W  sekcji „Informacje o prowadzonych zajęciach” rejestrujemy liczbę godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim.

Podstawa prawna: art. 343 ust. 1 pkt 9 ustawy 2.0​, § 2 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie POL-on​.

Zwróć uwagę, że liczbę godzin zajęć (nieco odmiennie ujmowaną) należy wprowadzać w POL-onie w kilku miejscach:

 1. łączna liczba godzin zajęć określonych w programie studiów (podstawa prawna: § 5 ust. 2 pkt 16 rozporządzenia w sprawie POL-on) – rejestrujemy w module Kierunki;
 2. liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy (podstawa prawna: § 5 ust. 2 pkt 17 rozporządzenia w sprawie POL-on) – również rejestrujemy w module Kierunki;
 3. liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim (podstawa prawna: art. 343 ust. 1 pkt 9 ustawy 2.0​, § 2 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie POL-on) – rejestrujemy w module Pracownicy.

Zwróć uwagę, aby nie pomylić ze sobą powyższych sekcji. W niniejszym artykule omawiamy punkt 3.

Więcej na ten temat przeczytasz również w komunikacie MNiSW oraz w infografice dostępnych tutaj.

Zasady ogólne

W module Pracownicy należy wykazać wszystkie planowane pracownikom godziny zajęć, wynikające i przypisane tym osobom zgodnie z informacjami zawartymi w programie studiów na danym kierunku, poziomie i profilu w danym roku akademickim. (W praktyce oznacza to, że zliczamy godziny przewidziane dla pracownika na uruchomieniu z maksymalną liczbą godzin wynikającą z programu studiów. Więcej w zasadach szczegółowych poniżej.)

Chodzi więc wyłącznie o liczbę godzin zajęć wynikającą z programu studiów, a nie z pensum dydaktycznego ani z faktycznie przepracowanych przez pracownika godzin.

W liczbie godzin zajęć należy uwzględnić wszystkie rodzaje zajęć określone w programie studiów (np. zajęcia dydaktyczne, praktyki zawodowe, ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria, lektoraty).

Informacje te raportujemy przy każdym pracowniku prowadzącym zajęcia bez względu na to, czy uczelnia stanowi jego podstawowe miejsce pracy, czy nie.

Informacje te uzupełniamy także dla tzw. innych osób prowadzących zajęcia (w niniejszym artykule piszemy o pracowniku, ale rozumiemy przez to zarówno nauczycieli akademickich, jak i inne osoby prowadzące zajęcia).

Informacje te należy raportować od 1 października 2018 r., czyli od dnia wejścia w życie ustawy 2.0.

W module Pracownicy liczba godzin zajęć powinna być wprowadzana przez instytucję, której pracownik faktycznie prowadzi dane zajęcia, nawet jeśli nie jest to instytucja wiodąca.

Kierunki wygaszone

W przypadku kierunków, które zostały wygaszone sytuacja zależy od tego, czy zostały one zmigrowane do POL-onu 2.0. Jeśli kierunek, który został wygaszony, został zmigrowany do nowej wersji systemu POL-on zasadnym jest uzupełnienie informacji o liczbie godzin zajęć za rok akademicki 2018/2019 (zarówno w module Kierunki studiów, jak i module Pracownicy). Jeśli natomiast kierunek wygasł i nie został zmigrowany do POL-onu 2.0, wówczas uzupełnienie informacji o godzinach zajęć za rok akademicki 2018/2019 nie jest zasadne.

Informacje te są podawane deklaratywnie, jako zatwierdzone przez rektora przed rozpoczęciem roku akademickiego. Nie ma więc konieczności wprowadzania faktycznej liczby godzin zajęć, która została zrealizowana w ramach programu studiów. Nie uwzględnia się nieobecności, zastępstw itp. w sytuacji, gdy np. jeden nauczyciel akademicki zastępuje innego nauczyciela jedynie sporadycznie (pojedyncze zajęcia). W związku z tym nie należy też aktualizować tych danych w czasie, o ile nie nastąpiły istotne zmiany w przydziale liczby godzin zajęć poszczególnym pracownikom.

W przypadku ewentualnego wystąpienia istotnych zmian w reprezentacji godzin przez poszczególnych pracowników danego kierunku (np. choroba pracownika i przejęcie znacznej części lub nawet wszystkich zajęć w dłuższym okresie czasu przez innego pracownika), dopuszczalna jest korekta liczby godzin zajęć celem prawidłowego odzwierciedlenia liczby godzin zajęć w Systemie POL-on.

Informacja ta zazwyczaj nie będzie odpowiadać faktycznej liczbie godzin zajęć prowadzonych przez danego pracownika na danym kierunku.

Obciążenia dydaktyczne pracownika rejestrujemy w pensum dydaktycznym (sekcja „Roczny wymiar zajęć dydaktycznych”).

