Na mocy ustawy 2.0 pracownicy, którzy prowadzą działalność naukową lub biorą udział w jej prowadzeniu muszą przypisać się do dziedzin i dyscyplin (określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych).

Pod wyrażeniem „prowadzenie działalności naukowej” należy rozumieć aktywność obejmującą badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną (art. 4 ustawy 2.0; definicje tych pojęć są zawarte w dalszej części tego przepisu).

W praktyce pracownik powinien złożyć:

  • oświadczenie o dyscyplinie – rejestrowane w POL-onie;
  • oświadczenie o zaliczeniu do liczby N (zwane również oświadczeniem N) – rejestrowane w POL-onie.

Informacje o złożonych oświadczeniach widać wzajemnie we wszystkich podmiotach, w których pracownik jest zatrudniony.

Ponadto osoba, której osiągnięcia są wykazywane na potrzeby ewaluacji składa oświadczenie upoważniające dany podmiot do wykazania tych osiągnięć w ramach poszczególnych dyscyplin (art. 265 ust. 13 ustawy 2.0.).

Co to jest oświadczenie o liczbie N?

Jest to oświadczenie upoważniające dany podmiot do zaliczenia pracownika do liczby pracowników prowadzących działalność naukową, tzw. liczby N (art. 265 ust. 5 ustawy 2.0).

Zasady dotyczące składania oświadczeń N

  • Można je złożyć tylko w jednym podmiocie w danym czasie.
  • Musi obejmować przynajmniej jedną dyscyplinę reprezentowaną przez pracownika zgodnie z oświadczeniem o dyscyplinie złożonym w tym podmiocie.
  • Okres obowiązywania oświadczenia N musi zawierać się w okresie obowiązywania oświadczenia o dyscyplinie.
  • Należy je złożyć w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym pracownik został zatrudniony. W przypadku zmiany dyscypliny oświadczenie składa się niezwłocznie.
  • Oświadczenie o liczbie N można jawnie zakończyć w systemie (w przeciwieństwie do oświadczenia o dyscyplinie).

Kto może złożyć oświadczenie N?

Oświadczenie N mogą złożyć wyłącznie pracownicy prowadzący działalność naukową, zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w danym podmiocie.

Pracownicy zatrudnieni na poniższych stanowiskach są zobligowani do prowadzenia działalności naukowej:

  • nauczyciel akademicki zatrudniony w grupie stanowisk badawczych lub badawczo-dydaktycznych (w przypadku uczelni);
  • pracownik zatrudniony na stanowisku pracownika naukowego (w przypadku instytutu PAN lub badawczego);

– ponieważ w definicji tych stanowisk jest zawarte prowadzenie działalności naukowej.

Ustawa 2.0 nie wyklucza możliwości złożenia oświadczeń (o dyscyplinie oraz oświadczenia N) także przez pracowników uczelni i instytutów, zatrudnionych na innych niż ww. stanowiska, jeżeli faktycznie prowadzą oni działalność naukową (opisaną w art. 4 ustawy: prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności w zakresie twórczości artystycznej ) i posiadają w tym zakresie osiągnięcia będące przedmiotem ewaluacji.​

Dodawanie oświadczenia o liczbie N

Aby dodać pracownikowi oświadczenie o liczbie N, kliknij w jego profilu w zakładkę „Oświadczenia”. Z rozwijanej listy wybierz sekcję „Oświadczenie N”. Kliknij w przycisk „+ Dodaj nowe oświadczenie”. Wypełnij formatkę dodawania oświadczenia.

Wypełnij pole „Data złożenia oświadczenia” wybierając odpowiednią datę z kalendarza lub wpisując ją ręcznie. Opcjonalnie możesz również wypełnić pole „Data zakończenia oświadczenia”. Może to być data przyszła.

Uwaga! Rejestracja oświadczenia w POL-onie nie jest możliwa po upływie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia.

W przypadku niezarejestrowania oświadczenia w terminie, należy wystąpić do MNISW z pisemną, uzasadnioną prośbą o umożliwienie rejestracji oświadczenia po terminie. Pisma w tej sprawie należy przekazywać do MNiSW wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez ePUAP. Pismo należy zaadresować do Dyrektora Departamentu Nauki MNiSW, a także dołączyć kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem oświadczeń. Wyrażenie zgody przez MNiSW powoduje odblokowanie możliwości wprowadzenia pracownikowi oświadczeń do systemu. Oświadczenia mogą zostać wprowadzone w ciągu 14 dni od wyrażenia zgody przez MNiSW.

Za pomocą checkboxów zaznacz, które z reprezentowanych przez pracownika dyscyplin są objęte oświadczeniem o liczbie N.

Zatwierdź przyciskiem „Dodaj oświadczenie”.

Zakres możliwych zmian

Jeśli przy rejestracji oświadczenia o liczbie N nie wskazałeś daty zakończenia oświadczenia, możesz to zrobić później. Służy do tego akcja „Zakończ oświadczenie N” (ikona X). Powoduje ona ustawienie daty końca okresu obowiązywania oświadczenia. Może to być data przyszła.

Oświadczenie kończy też ważność wraz z zakończeniem zatrudnienia w podmiocie. W razie zarejestrowania w POL-onie zakończenia zatrudnienia pracownika w podmiocie, jego oświadczenie o liczbie N zakończy się automatycznie.

W przypadku oświadczenia o liczbie N jedyne, co możesz skorygować (ikona ołówka) to data końca obowiązywania oświadczenia.

Zwróć uwagę, że ikonę X („Zakończ oświadczenie N”) masz do dyspozycji tylko w przypadku oświadczenia bez wskazanej daty zakończenia. Natomiast ikonę ołówka („Koryguj”) zobaczysz tylko przy oświadczeniu posiadającym datę zakończenia.

Nie ma możliwości zmiany w systemie dyscyplin, których dotyczy oświadczenie. Oznacza to również, że jeżeli oświadczenie o dyscyplinie obejmuje dwie dyscypliny, a w oświadczeniu o N została wskazana tylko jedna z nich, to nie ma możliwości „dopisania” drugiej dyscypliny.

Nie można skorygować daty złożenia oświadczenia ani wskazanych dyscyplin. W razie pomyłki, należy wystąpić do MNISW z pisemną, uzasadnioną prośbą o umożliwienie dokonania korekty oświadczenia. Pisma w tej sprawie należy przekazywać do MNiSW wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez ePUAP. Pismo należy zaadresować do Dyrektora Departamentu Nauki MNiSW, a także dołączyć kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem oświadczeń. Wyrażenie zgody przez MNiSW powoduje usunięcie błędnego oświadczenia z systemu oraz odblokowanie możliwości wprowadzenia prawidłowego oświadczenia. Prawidłowe oświadczenia mogą zostać wprowadzone w ciągu 14 dni od wyrażenia zgody przez MNiSW.


Zobacz też:

Oświadczenie o dyscyplinie