Zgodnie z ustaleniami ministerstwa:

 • sprawozdania S-10 i S-11 zostaną udostępnione w systemie na początku stycznia 2021 r.
 • sprawozdanie S-12 zostanie udostępnione w systemie 1 lutego 2021 r.
 • wszystkie trzy rodzaje sprawozdań (S-10, S-11, S-12) uczelnie są zobowiązane przekazać do 21 lutego 2021 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.) Instytucje naukowe w odniesieniu do S-11 i S-12 obowiązują te same terminy.

Sposób pracy w Module GUS właściwe nie zmienia się w stosunku do ubiegłego roku. Dane do sprawozdań będą zaciągane z modułów POL-on , a w przypadku działów uzupełnianych ręcznie (częściowo lub w całości) będą zasilane plikami importu. Wprowadzone dane będą następnie poddawane sprawdzeniu pod względem spójności ​danych z innymi działami sprawozdań oraz w ramach złożonego szablonu importu (raport z błędów walidacyjnych i raport z importu).

Wprowadziliśmy techniczną zmianę w obsłudze sprawozdań GUS: w zeszłym roku system nie pozwalał zatwierdzić działu uzupełnianego ręcznie (to jest poprzez import plików  Excel), jeśli nie został do niego zaimportowany plik. Powodowało to, że uczelnie, które np. nie miały studentów należących do kategorii wykazywanej w danym dziale, importowały puste lub wypełnione zerami pliki (po to, by móc zatwierdzić dział, a następnie całe sprawozdanie), co z kolei powodowało problem z obsługą tych plików po stronie hurtowni.

W tym roku: można zatwierdzić działy uzupełniane ręcznie bez konieczności importu pustych lub zerowych plików. System wyświetli tylko ostrzeżenie „Uwaga: dział nie zawiera żadnych danych statystycznych. Jego zatwierdzenie oznacza potwierdzenie, że  jest to zgodne ze stanem faktycznym. Czy kontynuować?”, po to, aby zminimalizować ryzyko zatwierdzenia pustych działów przez pomyłkę.  System nie pozwala już na import pustych lub zerowych plików (traktuje takie pliki jako błędne).

Uwaga! W sprawozdaniu S-10 za rok 2020 w sekcji 7 (Studenci i absolwenci − ogółem, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską) należy wykazywać zarówno cudzoziemców, jak i Polaków.

Metodologia wyliczeń ze zmianami naniesionymi w trybie zmian

Wypełnienie sekcji  „Słuchacze, uczestnicy kształcenia specjalistycznego, doktoranci – ogółem, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską” w sprawozdaniu S-12 za rok 2020 wyjątkowo nie jest obligatoryjne.

Jednocześnie sygnalizujemy potrzebę zbierania informacji o osobach, które otrzymały świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską. Informacja ta będzie już stałym elementem sprawozdawczości w zakresie danych o uczestnikach studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego oraz o doktorantach w sprawozdaniu S-12. 

Więcej informacji w komunikacie GUS: Komunikat dot. S-12 za 2020 r.

Nową sekcję „Słuchacze, uczestnicy kształcenia specjalistycznego, doktoranci – ogółem, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską” będzie trzeba wypełniać zarówno dla cudzoziemców, jak i dla Polaków. Uczelnia będzie musiała zebrać te dane od swoich doktorantów, uczestników kształcenia specjalistycznego oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Zmiany w sprawozdaniu S-12:

