcenia w szkole doktorskiej; 3) liczbę godzin w semestrze przeznaczonych na kształcenie doktorantów. Proszę o informację, w którym miejscu dane te należy przypisać do pracownika?

Czy wprowadza się godziny w ramach prowadzenia zajęć w szkole doktorskiej?

Co w sytuacji, gdy pracownik był na stanowisku badawczo-dydaktycznym i w związku z tym złożył dwa oświadczenia: o dyscyplinie i o liczbie N? Następnie przeszedł na stanowisko dydaktyczne, zaprzestał prowadzenia działalności naukowej, zatem automatycznie straciło ważność oświadczenie o N. W systemie pozostało oświadczenie o dyscyplinie. Czy trzeba podjąć jakiekolwiek działania, aby wygasić to oświadczenie, czy też ono pozostając w systemie nie ma wpływu na cokolwiek?

Wysłanie zmiany do istniejących warunków zatrudnienia po rozluźnieniu walidacji siatki stanowisk jest teraz blokowane przez komunikat o podstawowym miejscu pracy. Kiedy można się spodziewać poprawy?

Czy wszystkie inne osoby prowadzące zajęcia muszą mieć uzupełnione informacje o kompetencjach, czy tylko te, które mają 5-letnie doświadczenie?

Inne osoby prowadzące zajęcia – wykwalifikowani bibliotekarze – prowadzą zajęcia (ćwiczenia) z informacji naukowej. Są etatowcami na uczelni, nie mają podpisanych żadnych dodatkowych umów. Czy te osoby mają być wpisane do systemu POL-on?

Czy jeśli doktorant kończy studia w 2021 r., to czy możemy mu w kompetencjach zakończyć okres zatrudnienia rokiem 2020? Czy w przyszłym roku trzeba będzie pojedynczo dodać rok 2020-2021?

Jeśli doktorant jest zatrudniony na etat i jednocześnie zaczął studia doktoranckie, to co wpisujemy w kompetencjach? Czy jako datę zakończenia zatrudnienia podajemy rok obecny?

Jaki box należy zaznaczyć przy uczelni nadającej tytuł/stopień (podmiot istniejący czy historyczny), gdy obecnie ma ona inną nazwę, ale nadal istnieje? Np. KUL im. Jana Pawła II – nie miał rozszerzonej nazwy, gdy pracownik uzyskał stopień.

Czy w każdej chwili możliwa jest zmiana udziału czasu pracy we wskazanych dyscyplinach, np z 50% i 50% zmiana na 75% i 25%? Czy można takiej zmiany dokonać z datą wsteczną?

Nowa nazwa grupy pracowniczej obowiązuje od 1.10.2018 r. (np. badawczo-dydaktyczni), a nowa nazwa stanowiska, zgodnie ze statutem uczelni, od 1.10.2019 r. Czy należy to wprowadzić jako dwie oddzielne pozycje?

Jaką datę zatrudnienia należy wpisać w sytuacji, gdy inna osoba prowadząca zajęcia nadal pracuje w danej instytucji?

Czy w module Pracownicy w zakładce „Nieobecności” trzeba wpisywać „0” w przypadku, gdy pracownik nie był na żadnej z absencji wymienionych w § 2 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia ws. POL-on?

U osób, które miały korygowane oświadczenie o dyscyplinach, np. zmieniały udział czasy pracy w dyscyplinach, wyświetla się komunikat „Data obowiązywania pierwszego udziału musi być zawsze równa dacie złożenia oświadczenia”. Co zrobić w tej sytuacji?

Czy do zakładki „Kompetencje” dla innej osoby prowadzącej zajęcia można wprowadzić poprzednie zatrudnienie na umowę zlecenia w tej uczelni?

Czy osoba, która nie prowadzi już badań i nie składa oświadczeń, ale nadal pracuje w podmiocie powinna mieć nadal trwające zatrudnienie czy należy jej zakończyć zatrudnienie?

Czy dla osób zatrudnionych na umowę cywilno-prawną wprowadzamy każdą umowę oddzielnie mimo ciągłości zatrudnienia (np osoba zatrudniona od 1.10.2018 r. ma odnawianą umowę zlecenia co semestr), czy wystarczy data początkowa pierwszej umowy?

Data zatrudnienia innej osoby prowadzącej zajęcia obejmuje okres od 5.03.2020 r. do 12.07.2020 r. Czy dopiero w lipcu mogę zamknąć zatrudnienie takiej osoby ze względu na to, że aktualnie jest to data z przyszłości?

Czy jest obowiązek wprowadzenia danych tzw. profesorów wizytujących z zagranicy, którzy byli zatrudnieni krótkookresowo (3 miesiące) i realizowali godziny w roku akademickim 2018/2019?

