W celu ograniczenia dostępu do danych pracowników, administrator (INST_ADM) może nadać uprawnienia do systemu na jednostkę podrzędną (np. wydział). Po zalogowaniu się do systemu w kontekście jednostki podrzędnej, użytkownik będzie miał dostęp wyłącznie do rekordów przypisanych do niej.

Użytkownik zalogowany do systemu z poziomu jednostki podrzędnej (np. wydziału) może przeglądać i edytować dane przypisanych do jednostki podrzędnej pracowników. Nie ma jednak możliwości dodawania nowych pracowników do jednostki podrzędnej.

Rejestracja nowych pracowników jest możliwa tylko z poziomu użytkownika zalogowanego na główce uczelni. Przypisanie pracownika np. do wydziału możliwe jest z poziomu warunków zatrudnienia.

Aby nadać uprawnienia użytkownikowi w jednostce podrzędnej przejdź do modułu Administracja, a następnie wyszukaj użytkownika z wykorzystaniem filtrów.

W danych użytkownika przejdź do zakładki Uprawnienia. Skorzystaj z przycisku „Nadaj uprawnienia w nowej instytucji”.

W sekcji Instytucja wprowadź do formularza nazwę jednostki podrzędnej, a następnie wskaż właściwą rolę np. INST_PR zaznaczając odpowiedni checkbox.

Zatwierdź nadanie uprawnień.

Wybrany użytkownik może się już zalogować w kontekście jednostki podrzędnej. W module Pracownicy powinien widzieć rekordy przypisane do danej jednostki podrzędnej.

Zakres danych pracowników wydziału widocznych dla użytkownika zalogowanego w jego kontekście zależy od tego czy w warunkach zatrudnienia pracownika jako jednostka został wskazany wydział. Instrukcja wprowadzania tej informacji znajduje się poniżej.

Przypisanie pracownika do jednostki podrzędnej

Aby przypisać pracownika do jednostki podrzędnej potrzebujesz roli INST_PR nadanej na całość uczelni. Zaloguj się do systemu z poziomu jednostki. Przejdź do modułu Pracownicy. W wykazie pracowników odszukaj osobę, którą chcesz przypisać do danej jednostki podrzędnej.

W danych pracownika wybierz zakładkę Zatrudnienie, a następnie Warunki zatrudnienia. Edytuj warunek zatrudnienia, używając ikony ołówka umieszczonej przy danym warunku.

W sekcji Jednostka w formularzu wprowadź nazwę jednostki podrzędnej (np. wydziału). System podczytuje jednostki podrzędne zarejestrowane w module Instytucja. Wybierz właściwą jednostkę podrzędną, a następnie zapisz formularz.

Po zalogowaniu się do systemu w kontekście jednostki podrzędnej i przejściu do wykazu pracowników zobaczysz wyłącznie dane pracowników przypisanych do danej jednostki podrzędnej.