Niezbędne role

 • INST_PR_SPR  lub INST_NAUK_PR_SPR – dodawanie, edycja i przeglądanie sprawozdania
 • INST_PR_SPR_PODGLAD – przeglądanie sprawozdania

Podmioty zobowiązane do uzupełnienia sprawozdania

Do uzupełnienia sprawozdania są zobowiązane:

 • uczelnie (publiczne, niepubliczne, kościelne),
 • instytuty badawcze,
 • instytuty PAN,
 • instytucje międzynarodowe.

Termin przekazania sprawozdania do GUS (według stanu danych na 31 grudnia 2023 r.) upływa 31 sierpnia 2024 r.

Zgodnie z nową interpretacją MNiSW i GUS wszystkie jednostki powinny złożyć sprawozdanie. W przypadku, gdy podmiot nie ma danych spełniających kryteria, musi oznaczyć sprawozdania jako „Brak danych do sprawozdania”.

Kogo należy wykazać w sprawozdaniu?

Działy 1 i 2

W sprawozdaniu w dziale 1 i 2 należy wykazać absolwentów, którzy w ramach programu studiów wyjeżdżali za granicę w celu studiowania lub studiowania połączonego z pracą/praktyką. Sprawozdanie obejmuje:

 • cudzoziemców i obywateli polskich, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską;
 • cudzoziemców i obywateli polskich, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości w Polsce.

W sprawozdaniu należy podać liczbę tych absolwentów, którzy w ramach danego cyklu studiów przebywali za granicą przez co najmniej trzy miesiące nieprzerwanie lub ich pobyt wiązał się z uzyskaniem co najmniej 15 punktów ECTS.

Cykl studiów oznacza cały okres kształcenia w ramach danego uruchomienia studiów na kierunku, od pierwszego do ostatniego roku studiów.

Każdego absolwenta należy wykazać tylko raz.

Zgodnie ze wskazaniami GUS w sprawozdaniu o mobilności zawsze wykazujemy absolwenta tylko jeden raz. Kryterium dodatkowym jest długość pobytu. W przypadku wielokrotnych pobytów za granicą, należy wykazać tylko najdłuższy z nich.

W sprawozdaniu za 2023 r. powinni być wykazywani absolwenci, których data ukończenia studiów jest późniejsza niż 31 grudnia 2022 r. i wcześniejsza niż 1 stycznia 2024 r.

Działy 3 i 4

W sprawozdaniu w dziale 3 i 4 należy wykazać informacje o mobilnościach krótkookresowych w podziale na:

 • program/inicjatywę mobilności, w tym Erasmus+;
  • ERASMUS+
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
  • (…)
 • Długość trwania wyjazdu/przyjazdu:
  • poniżej 2 miesięcy (do 60 dni);
  • pomiędzy 2 a 3 miesiące (pomiędzy 61 – 90 dni);
  • powyżej 3 miesięcy (od 91 dni);
 • Obywatelstwo
 • Charakter osoby:
  • student;
  • doktorant;
  • pracownik;
 • w tym z Kartą Polaka.

W działach 3 i 4 należy wskazać konkretne nazwy programów/inicjatyw mobilnościowych.

W sprawozdaniu przekazujemy informację o wszystkich mobilnościach zagranicznych, których data zakończenia miała miejsce w roku sprawozdawczym (rok kalendarzowy).

W dziale 3 i 4 osoby, które mają mobilności w ramach dwóch lub więcej programów/inicjatyw powinny być wykazywane w każdej z mobilności, wielokrotnie.

Struktura sprawozdania

Sprawozdanie składa się z czterech działów (nie ma podziału na sekcje):

 • Dział 1. Absolwenci, którzy w ramach studiów przebywali za granicą – według typu pobytu;
 • Dział 2. Absolwenci, którzy w ramach studiów przebywali za granicą – według kraju pobytu;
 • Dział 3. Mikromobilność – wyjazdy
 • Dział 4. Mikromobilność – przyjazdy

Przyjęte szablony:

Procedura składania sprawozdania

Sprawozdania o mobilności absolwentów obsługiwane są analogicznie, jak inne sprawozdania GUS, z następującymi różnicami:

 • Dane są w całości importowane przez użytkownikówNie ma danych wyliczanych automatycznie. Jednak po imporcie danych przez użytkownika, muszą one jeszcze zostać przetworzone w hurtowni danych OPI PIB zanim będzie je można pobrać jako raport z danych statystycznych. Oznacza to, że należy odczekać kilka godzin aż będzie gotowy raport.

UWAGA! Sprawozdania przeliczają się sześć razy dziennie o godzinach: 7:00, 9:30, 12:00,15:00, 18:00 oraz 21:00 Przeliczenie trwa ok. 1-2 minuty.

UWAGA! Dopiero po przetworzeniu danych przez hurtownię podmiot ma możliwość zatwierdzenia sprawozdania.

 • Sprawozdania nie są generowane dla filii, a jedynie dla instytucji głównych.

Procedura obejmuje następujące etapy:

 1. pobranie szablonu importu;
 2. uzupełnienie pliku sprawozdania w formacie .xlsx (odbywa się poza systemem POL-on);
 3. zaimportowanie uzupełnionego pliku.

Jeśli podczas importu zostaną wykryte błędy w pliku, nie zostanie on zaimportowany. Informacja o błędach będzie dostępna w raporcie z importu. Należy poprawić błędy w importowanym pliku i ponowić próbę importu.

Tutaj możesz zapoznać się z regułami walidacji formularza mobilności: Walidacje formularza mobilności (.xlsx)