Po wybraniu pracowników deklarujących chęć udziału w szczepieniach spośród uprawnionych pracowników twojej uczelni, przygotuj ich szczegółową listę do przekazania do NFZ. W tym celu wykonaj opisane poniżej czynności.

2 Etap – przygotowanie zestawienia pracowników zgłoszonych do szczepienia

 • Opuść „Wykaz nauczycieli akademickich, innych prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu” i wybierz kafel „Wykaz pracowników instytucji zgłoszonych do szczepienia przeciwko COVID”.

 • W wykazie tym zobaczysz osoby, które w poprzednim kroku zgłosiłeś do szczepienia.
 • Na podstawie danych zgromadzonych w Systemie POL-on zostały pobrane imię i nazwisko, rok urodzenia oraz PESEL lub dane dokumentu tożsamości pracownika.
 • Dane pracowników należy uzupełnić o: numer telefonu oraz preferowany punkt szczepień.

 • Punkt szczepień można wskazać na dwa sposoby:
  • grupowo,
  • indywidualnie.
Grupowe wskazanie punktu szczepień
 • Wybierz przycisk „Grupowy wybór punktu szczepień”.
 • W kolumnie „Wybór punktu szczepień” zaznacz checkbox znajdujący się w nagłówku (aby wybrać wszystkich pracowników z danej strony) albo przy konkretnych pracownikach (aby wybrać pracowników indywidualnie).
 • Następnie użyj przycisku „Wybierz punkt szczepień”. W okno formatki zacznij wpisywać nazwę punktu szczepień lub miasto, aby wyświetliła się lista podpowiedzi. Wybierz właściwą opcję i zatwierdź wybrany punkt za pomocą przycisku „Ustaw punkt szczepień dla zaznaczonych osób”. Wybrany punkt szczepień zostanie przypisany do wszystkich zaznaczonych pracowników (jeśli uprzednio był ustawiony inny punkt szczepień dla danego pracownika, zostanie on nadpisany nowym ustawieniem).

Uwaga! Warto zawęzić listę pracowników za pomocą filtra „Status” – „Wymagający uzupełnienia”.

Uwaga! Aby przyspieszyć proces, warto również zwiększyć liczbę wyświetlanych pracowników na stronie.

Uwaga! Lista pracowników jest stronicowana. Przejdź do kolejnych stron i również tam zaznacz pracowników zgłaszanych do szczepień. Po stronach możesz poruszać się za pomocą przycisków „Następna” i „Poprzednia”.

 • Analogicznie można zmienić wskazany punkt szczepień dla grupy pracowników.
 • Ponadto, w trybie indywidualnym dodaj numer telefonu każdemu pracownikowi (tryb ten został opisany poniżej).

Uzupełnianie danych w trybie indywidualnym
 • Kliknij w nazwisko wybranego pracownika, aby wyświetlić jego szczegółowe dane.
 • Podaj numer telefonu pracownika.
 • Wybierz preferowany punkt szczepień. W okno formatki zacznij wpisywać nazwę punktu szczepień lub miasto, aby wyświetliła się lista podpowiedzi. Wybierz właściwą opcję.
 • Kliknij w przycisk „Zapisz”, aby zakończyć pracę lub w przycisk „Następny”, aby przejść bezpośrednio do edycji danych kolejnego pracownika.

Kliknięcie w przycisk „Następny” powoduje automatyczne zapisanie wprowadzonych danych.

Jeśli dane mają status „Wymagający uzupełnienia” lub „Poprawne dane”, możliwa jest ich edycja. Po zmianie statusu na „Wysłane do OPI” lub „Wysłane do NFZ” edycja jest niemożliwa.

 • Po uzupełnieniu danych pracownika, status zmieni się na „Poprawne dane” – jeśli wszystkie wymagane dane zostały uzupełnione.

Uwaga! Jeżeli omyłkowo zgłosiłeś pracownika do szczepienia, skorzystaj z przycisku „Usuń pracownika z listy kwalifikacji do szczepienia”, widocznego w szczegółowych danych pracownika.

Po zakończeniu uzupełnienia danych wybranych pracowników, należy wysłać listę zgłoszonych pracowników do OPI.