Pracę w module umożliwia posiadanie roli edycyjnej – INST_PATENTY_ADM w POL-on. System przewiduje rolę podglądową do modułu tj. INST_PATENTY_PODGLAD. Obie role należy nadać na całą instytucję.

Aby dokonać powiązania twórcy z pracownikiem lub doktorantem jednostki, a następnie dodać dane o oświadczeniu upoważniającym do zaliczenia osiągniecia do ewaluacji nie trzeba posiadać żadnej dodatkowej roli w systemie.

Zakres danych w zakresie patentu na wynalazek (§ 2. ust. 10, pkt 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji I Nauki z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on) obejmuje:

 • tytuł wzoru użytkowego,
 • nazwę podmiotu lub podmiotów, które uzyskały prawo ochronne,
 • numer prawa ochronnego,
 • nazwa podmiotu udzielającego prawa ochronnego,
 • nazwy państw, na terytorium których uzyskano ochronę,
 • datę ogłoszenia w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” lub równoważnym biuletynie za granicą,
 • datę i numer zgłoszenia w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub we właściwym urzędzie za granicą,
 • datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy,
 • streszczenie opisu wzoru użytkowego,
 • dyscyplinę naukową, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
 • nazwę podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
 • imiona i nazwiska pozostałych współtwórców wzoru użytkowego oraz – jeżeli są znane – numery ORCID.

Zakres danych o osiągnieciach wynikający z Rozporządzenia w sprawie POL-on z 6 marca 2019 r. (§ 9 ust. 3; § 11 ust. 1) powinien być wprowadzony do systemu POL-on w terminie do dnia 31.12 roku następującego po roku zaistnienia zmiany.

W przypadku osiągnięć naukowych uzyskanych w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej dane dotyczące tych osiągnięć wprowadza się w terminie do dnia 15.01 roku, w którym ewaluacja jest przeprowadzana.

Wsteczne uzupełnianie danych za okres od 1.01.2017 roku należy wykonać do 30.06.2021 roku.

Ze względu na zmieniony zakres danych i na słabą jakość danych zgromadzonych w starej aplikacji – dane wprowadzone do POL-on 1.0 nie będą migrowane!

Zamiast migracji danych z POL-on 1.0 (pracując za pomocą interfejsu) będzie można zaciągnąć dane ze źródeł referencyjnych: ​

 • w przypadku patentu z OPS (Open Patent Service), ​
 • w przypadku prawa ochronnego z UPRP (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej).​

Ułatwi to proces rejestracji i zagwarantuje wysoką jakość danych!​

Jeśli uczelnia dysponuje własną bazą danych zgromadzonych w POL-on 1.0 będzie mogła przesłać informacje o osiągnięciach za pomocą API (dot. danych od 1.01.2017)  i dokonać uzupełniania w zakresie danych wymaganych aktualnymi przepisami.

Aby dodać prawo na wzór użytkowy do wykazu, wybierz z menu POL-on 2.0 moduł Patenty i prawa ochronne. Następnie wybierz odpowiedni wykaz.

Kliknij w przycisk „+ Dodaj patent lub prawa ochronne”, znajdujący się pod nazwą wykazu, a następnie wybierz „Dodaj prawo ochronne na wzór użytkowy”.

Otworzy się formatka, którą należy wypełnić.

Jeśli prawo ochronne na wzór użytkowy zostało wprowadzone do bazy danych Urzędu Patentowego RP możesz je wyszukać w źródle referencyjnym i zaciągnąć do POL-onu.

Aby wyszukać prawo ochronne w bazie danych Urzędu Patentowego RP wprowadź numer zgłoszenia (Zaleca się wprowadzanie samych cyfr) oraz wybierz nazwę podmiotu udzielającego ochronę jako UPRP. Zatwierdź wyszukiwanie za pomocą przycisku „Szukaj”.

Po odnalezieniu rekordu będziesz mógł pobrać dane. Formatka uzupełni się automatycznie w części lub całości.

Jeżeli patent o takich samych danych znajduje się w bazie UPRP zostanie ci wyświetlony w osobnym oknie. Aby zaciągnąć dane do formatki kliknij w przycisk „Wybierz”, znajdujący się po prawej stronie rekordu.

Tak przedstawia się efekt zaciągnięcia danych ze źródła referencyjnego.

Zapisane dane pochodzące ze źródeł referencyjnych można edytować. Funkcja ta została odblokowana w dn. 25.11.2021 r. Uzupełnienie lub poprawa danych pobranych ze źródła referencyjnego możliwe jest więc po dodaniu danych do wykazu osiągnięć.

Zaleca się uzupełnienie danych referencyjnych o brakujące dane, w zakresie danych których nie można było pobrać z zewnętrznej bazy oraz uzupełnienie danych o instytucje szkolnictwa wyższego i nauki, powiązanie twórcy z pracownikiem lub osobą ubiegające się o stopień doktora instytucji.

Jeśli chcesz uzupełnić dane zaciągnięte z bazy zewnętrznej np. dodać kolejny podmiot i twórcę – pracownika twojej uczelni, przejdź do właściwej sekcji.

Użyj przycisków „+…”, a następnie wprowadź lub wyszukaj podmiot i pracownika. Proces dodawania podmiotu uprawniony i twórcę prawa ochronnego został umieszczony we wpisie dotyczącym dodawania nowego patentu. Przebiega on analogicznie.

Zatwierdź dane w poszczególnych sekcjach. W celu dodania danych do wykazu osiągnięć użyj przycisku „Zapisz” znajdującego się na dole strony. System poinformuje cię o ewentualnych błędach komunikatem na górze ekranu.

Jeżeli prawo ochronne nie zostało udzielone przez UPRP (został on udzielony przez organizację inną niż wymienione) wprowadź dane w kolejnych sekcjach.

 • Dane prawa ochronnego
  • Data zgłoszenia,
  • Numer zgłoszenia,
  • Data ogłoszenia,
  • Numer ochrony,
  • Nazwa podmiotu udzielającego ochronę (a następnie: Kraj i Państwo, na terytorium którego uzyskano ochronę)
 • Pierwszeństwo ochrony

W przypadku oznaczenia „Nie” (Nie było to pierwsze zgłoszenie ochrony) będziesz musiał wypełnić dodatkowo:

  • Datę pierwszeństwa (figurującą w dokumentach),
  • Kraj pierwszeństwa,
  • Numer pierwszeństwa lub
  • Oznaczenie wystawy,
 • Dane wzoru użytkowego,
 • Podmiot uprawniony,
 • Twórca.

W przypadku powiązania twórcy z pracownikiem lub doktorantem jednostki dodatkowo:

  • Oświadczenie

W przypadku ręcznego dodania twórcy nie zapomnij powiązać go z pracownikiem lub doktorantem instytucji – w celu późniejszego wprowadzenia mu oświadczenia upoważniającego podmiot do wykazania jego osiągnięcia w procesie ewaluacji.

Procesy dodawania twórcy, powiązania go z pracownikiem lub doktorantem oraz dodawania oświadczenia upoważniającego podmiot do wykazania osiągnięcia w ewaluacji  przebiegają analogicznie do ścieżek opisanych we wpisie dotyczącym rejestracji patentu.

Użyj przycisku „Zapisz” znajdującego się na dole strony po uzupełnieniu wszystkich danych dotyczących prawa ochronnego. System poinformuje cię o błędach komunikatem na górze ekranu.

Wprowadzone dane o prawach ochronnych możesz zweryfikować w zewnętrznych źródłach.

Dane o prawach ochronnych wydanych przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej można zweryfikować w e-wyszukiwarce UPRP, który znajduje się na stronie: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search?lng=pl

Aby znaleźć wprowadzony patent w UPRP w wyszukiwarce przed numerem zgłoszenia dodaj przedrostek „W.”

Dane o prawach ochronnych wydanych przez różne urzędy patentowe w tym również UPRP można zweryfikować w Espacenet pod adresem: https://worldwide.espacenet.com/patent/

Aby znaleźć wprowadzone prawo ochronne przed numerem prawa ochronnego należy dodać region bądź kod kraju z jakiego pochodzi prawo ochronne, np. PL123654, US1236547