W zakładce „Prowadzone zajęcia” znajdują się następujące sekcje:

 • Informacje o prowadzonych zajęciach – w tej sekcji rejestrujemy liczbę godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim przypisaną danemu pracownikowi.
  Podstawa prawna: art. 343 ust. 1 pkt 9 ustawy 2.0, § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie POL-on.
  Więcej na temat tej sekcji przeczytasz tutaj.
 • Roczny wymiar zajęć dydaktycznych (pensum dydaktyczne) – w tej sekcji rejestrujemy informację o pensum dydaktycznym zaplanowanym dla pracownika na dany rok akademicki.
  Podstawa prawna: art. 343 ust. 1 pkt 15 ustawy 2.0, § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia w sprawie POL-on.
  Więcej na temat tej sekcji przeczytasz poniżej.

Zwróć uwagę, aby nie pomylić ze sobą powyższych sekcji.

Aby zarejestrować pensum dydaktyczne, w profilu pracownika kliknij w zakładkę „Prowadzone zajęcia”, a następnie wybierz sekcję „Roczny wymiar zajęć dydaktycznych”. Kliknij w przycisk „+ Dodaj pensum”. Pokaże się formatka, którą należy wypełnić.

Podaj rok akademicki, za który uzupełniasz dane. Z rozwijanej listy wybierz zatrudnienie, w ramach którego pracownik ma ustalone pensum. Wprowadź liczbę godzin zajęć dydaktycznych ustalonych dla pracownika w ramach pensum. Na koniec zaakceptuj wprowadzone dane klikając w zielony znacznik.

Roczny wymiar zajęć dydaktycznych jest to wartość zatwierdzona przez władze uczelni w zakresie przydziału zajęć dydaktycznych na dany rok akademicki.

Należy w tym miejscu wpisać całe planowane pensum, w którym zawarta będzie już informacja o tym, czy ktoś w danym roku akademickim będzie miał zwiększone pensum z racji wykonywania godzin ponadwymiarowych (zastępując innego nauczyciela akademickiego będącego, np. na urlopie dla poratowania zdrowia), czy też zmniejszone z racji pełnienia funkcji.

Powyższą wartość należy wpisać przed rozpoczęciem roku akademickiego bądź z jego początkiem.

Jest to wartość planowana (deklaratywna). Nie należy aktualizować tych danych w czasie, o ile nie nastąpiły istotne zmiany w przydziale zajęć poszczególnym pracownikom.

W stosunku do już dodanych wpisów możesz skorzystać z następujących akcji:

 • Edytuj pensum dydaktyczne (ikona ołówka) – skorzystaj z tej opcji, jeśli omyłkowo wprowadziłeś błędne dane, np. niewłaściwą liczbę godzin zajęć dydaktycznych w danym roku kalendarzowym.
 • Usuń pensum dydaktyczne (ikona kosza na śmieci) – skorzystanie z tej opcji spowoduje całkowite i trwałe usunięcie wpisu o pensum w danym roku kalendarzowym. Skorzystaj z tej opcji w szczególności, jeśli wprowadziłeś informacje o pensum dwa razy dla tego samego roku akademickiego.


Zobacz też:

Liczba godzin zajęć