Na mocy ustawy 2.0 pracownicy, którzy prowadzą działalność naukową lub biorą udział w jej prowadzeniu muszą przypisać się do dziedzin i dyscyplin (określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych).

Pod wyrażeniem „prowadzenie działalności naukowej” należy rozumieć aktywność obejmującą badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną (art. 4 ustawy 2.0; definicje tych pojęć są zawarte w dalszej części tego przepisu).

W praktyce pracownik powinien złożyć:

 • oświadczenie o dyscyplinie – rejestrowane w POL-onie;
 • oświadczenie o zaliczeniu do liczby N (zwane również oświadczeniem N) – rejestrowane w POL-onie.

Informacje o złożonych oświadczeniach widać wzajemnie we wszystkich podmiotach, w których pracownik jest zatrudniony.

Ponadto osoba, której osiągnięcia są wykazywane na potrzeby ewaluacji składa oświadczenie upoważniające dany podmiot do wykazania tych osiągnięć w ramach poszczególnych dyscyplin (art. 265 ust. 13 ustawy 2.0.).

Co to jest oświadczenie o dyscyplinie?

Jest to oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (art. 343 ust. 7 ustawy 2.0).

Zasady dotyczące składania oświadczeń o dyscyplinie:

 • Oświadczenie o dyscyplinie pracownik składa nie częściej niż co 2 lata (art. 343 ust. 7 ustawy 2.0).
 • Nowo zatrudniony pracownik składa oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, jednak nie później niż do 31 grudnia roku, w którym został zatrudniony (art. 343 ust. 10 ustawy 2.0).
 • Oświadczenie składa się u każdego pracodawcy osobno.
 • Pracownik może złożyć oświadczenie o reprezentowaniu maksymalnie 2 dyscyplin – łącznie we wszystkich podmiotach, w których jest zatrudniony (art. 343 ust. 8 ustawy 2.0).

Wskazując reprezentowane dyscypliny pracownik powinien wziąć pod uwagę:

 • ostatnio uzyskany stopień naukowy lub tytuł profesora lub
 • aktualny dorobek naukowy (art. 343 ust. 9 ustawy 2.0).

Jest to wskazówka dla instytucji i ich pracowników, w POL-onie nie występuje tego rodzaju walidacja.

Złożenie oświadczenia o reprezentowaniu określonych dyscyplin nie ogranicza możliwości ubiegania się o stopień naukowy lub tytuł profesora w innych dyscyplinach.

Kto powinien złożyć oświadczenie o dyscyplinie?

 • Osoby prowadzące działalność naukową
  • Nauczyciel akademicki zatrudniony w grupie stanowisk badawczych lub badawczo-dydaktycznych (w przypadku uczelni).
  • Pracownik zatrudniony na stanowisku pracownika naukowego (instytuty PAN lub badawcze).
  • Ustawa 2.0 nie wyklucza możliwości złożenia oświadczeń (o dyscyplinie oraz oświadczenia N) także przez pracowników uczelni i instytutów, zatrudnionych na innych niż ww. stanowiska, jeżeli faktycznie prowadzą oni działalność naukową (opisaną w art. 4 ustawy: prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności w zakresie twórczości artystycznej) i posiadają w tym zakresie osiągnięcia będące przedmiotem ewaluacji.​

Ich dorobek będzie uwzględniany w ewaluacji jakości działalności naukowej.

Osoby te są uwzględniane w algorytmie podziału środków z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego

 • Osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej
  • Pracownik pełniący funkcje pomocnicze w stosunku do osób prowadzących działalność naukową i nieposiadający własnych (samodzielnych) osiągnięć naukowych lub artystycznych.

Osoby te są uwzględniane w kontekście wyborów do Rady Doskonałości Naukowej (posiadają czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do RDN, pod warunkiem, że posiadają stopień doktora habilitowanego).

Zwróć uwagę, że obowiązek złożenia oświadczenia o dyscyplinie dotyczy tylko osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w danej instytucji.

Dodawanie oświadczenia o dyscyplinie

Aby dodać pracownikowi oświadczenie o dyscyplinie, kliknij w jego profilu zakładkę „Oświadczenia”. Z rozwijanej listy wybierz sekcję „Oświadczenie o dyscyplinie”. Kliknij w przycisk „+ Dodaj nowe oświadczenie”. Wypełnij formatkę dodawania oświadczenia.

