Kiedy należy zarejestrować postępowanie?

W module Baza dokumentów w postępowaniach awansowych rejestrujemy jedynie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego przeprowadzane na nowych zasadach, opisanych w ustawie 2.0.

§ 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ws. POL-on stanowi, że rektor, rektor uczelni prowadzonej przez kościół lub inny związek wyznaniowy, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego, dyrektor instytutu międzynarodowego i przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej: wprowadza dane do bazy dokumentów w postępowaniach awansowych w terminie 14 dni od dnia wszczęcia postępowania.

Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW, powyższy 14-dniowy obligatoryjny termin na wprowadzenie danych postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego do POL-onu powinien być liczony od dnia po upływie 4 tygodni, o których mowa w art. 221 ust. 2 ustawy 2.0 (w tym terminie podmiot może nie wyrazić zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i zwrócić wniosek do RDN).

Jeśli jednak podmiot habilitujący podejmie wcześniej oficjalną decyzję o wszczęciu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego, to może zarejestrować postępowanie w POL-onie wcześniej, tj. przed upływem 4 tygodni, o których mowa w art. 221 ust. 2 ustawy 2.0. Podmiot może zarejestrować postępowanie w dowolnym momencie od jego wszczęcia, byle przed upływem 14 dni liczonych od dnia po upływie 4 tygodni, o których mowa w art. 221 ust. 2 ustawy.

Natomiast w przypadku postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, w którym (pierwszy) podmiot habilitujący wskazany przez kandydata odmówił jego przeprowadzenia, podmiot ten nie rejestruje postępowania awansowego. 14-dniowy obligatoryjny termin na wprowadzenie danych do Bazy dokumentów w postępowaniach awansowych powinien być w tym wypadku liczony od dnia wpływu wniosku do podmiotu wyznaczonego przez RDN na podstawie art. 221 ust. 3 ustawy 2.0. Podmiot ten nie może już bowiem odmówić przeprowadzenia postępowania.

Rejestracja postępowania

Aby zarejestrować postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego, wejdź do Bazy dokumentów w postępowaniach awansowych. Na temat tego, jak wejść do modułu, jego zawartości i wyglądu przeczytasz tutaj. Kliknij w przycisk „Dodaj postępowanie…”. Z rozwijanej listy wybierz opcję „O nadanie stopnia doktora habilitowanego”. Wypełnij formularz rejestracji zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Podaj pochodzenie osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego. Wpływa ono na wymagalność danych identyfikacyjnych. Dla osoby będącej obywatelem polskim wymagane jest podanie numeru PESEL. Dla osoby niebędącej obywatelem polskim wymagane jest podanie numeru PESEL lub, w przypadku jego braku, danych wybranego dokumentu tożsamości.

Podaj dane osobowe – pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Podaj dziedzinę i dyscyplinę, w których osoba ubiega się o stopień. Obydwa pola są obowiązkowe.

Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”.

Zwróć uwagę, że jest to wykaz postępowań awansowych, a nie wykaz osób. Jeśli w stosunku do danej osoby toczy/toczyło się już postępowanie awansowe, nie ma przeszkód, abyś zarejestrował kolejne. Taka osoba pojawi się na wykazie kilkukrotnie.

Postępowanie zostanie zarejestrowane. W zakładce „O osobie” wyświetlają się dane identyfikacyjne i dane osobowe osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego. Natomiast informacje o dziedzinie i dyscyplinie, w której osoba ubiega się o stopień są widoczne w zakładce „Dane postępowania”.

Po zarejestrowaniu postępowania zobaczysz komunikat: „Dokument jest niepoprawny i niekompletny – wymaga uzupełnienia i poprawy danych”. Wynika to z nowego podejścia do rejestracji danych w POL-onie. Zgodnie z tym podejściem, do zarejestrowania postępowania w Bazie dokumentów w postępowaniach awansowych wystarczy podać minimalny zakres danych. Następnie zarejestrowany dokument jest weryfikowany pod kątem poprawności i kompletności danych. W razie potrzeby system wyświetla komunikat o niepoprawnym i/lub niekompletnym dokumencie, wskazując, które pola wymagają uzupełnienia lub poprawy (jest to tzw. walidacja miękka). Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Przez pojęcie „dokument” rozumiemy rekord dotyczący danego postępowania wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w nim danymi (również danymi historycznymi).

Uwaga! Również postępowania, które mają stan dokumentu niepoprawny i/lub niekompletny są widoczne na zestawieniu ministerstwa i RDN.

Aby sprawdzić, które dokładnie dane są niepoprawne i/lub niekompletne, kliknij w belkę z komunikatem. Rozwinie się lista z komunikatami szczegółowymi, kodami błędów i wskazaniem, w których znajdują się zakładkach. Miejsca te są dodatkowo oznaczone czerwonymi trójkątami ostrzegawczymi, a tytuły zakładek, w których występują, są czerwone. Po uzupełnieniu/poprawieniu wymaganych danych pojawi się zielony komunikat i stan dokumentu zmieni się na „poprawny”.

W następnej kolejności należy wypełnić pozostałe zakładki dotyczące postępowania. O tym, jak to zrobić, przeczytasz w osobnych wpisach Pomocy.