Aby dodać wniosek o nadanie tytułu profesora, wejdź w szczegóły właściwego postępowania i przejdź do zakładki „Wniosek”.

Jeżeli nie uzupełniałeś tej zakładki wcześniej, to zaraz po rejestracji postępowania ma ona kolor czerwony. Ponadto zobaczysz komunikat informujący o konieczności uzupełnienia danych. Wynika to z nowego podejścia do rejestracji danych w POL-onie (zastosowanego również w module Osoby ubiegające się o stopień doktora). Zgodnie z tym podejściem, do zarejestrowania postępowania wystarczy podać minimalny zakres danych. Następnie zarejestrowany dokument jest weryfikowany pod kątem poprawności i kompletności danych. W razie potrzeby system wyświetla komunikat o niepoprawnym i/lub niekompletnym dokumencie (jest to tzw. walidacja miękka). Więcej na ten temat przeczytasz tutaj. Dla postępowań o nadanie tytułu profesora, wymagane jest dodanie wniosku.

Przez pojęcie „dokument” rozumiemy rekord dotyczący danego postępowania wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w nim danymi (również danymi historycznymi).

Podstawa prawna

Art. 228 ust. 1 ustawy 2.0. Postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora wszczyna się na wniosek osoby, o której mowa w art. 227 ust. 1 albo 2, zawierający uzasadnienie wskazujące na spełnienie wymagań, o których mowa w art. 227, składany do RDN.

Aby załączyć wniosek, kliknij w przycisk „Dodaj”. Otworzy się formatka do edycji. Kliknij w przycisk „Wybierz”, aby wybrać ze swojego komputera i załączyć plik z wnioskiem.

Wniosek musi być zawarty w jednym pliku o rozmiarze maksymalnie 20 MB.

Możliwe jest dodanie pliku z wnioskiem w następujących formatach: .zip, .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv.

Jeśli wniosek składa się z kilku plików i/lub zajmuje bardzo dużo miejsca, spakuj go do formatu .zip.

Następnie podaj nazwę dodanego dokumentu, pod jaką będzie widniał w module Baza dokumentów w postępowaniach awansowych. Powinna być ona precyzyjna i jednoznaczna.

Podaj datę złożenia wniosku.

Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”.

Wniosek zostanie dodany. Jeśli wszystkie wymagane dane zostały wypełnione poprawnie, tytuł zakładki „Wniosek” zmieni się z czerwonego na czarny.

Możesz pobrać wgrany plik z wnioskiem klikając w ikonę pobierania z prawej strony.

Możesz skorzystać z przycisku „Usuń”. Spowoduje to usunięcie całego rekordu, a więc pliku wniosku wraz ze wszystkim danymi na jego temat.

Nie ma możliwości edycji danych wniosku. W razie pomyłki, usuń cały rekord, a następnie jeszcze raz wgraj właściwy wniosek i uzupełnij informacje na jego temat.