Aby wprowadzić informacje o recenzentach w postępowaniu o nadanie stopnia doktora, wejdź w szczegóły danego postępowania i przejdź do zakładki „Recenzenci”.

Jeżeli ta zakładka nie została uzupełniona wcześniej, to zaraz po rejestracji postępowania ma ona kolor czerwony. Ponadto zobaczysz komunikat informujący o konieczności uzupełnienia danych. Wynika to z nowego podejścia do rejestracji danych w POL-onie (zastosowanego również w module Osoby ubiegające się o stopień doktora). Zgodnie z tym podejściem, do zarejestrowania postępowania wystarczy podać minimalny zakres danych. Następnie zarejestrowany dokument jest weryfikowany pod kątem poprawności i kompletności danych. W razie potrzeby system wyświetla komunikat o niepoprawnym i/lub niekompletnym dokumencie (tzw. walidacja miękka). Więcej na ten temat przeczytasz tutaj. Aby dokument był poprawny, wymagane jest dodanie trzech recenzentów.

Przez pojęcie „dokument” rozumiemy rekord dotyczący danego postępowania wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w nim danymi (również danymi historycznymi).

Podstawa prawna:

art. 190 ust. 2. ustawy 2.0. W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się 3 recenzentów spośród osób niebędących pracownikami podmiotu doktoryzującego oraz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego, instytutu międzynarodowego, Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci Łukasiewicz, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora.

Kliknij w przycisk „Dodaj recenzenta”. Otworzy się formatka, którą należy wypełnić. Pola wymagane są oznaczone gwiazdką.

Jeżeli recenzent jest zatrudniony w instytucji figurującej w POL-onie (czyli w szczególności w uczelni publicznej lub niepublicznej, w instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie Sieci Badawczej Łukasiewicz), skorzystaj z wyszukiwarki instytucji. Zacznij wpisywać jej nazwę, a następnie kliknij we właściwą instytucję z podpowiedzi systemu. Zatwierdź przyciskiem „Wybierz”. Formularz z danymi instytucji zatrudniającej uzupełni się automatycznie. Jeżeli recenzent jest zatrudniony w podmiocie, który nie jest zarejestrowany w POL-onie (np. uczelni zagranicznej, przedsiębiorstwie), wypełnij informacje o nim ręcznie.

Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, jeżeli recenzent jest emerytem, w polu „Podmiot zatrudniający” można wpisać np. „nie dotyczy”.

Na koniec kliknij w przycisk „Zapisz”. Dane identyfikacyjne i dane o miejscu zatrudnienia recenzenta zostaną zapisane.

Możesz je edytować za pomocą przycisku „Koryguj”. Możesz usunąć recenzenta.

Przewiń ekran w dół i kliknij w przycisk „Dodaj recenzję”. W formatce, która się otworzy, kliknij w przycisk „Wybierz” i dołącz plik z treścią recenzji.

Termin wprowadzania recenzji do POL-onu został uregulowany w art. 188 ust. 1 i 3 ustawy 2.0 (zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa, jest to wyjątek od zasady z § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ws. POL-on)

Art. 188 ustawy 2.0
1. Podmiot doktoryzujący, nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony rozprawy doktorskiej, udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej rozprawę doktorską będącą pracą pisemną wraz z jej streszczeniem albo opis rozprawy doktorskiej niebędącej pracą pisemną oraz recenzje.
2. W przypadku rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną, udostępnia się tylko recenzje z wyłączeniem treści objętych tą tajemnicą.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po ich udostępnieniu zamieszcza się w systemie, o którym mowa w art. 342 ust. 1 [systemie POL-on].

Możliwe jest dodanie pliku w następujących formatach: .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv.

Recenzja musi być zawarta w jednym pliku.

Dodawany plik może mieć maksymalnie 5 MB.

Podaj nazwę dokumentu. Powinna być ona jednoznaczna i precyzyjna.

Podaj datę opracowania recenzji.

Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”.

Możesz pobrać zapisaną recenzję za pomocą przycisku pobierania.

Danych recenzji nie można edytować. Jeśli został dodany niewłaściwy plik, jest błąd w nazwie dokumentu albo w dacie, usuń recenzję i dodaj ją jeszcze raz.

Kliknięcie w przycisk „Usuń recenzję” powoduje usunięcie całego rekordu, a więc nie tylko pliku, ale i informacji o nim.

Aby dodać kolejnego recenzenta i recenzję wróć do listy recenzentów i ponownie skorzystaj z przycisku „Dodaj recenzenta”.

Łącznie musisz dodać trzech recenzentów wraz z ich recenzjami.

Aby wejść w szczegóły dotyczące recenzenta i recenzji lub pobrać recenzję, kliknij w nazwisko recenzenta na liście.

Kiedy dodasz trzech recenzentów i poprawnie uzupełnisz ich dane oraz dodasz recenzje, tytuł zakładki „Recenzenci” zmieni kolor z czerwonego na czarny. Oznacza to poprawność i kompletność danych w tej zakładce.  Przycisk „Dodaj recenzenta” się wyszarzy  i stanie się nieaktywny.