Odpowiedzi na uwagi i pytania:

Projekty naukowe

 • Mogę zaimportować projekt i widzę go w systemie, ale nie mogę dostać się do środka projektu. W DEMO widzę projekt, ale wyświetla i się komunikat „Wystąpił niespodziewany błąd serwera HTTP”. Co może być przyczyną?

W przypadku dodawania projektu, proszę zwrócić uwagę na wprowadzana dane przez API, w przypadku kiedy dodawany projekt nie jest powiązywany z innym rekordem, dane w zakresie obiektu relatedProjects nie powinny być wypełniane i tym samym atrybuty nie powinny posiadać wartości „string”.

 • System wykazuje błędy przy kierowniku projektu – rodzaj kierownika dla przykładowego fragmentu danych: „projectManagers”: [{„index”: „KP”, „kindManager”: „Kierownik projektu”,… Otrzymany komunikat to „Rodzaj kierownika spoza słownika”.

W wartości atrybutu index oczekujemy int’a zero -based, natomiast w przypadku kindManager oczekujemy wartości „KP”.

 • Czy aby dokonać powiązania projektu muszę podać id tego projektu? Które dane można pominąć?

Docelowo dążymy do tego by powiązywania można było dokonywać po id lub externadId. W przypadku podania obu identyfikatorów –  oba muszą być zgodne. Pozostałe dane będą aktualizowane o rekordy występujące w bazie. Ważne jest, aby wartość podawanego identyfikatora istniała w systemie, w przeciwnym wypadku rekord nie zostanie przyjęty. Jak tyko pojawi się docelowe rozwiązanie powiadomimy Państwa za pośrednictwem aktualności.

 • Czy w przypadku powiązania chodzi o powiązanie projektów/umów w ramach jednej (naszej) jednostki, a nie łączenie z umową/projektem innej jednostki, z którą współrealizujemy projekt?

Tak, w ramach własnej jednostki.

 • Jak rozumieć extrernal ID projektu naukowego?

To identyfikator projektu po stronie instytucji zgłaszającej projekt. Musi być inny dla każdego projektu z tej instytucji. Dla różnych instytucji może się on powtarzać. Jeśli instytucja wysyłająca projekt do POL-onu 2.0 ma projekty ponumerowane w swojej bazie danych, to te numery może wysyłać jako externalId. Wartość pola externalId nie jest prezentowana na GUI.

 • W zakresie historii rekordu projektu w POL-on 2.0 byłoby bardzo wskazane aby odkładać informację zarówno w zakresie loginu jak i kanału zawarcia/zmian/korekt danych.

Dodamy taką informację, o czym powiadomimy w aktualnościach.

 • Jak często aktualnie odświeżane jest DEMO systemu (w tym w zakresie modułu Projekty naukowe)? Pytanie istotne w kontekście testów API.

Na chwilę obecną nie jest odświeżane. Ustawimy odświeżanie danych na każdy wtorek rano. O ustawieniu powiadomimy w aktualnościach.

Dane finansowe

 • Przychody z prac badawczych na zlecenie – jeżeli aktualny projekt rozporządzenia wejdzie w życie, to w jaki sposób mają Państwo zamiar zrealizować jego zapisy? Będzie to zwykły checkbox czy też coś więcej? Chodzi o „czy wy wyniku świadczenia usługi powstała nowa wiedza lub nastąpiło podwyższenie poziomu gotowości technologicznej technologii stanowiących przedmiot tej usługi”.

Ministerstwo wycofało się z dokonywania zmian w zakresie danych podlegających ewaluacji, zatem nie będzie konieczności zbierania powyższej informacji. Punkt zostanie usunięty z rozporządzenia.

Repozytorium pisemnych prac dyplomowych

 • Mam dużo prac, których wielkość załączników przekracza normy dla wersji 2.0 i eksport/konwersja nie jest dopuszczana przez API. Co robić?

Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, limit 20 MB nie dotyczy załączników do pracy dyplomowej. Obecnie system obsługuje żądania, których całkowita wielkość (metadane + pliki) nie przekracza 100 MB. Wspominanie ograniczenie wielkości obsługiwanego żądania zostało wprowadzone ze względów technicznych i wydajnościowych. Jeżeli wielkość załączników przekracza 100 MB, prosimy o kontakt z naszym działem Helpdesk w celu dokonania tymczasowej zmiany limitu.

 • Czy oprócz zwiększenia limitu plików na czas konwersji 1.0 – 2.0, umożliwicie też ustawianie znaczników dla plików jako załącznik, albo możliwość wysłania plików pracy i załączników, mimo że załączniki były wysłane do 1.0 bez oznaczenia jako załącznik?

Aktualizacja metadanych pracy połączona z przeniesieniem pracy z ORPPD 1.0 do ORPPD 2.0, wymaga, aby dane wysłane do ORPPD 2.0 spełniały następujące kryteria weryfikacji:

  • zgodność danych osobowych (imię i nazwisko) autora/autorów;
  • zgodność danych osobowych (imię i nazwisko) promotora/promotorów;
  • zgodność danych osobowych (imię i nazwisko) recenzenta/recenzentów;
  • zgodność liczby plików;
  • zgodność sumy kontrolnej zawartości dla każdego pliku.

Nie weryfikujemy pod względem zgodności podziału plików na treść i załączniki.

Należy pamiętać, że załączniki pracy podlegają oddzielnym regułom walidacyjnym. Jeżeli załącznik pracy zostanie przekazany jako treść pracy, to każda kolejna próba dodania innej pracy z takim samym plikiem w treści zakończy się niepowodzeniem.

Dodatkowo informujemy, iż nie planujemy implementacji podziału na treść i załączniki w ORPPD 1.0.

 • Czy należy migrować z ORPPD 1.0 prace, które powinny zostać przekazane do ORPPD 2.0 jeżeli planowane jest pokazywanie w wersji 2.0 prac z obu wersji systemu?

Wyświetlanie w Systemie POL-on 2.0 prac przekazanych do ORPPD 1.0 i ORPPD 2.0 nie rozwiązuje kwestii niepoprawnego kodu uruchomienia (stary kod kierunku) oraz braku wymaganych danych. Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku  wprowadziła obowiązek przekazywania m.in. danych osobowych autorów, promotorów i recenzentów.

 • Czy w ORPPD jest skojarzenie po ID z systemem POL-on, czy podajemy tam tylko imię i nazwisko?

W ORPPD 1.0 i ORPPD 2.0 nie rejestrujemy identyfikatorów studenta. Obecnie w ORPPD 2.0 weryfikujemy na podstawie danych osobowych czy dany student jest zarejestrowany w wykazie studentów i zapisujemy jedynie dane identyfikacyjne (numer PESEL, dokument potwierdzający tożsamość).

Studenci

 • Czy nie wstawiając jakiejś wartości pola przy miękkiej walidacji, dostajemy komunikat zwrotny (np. dane zaczytane, brak wartości pola nr 10)?

Miękka walidacja w wykazie studentów w Systemie POL-on 2.0 będzie dotyczyć wybranych danych, które nie są kluczowe z punktu jakości i spójności danych. W pierwszej wersji nowego modułu studentów, który zostanie wdrożony na środowisko DEMO, wszystkie walidacje zostaną zaimplementowane jako walidacje twarde, podobnie ja ma to miejsce obecnie przy imporcie masowym z użyciem XML. Będziemy zbierać Państwa uwagi i sugestie dotyczące walidacji po wdrożeniu modułu Studenci w POL-on 2.0 na środowisku demonstracyjnym.

 • Czy przewidują może Państwo ustawienie z poziomu uczelni/modułu włączenia/wyłączenia miękkiej walidacji?

Nie przewidujemy włączania i wyłączania miękkiej walidacji, dlatego staramy się ostrożnie dobierać metodę walidacji, tak by miała ona jak najmniejszy wpływ na jakość i spójność danych.

 • Jaki przykładowy komunikat zostanie podany np. w przypadku, gdy miękka walidacja będzie dotyczyć punktów ECTS, a nie będą one podane?

