Z poziomu metryczki pracownika, zakładka „Stopnie i tytuły” zawiera następujące sekcje:

 • Tytuł zawodowy,
 • Stopień naukowy,
 • Stopień równoważny,
 • Tytuł naukowy.

W każdej z nich możesz zarejestrować odpowiedni tytuł/stopień.

Moduł Pracownicy w POL-on 2.0 zawiera informacje o stopniach i tytułach pochodzących z Zawiadomień z POL-on 1, z modułu Postępowania awansowe z POL-on 2.0 oraz dane wprowadzone przez podmiot w module Pracownicy.

Tytuł zawodowy

Aby zarejestrować tytuł zawodowy, w zakładce „Stopnie i tytuły” przejdź do sekcji „Tytuł zawodowy”. Następnie kliknij w przycisk „+ Dodaj tytuł zawodowy”. Otworzy się formatka, którą trzeba wypełnić.

W pierwszej kolejności wskaż, w jakim trybie został nadany tytuł zawodowy:

 • krajowym,
 • zagranicznym autonostryfikowanym,
 • zagranicznym nostryfikowanym.

W zależności od wybranego trybu, formatka będzie się trochę różnić.

Tytuł zawodowy krajowy

Po zaznaczeniu trybu nadania krajowego, wybierz z rozwijanej listy nazwę tytułu zawodowego (inżynier, licencjat, magister itd.) uzyskanego przez pracownika.

Wpisz ręcznie, na jakim kierunku i w którym roku pracownik otrzymał tytuł zawodowy.

Zaznacz, czy podmiot, który nadał pracownikowi tytuł zawodowy jest podmiotem istniejącym, czy historycznym. Po zaznaczeniu jednej z opcji pojawi się pole, w którym należy podać nazwę podmiotu, który nadał tytuł zawodowy.

Na koniec zatwierdź wprowadzone dane klikając w przycisk „Dodaj tytuł zawodowy”.

Tytuł zawodowy zagraniczny autonostryfikowany

Tytuł zawodowy zagraniczny autonostryfikowany oznacza, że tytuł zawodowy nadany przez instytucję zagraniczną jest uznawany za równoważny polskiemu tytułowi zawodowemu automatycznie. Nie ma konieczności przeprowadzania dodatkowego postępowania nostryfikacyjnego.

Podstawa prawna:

Art. 327 ustawy 2.0

1. Dyplom ukończenia studiów za granicą może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku – w drodze postępowania nostryfikacyjnego.

2. Osoba, której dyplom został uznany za równoważny polskiemu dyplomowi i tytułowi, może posługiwać się odpowiednim polskim tytułem.

W przypadku zaznaczenia trybu nadania zagranicznego autonostryfikowanego, początek formatki wygląda tak samo, jak przy tytule zawodowym krajowym.

W polu „Rok uzyskania tytułu” należy jednak wpisać rok, w którym uczelnia przyjęła automatyczne uznanie tytułu, tj. rok zatrudnienia pracownika na uczelni.

W przypadku tytułu zawodowego zagranicznego autonostryfikowanego masz dodatkowo do wypełnienia pola:

 • Instytucja zagraniczna nadająca tytuł” – wpisz jej nazwę ręcznie.
 • „Państwo” – zacznij wpisywać nazwę państwa, aby wyświetliła się lista podpowiedzi. Następnie wybierz właściwe państwo z tej listy.

Na koniec zatwierdź wprowadzone dane klikając w przycisk „Dodaj tytuł zawodowy”.

Tytuł zawodowy zagraniczny nostryfikowany

Tytuł zawodowy zagraniczny nostryfikowany oznacza, że tytuł zawodowy nadany przez instytucję zagraniczną nie jest uznawany w Polsce automatycznie. Osoba posiadająca taki tytuł musiała przejść procedurę nostryfikacyjną, w ramach której polska uczelnia uznała zagraniczny tytuł zawodowy za równoważny odpowiedniemu polskiemu tytułowi zawodowemu.

Podstawa prawna:

Art. 327 ustawy 2.0

1. Dyplom ukończenia studiów za granicą może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku – w drodze postępowania nostryfikacyjnego.

2.Osoba, której dyplom został uznany za równoważny polskiemu dyplomowi i tytułowi, może posługiwać się odpowiednim polskim tytułem.

W przypadku zaznaczenia trybu nadania zagranicznego nostryfikowanego, początek formatki wygląda tak samo, jak przy tytule zawodowym krajowym oraz zagranicznym autonostryfikowanym.

