Na mocy ustawy 2.0 pracownicy, którzy prowadzą działalność naukową lub biorą udział w jej prowadzeniu muszą przypisać się do dziedzin i dyscyplin (określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych).

Pod wyrażeniem „prowadzenie działalności naukowej” należy rozumieć aktywność obejmującą badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną (art. 4 ustawy 2.0; definicje tych pojęć są zawarte w dalszej części tego przepisu).

W praktyce pracownik powinien złożyć:

 • oświadczenie o dyscyplinie – rejestrowane w POL-onie;
 • oświadczenie o zaliczeniu do liczby N (zwane również oświadczeniem N) – rejestrowane w POL-onie.

Informacje o złożonych oświadczeniach widać wzajemnie we wszystkich podmiotach, w których pracownik jest zatrudniony.

Ponadto osoba, której osiągnięcia są wykazywane na potrzeby ewaluacji składa oświadczenie upoważniające dany podmiot do wykazania tych osiągnięć w ramach poszczególnych dyscyplin (art. 265 ust. 13 ustawy 2.0.).

Co to jest oświadczenie o dyscyplinie?

Jest to oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (art. 343 ust. 7 ustawy 2.0).

Zasady dotyczące składania oświadczeń o dyscyplinie:

 • Oświadczenie o dyscyplinie pracownik składa nie częściej niż co 2 lata (art. 343 ust. 7 ustawy 2.0).
 • Nowo zatrudniony pracownik składa oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, jednak nie później niż do 31 grudnia roku, w którym został zatrudniony (art. 343 ust. 10 ustawy 2.0).
 • Oświadczenie składa się u każdego pracodawcy osobno.
 • Pracownik może złożyć oświadczenie o reprezentowaniu maksymalnie 2 dyscyplin – łącznie we wszystkich podmiotach, w których jest zatrudniony (art. 343 ust. 8 ustawy 2.0).

Wskazując reprezentowane dyscypliny pracownik powinien wziąć pod uwagę:

 • ostatnio uzyskany stopień naukowy lub tytuł profesora lub
 • aktualny dorobek naukowy (art. 343 ust. 9 ustawy 2.0).

Jest to wskazówka dla instytucji i ich pracowników, w POL-onie nie występuje tego rodzaju walidacja.

Złożenie oświadczenia o reprezentowaniu określonych dyscyplin nie ogranicza możliwości ubiegania się o stopień naukowy lub tytuł profesora w innych dyscyplinach.

Kto powinien złożyć oświadczenie o dyscyplinie?

 • Osoby prowadzące działalność naukową
  • Nauczyciel akademicki zatrudniony w grupie stanowisk badawczych lub badawczo-dydaktycznych (w przypadku uczelni).
  • Pracownik zatrudniony na stanowisku pracownika naukowego (instytuty PAN lub badawcze).
  • Ustawa 2.0 nie wyklucza możliwości złożenia oświadczeń (o dyscyplinie oraz oświadczenia N) także przez pracowników uczelni i instytutów, zatrudnionych na innych niż ww. stanowiska, jeżeli faktycznie prowadzą oni działalność naukową (opisaną w art. 4 ustawy: prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności w zakresie twórczości artystycznej) i posiadają w tym zakresie osiągnięcia będące przedmiotem ewaluacji.​

Ich dorobek będzie uwzględniany w ewaluacji jakości działalności naukowej.

Osoby te są uwzględniane w algorytmie podziału środków z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego

 • Osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej
  • Pracownik pełniący funkcje pomocnicze w stosunku do osób prowadzących działalność naukową i nieposiadający własnych (samodzielnych) osiągnięć naukowych lub artystycznych.

Osoby te są uwzględniane w kontekście wyborów do Rady Doskonałości Naukowej (posiadają czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do RDN, pod warunkiem, że posiadają stopień doktora habilitowanego).

Zwróć uwagę, że obowiązek złożenia oświadczenia o dyscyplinie dotyczy tylko osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w danej instytucji.

UWAGA! Podmioty Sieci Badawczej Łukasiewicz nie składają oświadczeń o dyscyplinie i zaliczeniu do liczby N.

Dodawanie oświadczenia o dyscyplinie

Aby dodać pracownikowi oświadczenie o dyscyplinie, kliknij w jego profilu zakładkę „Oświadczenia”. Z rozwijanej listy wybierz sekcję „Oświadczenie o dyscyplinie”. Kliknij w przycisk „+ Dodaj nowe oświadczenie”. Wypełnij formatkę dodawania oświadczenia.