Ustawa 2.0 nie przewiduje stanowiska „profesora wizytującego”. Czy więc osoby z zagranicy pełniące taką funkcję, zatrudnione na umowę cywilno-prawną na okres np. 3 miesięcy, powinny być wpisywane do systemu? W jaki sposób określić ich kwalifikacje, jeśli nie nostryfikowały w Polsce swojego dyplomu (do tej pory nie miały takiego obowiązku)?

Czy można zobaczyć w POL-onie listę doktorantów – innych osób prowadzących zajęcia (z modułu Pracownicy)?

Co wpisać w przypadku posiadania przez pracownika lub studenta podwójnego obywatelstwa?

Za jaki okres należy uzupełnić dane dotyczące liczby godzin zajęć w modułach Pracownicy i Kierunki?

W jaki sposób wprowadzamy liczbę godzin zajęć nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu wykład ogólnouczelniany/obieralny (np. prowadzi 30 godzin w roku w jednej grupie dla studentów różnych kierunków)?

W jaki sposób wprowadzamy liczbę godzin zajęć z poprzedniego roku akademickiego na kierunku, który został wygaszony?

Czy w zakładce „Roczny wymiar zajęć dydaktycznych” doliczamy godziny (braki z poprzedniego roku akademickiego)?

Przy dodawaniu stopnia zagranicznego nie wyświetla się w podpowiedziach uczelnia zagraniczna, która go nadała. Co należy zrobić w tej sytuacji?

Jaką liczbę godzin zajęć wpisać pracownikowi w module Pracownicy, jeśli prowadzi on zajęcia na kierunku zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych?

Dla kogo rejestrujemy liczbę godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim (moduł Pracownicy)?

Czy informację o „liczbie godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim” należy podawać tylko dla pracowników zatrudnionych w uczelni jako w podstawowym miejscu pracy?

Czy w POL-onie należy rejestrować osoby, które prowadzą zajęcia ze studentami i które za wykonaną usługę wystawiają rachunki w ramach działalności gospodarczej?

Czy liczba godzin zajęć w modułach Pracownicy i Kierunki ma dotyczyć od razu obu semestrów, czy też można ją modyfikować w czasie – w semestrze zimowym podać liczbę za ten semestr, a w semestrze letnim powiększyć o liczbę godzin zajęć w semestrze letnim?

Jak raportować pracownikowi liczbę godzin zajęć ogólnouczelnianych prowadzonych dla studentów wszystkich kierunków (np. zajęcia z w-f lub języka obcego)?

Czy rejestrując liczbę godzin zajęć (w modułach Pracownicy i Kierunki) należy wliczać takie zajęcia jak praktyki zawodowe, laboratoria, konwersatoria itp.?

Czy dane w module Pracownicy należy aktualizować na bieżąco czy wystarczy po zakończeniu semestru?

Za jaki okres należy wprowadzić dane (w tym kompetencje) innych osób prowadzących zajęcia?

W którym momencie należy wprowadzać liczbę godzin zajęć oraz pensum dydaktyczne w module Pracownicy? Według stanu na jaki dzień?

Jak uzupełnić informacje o kompetencjach i doświadczeniu w przypadku doktorantów, których rejestrujemy w module Pracownicy jako inne osoby prowadzące zajęcia?

Czy kolejność dyscyplin wymienionych w sekcji „Oświadczenie N” w module Pracownicy ma znaczenie?

Dlaczego nie mogę usunąć ostatniego zatrudnienia pracownika w podmiocie?

Czy można wpisać pracownikowi podwójne obywatelstwo?

Jak usunąć pracownika omyłkowo wprowadzonego do POL-onu?

Dlaczego nie mogę dodać przyszłej daty ustania zatrudnienia pracownika, wynikającej z umowy na czas określony?

Jeśli pracownik jest zatrudniony w dwóch podmiotach, jakie dane pracownika w jednym pomiocie widać w drugim podmiocie?

Jaką liczbę godzin należy wpisać w sekcji „Roczny wymiar zajęć dydaktycznych” (pensum dydaktyczne)? Tę wynikającą ze stanowiska czy należy uwzględniać np. zniżki pensum?

Pracownikowi zmieniono grupę stanowisk z badawczo-dydaktycznej na dydaktyczną, a przed zmianą miał złożone oświadczenie o zaliczeniu do liczby N. Czy należy zamknąć dla niego to oświadczenie? Czy data zakończenia obowiązywania oświadczenia będzie tożsama z datą zakończenia umowy?

Czy przy każdej nowej umowie o pracę trzeba zbierać od pracownika nowe oświadczenie i rejestrować je w POL-onie?

