Zgodnie z ustaleniami ministerstwa zawartymi w komunikacie opublikowanym w aktualnościach systemu  31.01.2023 r. weszła w życie  Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jej zapisami:

W przypadku zmiany w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin polegającej na zmianie:

 • nazwy dyscypliny,
 • przyporządkowania dyscypliny do dziedziny 

osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej SKŁADA oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 3, na mocy których zmiany te nastąpiły;

zgodnie z art. 11 - osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej składa pierwsze oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 343 ust. 7a pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 64,  czyli do 3 marca 2023 r. włącznie;

w przypadku wyodrębnienia w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin nowej dyscypliny - osoba, która prowadzi działalność naukową i osoba, która bierze udział w prowadzeniu działalności naukowej MOŻE złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, bez zachowania terminu określonego w tym przepisie, czyli bez zachowania okresu 2-letniego od poprzedniego oświadczenia;

w przypadku włączenia dyscypliny do innej dyscypliny albo do innych dyscyplin osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, w którym wskazuje dyscyplinę albo 1 z dyscyplin wskazanych przez RDN zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 3, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 3, na mocy których dyscyplina została włączona do innej dyscypliny albo do innych dyscyplin.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. W przypadku zmian w klasyfikacji określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 3, zwanej dalej „klasyfikacją dziedzin i dyscyplin”, polegających na: 1) wyodrębnieniu nowej dyscypliny naukowej albo artystycznej Rada Doskonałości Naukowej, zwana dalej „RDN”, wskazuje dyscyplinę albo dyscypliny, z których nowa dyscyplina została wyodrębniona;

2) zmianie nazwy dyscypliny naukowej albo artystycznej RDN przyporządkowuje dotychczasową nazwę dyscypliny do nowej nazwy;

3) włączeniu dyscypliny naukowej albo artystycznej do innej dyscypliny albo do innych dyscyplin RDN wskazuje dyscyplinę albo dyscypliny, do których dotychczasowa dyscyplina została włączona.

5. W sprawach, o których mowa w ust. 4, RDN podejmuje uchwałę. Uchwałę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej RDN, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie ust. 3, na mocy których zmiany w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin zostały wprowadzone.”

Uwaga! Złożenie nowych oświadczeń nie dotyczy pracowników, którzy mają ważne oświadczenia w dyscyplinach naukowych, których nazwy nie uległy zmianie!

Zmienione nazwy dyscyplin

 • Dyscyplina: „automatyka, elektronika i elektrotechnika” zmieniła nazwę na „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne” w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych;
 • Dyscyplina: „inżynieria lądowa i transport” zmieniła nazwę na „inżynieria lądowa, geodezja i transport” w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (poprzednie nazwy dyscyplin obowiązywały od 01.01.2018 r. do 10.11.2022 r.).

Dyscyplina przeniesiona do nowej dziedziny

 • Dyscyplina: „weterynaria” w dziedzinie nauk rolniczych – od 11.11.2022 została przeniesiona do dziedziny nauk weterynaryjnych (poprzednia dziedzina obowiązywała od 01.01.2018 r. do 10.11.2022 r.).

Nowe dyscypliny

 • biotechnologia (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
 • etnologia i antropologia kulturowa (dziedzina nauk humanistycznych)
 • polonistyka (dziedzina nauk humanistycznych)
 • inżynieria bezpieczeństwa (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • biologia medyczna (dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 • stosunki międzynarodowe (dziedzina nauk społecznych)
 • nauki biblijne (dziedzina nauk teologicznych)
 • nauki o rodzinie (nowa: dziedzina nauk o rodzinie)

Pracownik może złożyć nowe oświadczenie bez zachowania terminu upływu 2 lat od daty złożenia poprzedniego oświadczenia jeżeli deklaruje chęć zmiany dyscypliny (data złożenia oświadczenia od 1.02.2023 r., ze względu na konieczność uprawomocnienia się Ustawy zmieniającej). Jeżeli pracownikowi upłynęły 2 lata od złożenia poprzedniego oświadczenia, to mógł złożyć nowe oświadczenie (na nowe dyscypliny) od 11.11.2022 r.

Możliwe scenariusze 

Scenariusz 1

Pracownik ma złożone oświadczenie o reprezentowaniu dyscyplin (których nazwa lub przyporządkowanie dyscypliny do dziedziny uległy zmianie). Minęły 2 lata od daty złożenia poprzedniego oświadczenia.

 • Pracownik musi złożyć nowe oświadczenie z nową nazwą dyscypliny (stare dyscypliny już nie obowiązują). Najwcześniejsza data do zarejestrowania nowego oświadczenia to 11.11.2022 r.
 • W systemie jest to możliwe do odzwierciedlenia do 15.03.2023 r. (w przypadku oświadczeń z roku 2022).

Scenariusz 2

Pracownik ma złożone oświadczenie o reprezentowaniu dyscyplin (których nazwa lub przyporządkowanie dyscypliny do dziedziny uległy zmianie). Nie minęły 2 lata od daty złożenia poprzedniego oświadczenia.

 • Pracownik musi złożyć nowe oświadczenie z nową nazwą dyscypliny  (stare dyscypliny już nie obowiązują). Najwcześniejsza data złożenia oświadczenia to 01.02.2023 r. (ze względu na konieczność uprawomocnienia się Ustawy zmieniającej).
 • W systemie jest to możliwe do odzwierciedlenia do 31.01.2024 r.

Scenariusz 3

Pracownik ma złożone oświadczenie o reprezentowaniu dyscyplin i chce złożyć oświadczenie w nowej wyodrębnionej dyscyplinie.

 • Pracownik może złożyć nowe oświadczenie z nową nazwą dyscypliny, bez względu na to czy minęły 2 lata od złożenia oświadczenia czy nie.
 • Jeśli minęły 2 lata od daty złożenia poprzedniego oświadczenia to najwcześniejsza data do zarejestrowania nowego oświadczenia to 11.11.2022 r. 
 • W systemie jest to możliwe do odzwierciedlenia (w przypadku oświadczeń z roku 2022) do 15.03.2023 r.

Scenariusz 4

Pracownik ma złożone oświadczenie o reprezentowaniu dyscyplin i chce złożyć oświadczenie w nowej wyodrębnionej dyscyplinie. 

 • Pracownik może złożyć nowe oświadczenie z nową nazwą dyscypliny, bez względu na to czy minęły 2 lata od złożenia oświadczenia czy nie.
 • Jeśli nie minęły 2 lata od daty złożenia poprzedniego oświadczenia to najwcześniejsza data do zarejestrowania nowego oświadczenia to 01.02.2023 r. (ze względu na konieczność uprawomocnienia się Ustawy zmieniającej). Pracownik ma 30 dni na złożenie oświadczenia w podmiocie.
 • W systemie jest to możliwe do odzwierciedlenia do 31.01.2024 r.

Uwaga! 03.02.2023 r. w module Pracownicy została wdrożona funkcjonalność umożliwiająca zarejestrowanie oświadczeń zgodnie z powyższymi ustaleniami.