W polu „Rok uzyskania tytułu” należy jednak wpisać rok uznania tytułu, tj. rok z zaświadczenia o nostryfikacji.

Następnie uzupełnij informacje dotyczące podmiotów nadających i uznających tytuł zawodowy:

 • „Instytucja zagraniczna nadająca tytuł” – wpisz jej nazwę ręcznie.
 • „Państwo” – zacznij wpisywać nazwę państwa, aby wyświetliła się lista podpowiedzi. Następnie wybierz właściwe państwo z tej listy.
 • „Podmiot nostryfikujący dyplom” – wprowadź podaną w dokumentacji nazwę podmiotu nadającego tytuł zawodowy. Jeżeli nie odnalazłeś prawidłowej nazwy w słowniku aktualnych nazw podmiotów istniejących, wybierz pole ‘podmiot historyczny’ i wprowadź nazwę podmiotu nadającego tytuł zawodowy.

Na koniec zatwierdź wprowadzone dane klikając w przycisk „Dodaj tytuł zawodowy”.

Stopnie naukowe

Aby zarejestrować stopień naukowy, w zakładce „Stopnie i tytuły” wybierz sekcję „Stopień naukowy”. Następnie kliknij w przycisk „+ Dodaj stopień naukowy”. Otworzy się formatka, którą trzeba wypełnić.

W pierwszej kolejności wskaż, w jakim trybie został nadany stopień naukowy:

 • krajowym,
 • zagranicznym autonostryfikowanym,
 • zagranicznym nostryfikowanym.

W zależności od tego formatka będzie się trochę różnić.

Stopień naukowy krajowy

Po zaznaczeniu trybu nadania krajowego wybierz z rozwijanej listy nazwę stopnia naukowego (doktor, doktor habilitowany, kwalifikacje I stopnia itd.) uzyskanego przez pracownika.

Wpisz ręcznie, w którym roku pracownik otrzymał stopień naukowy.

W kolejnym kroku musisz podać dziedzinę i dyscyplinę, w których został nadany stopień naukowy. Aby to zrobić, wybierz najpierw, w ramach jakiej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin nastąpiło nadanie stopnia naukowego. Zależy to od roku, w którym pracownik uzyskał stopień naukowy, ponieważ klasyfikacja dziedzin i dyscyplin zmieniała się w czasie.

Masz do wyboru trzy klasyfikacje dziedzin i dyscyplin:

 • tzw. historyczną klasyfikację,
 • tzw. starą klasyfikację,
 • tzw. nową klasyfikację.

Jeśli wybierzesz historyczną klasyfikację, będziesz musiał ręcznie wpisać nazwę dziedziny i dyscypliny, w których pracownik uzyskał stopień naukowy.

Jeśli natomiast wybierzesz starą lub nową klasyfikację, to system automatycznie podczyta dostosowaną do danej klasyfikacji listę dziedzin i dyscyplin. W tych przypadkach wybierz odpowiednią dziedzinę i dyscyplinę z rozwijanych list.

Następnie podaj podmiot nadający stopień naukowy.

Najpierw zaznacz, czy podmiot ten istnieje nadal, czy też jest podmiotem historycznym. Po zaznaczeniu jednej z opcji pojawi się pole, w którym należy podać nazwę podmiotu nadającego stopień naukowy.

Na koniec zatwierdź wprowadzone dane klikając w przycisk „Dodaj stopień naukowy”.

 Stopień naukowy zagraniczny autonostryfikowany

Stopień naukowy zagraniczny autonostryfikowany oznacza, że stopień naukowy nadany przez instytucję zagraniczną jest uznawany za równoważny polskiemu stopniowy naukowemu automatycznie. Nie ma konieczności przeprowadzania dodatkowego postępowania nostryfikacyjnego.

Dotyczy to stopni naukowych uregulowanych w:

art. 328 ust. 1-3 ustawy 2.0

1. Stopień naukowy i stopień w zakresie sztuki nadany przez uprawnioną instytucję działającą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest równoważny z odpowiednim stopniem naukowym lub stopniem w zakresie sztuki, o których mowa w ustawie.

2. Stopień doktora nadany przez Europejski Instytut Uniwersytecki, zgodnie z Konwencją powołującą Europejski Instytut Uniwersytecki, sporządzoną we Florencji dnia 19 kwietnia 1972 r., jest równoważny ze stopniem doktora.

