Począwszy od grudnia 2020 r. nie rejestrujemy informacji o postępowaniu awansowym kandydata na doktora bezpośrednio w module Osoby ubiegające się o stopień doktora. Zamiast tego, dane te wprowadzamy w module Baza dokumentów w postępowaniach awansowych, w zakładce „Dane postępowania”. Następnie należy powiązać to postępowanie z kandydatem na doktora, dzięki czemu dane o postępowaniu zostaną przekazane do modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora. Jak to zrobić, zostało opisane w poniższym artykule.

Uwaga! Jeżeli wcześniej dodałeś informacje o postępowaniu awansowym kandydata na doktora bezpośrednio w module Osoby ubiegające się o stopień doktora, to nadal musisz powiązać tego kandydata z właściwym postępowaniem w Bazie dokumentów w postępowaniach awansowych. W przeciwnym razie dane o postępowaniu nie będą zaciągane na potrzeby statystyk GUS itp. Samo wpisanie danych w module Osoby ubiegające się o stopień doktora nie jest wystarczające!

Podstawy prawne

Art. 345 ust. 1 ustawy 2.0
Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora obejmuje:
(…) 13) informacje o nadaniu stopnia doktora.

§ 4 ust. 4 rozporządzenia ws. POL-on
W zakresie danych, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 13 ustawy, w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się następujące informacje:
1) datę wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora;
2) datę nadania stopnia doktora i numer decyzji;
3) dziedzinę albo dziedzinę i dyscyplinę, w których stopień doktora został nadany;
4) nazwę podmiotu, który nadał stopień doktora;
5) datę wydania i numer decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu stopnia doktora.

Powiązanie kandydata na doktora z postępowaniem awansowym

W module Osoby ubiegające się o stopień doktora wejdź w zakładkę „Postępowanie awansowe”. Kliknij w przycisk „Pobierz dane postępowania”.

Aby możliwe było powiązanie, postępowanie awansowe musi być uprzednio zarejestrowane w module Baza dokumentów w postępowaniach awansowych.

System przeszuka Bazę dokumentów w postępowaniach awansowych na podstawie PESEL-u i/lub danych dokumentu tożsamości kandydata na doktora oraz trybu przygotowywania rozprawy doktorskiej. Dodatkowo, lista otrzymanych wyników zostanie zawężona do postępowań, które nie zostały dotychczas powiązane z żadnym dokumentem (= rekordem kandydata na doktora).

System przeszukuje Bazę dokumentów w postępowaniach awansowych nie tylko w kontekście twojej instytucji, ale również innych instytucji prowadzących postępowania awansowe na stopień doktora.

W większości przypadków system odnajdzie tylko jedno postępowanie awansowe pasujące do kandydata na doktora. W tej sytuacji dane postępowania zostaną od razu podstawione w odpowiednie pola formatki oraz wyświetli się komunikat „Znaleziono jedno postępowanie w module Postępowania awansowe dla danych identyfikacyjnych osoby…”. Jeżeli jest to właściwe postępowanie, zatwierdź podstawione dane przyciskiem „Zapisz”.


Jeżeli system odnajdzie więcej niż jedno postępowanie spełniające zadane kryteria, należy wybrać właściwe z listy. Zatwierdź przyciskiem „Pobierz”. Dane wybranego postępowania zostaną podstawione do formatki. Na koniec kliknij w przycisk „Zapisz”.


Jeżeli nie wyświetlą się żadne postępowania do wyboru, wówczas należy sprawdzić w module Baza dokumentów w postępowaniach awansowych, czy dla doktoranta o wskazanych danych identyfikacyjnych zostało w ogóle zarejestrowane postępowanie awansowe. Jeżeli nie, należy je zarejestrować (może to zrobić osoba posiadająca odpowiednią rolę do modułu Baza dokumentów w postępowaniach awansowych w podmiocie prowadzącym to postępowanie awansowe).

Jeżeli mimo to system nie wskazuje właściwego postępowania, wyszukaj jeszcze raz wszystkich doktorantów w module Osoby ubiegające się o stopień doktora w swojej instytucji o wskazanych danych identyfikacyjnych. Następnie sprawdź, czy z którymś z nich nie zostało już powiązane to postępowanie awansowe. W razie potrzeby, odepnij to postępowanie (przycisk „Usuń powiązanie z bazą postępowań awansowych”), a następnie połącz je z właściwym doktorantem.