Kto to są „inne osoby prowadzące zajęcia”?

Czy przedłużenie umowy na czas określony należy zarejestrować jako nowy warunek zatrudnienia czy korektę daty końca obowiązywania dotychczasowej umowy?

Do czego będą służyć informacje o prowadzonych zajęciach?

Co zrobić w sytuacji, gdy ze starego POL-onu zmigrowała się przyszła data ustania zatrudnienia pracownika?

Dlaczego po migracji danych pracownika ze starego systemu, w POL-onie 2.0 jego stanowisko pracy zmieniło się również wstecznie?

Jak poprawnie wprowadzić pracownikowi stopień naukowy autonostryfikowany?

Dla kogo należy wypełniać zakładkę „Kompetencje” w module Pracownicy?

Dlaczego w zakładce „Stopnie i tytuły” nie zmigrowały się wydziały ani nie da się ich wprowadzić z poziomu interfejsu?

Czy i gdzie można pobrać raporty dotyczące pracowników?

Inna osoba prowadząca zajęcia jest zatrudniana na umowy cywilno-prawne rok po roku, ale z racji wakacji występuje 3-miesięczna przerwa pomiędzy kolejnymi umowami. Czy można utrzymywać to w systemie jako jedno zatrudnienie i dodawać kolejne umowy jako nowe warunki zatrudnienia?

Inna osoba prowadząca zajęcia podpisuje z uczelnią kilka umów cywilno-prawnych w ciągu roku akademickiego. Czy należy rejestrować każdą umowę jako kolejne zatrudnienie albo kolejny warunek zatrudnienia?

Co w sytuacji, gdy pracownik ma nową umowę o pracę, następującą od razu po poprzedniej umowie, a wszystkie pozostałe warunki zatrudnienia są takie same?

Co z zatrudnieniem, jeśli pracownikowi skończy się okres obowiązywania warunków zatrudnienia i nie zostaną wprowadzone nowe?

Czy nieobecności pracownika zliczamy w roku akademickim czy kalendarzowym?

Czy w liczbie dni nieobecności pracownika należy podawać dni robocze czy kalendarzowe?

Jak należy rejestrować osobę, która pracuje na podstawie stosunku pracy oraz umowy cywilno-prawnej?

Czy w pensum w module Pracownicy uwzględniamy też godziny ponadwymiarowe?

Czy należy zmieniać zadeklarowaną liczbę godzin zajęć pracownika, jeśli po fakcie (np. na koniec roku akademickiego) okaże się, że były zastępstwa i jeden przedmiot prowadziło w rzeczywistości kilku nauczycieli?

Czy w polu „Informacje o prowadzonych zajęciach” w module Pracownicy mają być wprowadzane informacje o planowanych zajęciach w całym roku akademickim? Według jakiego stanu należy podawać te informacje?

Czy niezatrudniony na uczelni doktorant powinien być rejestrowany jako inna osoba prowadząca zajęcia?

Czy zmiana grupy pracowniczej wywołuje skutki prawne dla złożonych oświadczeń pracownika (oświadczenia o reprezentowaniu dyscyplin i oświadczenia o liczbie N)?

Dlaczego w schematach XSD dotyczących pracowników nie ma numerów ORCID, funkcji kierowniczych, kar dyscyplinarnych? Dlaczego brakuje informacji technicznych do plików?

Czy nieobecności powinny być uzupełnione również dla pracowników zatrudnionych w poprzednich latach?

Czy osoba prowadząca zajęcia na studiach niestacjonarnych, zatrudniona na umowę cywilno-prawną powinna zostać zarejestrowana w wykazie nauczycieli akademickich?

Czy dane o kompetencjach i doświadczeniu innych osób prowadzących zajęcia powinny być rejestrowane także wstecznie za 2018 r.?

Czy pracownikowi, któremu kończy się umowa, ale otrzymuje następną, należy zamknąć zatrudnienie i wprowadzić kolejne?

Jak zmienić procentowy udział dyscyplin oświadczonych przez pracownika?

Czy złożone w systemie oświadczenie o tzw. liczbie N może przestać obowiązywać?

Jak wprowadzać dane w polu „Kompetencje” w module Pracownicy?

Pracownik uzyskał akt mianowania. Czy trzeba zakończyć dla niego zatrudnienie na poprzednim stanowisku i dodać nowe? Czy potrzebne są nowe oświadczenia o reprezentacji dyscyplin i o liczbie N?

Czy złożone w systemie oświadczenie o reprezentowaniu dyscyplin może przestać obowiązywać?

Jak wprowadzać informacje o finansowaniu stanowiska pracy?

Jak wprowadzać nieobecności pracownika?