W tym wpisie wskazujemy podstawy prawne systemu. Potraktuj je jako informacje ogólne. Treść aktów prawnych sprawdzaj w oficjalnych źródłach.

Podstawy prawne systemu Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on to:

  • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – p.s.w.n. (Dz.U.2018.1668 z późniejszymi zmianami) przed wszystkim: Art. 342-358 (Dział X. Systemy informatyczne szkolnictwa wyższego i nauki),
  • właściwe przepisy regulujące organizację systemu szkolnictwa wyższego i nauki, m.in. dotyczące zatrudniania pracowników, organizacji studiów, przebiegu procesów awansowych itp.,
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on z dnia 6 marca 2019 r. – rozporządzenie ws. POL-on (Dz.U.2019.496 z późniejszymi zmianami),
  • przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1669 z późniejszymi zmianami);
  • rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.392 z późniejszymi zmianami).

Bazy danych (Art. 342 ust. 3 p.s.w.n.) a moduły systemu

Jeden moduł systemu może odpowiadać jednej bazie danych wskazanej w ustawie p.s.w.n. Kilka modułów może obejmować tę samą bazę danych (np. w ramach Wykazu instytucji dane są zbierane m.in. w modułach: Instytucje, Kierunki studiów, Szkoły doktorskie).

Baza danych zgodna z p.s.w.n.Przepis p.s.w.n.Przepis rozporządzenia ws. POL-onModuł w POL-on
Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniuArt. 343§ 2Pracownicy
Patenty i prawa ochronne (w zakresie dotyczącym osiągnięć pracowników)
Osiągnięcia artystyczne (w zakresie dotyczącym pracowników)
Postępowania awansowe
Wykaz studentówArt. 344§ 3Studenci
Wykaz osób ubiegających się o stopień doktoraArt. 345§ 4Osoby ubiegające się o stopień doktora
Patenty i prawa ochronne (w zakresie dotyczącym osiągnięć kandydatów na doktora)
Osiągnięcia artystyczne (w zakresie dotyczącym kandydatów na doktora)
Wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i naukiArt. 346§ 5Instytucje
Kierunki studiów
Kształcenie specjalistyczne
Projekty naukowe
Szkoły doktorskie
Osoby kierujące podmiotem
Inwestycje
Dane finansowe instytucji
Patenty i prawa ochronne (w zakresie działalność naukowej w instytucji)
Osiągnięcia artystyczne (w zakresie osiągnięć artystycznych w instytucji)
Repozytorium pisemnych prac dyplomowychArt. 347Repozytorium pisemnych prac dyplomowych
Bazę dokumentów w postępowaniach awansowychArt. 348Postępowania awansowe
Baza osób upoważnionych do podpisywania dokumentówArt. 349§ 6Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów
Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczychArt. 350Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych
Dokumenty (część Bazy dokumentów planistyczno-sprawozdawczych)

W POL-on znajdują się też moduły wspierające obsługę i przetwarzanie danych oraz zarządzanie użytkownikami:

  • Administracja,
  • Oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym (Art. 354 ust. 4 p.s.w.n.).
  • Raporty,
  • GUS – sprawozdania.

Informacje o publikacjach naukowych pracowników i osób ubiegających się o stopień doktora (§ 2 ust. 10 pkt 4-6, § 4 ust. 6 rozporządzenia ws. POL-on) raportuje się w aplikacji Polska Bibliografia Naukowa (PBN).