 • dochodzi nowa sekcja „Słuchacze, uczestnicy kształcenia specjalistycznego, doktoranci – ogółem, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską”,
 • zamiast osobnych działów dotyczących studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, mamy trzy wspólne działy dla obu rodzajów kształcenia, gdzie dane powinny być wprowadzane odpowiednio w podziale na nazwę kierunku kształcenia, kraj urodzenia (dla cudzoziemców) oraz rok urodzenia,
 • znikają działy dotyczące osób, które uzyskały stopień doktora eksternistycznie (poza studiami doktoranckimi lub poza szkołami doktorskimi),
 • w dziale dotyczącym studiów doktoranckich w podziale na nazwy kierunków kształcenia dochodzą kolumny dotyczące osób, które uzyskały stopień doktora w ramach danego kierunku,
 • w działach dotyczących szkół doktorskich, dochodzą kolumny dotyczące:
  • osób, które złożyły rozprawę doktorską w danym roku kalendarzowym,
  • osób, które po ukończeniu szkoły doktorskiej uzyskały tytuł doktora w innej instytucji, niż w ta, która prowadziła szkołę
 • we wszystkich działach dotyczących liczby osób według roku urodzenia zniknął sztywny zakres dat, lista wierszy jest dynamicznie generowana na podstawie roku urodzenia osób uwzględnionych w tych działach,
 • w wyliczaniach zostało uwzględnione pobieranie danych o nadanych tytułach i stopniach z modułu postępowań awansowych,
 • w dziale dotyczącym liczby nauczycieli według roku urodzenia zliczane są pojedyncze osoby niezależnie na jaką część etatu są zatrudnione.
 • w dziale dotyczącym liczby nauczycieli według stanowisk uwzględniono dodatkowe kolumny dla niepełnozatrudnionych, w których zliczane są pojedyncze osoby niezależnie na jaką część etatu są zatrudnione.

Objaśnienia do formularza S-12

Działy 12, 13, 14 i 15 dotyczą wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Działy te nie dotyczą osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów o dzieło).