Wypełnij pole „Data złożenia oświadczenia” wybierając odpowiednią datę z kalendarza lub wpisując ją ręcznie. Zwróć uwagę, że data złożenia oświadczenia nie może być datą przyszłą.

W kolejnych polach musisz wskazać minimum jedną i maksymalnie dwie reprezentowane przez pracownika dyscypliny. Wybierz dyscyplinę z rozwijanej listy.

Znacznik dotyczący prowadzenia badań („prowadzenie działalności naukowej we wskazanej dyscyplinie”) obowiązuje jedynie dla innych instytucji naukowych. Dla pozostałych podmiotów wartość tę można wprowadzić za pośrednictwem REST API, jednakże nie zostanie ona zarejestrowana w systemie.

UWAGA! W imporcie za pośrednictwem pliku XML element dotyczący prowadzenia badań nadal jest obowiązkowy. Dla wszystkich podmiotów poza „inną instytucją naukową” podana wartość może być wartością losową, ponieważ jak w przypadku REST API nie zostanie ona zarejestrowana w systemie.

Udział czasu pracy

Na temat zasad rejestrowania udziałów czasu pracy przeczytasz tutaj. Dopuszczalne wartości udziałów w czasie pracy w oświadczonych dyscyplinach zostały przedstawione tutaj.

W sekcji „Udział czasu pracy” kliknij w przycisk „+ Dodaj udział”. Otworzy się formatka, w której podaj datę, od której obowiązuje dany udział czasu pracy.

Udział czasu pracy musi być podany dla całego okresu trwania oświadczenia o dyscyplinie. Nie możesz zarejestrować oświadczenia, jeżeli w jakimś czasie jego trwania nie zostały określone udziały czasu pracy.

Z rozwijanej listy wybierz właściwy udział czasu pracy. Na liście podczytują się dopuszczalne wartości udziałów, zgodnie z zasadami określonymi tutaj. Jeżeli pracownik oświadczył tylko jedną dyscyplinę, wskaż udział czasu pracy dla niej. Jeżeli pracownik oświadczył dwie dyscypliny, wskaż udział czasu pracy dla pierwszej z nich. Udział czasu pracy dla drugiej dyscypliny uzupełni się automatycznie.

Zatwierdź oświadczenie przyciskiem „Dodaj oświadczenie”.

Zakres możliwych zmian w oświadczeniu o dyscyplinie

W przypadku oświadczenia o dyscyplinie wskazujemy tylko datę jego złożenia.

Złożenie nowego oświadczenia o dyscyplinie jest możliwe po upływie dwóch lat od złożenia poprzedniego oświadczenia. Złożenie nowego oświadczenia po tym czasie powoduje zakończenie poprzedniego oświadczenia.

Nowe oświadczenie składa się też w razie ustania zatrudnienia w jednym podmiocie i podjęcia zatrudnienia w nowym podmiocie. W razie zarejestrowania w POL-onie operacji zakończenia zatrudnienia pracownika w podmiocie, jego oświadczenie o dyscyplinie zakończy się automatycznie.

Korekta oświadczenia

Za pomocą ikony „Koryguj” (ikona ołówka) możesz wykonać jedną z następujących operacji:

 • Możesz skorygować błędnie wpisany udział czasu pracy (przy dwóch dyscyplinach). Np. pracownik złożył oświadczenie o dyscyplinie 1 stycznia określając, że pierwszej dyscyplinie będzie poświęcał 25%, a drugiej 75% czasu pracy. Jednak omyłkowo wprowadziłeś mu udziały po 50%. Za pomocą opcji „Koryguj” możesz zaznaczyć prawidłowe udziały. Będą one obowiązywały od daty złożenia oświadczenia, a zatem od 3 stycznia.
 • Możesz dodać kolejny udział czasu pracy (przy dwóch dyscyplinach). W tym wypadku rejestrujemy zmianę, która faktycznie zaszła w zaangażowaniu pracownika w poszczególne dyscypliny. W tym celu, po kliknięciu ikony „Koryguj”, wybierz przycisk „+ Dodaj kolejny udział”. W dodatkowej formatce, która się pojawi, wskaż datę, od której obowiązuje nowy udział czasu pracy i przypisz wartości do poszczególnych dyscyplin. Np. do 5 czerwca pracownik poświęcał 75% czasu pracy na pierwszą dyscyplinę i 25% na drugą dyscyplinę. Natomiast od 6 stycznia zmieniamy na 25% i 75%.

Zamknięcie oświadczenia o dyscyplinie

Za pomocą ikony „Zamknij” (ikona kółka z X) możesz dodać datę ustania obowiązywania oświadczenia o dyscyplinie. Opcja ta jest dostępna wyłącznie przy rekordach, w których minęło co najmniej 2 lata od złożenia oświadczenia

Data zamknięcia oświadczenia o dyscyplinie musi być późniejsza niż 2 lata od daty złożenia i musi być datą z przeszłości.

W związku ze złożonymi w systemie oświadczeniami o zgodności danych ze stanem faktycznym (do 31 stycznia danego roku) data zamknięcia oświadczenia o dyscyplinie po upłynięciu 2 lat od daty złożenia oświadczenia nie może mieścić się okresie poświadczonym. Oznacza to, że np. do 31 stycznia 2024 r. można do systemu wprowadzić datę zamknięcia oświadczenia o dyscyplinie za rok 2023.

Aby zamknąć oświadczenie o dyscyplinie, najpierw zamknij oświadczenie N w tej dyscyplinie!

Po zamknięciu oświadczenia o dyscyplinie zostanie ono przeniesione do zakładki „Nieaktualne”. Czynność ta jest odwracalna.

Aby ponownie otworzyć oświadczenie o dyscyplinie przejdź do zakładki „Nieaktualne”, a następie użyj przycisku przywrócenia (kółko ze strzałką) i potwierdź. Oświadczenie zostanie przywrócone jako aktywne.

Usunięcie oświadczenia

Za pomocą ikony „Usuń” (ikona śmietnika) możesz usunąć zarejestrowane oświadczenie. Opcja ta jest dostępna wyłącznie przy rekordach wprowadzonych w obrębie roku, w którym złożono oświadczenie oraz do dnia 31 stycznia roku następnego.

Aby usunąć oświadczenie o dyscyplinie, nie może być dla niego oświadczenia N w tej dyscyplinie!

Oświadczenie o dyscyplinie za dany rok można dodać lub usunąć (w celu dokonania korekty daty złożenia oświadczenia lub zadeklarowanych dyscyplin) w obrębie roku, w którym złożono oświadczenie oraz do dnia 31 stycznia roku następnego tj. do ostatniego dnia terminu na złożenie oświadczenia o zgodności danych wprowadzonych w ubiegłym roku do POL-on ze stanem faktycznym przez kierownika podmiotu.

Prosimy nie wysyłać wniosków do ministerstwa o udzielenie zgody na modyfikację oświadczenia. Podmiot sam może zmodyfikować oświadczenie, w związku z czym zgoda ministerstwa nie jest potrzebna.

Przypominamy o obowiązku systematycznego sprawozdawania danych i konieczności dokonania ich weryfikacji przed złożeniem oświadczenia o zgodności danych przez kierownika podmiotu.

UWAGA! Zgodnie z decyzją ministerstwa nie ma możliwości dodania lub korekty oświadczeń o reprezentowanych dyscyplinach i zaliczeniu do N dotyczącego roku poprzedniego po dniu 31 stycznia roku następnego, tj. od momentu gdy ubiega termin na złożenie oświadczenia o zgodności danych za rok ubiegły przez kierownika podmiotu.

Złożenie oświadczenia o zgodności danych przez kierownika podmiotu powinno zostać poprzedzone kompleksową weryfikacją danych wprowadzonych do systemu w roku ubiegłym.

Checkbox „prowadzenie działalności naukowej we wskazanej dyscyplinie”

Uwaga! Dla podmiotów innych niż „Inna instytucja naukowa” został zniesiony obowiązek rejestracji informacji o prowadzeniu badań w danej dyscyplinie.

Checkbox „prowadzenie działalności naukowej we wskazanej dyscyplinie” jest widoczny w formularzu tylko dla innych instytucji naukowych.

Zgodnie z informacją znacznik „prowadzenie badań” w imporcie za pośrednictwem pliku XML jest nadal obowiązkowy dla wszystkich podmiotów. Dla podmiotów poza „inną instytucją naukową” podana wartość może być wartością losową, ponieważ nie zostanie ona zarejestrowana w systemie.

Jeżeli w okresie obowiązywania oświadczenia o dyscyplinie pracownik innej instytucji naukowej prowadzi lub prowadził badania, należy zakliknąć checkbox „prowadzenie działalności naukowej we wskazanej dyscyplinie”. Checkbox  nie zaznaczy się automatycznie przy złożonym oświadczeniu o zaliczeniu do N.


Zobacz też:

Oświadczenie N Udział czasu pracy