Raport z wykorzystania środków, będący raportem rzeczowo-finansowym, zawierający informacje o działaniach wykonanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, Uczelnia składa w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra w terminie do 31.01.2022 r.

Dane z raportu Uczelnia wprowadza również do POL-on w terminie określonym w § 16 ust. 1 pkt 6 lit. a tiret 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Możliwość  dodawania raportu jest zależna od posiadanych uprawnień użytkownika w danym podmiocie.​

Proces dodawania raportu przebiega zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj.

Wymagane role dostępu:

  • INST_RAP_FIN_ADM – rola edycyjna, która umożliwia dodanie pliku do zestawienia i pobranie go
  • INST_RAP_FIN_PODGLAD – rola podglądowa, która pozwala na pobranie pliku

Termin złożenia raportu w module: 1 marca 2022 r.

Do raportu jednostka powinna dołączyć Oświadczenie o zgodności danych w zakresie przedsięwzięcia „Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości” wprowadzonych do systemu POL-on ze stanem faktycznym. Oba dokumentu powinny być spakowane do formatu ZIP i dołączone do formularza.

Pliki