Zakres danych o kształceniu specjalistycznym wynikający z Rozporządzenia w sprawie POL-on z 6 marca 2019 r. z późń. zm.(§5 ust. 2) powinien być wprowadzony do systemu POL-on w terminie do 21 dni od zaistnienia wydarzenia lub zmiany (§ 12 ust. 1 pkt 2 lit. a).

W systemie powinny zostać zarejestrowane kształcenia specjalistyczne od 1.10.2018 roku ze wskazaniem bieżącego stanu danego kształcenia (Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 219. ust. 6.)

Dostęp do modułu​ wymaga ról INST_KSZTALCENIE_SPEC (lub INST_KSZTALCENIE_SPEC_PODGLAD) nadanej na całość uczelni.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Art. 15. 1. Uczelnia jest uczelnią zawodową, jeżeli prowadzi kształcenie uwzględniające potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego oraz nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 14 ust. 1. 

 1. Uczelnia zawodowa prowadzi kształcenie na studiach wyłącznie o profilu praktycznym. 
 2. Uczelnia zawodowa prowadzi studia pierwszego stopnia. 
 3. Uczelnia zawodowa może prowadzić: 

1) studia drugiego stopnia; 

2) jednolite studia magisterskie; 

3) kształcenie specjalistyczne.

Art. 161. 

 1. Kształcenie specjalistyczne trwa nie krócej niż 3 semestry i umożliwia uzyskanie kwalifikacji pełnej na poziomie 5 PRK. 
 2. Program kształcenia specjalistycznego określa efekty uczenia się z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 tej ustawy. Program przewiduje zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne. 
 3. Warunkiem ukończenia kształcenia specjalistycznego jest uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie kształcenia specjalistycznego. 
 4. Osoba, która ukończyła kształcenie specjalistyczne, otrzymuje świadectwo dyplomowanego specjalisty albo świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa. Wzory świadectw określa uczelnia. 
 5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się do kształcenia w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie których ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia.​​

Art. 346.

 1. Wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8, i obejmuje informacje o:

9) prowadzonym kształceniu specjalistycznym;​

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

​§ 5 ust. 2. W zakresie danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 3 i 6–9 ustawy, w wykazie instytucji zamieszcza się następujące informacje: 

24) nazwę kształcenia specjalistycznego; 

25) nazwę świadectwa wydawanego w wyniku ukończenia kształcenia specjalistycznego.

Wygląd i nawigacja po module

Aby zarejestrować informacje o kształceniu specjalistycznym lub przeglądać zarejestrowane dane w zestawieniu prowadzonego kształcenia specjalistycznego zaloguj się do POL-on 2.0.  Wybierz z menu moduł Kształcenie specjalistycznie. Następnie wybierz wykaz kształcenia specjalistycznego.​

Filtrowanie wyników

Wykaz kształceń specjalistycznych może być prezentowany z użyciem następujących filtrów:

 • Nazwa kształcenia
 • Nazwa świadectwa (świadectwo dyplomowanego specjalisty/specjalisty technologa)
 • Status (prowadzone/zakończone)
 • Rok akademicki, w którym rozpoczęto kształcenie (od-do)

Wyszukiwanie

Aby wyszukać konkretny rekord kształcenia specjalistycznego, wpisz w pola wyszukiwarki jego nazwę. Na koniec kliknij przycisk „Szukaj”.

Sortowanie wyników

Wyniki w zestawieniu kształceń specjalistycznych możesz posortować  alfabetycznie rosnąco lub malejąco. Domyślnie ustawione jest sortowanie po nazwach w kolejności rosnącej.

Korzystając z filtrów możesz przefiltrować grupę rekordów po zadanym atrybucie. Wyczyść filtry pomiędzy jednym a drugim wyszukiwaniem/filtrowaniem korzystając z przycisku „Wyczyść”, który dostępny jest w prawym rogu sekcji filtrów zestawienia.

Rekordy i strony

W górnej części wykazu znajduje się informacja, ile pozycji (rekordów) zawiera zestawienie kształceń specjalistycznych twojej instytucji przy zadanych kryteriach wyszukiwania.

Widoczna jest także informacja, ile rekordów jest wyświetlanych jednocześnie na stronie. Ustawienie to można zmienić klikając w skierowaną do dołu strzałkę i wybierając jedną z opcji na rozwijanej liście.

Aby przejść do dalszych stron wykazu możesz:

 • kliknąć w przycisk „Następna” lub
 • wpisać numer strony i nacisnąć „Enter”.

Widok tabelaryczny 

Wykaz zarejestrowanych kształceń specjalistycznych twojej instytucji jest dostępny w widoku tabelarycznym.

widoku tabelarycznym zobaczysz: filtry zestawienia i wyszukiwarkę (w lewej kolumnie) oraz listę kształceń specjalistycznych.

Kolumny tabeli zawierają te same atrybuty co filtry, to jest:

 • Nazwę kształcenia
 • Nazwę świadectwa
 • Status 

Zarządzanie wykazem kształcenia specjalistycznego

Zarządzanie wykazem kształcenia specjalistycznego obejmuje:

 • dodanie nowego kształcenia specjalistycznego,
 • edycję istniejącego kształcenia specjalistycznego,
 • usunięcia kształcenia specjalistycznego,
 • przeglądanie zestawienia prowadzonego kształcenia specjalistycznego.

Procesy te zostały opisane w osobnym wpisie.