Wypełnij pole „Data złożenia oświadczenia” wybierając odpowiednią datę z kalendarza lub wpisując ją ręcznie. Zwróć uwagę, że data złożenia oświadczenia nie może być datą przyszłą.

Uwaga! Rejestracja oświadczenia w POL-onie nie jest możliwa po upływie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia.

W przypadku niezarejestrowania oświadczenia w terminie, należy wystąpić do MNISW z pisemną, uzasadnioną prośbą o umożliwienie rejestracji oświadczenia po terminie. Pisma w tej sprawie należy przekazywać do MNiSW wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez ePUAP. Pismo należy zaadresować do Dyrektora Departamentu Nauki MNiSW, a także dołączyć kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem oświadczeń. Wyrażenie zgody przez MNiSW powoduje odblokowanie możliwości wprowadzenia pracownikowi oświadczeń do systemu. Oświadczenia mogą zostać wprowadzone w ciągu 14 dni od wyrażenia zgody przez MNiSW.

W kolejnych polach musisz wskazać minimum jedną i maksymalnie dwie reprezentowane przez pracownika dyscypliny. Wybierz dyscyplinę z rozwijanej listy. Jeżeli w okresie obowiązywania oświadczenia o dyscyplinie pracownik prowadzi lub prowadził działalność naukową, należy zakliknąć checkbox „prowadzenie działalności naukowej we wskazanej dyscyplinie” (więcej na ten temat przeczytasz w dalszej części tego artykułu).

Udział czasu pracy

Na temat zasad rejestrowania udziałów czasu pracy przeczytasz tutaj. Dopuszczalne wartości udziałów w czasie pracy w oświadczonych dyscyplinach zostały przedstawione tutaj.

W sekcji „Udział czasu pracy” kliknij w przycisk „+ Dodaj udział”. Otworzy się formatka, w której podaj datę, od której obowiązuje dany udział czasu pracy.

Udział czasu pracy musi być podany dla całego okresu trwania oświadczenia o dyscyplinie. Nie możesz zarejestrować oświadczenia, jeżeli w jakimś czasie jego trwania nie zostały określone udziały czasu pracy.

Z rozwijanej listy wybierz właściwy udział czasu pracy. Na liście podczytują się dopuszczalne wartości udziałów, zgodnie z zasadami określonymi tutaj. Jeżeli pracownik oświadczył tylko jedną dyscyplinę, wskaż udział czasu pracy dla niej. Jeżeli pracownik oświadczył dwie dyscypliny, wskaż udział czasu pracy dla pierwszej z nich. Udział czasu pracy dla drugiej dyscypliny uzupełni się automatycznie.

Zatwierdź oświadczenie przyciskiem „Dodaj oświadczenie”.

Zakres możliwych zmian w oświadczeniu o dyscyplinie

W przypadku oświadczenia o dyscyplinie wskazujemy tylko datę jego złożenia.

Złożenie nowego oświadczenia o dyscyplinie jest możliwe po upływie dwóch lat od złożenia poprzedniego oświadczenia. Złożenie nowego oświadczenia po tym czasie powoduje zakończenie poprzedniego oświadczenia.

Nowe oświadczenie składa się też w razie ustania zatrudnienia w jednym podmiocie i podjęcia zatrudnienia w nowym podmiocie. W razie zarejestrowania w POL-onie operacji zakończenia zatrudnienia pracownika w podmiocie, jego oświadczenie o dyscyplinie zakończy się automatycznie.

Zmiana kolejności dyscyplin

Za pomocą operacji „Zmień kolejność dyscyplin” (ikona strzałek) możesz na nowo wskazać, która dyscyplina jest pierwsza, a która druga. Zmiana obowiązuje od daty ostatnio dodanego udziału czasu pracy.

Przykład 1. Pracownik złożył oświadczenie 1 stycznia 2020 r. Zostały określone następujące udziały czasu pracy: dyscyplina 1 – archeologia (75% czasu pracy) oraz dyscyplina 2 – filozofia (25% czasu pracy). Następnie 1 marca 2020 r. wykonałeś operację „Zmień kolejność dyscyplin”. W ten sposób jako dyscyplina 1 została wskazana filozofia (która jednak nadal ma wykazany udział 25% czasu pracy), a jako dyscyplina 2 – archeologia (nadal 75% czasu pracy).

