Rekordy wprowadzone do rejestru danych uwierzytelniających mogą przyjmować jeden z trzech statusów:

 • Nowy
 • Aktywny
 • Unieważniony

Zarejestrowany wzór dokumentu, wzór pieczęci lub osoba upoważniona otrzymują status „Nowy”.

Ścieżki rejestracji danych uwierzytelniających zostały opisane w osobnych wpisach. Możesz się z nimi zapoznać pod poniższymi linkami:

Każdy rekord ze statusem „Nowy” wymaga aktywowania aby stanowić podstawę uwierzytelniającą. Nieaktywny rekord nie jest widoczny w kontekście NAWA.

W zależności od statusu rekordu będziesz mógł wykonać określone akcje na danych.

Status Nowy

Status Nowy oznacza wzór, który nie może być podstawą uwierzytelniającą. W przypadku osób status oznacza osobę, której upoważnienie nie zostało aktywowane. Rekord o takim statusie możesz dowolnie modyfikować do aktywacji.

Akcje dostępne dla nowo zarejestrowanego wzoru dokumentu, pieczęci lub osoby upoważnionej obejmują:

 • Aktywację, za pomocą akcji „Aktywuj”,
 • Poprawę/edycję rekordu, za pomocą akcji „Koryguj”,
 • Usunięcie rekordu z zestawienia, za pomocą akcji „Usuń”.

Aktywuj

Po kliknięciu w link Aktywuj, dostępny przy wybranym rekordzie, zmieni się jego status (na Aktywny). Taki rekord może być podstawą uwierzytelnienia. Zmieni się zakres możliwych akcji na danych.

Koryguj

Po kliknięciu w link Koryguj, dostępny przy wybranym rekordzie, nastąpi edycja formularza z wprowadzonymi danymi. Możesz poprawić, uzupełnić o nowy element lub usunąć wcześniej wprowadzony element w formularzu. Wprowadzone zmiany będą wymagały ponownego zapisu.

Usuń

Po kliknięciu w link Usuń, dostępny przy wybranym rekordzie, system wymusi potwierdzenie usunięcia za pomocą przycisku „Tak”. Po potwierdzeniu, wybrany rekord zostanie usunięty wraz z wszystkim podpiętymi do niego plikami i informacjami. Czynność ta jest nieodwracalna.

Status Aktywny

Status Aktywny otrzymuje rekord po aktywowaniu przez użytkownika. Może on stanowić podstawę uwierzytelniającą. Użytkownik może modyfikować rekord w ograniczonym zakresie.

W związku z ograniczoną lub niedostępną możliwością edycji wprowadzonych danych po aktywacji rekordu (dla rekordu ze statusem Aktywny) rekomendujemy by nie wprowadzać z wyprzedzeniem informacji o: ​

 • Ustaniu ważności danych uwierzytelniających („Data do”, „Ważność do”)
 • Zakończeniu trwania kadencji („Kadencja do”)
 • Zakończeniu powiązania danych z jednostką​ („Data do”).

Akcje dostępne dla aktywnego wzoru dokumentu, pieczęci lub osoby upoważnionej obejmują:

 • Unieważnienie, za pomocą akcji „Unieważnij”. Akcja jest dostępna dla wszystkich danych uwierzytelniających (tj. wzorów dokumentów, wzorów pieczęci i osób upoważnionych).
 • Zakończenie okresu ważności wzoru, za pomocą akcji „Zakończ”. Akcja ta dostępna jest dla wzorów dokumentów i pieczęci, w których nie wprowadzono daty w pole „Zakres ważności wzoru dokumentu do:”
 • Edycję wskazanej sekcji formularza, za pomocą akcji „Edytuj…”.

W zależności od zakresu informacji wymaganych w formularzu dostępne są poniższe akcje edycji dla poszczególnych danych uwierzytelniających:

 • Edytuj jednostki – Akcja dostępna dla wzorów dokumentów i pieczęci.
 • Edytuj uwagę – Akcja dostępna dla wzorów dokumentów.
 • Edytuj funkcje – Akcja dostępna dla osób upoważnionych.
 • Edytuj wzory podpisów – Akcja dostępna dla osób upoważnionych.