3. Stopień naukowy i stopień w zakresie sztuki nadany przez instytucję inną niż ta, o której mowa w ust. 1 i 2, może być uznany za równoważny z odpowiednim polskim stopniem na podstawie umowy międzynarodowej, a w przypadku jej braku – w drodze postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku zaznaczenia trybu nadania zagranicznego autonostryfikowanego, początek formatki wygląda tak samo, jak przy stopniu naukowym krajowym.

W polu „Rok uzyskania stopnia” należy jednak wpisać rok, w którym uczelnia przyjęła automatyczne uznanie stopnia, tj. rok zatrudnienia pracownika na uczelni.

Według tego samego roku należy określić klasyfikację dziedzin i dyscyplin.

W odniesieniu do instytucji nadającej stopień naukowy wypełnij opisane poniżej pola.

 • „Instytucja zagraniczna nadająca stopień” – zacznij wpisywać jej nazwę, aby wyświetliła się lista podpowiedzi. Następnie wybierz właściwą instytucję z tej listy.

Jeżeli w podpowiedziach nie wyświetla się dana uczelnia zagraniczna nadająca stopień naukowy autonostryfikowany, to należy zgłosić jej brak do ministerstwa za pośrednictwem Helpdesku POL-on w celu dodania jej do słownika instytucji.

 • „Podstawa uznania stopnia zagranicznego” – kliknij w strzałkę z boku, aby rozwinęła się lista dostępnych opcji. Masz do wyboru dwie opcje:
  • „nadany przez instytucję, o której mowa w art. 328 ust. 1 i 2 ustawy” – jeśli stopień naukowy został nadany przez uprawnioną instytucję z państwa UE, OECD lub EFTA albo przez Europejski Instytut Uniwersytecki (w przypadku stopnia doktora);
  • „uznany za równoważny na podstawie umowy międzynarodowej” – jeśli istnieje taka umowa międzynarodowa.
 • „Państwo” – zacznij wpisywać nazwę państwa, aby wyświetliła się lista podpowiedzi. Następnie wybierz właściwe państwo z tej listy.

Na koniec zatwierdź wprowadzone dane klikając w przycisk „Dodaj stopień naukowy”.

Stopień naukowy zagraniczny nostryfikowany

Stopień naukowy zagraniczny nostryfikowany oznacza, że stopień naukowy nadany przez instytucję zagraniczną nie jest uznawany w Polsce automatycznie. Osoba posiadająca taki stopień musiała przejść procedurę nostryfikacyjną, w ramach której polska uczelnia uznała zagraniczny stopień naukowy za równoważny odpowiedniemu polskiemu stopniowy naukowemu.

Podstawa prawna:

Art. 328 ust. 3 ustawy 2.0

Stopień naukowy i stopień w zakresie sztuki nadany przez instytucję inną niż ta, o której mowa w ust. 1 i 2, może być uznany za równoważny z odpowiednim polskim stopniem na podstawie umowy międzynarodowej, a w przypadku jej braku – w drodze postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku zaznaczenia trybu nadania zagranicznego nostryfikowanego początek formatki wygląda tak samo, jak przy stopniu naukowym krajowym oraz zagranicznym autonostryfikowanym.

W polu „Rok uzyskania stopnia” należy jednak wpisać rok uznania stopnia, tj. rok z zaświadczenia o nostryfikacji.

Według tego samego roku należy określić klasyfikację dziedzin i dyscyplin.

Następnie uzupełnij informacje o podmiotach nadających i uznających stopień naukowy:

 • „Podmiot nostryfikujący dyplom” –wprowadź podaną w dokumentacji nazwę podmiotu nadającego stopień. Jeżeli nie odnalazłaś prawidłowej nazwy w słowniku aktualnych nazw podmiotów istniejących, wybierz pole ‘podmiot historyczny’ i wprowadź nazwę podmiotu nadającego stopień.
 • „Podmiot zagraniczny nadający stopień” – wpisz jego nazwę ręcznie.
 • „Państwo” – zacznij wpisywać nazwę państwa, aby wyświetliła się lista podpowiedzi. Następnie wybierz właściwe państwo z tej listy.

Na koniec zatwierdź wprowadzone dane klikając w przycisk „Dodaj stopień naukowy”.

Stopień równoważny

Stopień równoważny oznacza stopień doktora habilitowanego uzyskany bez przeprowadzania habilitacji.

Możliwość jego uzyskania została uregulowana w:

Art. 226 ustawy 2.0

1. Osoba, która uzyskała stopień doktora w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, może nabyć uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie, jeżeli podczas pracy w innym państwie przez co najmniej 5 lat kierowała samodzielnie zespołami badawczymi, posiada znaczące osiągnięcia naukowe oraz jest zatrudniona w podmiocie habilitującym posiadającym uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w tej dyscyplinie na stanowisku profesora uczelni albo profesora instytutu w instytucie PAN lub instytucie badawczym, albo profesora w instytucie międzynarodowym.