Jako „liczbę godzin zajęć” rejestrujemy tylko to, co wynika z programu studiów i jak zostało przypisane pracownikowi.

Zasady szczegółowe

Liczbę godzin rejestrujemy dla każdego kierunku, w ramach którego dane zajęcia są przez niego prowadzone – nawet jeżeli są to zajęcia łączone dla kilku kierunków.

Jeśli pracownik prowadzi zajęcia z kilkoma grupami studentów w ramach tego samego przedmiotu, to to rejestrujemy liczbę godzin zajęć określoną dla tego przedmiotu w programie studiów (dla jednej grupy), a nie liczbę godzin zajęć realizowaną przez pracownika we wszystkich grupach. Pod uwagę bierzemy natomiast tę grupę, w której pracownik realizuje największą liczbę godzin zajęć.

Jeśli pracownik współprowadzi zajęcia z innym pracownikami w tej samej grupie studentów, to rejestrujemy dokładnie te godziny, które prowadzi.

W przypadku prowadzenia godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych rejestrujemy wartość z uruchomienia z większą liczbą godzin wynikającą z programu studiów. Nie należy sumować godzin realizowanych przez pracownika w ramach obydwu tych form.

Przykład A: Według programu studiów Pracownik A prowadzi te same zajęcia na Kierunku A na studiach stacjonarnych w wymiarze 60 godzin i na studiach niestacjonarnych w wymiarze 30 godzin. Studia stacjonarne są uruchomieniem z maksymalną liczbą godzin wynikającą z programu studiów.

Rozwiązanie: Wyższa liczba godzin zajęć na Kierunku A realizowanych w danym roku akademickim przez Pracownika A jest przewidziana w programie studiów stacjonarnych. Wynosi ona 60 godzin. Taką wartość wpisz w pole „Liczba godzin zajęć” przy pracowniku.

Przykład ten obrazuje poniższa infografika:

 

 

Jeśli uczelnia prowadzi tylko program studiów niestacjonarnych, wówczas w module Pracownicy należy podać liczbę godzin zajęć wynikającą z tego programu. Jest to bowiem jedyny program studiów (a tym samym ma najwyższą liczbę godzin zajęć).

Jeśli na studiach niestacjonarnych jest taka sama lub większa liczba godzin zajęć w programie studiów, jak na studiach stacjonarnych, uczelnia powinna wykazać liczbę godzin zajęć prowadzonych przez pracowników w odniesieniu do studiów niestacjonarnych.

W przypadku prowadzenia godzin przez pracownika tylko na studiach niestacjonarnych (gdy istnieją studia stacjonarne z większą liczbą godzin wynikającą z programu studiów) pracownikowi zarejestrujemy „0” dla tego kierunku .

UWAGA! Jednocześnie informujemy, że zgodnie z decyzją MNiSW w szczególnych przypadkach, gdy uczelnia już wprowadziła informacje za rok 2018/2019 lub 2019/2020 bez uwzględnienia powyższej zasady (tj. podania liczby godzin zajęć o wartości „0” dla studiów niestacjonarnych, jeśli pracownik nie prowadzi zajęć na studiach stacjonarnych na tym samym kierunku), to nie ma konieczności dokonywania korekt. Jest to dozwolone pod warunkiem, że uczelnia prawidłowo wykaże liczbę godzin zajęć w kontekście modułu „Kierunki studiów” – zgodnie z trybem stacjonarnym. JEDNAKŻE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 NALEŻY KONIECZNIE POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZEDSTAWIONYMI WYTYCZNYMI.

Przykład B: Według programu studiów Pracownik A prowadzi te same zajęcia na Kierunku A niestacjonarne i Kierunku B niestacjonarne. Na Kierunku A liczba godzin zajęć wynosi – 30, a na Kierunku B – 20 godzin. Na żadnym z tych kierunków nie są prowadzone studia stacjonarne.

Rozwiązanie: Liczba godzin określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim przez Pracownika A to  30 godzin na Kierunku A i 20 godzin na kierunku B. Takie wartości wpisz w pole „Liczba godzin zajęć” przy pracowniku.

Gdy uczelnia prowadzi studia na tym samym kierunku, ale z różnymi tytułami zawodowymi należy potraktować taki przypadek analogicznie do przykładu prowadzenia studiów na kierunku stacjonarnym i niestacjonarnym.

Na przykład, mamy studia licencjackie stacjonarne, licencjackie niestacjonarne, inżynierskie stacjonarne, inżynierskie niestacjonarne. W module Pracownicy należy wykazać wszystkich pracowników, którzy prowadzą zajęcia w ramach danego kierunku, bez względu na formę studiów czy uzyskiwany tytuł zawodowy. Jednakże godziny należy wykazywać  tylko w przypadku osób, które prowadzą zajęcia w ramach uruchomienia z maksymalną liczbą godzin zajęć – w naszym przykładzie będą to studia stacjonarne inżynierskie. W zakresie osób realizujących pozostałe formy, w liczbie godzin zajęć należy wskazać „0”.

