W oparciu o art. 346 ust. 1 pkt 8 ustawy 2.0 oraz § 5 ust. 2 pkt 18 rozporządzenia o POL-on w wykazie instytucji (w module Kierunki) należy zamieścić informacje o wysokości opłat pobieranych na uczelni.

Katalog ten obejmuje opłaty:

  • za kształcenie na studiach niestacjonarnych,
  • za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce,
  • za kształcenie na studiach w języku obcym,
  • za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów,
  • za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim,
  • za kształcenie na studiach stacjonarnych – w przypadku uczelni niepublicznych,
  • rekrutacyjne.

Opłaty należy zarejestrować za bieżący rok akademicki. W razie potrzeby dane te powinny być aktualizowane.

Jeśli uczelnia nie pobiera danego rodzaju opłaty – nie powinna jej rejestrować. System nie pozwoli zarejestrować opłaty o wartości  zerowej.

Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW w przypadku różnych wartości opłat w zależności od studenta należy wprowadzić opłatę uśrednioną, wyliczoną przy wykorzystaniu średniej ważonej.

W przypadku kilku wariantów częstotliwości uiszczania tej samej opłaty należy zarejestrować średnią opłatę za semestr.

Aby zarejestrować wysokość opłaty na danym kierunku należy wybrać moduł Kierunki w POL-on 2.0, a następnie przejść do odpowiedniego zestawienia studiów. Korzystając z filtra zestawienia należy odszukać odpowiedni kierunek, przejść do sekcji „Opłaty”, a następnie użyć przycisku „+ Dodaj informacje o opłacie”.

Wysokość opłat należy podać w złotych, wybierając wcześniej: rodzaj opłaty i częstotliwość jej uiszczania. Zapisanie akcji możliwe jest za pomocą zielonego znacznika.

Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW w przypadku pobierania opłaty w euro należy dokonać przeliczenia na złote według kursu z dnia 30 września.