Ankieta EN-1 za rok akademicki 2020/2021 powinna zostać uzupełniona według  stanu na dzień 15 października 2020 r. i przesłana do 21 października 2020 r. 

Ankieta EN-1 jest to sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne, składane przez szkoły wyższe do MNiSW za dany rok akademicki według stanu na wskazany dzień. 

Wzór formularza określany jest corocznie w ramach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Wymagane role w systemie

Aby móc wypełniać/przeglądać ankietę EN-1 niezbędne jest posiadanie jednej z poniższych ról:

 • INST_PR_SPR – pracownik instytucji odpowiedzialny za ankiety i sprawozdania – rola niezbędna do wypełnienia i wysłania ankiety EN-1.
 • INST_PR_SPR_PODGLAD – pracownik instytucji z dostępem do podglądu danych ankiet i sprawozdań – rola ta umożliwia podgląd wypełnionej i wysłanej ankiety EN-1.
 • MIN_PR_SPR – pracownik ministerstwa odpowiedzialny za ankiety i sprawozdania – rola umożliwiająca podgląd otrzymanych przez MNiSW ankiet EN-1 i ewentualne odesłanie ich do korekty.

Gdzie wypełnię ankietę?

Aby dostać się do ankiety EN-1, wejdź do POL-onu 1. Z bocznego menu wybierz pozycję „Studenci”, a następnie „Ankiety”.

Zestawienie ankiet w POL-onie zostało podzielone na:

 • Ankiety do wypełnienia,
 • Ankiety wysłane.

Aby przejść do wypełniania ankiety, kliknij w odpowiedni link w sekcji „Ankiety do wypełnienia”. Należy osobno wypełnić ankietę dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Wskazówki dotyczące wypełniania ankiety

 • Ankieta EN-1 za rok akademicki 2020/2021 znajduje się w starym POL-onie, jednak kierunki pobierane są do niej wyłącznie z nowego POL-onu. Jeśli kierunek nie został zarejestrowany w nowym POL-onie, nie będzie on uwzględniony ani przy synchronizacji, ani przy dodawaniu kierunku z listy.
 • Uwzględniane są jedynie te kierunki, dla których w nowym POL-onie zostały zdefiniowane uruchomienia.
 • Dla kierunku dodanego do ankiety należy określić tylko jedną dyscyplinę wiodącą.
 • W ankiecie za rok 2020/2021 został zachowana możliwość ręcznego dodania kierunku do ankiety poprzez opcję „Dodaj kolejny kierunek ręcznie”.

W przypadku ręcznego dodawania kierunku do ankiety należy uwzględnić następujące reguły:

 • Dla kierunków typu filologia nazwa kierunku powinna informować o języku. Jeśli nazwa kierunku nadana przez uczelnię nie informuje o języku, to powinien być on podany w nawiasie. Np. dla kierunku filologia angielska zapis powinien być następujący: „Filologia angielska” lub „[nazwa kierunku] (angielski)”. Nazwa powinna być zgodna z uchwałą senatu uczelni.
 • Dla kierunków pomostowych zapis powinien być następujący: „[nazwa kierunku] (Studia pomostowe)” np. „Położnictwo (Studia pomostowe)”.

Uwaga! Kierunki typu „Rekrutacja bez podziału na kierunki” mogą być dodane wyłącznie ręcznie.

Reguły walidacyjne dotyczące wypełniania formularza ankiety są dostępne do pobrania tutaj: Walidacje do ankiety EN-1 2020-21.

Dostępne akcje

Po wejściu w daną ankietę, podczas jej wypełniania, możesz skorzystać z poniższych akcji.

 • „Synchronizuj z nowego POL-onu” – akcja umożliwia automatyczne pobranie (synchronizację) z nowego POL-onu kierunków prowadzonych przez uczelnię.
 • „Dodaj kierunek z listy” – umożliwia ręczne dodanie kierunku do ankiety z listy kierunków studiów zarejestrowanych dla uczelni w nowym POL-onie.
 • „Dodaj kolejny kierunek ręcznie” – umożliwia ręczne dodanie kierunku, np. gdy nie został on uwzględniony w synchronizacji. Konieczne jest w tym przypadku ręczne uzupełnienie wszystkich wymaganych danych.
 • „Zapisz” – umożliwia zapisanie wprowadzonych danych.

Skorzystanie z akcji „Zapisz” nie oznacza wysłania ankiety. Po zapisaniu sprawozdania możliwy jest w dalszym ciągu powrót do niego i ponowna edycja danych

W przypadku pojawienia się błędów w danych, system prezentuje je nad tabelą ankiety. Jeśli dane nie zostaną poprawione, wersja ankiety nie zostanie zapisana.

Możliwe jest uzupełnianie danych etapami (uzupełnianie informacji „liczbowych” w kolumnach 5-15, sukcesywne dodawanie kierunków). W przypadku jednak, gdy kierunek jest już na liście, przed zapisaniem konieczne jest podanie szacunkowych czasów pracy z formularzem oraz wskazanie dyscypliny wiodącej. Brak danych w kolumnie „dyscyplina” spowoduje, że dane się nie zapiszą.

Po prawidłowym zapisaniu ankiety system wyświetla komunikat o treści: „Ankieta została zapisana w 'Ankiety do wypełnienia'”. Ankieta przyjmuje status „Wypełniona – niewysłana”. Jeśli nie otrzymałeś komunikatu, to znaczy, że ankieta się nie zapisała. Nad tabelą pojawia się wtedy lista błędów.

 • Usunięcie kierunków z listy – akcja umożliwia masowe usunięcie kierunków z listy. W pierwszej kolejności zaznacz kierunki, które mają zostać usunięte, klikając w checkbox na końcu wiersza przy danym kierunku. Następnie kliknij w przycisk „Usuń zaznaczone”. Operacja usunięcia jest odwracalna. Kierunki wciąż są dostępne w akcjach „Synchronizuj” lub „Dodaj kierunek”.
 • „Wyślij” – po wypełnieniu ankiety danymi należy wysłać ją do MNiSW za pomocą tej akcji.

Wysłanie ankiety jest operacją jednorazową. Po wysłaniu ankieta przechodzi z kategorii „Ankiety do wypełnienia” do kategorii „Ankiety wysłane”. Nie jest wówczas możliwa żadna korekta bądź dalsza edycja. Jednostka nie ma możliwości wycofania wysłanej już ankiety.

Wysłanie pustego formularza oznacza, że uczelnia nie przeprowadziła rekrutacji na żaden kierunek studiów.

 • Wycofanie ankiety (umożliwienie korekty wysłanej ankiety) – operacja ta może być wykonana jedynie przez upoważnionego pracownika ministerstwa. Polega ona na cofnięciu ankiety i przeniesieniu jej z powrotem do kategorii „Ankiety do wypełnienia”. Dopiero wtedy istnieje możliwość skorygowania przez uczelnię wartości zawartych w ankiecie. Cofając ankietę, pracownik ministerstwa może podać powód cofnięcia ankiety, który jest widoczny również dla pracownika danej uczelni.

Zobacz też:

Wygląd i zawartość modułu Kierunki Aktualne dane studiów na kierunku