Numer Nazwa Objaśnienie
Dział 1 Studia podyplomowe i kształcenie specjalistyczne Wypełniają jednostki, które prowadzą studia podyplomowe lub/i kształcenie specjalistyczne.
Należy wykazać wszystkie studia podyplomowe i kształcenie specjalistyczne, bez względu na formę finansowania. Dział należy wypełnić na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Kierunków Kształcenia ISCED-F.
Dział 2 (Wypełniają wyłącznie jednostki na sprawozdaniu – rodzaj 2 i 3) Cudzoziemcy na studiach podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego według krajów Wypełniają jednostki, które kształcą cudzoziemców na studiach podyplomowych lub w formie kształcenia specjalistycznego. Należy wykazać osoby niebędące obywatelami polskimi.
Uwaga: Każdy cudzoziemiec powinien być wykazany tylko raz – niezależnie na ilu studiach podyplomowych lub w ilu rodzajach kształcenia specjalistycznego brał udział.
Dział 3 Słuchacze studiów podyplomowych oraz uczestnicy kształcenia specjalistycznego według roku urodzenia Wypełniają jednostki, które prowadzą studia podyplomowe lub kształcenie specjalistyczne.
Uwaga: Każdy słuchacz studiów podyplomowych lub uczestnik kształcenia specjalistycznego powinien być wykazany tylko raz – niezależnie na ilu studiach podyplomowych lub w ilu rodzajach kształcenia specjalistycznego brał udział.
Dział 4 Studia doktoranckie Wypełniają jednostki, które prowadzą studia doktoranckie. Doktorantów w rubr. 2-5 należy wypełnić na podstawie klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 179, poz. 1065). Osoby w rubr. 6-9 należy wypełnić na podstawie klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. (Dz. U. poz. 1818).
W sprawozdaniu dla cudzoziemców należy wykazać osoby niebędące obywatelami polskimi.
Dział 5 Studia doktoranckie według nazw kierunków kształcenia Wypełniają jednostki, które prowadzą studia doktoranckie. Dział należy wypełnić na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Kierunków Kształcenia ISCED-F.
W sprawozdaniu dla cudzoziemców należy wykazać osoby niebędące obywatelami polskimi.
Dział 6 Szkoły doktorskie i podmioty doktoryzujące Wypełniają jednostki, które prowadzą szkołę doktorską oraz podmioty doktoryzujące, tj. jednostki, które nadały stopień doktora osobom, które ukończyły szkołę doktorską.
Uwaga: Każda jednostka wypełnia rubryki wg kompetencji, tzn. jeżeli osoba kształciła się w szkole doktorskiej a następnie uzyskała w tym samym podmiocie stopień doktora, to ten podmiot wypełnia cały dział. Jeżeli osoba ukończyła szkołę doktorską w jednym podmiocie a doktoryzowała się w innym, to podmiot prowadzący szkołę doktorską wypełnia rubryki 2-5 a podmiot doktoryzujący rubr. 6-9.
Dział ten należy wypełnić na podstawie klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. (Dz. U. poz. 1818). Dział należy wypełnić wg dziedzin nauki.
W sprawozdaniu dla cudzoziemców należy wykazać osoby niebędące obywatelami polskimi.
Dział 7 Szkoły doktorskie i podmioty doktoryzujące według nazw kierunków kształcenia Wypełniają jednostki, które prowadzą szkołę doktorską oraz podmioty doktoryzujące, tj. jednostki, które nadały stopień doktora osobom, które ukończyły szkołę doktorską.
Uwaga: Każda jednostka wypełnia rubryki wg kompetencji, tzn. jeżeli osoba kształciła się w szkole doktorskiej a następnie uzyskała w tym samym podmiocie stopień doktora, to ten podmiot wypełnia cały dział. Jeżeli osoba ukończyła szkołę doktorską w jednym podmiocie a doktoryzowała się w innym, to podmiot prowadzący szkołę doktorską wypełnia rubryki 2-5 a podmiot doktoryzujący rubr. 6-9.
Dział należy wypełnić na podstawie Klasyfikacji kierunków kształcenia ISCED-F.
W sprawozdaniu dla cudzoziemców należy wykazać osoby niebędące obywatelami polskimi.
Dział 8 Doktoranci z niepełnosprawnościami Wypełniają jednostki, które prowadzą studia doktoranckie lub szkołę doktorską.
Doktorantów niepełnosprawnych należy wykazać według głównego rodzaju niepełnosprawności. Wypełnia się na podstawie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776, z późn. zm.) lub innych orzeczeń traktowanych na równi z tymi orzeczeniami stwierdzającymi niezdolność do pracy.
W sprawozdaniu dla cudzoziemców należy wykazać osoby niebędące obywatelami polskimi.
Dział 9 (Wypełniają wyłącznie jednostki na sprawozdaniu – rodzaj 2 i 3) Cudzoziemcy na studiach doktoranckich, w szkołach doktorskich oraz w podmiotach doktoryzujących według krajów Wypełniają jednostki, które prowadzą studia doktoranckie, szkoły doktorskie oraz podmioty doktoryzujące osoby, które ukończyły szkołę doktorską. Kompetencje, podobnie jak w dziale 6.
Należy wykazać osoby niebędące obywatelami polskimi.
Uwaga: Każdy cudzoziemiec doktorant powinien być wykazany tylko raz – niezależnie na ilu studiach doktoranckich lub w ilu szkołach doktorskich się kształcił.
