Nadanie tytułu

Aby zarejestrować nadanie tytułu profesora osobie, wobec której toczy się postępowanie awansowe, odnajdź właściwe postępowanie na wykazie postępowań (za pomocą dostępnej wyszukiwarki i/lub filtrów) i wejdź w jego szczegóły.

Wejdź w zakładkę „Dane postępowania”. W sekcji „Przebieg postępowania” kliknij w przycisk „Nadaj tytuł”.

Otworzy się okno dialogowe, w którym podaj datę nadania tytułu. Chodzi o datę, z którą faktycznie tytuł został nadany, a nie datę rejestracji tego faktu w POL-onie. Nie może to być data z przyszłości (ale może to być data bieżąca). Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”.

Informacje pojawią się w sekcji „Przebieg postępowania”. Status postępowania zmieni się na „nadano”.

Pozbawienie tytułu

Aby zarejestrować pozbawienie tytułu profesora, odnajdź właściwe postępowanie na wykazie postępowań. Wejdź w zakładkę „Dane postępowania”. W sekcji „Przebieg postępowania” kliknij w przycisk „Pozbaw tytułu”.

Przycisk „Pozbaw tytułu” jest dostępny tylko w tych postępowaniach, które mają status „nadano”.

Otworzy się okno dialogowe, w którym podaj datę pozbawienia tytułu. Nie może to być data z przyszłości (ale może to być data bieżąca). Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”.

Informacje pojawią się w sekcji „Przebieg postępowania”. Status postępowania zmieni się na „pozbawiono”.

Korekta informacji o nadaniu/pozbawieniu tytułu

Jeżeli pomyliłeś się w dacie nadania lub pozbawienia tytułu profesora, możesz je poprawić. Wejdź w zakładkę „Dane postępowania” i kliknij w przycisk „Koryguj”. Formatka z danymi postępowania otworzy się w trybie edycji. Przewiń ekran do sekcji „Przebieg postępowania” i dokonaj stosownych korekt. W naszym przykładzie poprawiliśmy datę nadania tytułu z 14 października 2020 r. na 5 października 2020 r.

W tym samym trybie możesz zmienić status postępowania.

Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”.

Zamknięcie postępowania bez nadania tytułu

Jeżeli postępowanie o nadanie tytułu profesora nie zostaje zakończone nadaniem tytułu i wiadomo, że tak się już nie stanie, skorzystaj z przycisku „Zamknij bez nadania tytułu”. Otworzy się okno dialogowe, w którym potwierdź, że chcesz zamknąć postępowanie. Informacja o zamknięciu postępowania zostanie dodana.

Przycisk „Zamknij bez nadania tytułu” jest widoczny tylko dla postępowań, które mają status „w toku”.

W systemie można zarejestrować tylko sam fakt zamknięcia postępowania o nadanie tytułu profesora. Nie podaje się daty zamknięcia ani jego powodu (takiego jak umorzenie postępowania, rezygnacja czy śmierć kandydata na profesora).

Status postępowania na wykazie zmieni się na „zamknięte”.

Jeśli postępowanie ma status zamknięte:

  • nie można edytować jego danych;
  • nie podlega walidacji co do poprawności i kompletności danych zawartych w dokumencie.

Cofnięcie zamknięcia

Jeśli dodałeś informację o zamknięciu postępowania omyłkowo, skorzystaj z przycisku „Cofnij zamknięcie”. Informacja o zamknięciu postępowania zostanie usunięta. Status postępowania zmieni się na „postępowanie w toku”.

Skorzystaj z tej opcji również wtedy, gdy musisz edytować dane tego postępowania (edycja jest niemożliwa, kiedy postępowanie ma status „zamknięte”).