W przypadku miękkiej walidacji otrzymają Państwo komunikat potwierdzający zakończenie przetwarzania żądania (np. 201) wraz z listą błędów miękkiej walidacji w odpowiedzi.

 • Czy w związku z planowanym przeniesieniem Wykazu studentów do POL-on 2.0, zakładane jest wcześniejsze udostępnienie specyfikacji masowej wymiany danych w tym zakresie?

Tak, udostępnimy specyfikację REST API na środowisku demonstracyjnym (DEMO) jeszcze w tym roku kalendarzowym (listopad 2021 roku). Wdrożenie produkcyjne planowane jest po zamknięciu sprawozdawczości GUS (I kwartał 2022). Od wdrożenia na DEMO do wdrożenia produkcyjnego będziemy zbierać Państwa uwagi dotyczące specyfikacji REST API.

 • Od pewnego czasu jest mowa o braku możliwości zmian w danych studentów sprzed 01.10.2019, co to oznacza?

Blokada edycji obejmować będzie tylko studia a nie dane osobowe studenta. Po migracji możliwe będzie korygowanie danych osobowych i wprowadzanie zmian biznesowych.

 • Mamy osobę z ostatnią rejestracją 2018/2019. Student przychodzi na studia od 2021/2022, ale ma już inny numer dokumentu tożsamości. Obecnie w systemie POL-on edytowane były dane kandydata 2018/2019 tak by przypisać mu nowy numer dokumentu tożsamości, a następnie raportowane dane studenta od 2021/2022, żeby osoba była w jednym bycie. W systemach uczelnianych, pliki XML-owe są generowane z aktualnym numerem dokumentów i nie ma w nich implementacji „historycznego numeru dokumentu tożsamości”. Proszę o wyjaśnienie.

Zmiana dokumentu, która nie jest korektą literówki, powinna zostać zarejestrowana jako zmiana biznesowa danych osobowych. Stosowane przez Państwa rozwiązanie skutkuje nadpisaniem poprzednich danych i utratą informacji o poprzednim numerze dokumentu. Z punktu widzenia jakości danych i możliwości ich interpretacji jest to działanie niepożądane.

 • Czy będzie możliwość raportowania np. zmienionego nazwiska do POL-on 1.0 z przypisaniem semestru i roku 2018/2019 z identycznymi danymi ja w systemie POL-on. Czy ogólnie funkcjonalność XML bez kodu uruchomienia zostanie wyłączona?

W odniesieniu do studentów, których dane zostały wprowadzone do POL-on 1.0 przed dniem 1 października 2019 r. i których uczelnia nie aktualizowała w kolejnych semestrach, uczelniom zostanie zapewniona wyłącznie możliwość wprowadzenia informacji o skreśleniu studenta lub ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu zawodowego. Nie będzie natomiast możliwa edycja i korekta przebiegu studiów oraz uzupełnianie informacji o przyznanych świadczeniach dla studentów.

Blokada edycji obejmować będzie tylko studia – a nie dane osobowe studenta. Po migracji możliwe będzie korygowanie danych osobowych i wprowadzanie zmian biznesowych.

 • Zgodnie z komunikatami na stronie POL-on, masowy import studentów XML będzie dostępny do końca 2022/2023, ale czy będzie on przeniesiony do POL-on 2.0 i będzie jakaś nowa specyfikacja?

Podobnie jak w przypadku pracowników, import XML pozostanie w POL-on 1.0. Wczytywanie plików i ich kolejkowanie będzie dostępne w POL-on 1.0. Wysłane dane będą zapisywane w POL-on 2.0. Dążymy do tego, aby przepięcie importu wymagało od Państwa jak najmniej zmian. Jedyne zmiany jakie wprowadzamy XML wynikają ze zmian przepisów, do których musimy dostosować System POL-on. Dopuszczamy możliwość drobnych zmian specyfikacji związanych z przejściem na nową wersję systemu. Wdrożenie produkcyjne nowego wykazu studentów planowane jest po zamknięciu sprawozdawczości GUS (I kwartał 2022). Do tego czasu specyfikacja może ulec drobnym modyfikacjom. O wszystkich modyfikacjach będziemy informować w aktualnościach Systemu POL-on.