Aktualnie obszar raportów z modułu Kierunki studiów obejmuje:

 • Studia na kierunku,
 • Uruchomienia studiów na kierunku,
 • Zestawienie studiów na kierunku współprowadzonych,
 • Zestawienie uruchomień studiów na kierunku współprowadzonych,
 • Zestawienie indywidualnych studiów międzydziedzinowych,
 • Raport dla audytorów semestr zimowy roku 2020/2021,
 • Współczynniki kosztochłonności.

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX

Role umożliwiające dostęp do raportów: INST_KIERUNKI_ADM lub INST_KIERUNKI_PODGLAD (uprawnienia nadawane są na poziomie uczelni – instytucji głównej)

Studia na kierunku

Raport obejmuje zakres następujących danych:

 • UUID studiów na kierunku
 • Kod studiów na kierunku
 • Stary kod studiów na kierunku
 • Nazwa studiów na kierunku
 • Poziom kształcenia
 • Profil kształcenia
 • Status
 • Data wydania aktu prawnego
 • Data rozpoczęcia prowadzenia studiów
 • Klasyfikacja ISCED
 • Instytucja prowadząca
 • Instytucje współprowadzące
 • Studia wspólne
 • Grupa studiów
 • Dyscyplina wiodąca (Udział procentowy)
 • Dyscypliny pozostałe (Udział procentowy)
 • Jednostki organizacyjne zarządzające danymi studiów na kierunku
 • Języki filologii obcej
 • Rodzaj podstawy prawnej
 • Numer aktu prawnego
 • Data likwidacji

Uruchomienia studiów na kierunku

Raport obejmuje zakres następujących danych:

 • Nazwa studiów na kierunku
 • UUID studiów na kierunku
 • Kod studiów na kierunku
 • Stary kod studiów na kierunku
 • Nazwa uruchomienia
 • UUID uruchomienia
 • Kod uruchomienia
 • Stary kod uruchomienia
 • Kod zewnętrzny
 • Poziom kształcenia
 • Profil kształcenia
 • Tytuł zawodowy
 • Forma
 • Liczba semestrów
 • Liczba punktów ECTS
 • Język kształcenia
 • Języki filologii obcej
 • Instytucja prowadząca
 • Instytucje współprowadzące
 • Jednostki organizacyjne zarządzające danymi studiów na kierunku
 • Status
 • Data uruchomienia
 • Studia dualne
 • Studia pomostowe
 • Dyscyplina wiodąca (Udział procentowy)
 • Dyscypliny pozostałe (Udział procentowy)

Zestawienie studiów na kierunku współprowadzonych oraz Zestawienie uruchomień studiów na kierunku współprowadzonych zostały omówione w osobnym wpisie.

Zestawienie indywidualnych studiów międzydziedzinowych

Raport ten obejmuje zakres następujących danych:

 • UUID studiów międzydziedzinowych,
 • Kod,
 • Nazwa,
 • Data utworzenia,
 • Klasyfikacja ISCED,
 • Instytucja prowadząca,
 • Status studiów międzyobszarowych,
 • Kod dla Studia wchodzące w skład,
 • Studia wchodzące w skład,
 • Poziom kształcenia,
 • Profil kształcenia,
 • Status dla Studia wchodzące w skład.

Raport dla audytorów semestr zimowy roku 2020/2021

Raport ten obejmuje zakres następujących danych:

 • Nazwa uczelni, dla której jest uruchamiany raport,
 • Nazwa filii uczelni, jeśli to ona prowadzi kierunek,
 • Czy studia są wspólne,
 • Uczelnia prowadząca dla studiów wspólnych. (pole uzupełnione jeśli studia są wspólne, jeśli to uczelnia, która generuje raport jest wskazana jako prowadząca dla studiów wspólnych, wartość w tej kolumnie będzie taka jak wartość w kolumnie „Nazwa uczelni”. Jeśli inna uczelnia jest wskazana jako prowadząca, a uczelnia uruchamiająca raport jako współprowadząca, wartość w tej kolumnie będzie nazwą uczelni prowadzącej),
 • Nazwa kierunku,
 • Kod studiów na kierunku,
 • Kod uruchomienia studiów,
 • Poziom studiów na kierunku (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie),
 • Profil studiów,
 • Forma uruchomienia (stacjonarna, gdyż tylko takie studia brane są pod uwagę),
 • Liczba semestrów zdefiniowana dla uruchomienia kierunku,
 • Liczba punktów ECTS zdefiniowana dla uruchomienia kierunku,
 • Tytuł zawodowy,
 • Języki filologii,
 • Język kształcenia,
 • Czy studia dualne,
 • Czy studia prowadzone we współpracy z organizacją zawodową,
 • Data uruchomiania,
 • Status,
 • Data likwidacji.

Kryteria wyboru
W raporcie są ujęte wszystkie uruchomiania kierunków studiów, dla których uczelnia użytkownika generującego raport:

 • była instytucją prowadzącą lub jej filia była instytucją prowadzącą lub też uczelnia była instytucją współprowadzącą
 • forma uruchomienia to „Stacjonarne”
 • uruchomienie było aktywne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, czyli: jego data utworzenia jest nie późniejsza niż 1 października 2020, a data likwidacji pusta lub późniejsza niż 1 marca 2021

Współczynniki kosztochłonności

Raport ten obejmuje zakres następujących danych:

 • Nazwa uczelni, dla której jest uruchamiany raport,
 • Nazwa filii uczelni, jeśli to ona prowadzi kierunek,
 • Nazwa kierunku,
 • Kod studiów na kierunku,
 • Poziom studiów na kierunku,
 • Profil studiów,
 • Data wydania aktu prawnego,
 • Dyscyplina wiodąca,
 • Status,
 • Data likwidacji, jeśli studia są zlikwidowane,
 • Wartość współczynnika kosztochłonności,
 • Współczynnik obowiązywał do (jeśli nie ma daty końca obowiązywania, w kolumnie pojawi się tekst: Aktywny).

Generowanie raportu

Możliwość  generowania i pobierania zestawień zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie. 

 Proces generowania i pobierania raportów przebiega analogicznie do innych raportów, zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj