Walidacje sprawozdania

Walidacje w sprawozdaniach GUS realizowane są na dwóch poziomach:

  1. Walidacje w ramach złożonego szablonu importu ​– Raport z importu
  2. Walidacja pod względem spójności ​danych z innymi działami sprawozdań ​-  Raport z błędów walidacyjnych

      

 

Weryfikacja sprawozdania

W celu weryfikacji poprawności danych w sprawozdaniu należy pobrać i przeanalizować plik z danymi statystycznymi.

Jeśli dane budzą wątpliwości, należy dodatkowo pobrać raport z danych źródłowych ( uwaga: raport z danych źródłowych zawiera wyłącznie dane wyliczane automatycznie)

 

Procedura korekty błędów lub braków w sprawozdaniu

W celu skorygowania danych należy:

  1. Zaimportować poprawiony plik – jeśli błąd dotyczył zaimportowanych danych wprowadzanych ręcznie.
  2. Uzupełnić lub skorygować odpowiedni rejestr w systemie POL-on (Pracownicy, Doktoranci, Studenci), jeśli błąd dotyczył danych wyliczanych automatycznie przez system na podstawie tych rejestrów.

Jeśli przy kolejnym wyliczeniu pojawiły się błędy walidacji, procedurę korekty/uzupełnienia danych należy powtórzyć. Poprawione błędy znikną przy kolejnym wyliczeniu danych.

Błędy walidacji można przeglądać zarówno z poziomu pojedynczego działu jak i z poziomu dedykowanej zakładki zawierającej listę wszystkich aktualnych plików walidacyjnych.

 

Wymagane uprawnienia

Aby móc przeglądać dane z danego działu należy mieć uprawnienia do podglądu  sprawozdania, jak i uprawnienia do podglądu danych rejestru, którego dotyczy dany dział (odpowiednio wykazu studentów, pracowników oraz doktorantów).

Uprawnienia powinny być zdefiniowane na poziomie instytucji głównej. W przypadku sprawozdań dla filii dopuszczalne jest, aby były zdefiniowane na poziomie filii.