Przykład 2. Pracownik złożył oświadczenie 1 stycznia 2019 r. Zostały określone następujące udziały czasu pracy: dyscyplina 1 – archeologia (75% czasu pracy) oraz dyscyplina 2 – filozofia (25% czasu pracy). W dniu 1 stycznia 2020 r. dodałeś temu pracownikowi nowy udział czasu pracy, zgodnie z którym poświęca dyscyplinie 1 – archeologii 25 % czasu pracy, a dyscyplinie 2 – filozofii 75% czasu pracy. W dniu 15 marca 2020 r. wykonałeś operację „Zmień kolejność dyscyplin”. W rezultacie od 1 stycznia 2020 r. pracownik jako dyscyplinę 1 ma wskazaną filozofię (z 75% czasu pracy) oraz jako dyscyplinę 2 archeologię (z 25% czasu pracy).

Korekta oświadczenia

Za pomocą akcji „Koryguj” (ikona ołówka) możesz wykonać jedną z następujących operacji:

 • Możesz zaznaczyć/odznaczyć checkbox „prowadzenie działalności naukowej we wskazanej dyscyplinie”.
 • Możesz skorygować błędnie wpisany udział czasu pracy.
  Np. pracownik złożył oświadczenie o dyscyplinie 1 stycznia 2020 r. określając, że pierwszej dyscyplinie będzie poświęcał 25%, a drugiej 75% czasu pracy. Jednak omyłkowo wprowadziłeś mu udziały po 50%. 1 marca 2020 r. zorientowałeś się w swojej pomyłce. Za pomocą opcji „Koryguj” możesz zaznaczyć prawidłowe udziały. Będą one obowiązywały od daty złożenia oświadczenia, a zatem od 1 stycznia 2020 r.

 • Możesz dodać kolejny udział czasu pracy. W tym wypadku rejestrujemy zmianę, która faktycznie zaszła w zaangażowaniu pracownika w poszczególne dyscypliny. W tym celu, po kliknięciu akcji „Koryguj”, wybierz przycisk „+ Dodaj kolejny udział”. W dodatkowej formatce, która się pojawi, wskaż datę, od której obowiązuje nowy udział czasu pracy i przypisz wartości do poszczególnych dyscyplin.
  Np. do 31 grudnia 2019 r. pracownik poświęcał 25% czasu pracy na pierwszą dyscyplinę i 75% na drugą dyscyplinę. Natomiast od 1 stycznia 2020 r. zmieniamy na 50% i 50%.

Nie można skorygować daty złożenia oświadczenia ani wskazanych dyscyplin. W razie pomyłki, należy wystąpić do MEiN z pisemną, uzasadnioną prośbą o umożliwienie dokonania korekty oświadczenia. Pisma w tej sprawie należy przekazywać do MEiN wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez ePUAP. Pismo należy zaadresować do Dyrektora Departamentu Nauki MEiN, a także dołączyć kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem oświadczeń. Wyrażenie zgody przez MEiN powoduje usunięcie błędnego oświadczenia z systemu oraz odblokowanie możliwości wprowadzenia prawidłowego oświadczenia. Prawidłowe oświadczenia mogą zostać wprowadzone w ciągu 14 dni od wyrażenia zgody przez MEiN.

Uwaga! Jeżeli MEiN na prośbę podmiotu usuwa z systemu POL-on wadliwe oświadczenie o dyscyplinach, to musi usunąć również towarzyszące mu oświadczenie o liczbie N, jeżeli jest złożone. W tej sytuacji podmiot musi ponownie wprowadzić do POL-onu zarówno oświadczenie o dyscyplinach, jak i o N.

Checkbox „prowadzenie działalności naukowej we wskazanej dyscyplinie”

Checkbox „prowadzenie działalności naukowej we wskazanej dyscyplinie” należy oznaczyć, jeśli pracownik:

 • złożył w danym podmiocie w danej dyscyplinie oświadczenie o zaliczeniu do liczby N
  lub
 • jest zatrudniony na stanowisku, które wymaga prowadzenia działalności naukowej, tj.:
  • stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym – w uczelniach;
  • stanowisku naukowym – w instytutach (instytuty PAN oraz instytuty badawcze);
  • stanowisku naukowym, badawczym lub innym, jeżeli do obowiązków na tym stanowisku należy prowadzenie działalności naukowej – w PAU, innych podmiotach prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły (art. 7 ust. 1 pkt 6 i 8 ustawy 2.0) oraz w Instytutach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jeśli zarejestrowane jest oświadczenia o liczbie N, to checkbox „prowadzenie działalności naukowej we wskazanej dyscyplinie” nie zaznaczy się automatycznie. Trzeba go zakliknąć w systemie.


Zobacz też:

Oświadczenie N Udział czasu pracy