Zakres danych o projektach naukowych wynikający z Rozporządzenia w sprawie POL-on z 6 marca 2019 r. powinien być wprowadzony do systemu POL-on w trybie bieżącym w terminie do 21 dni od zaistnienia zdarzenia (Według interpretacji ministerstwa wydarzeniem, od którego liczymy 21 dni jest data wydania decyzji w sprawie przyznanych środków lub data podpisania umowy).

Do systemu należy wprowadzić dane od 1.01.2017 r.

W związku z oddaniem modułu w czerwcu 2021 r. – ministerstwo nie przewiduje sankcji za uzupełnienie danych po wyznaczonym terminie 30 czerwca 2021 r.

Dane z POL-on 1.0 w zakresie projektów naukowych zostały udostępnione w POL-on 2.0. Więcej o tym przeczytasz w dedykowanym wpisie.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Art. 346. 1, pkt 5 („Wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8, i obejmuje informacje o działalności naukowej”)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, z późń. zmianami

§ 5. ust. 3, pkt 8.

 • tytuł projektu,
 • streszczenie opisu projektu,
 • czy projekt jest realizowany samodzielnie czy w ramach grupy podmiotów,
 • czy projekt jest finansowany albo współfinasowany w trybie konkursowym,
 • nazwy podmiotów współrealizujących projekt, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wskazanie podmiotu będącego liderem grupy podmiotów realizującej projekt,
 • czy lider grupy podmiotów realizującej projekt jest podmiotem należącym do systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • imiona i nazwisko oraz – jeżeli jest znany – numer ORCID:
  • kierownika projektu oraz okres kierowania projektem – w przypadku podmiotu będącego liderem grupy podmiotów realizującej projekt,
  • kierownika zespołu badawczego w tym podmiocie – w przypadku podmiotu współrealizującego projekt,
 • czy projekt jest finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 365 pkt 9 ustawy,
 • czy projekt jest finansowany:
  • przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Centrum Łukasiewicz, instytucję zagraniczną lub organizację międzynarodową, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych,
  • w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, programu finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki, programu ramowego w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej albo w ramach programu związanego z wdrażaniem takiego programu, lub w ramach programu operacyjnego,
 • nazwy instytucji finansujących,
 • adresy instytucji finansujących, a w przypadku instytucji zagranicznej – jeżeli jest znany,
 • nazwę konkursu, programu lub przedsięwzięcia, w ramach którego projekt jest finansowany,
 • nazwa działania lub priorytetu, w ramach którego projekt jest finansowany ,
 • wysokość środków finansowych ogółem przyznanych na realizację projektu, w tym przez instytucje zagraniczne,
 • wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym podmiotom współrealizującym projekt mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale na środki pochodzące od instytucji finansujących krajowych i zagranicznych (wyrażoną w złotych),
 • wysokość wkładu własnego (wyrażoną w złotych),
 • datę zawarcia umowy lub wydania decyzji przez instytucję finansującą,
 • datę rozpoczęcia realizacji projektu,
 • datę zakończenia realizacji projektu,
 • datę rozliczenia środków finansowych przyznanych na realizację projektu,
 • dyscypliny naukowe, w ramach których jest realizowany projekt w danym podmiocie, ze wskazaniem procentowego udziału tych dyscyplin w projekcie,
 • czy projekt dotyczy upowszechniania nauki,
 • słowa kluczowe.

Interpretacje MNiSW w zakresie powyższych danych znajdziesz w najczęściej zadawanych pytaniach.

Moduł jest dostępny dla ról:

 • INST_PROJEKTY_NAUKOWE_ADM (edycja) oraz
 • INST_PROJEKTY_NAUKOWE_PODGLAD (podgląd).

Obie role powinny być nadane na całość uczelni.

Aby wejść do modułu Projekty naukowe, po zalogowaniu do POL-onu kliknij niebieską ikonę w lewym górnym rogu ekranu.

Z menu, które się pojawi wybierz moduł „Projekty naukowe”.

Widok tabelaryczny

Wykaz projektów naukowych twojej instytucji jest dostępny tylko w widoku tabelarycznym.

widoku tabelarycznym zobaczysz: filtry zestawienia i wyszukiwarkę (w lewej kolumnie) oraz listę projektów naukowych wprowadzonych w twojej instytucji.