Dział 10 Doktoranci i osoby doktoryzujące się po ukończeniu szkoły doktorskiej według roku urodzenia Wypełniają jednostki, które prowadzą studia doktoranckie, szkoły doktorskie oraz podmioty doktoryzujące osoby, które ukończyły szkołę doktorską. Kompetencje, podobnie jak w dziale 6.
W sprawozdaniu dla cudzoziemców należy wykazać osoby niebędące obywatelami polskimi.
Uwaga: Każdy doktorant powinien być wykazany tylko raz – niezależnie na ilu studiach doktoranckich lub w ilu szkołach doktorskich się kształcił.
Dział 11 Stypendia naukowe Wypełniają jednostki, które prowadzą studia doktoranckie, szkoły doktorskie oraz podmioty doktoryzujące. Stypendia naukowe są to stypendia przyznawane niezależnie od otrzymywanych w ramach świadczeń dla studentów i doktorantów oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia/stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia. Wiersze 1-3 dotyczą stypendystów studiów doktoranckich. W wierszu 3 należy wykazać doktorantów pobierających tylko stypendium z dotacji projakościowej zgodnie z art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), które staje się stypendium doktoranckim. Wiersz 4 wypełniają jednostki, które przyznały stypendium doktorskie. Wiersz 5 wypełniają uczelnie prowadzące szkołę doktorską.
W sprawozdaniu dla cudzoziemców należy wykazać osoby niebędące obywatelami polskimi.
Dział 12 Nauczyciele akademiccy Należy wykazać nauczycieli akademickich łącznie z osobami przebywającymi na urlopach: wypoczynkowych, bezpłatnych, wychowawczych czy zwolnieniach lekarskich. Wiersz 17 dotyczy innych stanowisk określonych przez statut uczelni (art. 116 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668)) lub stanowisk pracowników dydaktycznych wg wcześniej obowiązujących przepisów. Termin podstawowe miejsce pracy zgodne z art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668). Niepełnozatrudnionych należy podać w rubr. 5-6 w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku, w rubr. 7-8 w osobach bez względu na wielkość etatu.
W sprawozdaniu dla cudzoziemców należy wykazać osoby niebędące obywatelami polskimi.
Dział 13 (wyłącznie na sprawozdaniu rodzaj 2 dla cudzoziemców) Nauczyciele akademiccy – cudzoziemcy Należy wykazać nauczycieli akademickich niebędących obywatelami polskimi łącznie z osobami przebywającymi na urlopach: wypoczynkowych, bezpłatnych, wychowawczych czy zwolnieniach lekarskich. Termin podstawowe miejsce pracy zgodne z art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668). Niepełnozatrudnionych należy podać w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku.
Dział 14 Nauczyciele akademiccy według roku urodzenia Należy wykazać wszystkich nauczycieli akademickich, tj. pełno- i niepełnozatrudnionych w osobach.
W sprawozdaniu dla cudzoziemców należy wykazać osoby niebędące obywatelami polskimi.
Dział 15 Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi Należy wykazać pracowników łącznie z osobami przebywającymi na urlopach: wypoczynkowych, bezpłatnych, wychowawczych czy zwolnieniach lekarskich. Niepełnozatrudnionych należy podać w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku.
W sprawozdaniu dla cudzoziemców należy wykazać osoby niebędące obywatelami polskimi.
Dział 16 i 17 Nauczyciele akademiccy z tytułem i stopniem naukowym lub tytułem zawodowym – przeciętna liczba w roku kalendarzowymNauczyciele akademiccy według stanowisk – przeciętna liczba w roku kalendarzowym Przeciętne zatrudnienie jest to średnia wielkość zatrudnienia obliczona dla badanego okresu na podstawie ewidencyjnego stanu zatrudnienia. Do wyliczenia przeciętnego zatrudnienia uwzględnia się wszystkie zatrudnione osoby, bez względu na to czy jest to ich główne miejsce pracy, czy kolejne. Przeciętne zatrudnienie oblicza się po uprzednim przeliczeniu osób niepełnozatrudnionych na liczbę pełnozatrudnionych. Przeciętne zatrudnienie należy obliczać jako sumę przeciętnego zatrudnienia w poszczególnych miesiącach podzieloną przez 12.
Należy posłużyć się metodą średniej chronologicznej, obliczanej na podstawie sumy połowy stanu dziennego w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca oraz stanu zatrudnienia w 15 dniu miesiąca podzielonej przez dwa. Przy zastosowaniu tej metody w czasie trwania nieobecności (w stanach dziennych przyjmowanych do obliczeń) nie należy ujmować osób, które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze z wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub urlop rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu (metoda stosowana w sprawozdaniu GUS Z-06).
W sprawozdaniu dla cudzoziemców należy wykazać osoby niebędące obywatelami polskimi.