Przykład C: Według programu studiów Pracownik A prowadzi zajęcia na Kierunku A stacjonarne licencjackie w wymiarze 60 godzin. Poza tym program studiów na Kierunku A przewiduje też studia stacjonarne inżynierskie w wymiarze 90 godzin, lecz na nich Pracownik A nie ma zajęć. Jest to uruchomienie z maksymalną liczbą godzin wynikającą z programu studiów (suma godzin od pierwszego do ostatniego roku).

Rozwiązanie: Uruchomieniem z maksymalną liczbą godzin wynikającą z programu studiów na Kierunku A jest uruchomienie stacjonarne inżynierskie. Pracownikowi A wykazujemy, że prowadzi zajęcia na Kierunku A na studiach I stopnia (ponieważ prowadzi zajęcia na studiach stacjonarnych licencjackich), ale rejestrujemy mu liczbę godzin zajęć w wymiarze 0 (zero), ponieważ nie prowadzi zajęć na uruchomieniu stacjonarnym inżynierskim.

Przykład ten obrazuje poniższa infografika:

Jak uzupełnić informacje o prowadzonych zajęciach?

Zauważ, że w zakładce „Prowadzone zajęcia” znajdują się następujące sekcje:

 • Informacje o prowadzonych zajęciach – w tej sekcji rejestrujemy liczbę godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim (tę sekcję omawiamy w niniejszym artykule).
  Podstawa prawna:

  • art. 343 ust. 1 pkt 9 ustawy 2.0
  • § 2 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie POL-on
 • Roczny wymiar zajęć dydaktycznych (pensum dydaktyczne) – w tej sekcji rejestrujemy informację o pensum dydaktycznym zaplanowanym dla pracownika na dany rok akademicki (więcej na temat tej sekcji przeczytasz tutaj).
  Podstawa prawna:

  • art. 343 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy 2.0
  • § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia w sprawie POL-on

Aby zarejestrować liczbę godzin określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim na danym kierunku przejdź do modułu Pracownicy. Odnajdź danego pracownika w „Wykazie nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu”. Przy danym pracowniku wybierz zakładkę „Prowadzone zajęcia”. Następnie kliknij w  sekcję „Informacje o prowadzonych zajęciach”. Kliknij w przycisk „+ Dodaj prowadzone zajęcia”. Wypełnij formatkę dodawania prowadzonych zajęć:

 • Podaj nazwę kierunku, na którym pracownik prowadzi zajęcia.
 • W polu „Liczba godzin zajęć” wpisz liczbę godzin zajęć przewidzianą w programie studiów tego kierunku w danym roku akademickim, które ma prowadzić ten pracownik.

Zatwierdź przyciskiem „Dodaj zajęcia”.

Inne przykłady

Przykład 1: Według programu studiów Pracownik A prowadzi 30 godzin zajęć na Kierunku A (uruchomienie z maksymalną liczbą godzin), w tym 20 godzin ćwiczeń dla dwóch grup (Grupy I i Grupy II) oraz 10 godzin wykładu.

Rozwiązanie: Liczba godzin określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim Pracownika A to 30 godzin. Taką wartość wpisz w pole „Liczba godzin zajęć” przy tym pracowniku.

Chociaż pracownik w rzeczywistości przepracował więcej godzin, to liczba godzin zajęć rejestrowana w module Pracownicy nie może być większa niż liczba wynikająca z programu studiów. Jest to zawsze górny możliwy pułap.

Przykład ten obrazuje poniższa infografika:

Przykład 2: Według programu studiów Pracownik A prowadzi zajęcia na Kierunku A i na Kierunku B w liczbie 20 godzin wykładu (uruchomienia z maksymalną liczbą godzin wynikającą z programu studiów).

Rozwiązanie: W sekcji „Informacje o prowadzonych zajęciach” dodaj prowadzone zajęcia dla Kierunku A w liczbie 20 godzin. Następnie dodaj kolejne prowadzone zajęcia dla Kierunku B w liczbie 20 godzin.

Pracownikowi należy przypisać wszystkie godziny zajęć z odniesieniu do każdego kierunku, w ramach którego dane zajęcia są przez niego prowadzone.

Przykład ten obrazuje poniższa infografika:

Przykład 3: Według programu studiów dwóch Pracowników A i B prowadzi te same zajęcia ćwiczeniowe na Kierunku A na uruchomieniu z maksymalną liczbą godzin wynikająca z programu studiów (w dwóch grupach po 20 godzin).

