Na mocy ustawy 2.0 pracownicy, którzy prowadzą działalność naukową lub biorą udział w jej prowadzeniu muszą przypisać się do dziedzin i dyscyplin (określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych).

Pod wyrażeniem „prowadzenie działalności naukowej” należy rozumieć aktywność obejmującą badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną (art. 4 ustawy 2.0; definicje tych pojęć są zawarte w dalszej części tego przepisu).

W praktyce pracownik powinien złożyć:

  • oświadczenie o dyscyplinie – rejestrowane w POL-onie;
  • oświadczenie o zaliczeniu do liczby N (zwane również oświadczeniem N) – rejestrowane w POL-onie.

Informacje o złożonych oświadczeniach widać wzajemnie we wszystkich podmiotach, w których pracownik jest zatrudniony.

Ponadto osoba, której osiągnięcia są wykazywane na potrzeby ewaluacji składa oświadczenie upoważniające dany podmiot do wykazania tych osiągnięć w ramach poszczególnych dyscyplin (art. 265 ust. 13 ustawy 2.0.).

Co to jest oświadczenie o liczbie N?

Jest to oświadczenie upoważniające dany podmiot do zaliczenia pracownika do liczby pracowników prowadzących działalność naukową, tzw. liczby N (art. 265 ust. 5 ustawy 2.0).

Zasady dotyczące składania oświadczeń N

  • Można je złożyć tylko w jednym podmiocie w danym czasie.
  • Musi obejmować przynajmniej jedną dyscyplinę reprezentowaną przez pracownika zgodnie z oświadczeniem o dyscyplinie złożonym w tym podmiocie.
  • Okres obowiązywania oświadczenia N musi zawierać się w okresie obowiązywania oświadczenia o dyscyplinie.
  • Należy je złożyć w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym pracownik został zatrudniony. W przypadku zmiany dyscypliny oświadczenie składa się niezwłocznie.
  • Oświadczenie o liczbie N można jawnie zakończyć w systemie (w przeciwieństwie do oświadczenia o dyscyplinie).

Kto może złożyć oświadczenie N?

Oświadczenie N mogą złożyć wyłącznie pracownicy prowadzący działalność naukową, zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w danym podmiocie.

Pracownicy zatrudnieni na poniższych stanowiskach są zobligowani do prowadzenia działalności naukowej:

  • nauczyciel akademicki zatrudniony w grupie stanowisk badawczych lub badawczo-dydaktycznych (w przypadku uczelni);
  • pracownik zatrudniony na stanowisku pracownika naukowego (w przypadku instytutu PAN lub badawczego);

– ponieważ w definicji tych stanowisk jest zawarte prowadzenie działalności naukowej.

Ustawa 2.0 nie wyklucza możliwości złożenia oświadczeń (o dyscyplinie oraz oświadczenia N) także przez pracowników uczelni i instytutów, zatrudnionych na innych niż ww. stanowiska, jeżeli faktycznie prowadzą oni działalność naukową (opisaną w art. 4 ustawy: prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności w zakresie twórczości artystycznej ) i posiadają w tym zakresie osiągnięcia będące przedmiotem ewaluacji.​

UWAGA! Podmioty Sieci Badawczej Łukasiewicz nie składają oświadczeń o dyscyplinie i zaliczeniu do liczby N.

Dodawanie oświadczenia o liczbie N

Aby dodać pracownikowi oświadczenie o liczbie N, kliknij w jego profilu w zakładkę „Oświadczenia”. Z rozwijanej listy wybierz sekcję „Oświadczenie N”. Kliknij w przycisk „+ Dodaj nowe oświadczenie”. Wypełnij formatkę dodawania oświadczenia.

Wypełnij pole „Data złożenia oświadczenia” wybierając odpowiednią datę z kalendarza lub wpisując ją ręcznie. Opcjonalnie możesz również wypełnić pole „Data zakończenia oświadczenia”. Może to być data przyszła.

Za pomocą checkboxów zaznacz, które z reprezentowanych przez pracownika dyscyplin są objęte oświadczeniem o liczbie N.

Zatwierdź przyciskiem „Dodaj oświadczenie”.


Zakończ oświadczenie

Jeśli przy rejestracji oświadczenia o liczbie N nie wskazałeś daty zakończenia oświadczenia, możesz to zrobić później. Służy do tego akcja „Zakończ oświadczenie N” (ikona X). Powoduje ona ustawienie daty końca okresu obowiązywania oświadczenia. Może to być data przyszła.

Oświadczenie kończy też ważność wraz z zakończeniem zatrudnienia w podmiocie. W razie zarejestrowania w POL-onie zakończenia zatrudnienia pracownika w podmiocie, jego oświadczenie o liczbie N zakończy się automatycznie.

Zwróć uwagę, że ikonę X („Zakończ oświadczenie N”) masz do dyspozycji tylko w przypadku oświadczenia bez wskazanej daty zakończenia oświadczenia. Natomiast ikonę ołówka („Koryguj”) zobaczysz tylko przy oświadczeniu posiadającym datę zakończenia oświadczenia. Ikona śmietnika („Usuń”) jest dostępna wyłącznie przy rekordach wprowadzonych w obrębie roku, w którym złożono oświadczenie oraz do dnia 31 stycznia roku następnego.


Korekta oświadczenia

W przypadku wprowadzenia daty zakończenia oświadczenia za pomocą ikony „Koryguj” (ikona ołówka) możesz dokonać jej korekty.

Usuwanie oświadczenia o N

Za pomocą ikony „Usuń” (ikona śmietnika) możesz usunąć zarejestrowane oświadczenie.

Skorzystaj z tej funkcji także w celu poprawy daty złożenia lub dyscypliny. Po usunięciu rekordu wprowadź oświadczenie ponownie oznaczając checkbox przy odpowiedniej dyscyplinie.

Oświadczenie o zaliczeniu do liczby N za dany rok można dodać lub usunąć (w celu dokonania korekty daty złożenia oświadczenia lub zadeklarowanych dyscyplin) w obrębie roku, w którym złożono oświadczenie oraz do dnia 31 stycznia roku następnego tj. do ostatniego dnia terminu na złożenie oświadczenia o zgodności danych wprowadzonych w ubiegłym roku do POL-on ze stanem faktycznym przez kierownika podmiotu.

Prosimy nie wysyłać wniosków do ministerstwa o udzielenie zgody na modyfikację oświadczenia. Podmiot sam może zmodyfikować oświadczenie, w związku z czym zgoda ministerstwa nie jest potrzebna.

Przypominamy o obowiązku systematycznego sprawozdawania danych i konieczności dokonania ich weryfikacji przedożeniem oświadczenia o zgodności danych przez kierownika podmiotu.

Zgodnie z decyzją ministerstwa nie ma możliwość dodania lub korekty oświadczeń o reprezentowanych dyscyplinach i zaliczeniu do N dotyczącego roku poprzedniego po dniu 31 stycznia roku następnego, tj. od momentu gdy ubiega termin na złożenie oświadczenia o zgodności danych za rok ubiegły przez kierownika podmiotu.

Złożenie oświadczenia o zgodności danych przez kierownika podmiotu powinno zostać poprzedzone kompleksową weryfikacją danych wprowadzonych do systemu w roku ubiegłym.


Zobacz też:

Oświadczenie o dyscyplinie