2. Decyzję w sprawie nabycia uprawnień wydaje w stosunku do osoby zatrudnionej w:
1) uczelni – rektor;
2) instytucie PAN, instytucie badawczym albo instytucie międzynarodowym – dyrektor instytutu.

3. Organ, o którym mowa w ust. 2, przekazuje RDN decyzję wraz z opisem kariery zawodowej i wykazem osiągnięć danej osoby.

4. Nabycie uprawnień następuje po upływie 4 miesięcy od dnia otrzymania przez RDN decyzji, o której mowa w ust. 2, jeżeli w tym okresie RDN w drodze decyzji administracyjnej nie wyrazi sprzeciwu i nie uchyli tej decyzji.

5. Na decyzję RDN przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

6. Osobie, która nabyła uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, przysługują uprawnienia doktora habilitowanego wynikające z tej ustawy.

Aby zarejestrować stopień równoważny, w zakładce „Stopnie i tytuły” wybierz sekcję „Stopień równoważny”. Następnie kliknij w przycisk „+ Dodaj stopień równoważny”. Otworzy się formatka, którą trzeba wypełnić.

 • „Stopień bazowy” – chodzi o posiadany przez pracownika stopień doktora, który stanowi swojego rodzaju „punkt wyjścia” do uzyskania stopnia doktora habilitowanego w trybie z art. 226 ustawy 2.0. Stopień bazowy wybierz z rozwijanej listy, na której znajdują się stopnie doktora posiadane przez pracownika.
 • Data nabycia uprawnień” – wybierz ją z kalendarza lub wpisz ręcznie. Zgodnie z art. 226 ust. 4. ustawy 2.0 nabycie uprawnień następuje po upływie 4 miesięcy od dnia otrzymania przez RDN decyzji, o której mowa w ust. 2, jeżeli w tym okresie RDN w drodze decyzji administracyjnej nie wyrazi sprzeciwu i nie uchyli tej decyzji.
 • „Wpis powiązany z zatrudnieniem” – zatrudnienie, w ramach którego stopień równoważny został nabyty. Wybierz je z rozwijanej listy zatrudnień pracownika.

Potwierdź przyciskiem „Dodaj stopień równoważny”.

Tytuł naukowy

Aby zarejestrować tytuł naukowy, w zakładce „Stopnie i tytuły” wybierz sekcję „Tytuł naukowy”. Następnie kliknij w przycisk „+ Dodaj tytuł naukowy”. Otworzy się formatka, którą trzeba wypełnić.

Wybierz z rozwijanej listy nazwę tytułu naukowego posiadanego przez pracownika.

Wpisz ręcznie, w którym roku pracownik uzyskał tytuł naukowy.

W kolejnym kroku musisz podać dziedzinę i dyscyplinę, w których został nadany tytuł naukowy. Aby to zrobić, wybierz najpierw, w ramach jakiej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin nastąpiło nadanie tytułu naukowego. Zależy to od roku, w którym pracownik uzyskał tytuł naukowy, ponieważ klasyfikacja dziedzin i dyscyplin zmieniała się w czasie.

Masz do wyboru trzy klasyfikacje dziedzin i dyscyplin:

 • tzw. historyczną klasyfikację,
 • tzw. starą klasyfikację,
 • tzw. nową klasyfikację.

Jeśli wybierzesz historyczną klasyfikację, będziesz musiał ręcznie wpisać nazwę dziedziny i dyscypliny, w których pracownik uzyskał tytuł naukowy.

Jeśli natomiast wybierzesz starą lub nową klasyfikację, to system automatycznie podczyta dostosowaną do danej klasyfikacji listę dziedzin i dyscyplin. W tych przypadkach wybierz dziedzinę i dyscyplinę z rozwijanych list.

W przypadku tytułu naukowego wskazujesz dyscyplinę zaznaczając checkbox z jej lewej strony. Możesz w ten sposób wybrać więcej niż jedną dyscyplinę. Jeśli tytuł naukowy został nadany w określonej dziedzinie, bez wskazywania dyscyplin, możesz poprzestać na wskazaniu dziedziny.

Na koniec zatwierdź wprowadzone dane klikając w przycisk „Dodaj tytuł naukowy”.


Informacje dotyczące uznawalności w Polsce wykształcenia zdobytego za granicą są dostępne na stronie internetowej NAWA: