Aby dodać program kształcenia w szkole doktorskiej, wejdź w szczegóły danej szkoły. Następnie wejdź w zakładkę „Programy kształcenia”. Kliknij w przycisk „+ Dodaj program kształcenia”. Otworzy się formatka, którą należy wypełnić.

Na początek podaj nazwę albo zakres programu kształcenia (podstawa prawna: § 5 ust. 4 pkt 1 lit. g rozporządzenia ws. POL-on). Wypełnienie jednego z tych pól powoduje dezaktywację (wyszarzenie) drugiego pola. Program kształcenia może nie posiadać nazwy, stąd możliwość wpisania jego zakresu. Może mieć on postać np. krótkiego opisu, być definiowany poprzez rozpoznawalną w środowisku nazwę subdyscypliny lub kilku obszarów nauki.​

Następnie z rozwijanej listy wybierz liczbę semestrów, na którą przewidziane jest kształcenie. Do wyboru masz 6, 7 albo 8 semestrów.

Podstawa prawna

Art. 201 ust. 1 ustawy 2.0: Kształcenie doktorantów trwa od 6 do 8 semestrów.

Uwaga! Czas trwania kształcenia doktorantów powinien zostać określany jako konkretna liczba semestrów (6, 7 albo 8), a nie jako przedział czasowy (od 6 do 8).

Podaj datę rozpoczęcia kształcenia na podstawie tego programu. Możesz ją wybrać w kalendarzu lub wpisać ręcznie. Data rozpoczęcia kształcenia nie może być wcześniejsza niż data utworzenia szkoły doktorskiej.

Określ klasyfikację ISCED dla programu kształcenia – zacznij wpisywać dyscyplinę. Pojawi się lista podpowiedzi, z której wybierz właściwą pozycję. ISCED jest to Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji, wykorzystywana w szczególności na potrzeby statystyki GUS. Więcej na temat klasyfikacji ISCED przeczytasz tutaj.

Uwaga! Można wskazać tylko jedną klasyfikację ISCED dla danego programu kształcenia. Jeżeli program jest realizowany w więcej niż jednej dyscyplinie, to należy wybrać z listy odpowiedni program interdyscyplinarny.

Następnie wskaż, w jakich dyscyplinach jest prowadzone kształcenie na podstawie rejestrowanego programu. Program musi obejmować przynajmniej jedną dyscyplinę z katalogu dyscyplin wskazanych dla szkoły doktorskiej. 

Kliknij w przycisk „+ Dodaj”. Otworzy się formatka dodawania dyscypliny. Kliknij w belkę „(Wybierz dziedzinę)”. Rozwinie się lista dostępnych dziedzin. Wybierz jedną z nich. Następnie uaktywni się belka „(Wybierz dyscyplinę)”. Po kliknięciu w nią wyświetli się lista przypisanych do wybranej dziedziny dyscyplin. Wybierz właściwą z nich. Lista dziedzin i dyscyplin generuje się w oparciu o dyscypliny, w których prowadzona jest twoja szkoła doktorska. Następnie zaakceptuj wybór dziedziny i dyscypliny klikając w zielony znacznik z prawej strony.

Uwaga! Jeśli nie klikniesz w zielony znacznik w celu zatwierdzenia dyscypliny, lecz od razu skorzystasz z przycisku „Zapisz”, system uzna, że nie wybrałeś tej dyscypliny. Jeśli dodawałeś tylko tę jedną dyscyplinę, wyświetli się komunikat „W celu utworzenia programu kształcenia należy podać przynajmniej jedną dyscyplinę”. Musisz najpierw zaakceptować przynajmniej jedną dyscyplinę, zanim będziesz mógł przejść dalej.​

Możesz dodać więcej dyscyplin klikając w przycisk „+ Dodaj” i powtarzając procedurę.

Jeśli kształcenie w ramach danego programu kształcenia jest prowadzone we współpracy z innym podmiotem, dodaj jego nazwę.

Podstawa prawna:

Art. 198 ust. 6 ustawy 2.0. Kształcenie doktorantów może być prowadzone we współpracy z innym podmiotem, w szczególności przedsiębiorcą lub zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową.

Pozycja „podmiot, we współpracy z którym prowadzone jest kształcenie” odnosi się do konkretnego programu kształcenia. Dlatego znajduje się w zakładce „Programy kształcenia”. Natomiast czym innym jest „podmiot współprowadzący szkołę doktorską”, uregulowany w § 5 ust. 4 pkt 1 d. Pozycja ta odnosi się do szkoły doktorskiej jako całości i znajduje się w zakładce „Dane podstawowe”. Więcej na temat podmiotów współprowadzących szkołę doktorską przeczytasz tutaj.

Masz do wyboru dwa przyciski: „+ Dodaj podmiot” i „+ Dodaj podmiot spoza systemu POL-on”.

Wybierz pierwszą opcję, jeśli podmiot, we współpracy z którym prowadzone jest kształcenie figuruje w POL-onie (w szczególności jest to uczelnia publiczna lub niepubliczna, instytut PAN, instytut badawczy lub instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz). Otworzy się formatka, w której zacznij wpisywać nazwę podmiotu współprowadzącego kształcenie. Podczyta się lista podpowiedzi zaciągnięta z systemu POL-on. Wybierz właściwy podmiot. Następnie zatwierdź wybrany podmiot klikając w zielony znacznik z prawej strony.

Możesz dodać kolejny podmiot korzystając z dostępnych przycisków.

Natomiast jeśli podmiotu współprowadzącego nie znajdziesz wśród podmiotów zarejestrowanych w systemie POL-on (instytucja nie podlega rejestracji w systemie POL-on, np. uczelnia zagraniczna, przedsiębiorstwo), wybierz przycisk „+ Dodaj podmiot spoza systemu POL-on”. Otworzy się formatka, w której wpisz dane podstawowe i dane adresowe podmiotu. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Zatwierdź przyciskiem „Dodaj”. Podmiot zostanie dodany.

Możesz dodać kolejny podmiot korzystając z dostępnych przycisków.

Na koniec zatwierdź wprowadzone dane przyciskiem „Zapisz”. Program kształcenia zostanie zarejestrowany.

W ramach każdej szkoły doktorskiej musi być zarejestrowany przynajmniej jeden program kształcenia, ale może być ich więcej. Jeśli chcesz dodać kolejny program kształcenia w tej samej szkole, ponownie wejdź w zakładkę „Programy kształcenia”. Ponownie kliknij w przycisk „+ Dodaj program kształcenia”, widoczny nad już zarejestrowanymi programami, i powtórz całą procedurę.


Zobacz też:

Korekta szkoły doktorskiej i programu kształcenia Usuwanie programu i szkoły Podmiot, we współpracy z którym prowadzone jest kształcenie