Tabela ta zawiera:

 • Stan (poprawne, niepoprawne, z ostrzeżeniem),
 • Numer,
 • Tytuł,
 • Kierownik projektu,
 • Konkurs, program, przedsięwzięcie,
 • Okres realizacji,
 • Data przyznania,
 • Jednostki realizujące.

Stany pozycji zestawienia

 • Ikona czerwonego alertu z wykrzyknikiem oznacza, iż wystąpiły błędy w danych, a dane wymagają poprawy lub uzupełniania.
 • Ikona zielonego znacznika oznacza, iż nie wykryto błędów, a dane są prawidłowe.

Kliknięcie w daną pozycję wykazu spowoduje wyświetlenie szczegółowych informacji na jego temat.

Sortowanie wyników

Wyniki w zestawieniu projektów możesz posortować  alfabetycznie rosnąco lub malejąco. Domyślnie ustawione jest sortowanie po nazwach osiągnieć w kolejności rosnącej.

Rekordy i strony

W górnej części wykazu znajduje się informacja, ile pozycji (rekordów) zawiera zestawienie projektów twojej instytucji przy zadanych kryteriach wyszukiwania.

Widoczna jest także informacja, ile rekordów jest wyświetlanych jednocześnie na stronie. Ustawienie to można zmienić klikając w skierowaną do dołu strzałkę i wybierając jedną z opcji na rozwijanej liście.

Aby przejść do dalszych stron wykazu możesz:

 • kliknąć w przycisk „Następna” lub
 • wpisać numer strony i nacisnąć „Enter”.

Filtrowanie wyników

Wykaz projektów naukowych może być prezentowany z użyciem następujących filtrów:

 • Numer,
 • Tytuł,
 • Podmiot realizujący,
 • Imię i nazwisko kierownika projektu/zespołu badawczego,
 • Typ kierownika,
 • Osoba szkolnictwa wyższego (Pracownik/Doktorant),
 • Rok przyznania środków,
 • Okres realizacji (od – do),
 • Dyscyplina,
 • Konkurs/program/przedsięwzięcie,
 • Nazwa podmiotu finansującego projekt,
 • Źródło finansowania,
 • Stan danych (poprawne, niepoprawne, z ostrzeżeniem),
 • Zbiór danych.

Atrybut „Zbiór danych” przyjmuje domyślną wartość „Zarejestrowana działalność naukowa”. Jest to właściwy zbiór danych dotyczących projektów naukowych. W przyszłości w filtrze tym będzie możliwość wybrania danych z POL-on 1.

Wskazanie wartości atrybutu „Dane z POL-on 1” pozwoli wybrać rekordy wprowadzone do starej aplikacji, które mają zostać przeniesione do właściwego zbioru danych o projektach naukowych w POL-on 2.0. Po wskazaniu i przeniesieniu, dane te trzeba będzie uzupełnić do zakresu wymaganego aktualnymi przepisami prawnymi.

Wyniki filtrowania są prezentowane w widoku tabelarycznym.

Wyszukiwanie

Aby wyszukać konkretny projekt, wypełnij pola w Filtrach. Możesz wypełnić niektóre albo wszystkie pola naraz. Na koniec kliknij przycisk „Szukaj”.

Po wciśnięciu przycisku „Szukaj”, system zapamiętuje zadane kryteria wyszukiwania. Jeśli chcesz je zmienić, zawsze najpierw wyczyść aktualnie ustawione filtry. Zrobisz to klikając komendę „Wyczyść” z prawej strony filtrów. Jeśli tego nie zrobisz, dodasz jedynie kolejne kryteria do już ustawionych kryteriów wyszukiwania. W rezultacie możesz nie otrzymać interesujących cię wyników.

Rejestrowanie nowego projektu naukowego

Na górze strony pod nazwą Wykazu, dostępny jest przycisk „+ Dodaj nowy projekt”. Za jego pomocą przejdziesz do formularza dodawania nowego projektu naukowego w twojej instytucji.

Ścieżka ta ostała opisana w osobnym wpisie.