Zawieszenie kształcenia

Wykonaj tę operację, jeśli kształcenie doktoranta zostaje zawieszone zgodnie z art. 204 ust. 3 ustawy 2.0.

Kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Zgodnie ze stanowiskiem MEiN, w POL-onie należy raportować zawieszenie kształcenia doktoranta tylko z przyczyn wskazanych w ustawie 2.0. Nie należy tego robić w przypadku zawieszenia kształcenia z innych przyczyn, określonych w regulaminie szkoły doktorskiej.

Wejdź w zakładkę „Kształcenie doktorantów”. Kliknij w opcję „Zawieś kształcenie”.

Otworzy się okno dialogowe. Podaj w nim datę, od której kształcenie doktoranta zostało zawieszone. Możesz ją wybrać z kalendarza lub wpisać ręcznie. Potwierdź klikając w przycisk „Zapisz”.

„Odwieszenie” kształcenia

Po ustaniu okresu zawieszenia kształcenia doktoranta, wejdź ponownie w zakładkę „Kształcenie doktorantów”. W sekcji „Okresy zawieszenia kształcenia” kliknij ikonę ołówka (akcja edycji). Formatka uaktywni się do edycji. W polu „Data wznowienia kształcenia” wskaż właściwą datę. Możesz ją wybrać z kalendarza lub wpisać ręcznie. Na koniec zaakceptuj wprowadzone dane klikając w zielony znacznik.


Zobacz też:

Kształcenie doktorantów Zakończenie kształcenia

 

Skreślenie doktoranta Usuwanie kształcenia