Rozwiązanie: Liczba godzin określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim przez Pracownika A i Pracownika B to 20 godzin. Taką wartość wpisz w pole „Liczba godzin zajęć” przy każdym z pracowników.

Liczbę godzin zajęć w module Pracownicy musimy uzupełnić dla każdego pracownika prowadzącego zajęcia na kierunku.

Przykład ten obrazuje poniższa infografika:

Przykład 4: Program studiów Kierunku A (na uruchomieniu z maksymalną liczbą godzin wynikającą z programu studiów) obejmuje 30 godzin Przedmiotu A. Przedmiot A jest realizowany przez trzech pracowników w ramach tej samej grupy zajęciowej. Pracownik A prowadzi 5 godzin zajęć tego przedmiotu, Pracownik B – 10 godzin, Pracownik C – 15 godzin.

Rozwiązanie: Liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim przez Pracownika A to 5 godzin, Pracownika B – 10 godzin, Pracownika C – 15 godzin. Takie wartości wpisz w odpowiednie pola „Liczba godzin zajęć” przy każdym z pracowników.

Każdemu pracownikowi należy przypisać planowaną, zgodną z programem studiów danego kierunku liczbę godzin zajęć, która będzie przez danego pracownika realizowana w danym roku akademickim. Liczba ta może być mniejsza od liczby wynikającej z programu studiów (gdy ten sam przedmiot realizowany jest przez kilku pracowników dla tej samej grupy studentów).

Przykład ten obrazuje poniższa infografika:

Przykład 5: Program studiów Kierunku A (uruchomienie z maksymalną liczbą godzin w programie studiów) obejmuje 15 godzin Przedmiotu A. Przedmiot A jest realizowany przez trzech pracowników dla 6 grup studentów. Pracownik A prowadzi zajęcia z tego przedmiotu dla grupy I, II i III, Pracownik B – dla grupy IV i V, Pracownik C – dla grupy VI.

Rozwiązanie: Liczba godzin określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim przez Pracownika A, B i C to 15 godzin. Takie wartości wpisz w odpowiednie pola „Liczba godzin zajęć” przy każdym z pracowników.

Liczba godzin określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim nie musi odpowiadać faktycznej liczbie godzin zajęć prowadzonych przez danego pracownika na danym kierunku

Przykład ten obrazuje poniższa infografika.

Liczba godzin zajęć w module Kierunki studiów a liczba godzin zajęć w module Pracownicy

Jak się ma liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim wprowadzana w module Pracownicy do pól uzupełnianych w module Kierunki (tj. Łącznej liczby godzin zajęć określonych w programie studiów i Liczby godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy)? Prześledźmy to na przykładzie.

Przykład 6: W programie studiów stacjonarnych (uruchomienie z maksymalną liczbą godzin wynikającą z programu studiów na tym kierunku) przewidziano ćwiczenia z Przedmiotu A w wymiarze 30 godzin. Ćwiczenia te prowadzone są przez trzy osoby. Każda osoba prowadzi je w jednej grupie, każda z nich jest zatrudniona w podstawowym miejscu pracy.

W polu „Łączna liczba godzin zajęć określonych w programie studiów” w module Kierunki należy uwzględnić wszystkie godziny pracowników wynikające z programu studiów (W przypadku różnych wartości łącznej liczby godzin dla poszczególnych uruchomień, np. stacjonarnego i niestacjonarnego raportujemy godziny z uruchomienia z maksymalną liczbą godzin – suma godzin od pierwszego do ostatniego roku).

W polu „Liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy” w module Kierunki należy uwzględnić godziny dla wskazanego przedmiotu, ale tylko jeżeli zajęcia te są prowadzone przez co najmniej jednego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni jako podstawowym miejscu pracy (NA w PMP), a nauczyciel ten realizuje komplet godzin zajęć w ramach ćwiczeń z tego przedmiotu dla co najmniej jednej grupy. (Raportujemy godziny z uruchomienia z maksymalną liczbą godzin, sumując godziny od pierwszego do ostatniego roku przewidzianych dla NA w PMP z istniejących roczników. Więcej tu).

W polu „Liczba godzin zajęć” w module Pracownicy należy wykazać liczbę godzin zajęć, które dany pracownik realizuje na uruchomieniu z maksymalną liczbą godzin zgodnie z programem studiów. Liczba godzin zajęć przy pracowniku nie może być wyższa niż liczba godzin zajęć określonych dla danego przedmiotu.

Rozwiązanie: We wskazanej sytuacji Pracownikowi A, B i C należy zaraportować  po 30 godzin w module Pracownicy na Kierunku A.

W module Kierunki studiów zarówno w polu „Łączna liczba godzin zajęć określonych w programie studiów”, jak i w polu „Liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy” należy uwzględnić 30 godzin.

Przykład ten prezentuje poniższa infografika:


Zobacz też:

Pensum