Jeżeli w dalszym ciągu system nie podpowiada właściwego postępowania, może to oznaczać, że jakaś inna instytucja powiązała to postępowanie z osobą zarejestrowaną w swojej instytucji. W tej sytuacji skontaktuj się z Helpdeskiem OPI PIB w celu ustalenia tej instytucji.

Aktualizacja danych postępowania

Dane postępowania awansowego w module Osoby ubiegające się o stopień doktora są automatycznie aktualizowane wraz ze zmianami w module Baza dokumentów w postępowaniach awansowych. Jeśli więc w Bazie dokumentów w postępowaniach awansowych zostaną dodane informacje o nadaniu stopnia, pozbawieniu stopnia itp., zobaczysz je również w danych doktoranta. Nie musisz dokonywać żadnych dodatkowych czynności w celu ich aktualizacji.

Informacje o pozbawieniu stopnia doktora z powodu unieważnienia decyzji o nadaniu stopnia oraz o pozbawieniu stopnia doktora w skutek uchylenia decyzji, są przekazywane do modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora (§ 4 ust. 4 pkt 5 rozporządzenie ws. POL-on).


Korekta danych

Jeżeli w danych postępowania awansowego zauważysz błędy, nie możesz ich poprawić bezpośrednio w module Osoby ubiegające się o stopień doktora. Dane takie trzeba skorygować w module źródłowym, z którego są zaciągane, czyli w Bazie dokumentów w postępowaniach awansowych.

Jeżeli chcesz to zrobić samodzielnie, muszą być spełnione następujące warunki:

  • postępowanie awansowe kandydata na doktora musi być prowadzone przez twój podmiot,
  • posiadasz rolę INST_DR_DRHAB.

Tylko, jeśli spełnione są te warunki, widoczny/aktywny jest przycisk „Koryguj”. W przeciwnym razie, jeśli postępowanie awansowe toczy się w twoim podmiocie i nie posiadasz stosownych uprawnień przycisk jest nieaktywny, a korekty musi dokonać inna osoba – posiadająca odpowiednią rolę. Natomiast jeśli postępowanie awansowe odbywa się w innym podmiocie, przycisk nie jest widoczny, a korekty musi dokonać uprawniona osoba z podmiotu, w którym odbywa się postępowanie.

Jeśli spełnione są powyższe warunki, po kliknięciu w przycisk „Koryguj” zostaniesz przeniesiony do właściwego postępowania w module Baza dokumentów w postępowaniach awansowych. Tam, w zakładce „Dane postępowania”, należy dokonać korekty błędnego wpisu. O tym, jak to zrobić, przeczytasz tutaj. Możesz też od razu wprowadzić nowe informacje dotyczące przebiegu postępowania (np. o nadaniu lub pozbawieniu stopnia). Więcej przeczytasz tutaj. Poprawione dane zostaną automatycznie przekazane do modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora.

Odpięcie postępowania awansowego

Dla trybu Studia doktoranckie powiązanie z postępowaniem awansowym zostanie utracone automatycznie po zaznaczeniu pola „Skreślono z listy doktorantów lub zakończono studia”. Pole to służy do odzwierciedlenia przypadku doktoranta, który kształcił się na studiach doktoranckich lub został z nich skreślony, a ostatecznie obronił pracę doktorską eksternistycznie. Więcej o tym przypadku przeczytasz tu.

Jeżeli błędnie powiązałeś doktoranta z postępowaniem awansowym (np. wybrałeś niewłaściwe postępowanie), możesz cofnąć tę operację. W tym celu kliknij w przycisk „Usuń powiązanie z bazą postępowań awansowych”. Otworzy się okno dialogowe. Jeżeli jesteś pewien swojej decyzji, kliknij w przycisk „Tak”. Postępowanie zostanie odpięte od doktoranta, a dane w zakładce „Postępowanie awansowe” zostaną wyczyszczone. W tej sytuacji należy powiązać doktoranta z właściwym postępowaniem awansowym.
Zobacz też:

Kogo rejestrujemy? Kształcenie doktorantów Ocena śródokresowa Postępowani awansowe w okresie przejściowym