Unieważnij

Status unieważniony dotyczy wyłącznie rekordu błędnego. Zmiana statusu na unieważniony wymaga podania powodu unieważnienia.

UWAGA: Po zakończeniu ważności wzoru, ustaniu powiązania jednostki ze wzorem, po zakończeniu kadencji lub zatrudnienia nie należy unieważniać rekordu! W takich przypadkach należy wprowadzić „datę do” do rekordu, tj. zakończyć ważność wzoru, zakończyć powiązanie z jednostką, okres trwania kadencji lub zatrudnienia. Rekord pozostaje aktywny i stanowi podstawę uwierzytelnienia we wskazanych granicach czasowych.

Po kliknięciu w link Unieważnij, dostępny przy wybranym rekordzie, zmieni się jego status (na Unieważniony). Co do zasady, taki rekord nie może być podstawą uwierzytelnienia, chyba że w uzasadnieniu unieważnienia wyjaśniono, w jakim zakresie lub w jakim przedziale czasowym dane z unieważnionego rekordu pozostają poprawne. Zakres akcji na takim rekordzie w przypadku wzorów pieczęci i osób upoważnionych zostaje zablokowany, a w przypadku wzorów dokumentów znacząco ograniczony (do Edycji uwagi).

Zakończ

Po kliknięciu w link Zakończ, dostępny przy wybranym rekordzie, system wymusi wprowadzenie daty zakończenia ważności wzoru. Aby zapisać wprowadzoną informację należy kliknąć w przycisk „Zakończ”. Akcja ta jest jednorazowa – długość ważności wzoru nie podlega edycji.

Edytuj jednostki

Po kliknięciu w link Edytuj jednostki, dostępny przy wybranym rekordzie, możesz:

 • Dodać kolejną jednostkę powiązaną z wzorem
 • Dodać datę ustania powiązania jednostki z wzorem (jeśli nie wprowadziłeś jej na etapie wypełniania formularza). W tym celu użyj ikony ołówka.

Sposób dodania powyższych informacji przebiega analogicznie do wprowadzania tych informacji na etapie rejestracji wzoru dokumentu lub pieczęci. Po wprowadzeniu informacji użyj przycisku zapisu, znajdującego się na dole strony.

Edytuj uwagę

Po kliknięciu w link Edytuj uwagę, dostępny przy wybranym rekordzie, możesz wprowadzić własny komentarz. Po wprowadzeniu informacji użyj przycisku zapisu.

Edytuj funkcje

Po kliknięciu w link Edytuj funkcje, dostępny przy wybranym rekordzie, możesz:

 • Dodać kolejną jednostkę powiązaną (wraz z nazwą funkcji i kadencją),
 • Dodać datę ustania funkcji „Kadencja do” (jeśli nie wprowadziłeś jej na etapie wypełniania formularza). W tym celu użyj ikony ołówka.

Sposób dodania powyższych informacji przebiega analogicznie do wprowadzania tych informacji na etapie rejestracji osoby upoważnionej. Po wprowadzeniu informacji użyj przycisku zapisu, znajdującego się na dole strony.

Edytuj wzory podpisów 

Po kliknięciu w link Edytuj wzory podpisów, dostępny przy wybranym rekordzie, możesz:

 • Dodać kolejny plik,
 • Dodać datę ustania ważności „Ważność do” (jeśli nie wprowadziłeś jej na etapie wypełniania formularza). W tym celu użyj ikony ołówka.

Sposób dodania powyższych informacji przebiega analogicznie do wprowadzania tych informacji na etapie rejestracji osoby upoważnionej. Po wprowadzeniu informacji użyj przycisku zapisu, znajdującego się na dole strony.

Status Unieważniony

Status Unieważniony odnosi się do wzorów lub osób, których upoważnienie zostało cofnięte. Taki rekord podlega bardzo wąskiej edycji (wzór dokumentu) lub jest dostępny tylko do podglądu (wzór pieczęci, osoby upoważnione).

Akcja dostępna dla unieważnionego wzoru dokumentu to edycja uwagi. Akcja ta przebiega analogicznie do ścieżki opisanej powyżej dla statusu Aktywny.