Funkcjonalności w module „Studenci” wprowadzane będą sukcesywnie wraz z kolejnymi wdrożeniami systemu.

Rejestracja studenta kontynuującego studia na rok akademicki 2019/2020 możliwa jest tylko w starej aplikacji w „Wykazie studentów”.

Wskazanie kontynuacji na rok akademicki 2019/2020 możliwe jest dla studentów mających ciągłość studiowania (nie zostali skreśleni, nie są w procedurze skreślenia, nie zakończyli studiów, nie obronili się).

Aby zarejestrować studenta kontynuującego studia na rok akademicki 2019/2020, należy wykonać poniższe czynności.

W starej aplikacji w module „Studenci” wybierz „Wykaz studentów”. Następnie kliknij w link „Kryteria dodatkowe”, aby rozwinąć formatkę. Wpisz dane studenta, np. imię i nazwisko, PESEL lub numer dokumentu identyfikacyjnego. Wybierz przycisk „Szukaj”.

Przejdź do danych studenta klikając w jego nazwisko.

Aby dodać nowy semestr studiów 2019/2020 rozwiń dane dotyczące kierunku studiów, klikając w „+”.

Następnie wybierz przycisk „Dodaj semestr 2019/2020”. Czynność tę można wykonać tylko jeden raz. W przypadku pomyłki należy usunąć kontynuację i powtórzyć scenariusz.

Nowe uruchomienia są powiązane poprzez kierunek studiów z uczelnią lub filią, które są wskazywane w module „Kierunki” w Systemie POL-on 2.0 jako instytucje prowadzące. Chociaż wydziały nie prowadzą studiów, mogą być wskazane jako jednostki organizacyjne powiązane z kierunkiem studiów.

Pracownicy zalogowani w kontekście wydziału mogą rejestrować nowych studentów i  wskazywać kontynuacje jedynie w ramach kierunków, które mają przypisany dany wydział jako jednostkę organizacyjną.

Jeśli pracownik zalogowany w kontekście jednostki organizacyjnej nie może wybrać uruchomienia z rozwijanego menu oznacza to, że jednostka ta nie została wpisana w module „Kierunki” jako jednostka organizacyjna powiązania z danym kierunkiem studiów.

W kolejnym kroku wskaż jednostkę i uruchomienie studiów na kierunku (nowy kod uruchomienia). Zwróć uwagę, czy wybierasz odpowiedni kod uruchomienia (odpowiedni profil i poziom studiów).

Uzupełnij dane obowiązkowe i przejdź dalej.

Potwierdzeniem kontynuacji kształcenia na kierunku z nowym kodem uruchomienia jest komunikat widoczny w systemie.

Dane dotyczące semestru 2019/2020 wprowadzamy z poziomu „Wykazu studentów 2019/2020”.

W przypadku cudzoziemców, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2019 r. system poprosi o uzupełnienie ich danych o pola wynikające z zapisów Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r.