Aktualnie obszar raportów z modułu Kierunki studiów obejmuje:

 • Studia na kierunku,
 • Uruchomienia studiów na kierunku,
 • Zestawienie studiów na kierunku współprowadzonych,
 • Zestawienie uruchomień studiów na kierunku współprowadzonych,
 • Zestawienie indywidualnych studiów międzydziedzinowych,
 • Raport dla audytorów semestr zimowy roku 2020/2021

Studia na kierunku

Raport obejmuje zakres następujących danych:

 • UUID studiów na kierunku
 • Kod studiów na kierunku
 • Stary kod studiów na kierunku
 • Nazwa studiów na kierunku
 • Poziom kształcenia
 • Profil kształcenia
 • Status
 • Data wydania aktu prawnego
 • Data rozpoczęcia prowadzenia studiów
 • Klasyfikacja ISCED
 • Instytucja prowadząca
 • Instytucje współprowadzące
 • Studia wspólne
 • Grupa studiów
 • Dyscyplina wiodąca (Udział procentowy)
 • Dyscypliny pozostałe (Udział procentowy)
 • Jednostki organizacyjne zarządzające danymi studiów na kierunku
 • Języki filologii obcej
 • Rodzaj podstawy prawnej
 • Numer aktu prawnego
 • Data likwidacji

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_KIERUNKI_ADM, INST_KIERUNKI_PODGLAD (zdefiniowane na główce uczelni)

Uruchomienia studiów na kierunku

Raport obejmuje zakres następujących danych:

 • Stary kod studiów na kierunku
 • Nazwa uruchomienia
 • UUID uruchomienia
 • Kod uruchomienia
 • Stary kod uruchomienia
 • Kod zewnętrzny
 • Poziom kształcenia
 • Profil kształcenia
 • Tytuł zawodowy
 • Forma
 • Liczba semestrów
 • Liczba punktów ECTS
 • Język kształcenia
 • Języki filologii obcej
 • Instytucja prowadząca
 • Instytucje współprowadzące
 • Jednostki organizacyjne zarządzające danymi studiów na kierunku
 • Status
 • Data uruchomienia
 • Studia dualne
 • Studia pomostowe
 • Dyscyplina wiodąca (Udział procentowy)
 • Dyscypliny pozostałe (Udział procentowy)

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_KIERUNKI_ADM, INST_KIERUNKI_PODGLAD (zdefiniowane na główce uczelni)

Zestawienie studiów na kierunku współprowadzonych oraz Zestawienie uruchomień studiów na kierunku współprowadzonych zostały omówione w osobnym wpisie.

Zestawienie indywidualnych studiów międzydziedzinowych

Raport ten obejmuje zakres następujących danych:

 • UUID studiów międzydziedzinowych,
 • Kod,
 • Nazwa,
 • Data utworzenia,
 • Klasyfikacja ISCED,
 • Instytucja prowadząca,
 • Status studiów międzyobszarowych,
 • Kod dla Studia wchodzące w skład,
 • Studia wchodzące w skład,
 • Poziom kształcenia,
 • Profil kształcenia,
 • Status dla Studia wchodzące w skład.

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_KIERUNKI_PODGLAD lub INST_KIERUNKI_PODGLAD_ADM (uprawnienia nadane na poziomie uczelni – instytucji głównej)

Raport dla audytorów semestr zimowy roku 2020/2021

Raport ten obejmuje zakres następujących danych:

 • Nazwa uczelni, dla której jest uruchamiany raport,
 • Nazwa filii uczelni, jeśli to ona prowadzi kierunek,
 • Informacja, czy studia są wspólne. Możliwe wartości: Tak, Nie,
 • Nazwa instytucji prowadzącej dla studiów wspólnych. Pole uzupełnienie wyłącznie, jeśli studia są wspólne. Jeśli to uczelnia uruchamiająca raport jest wskazana jako prowadząca dla studiów wspólnych, wartość w tej kolumnie będzie taka sama, jak wartość w kolumnie pierwszej. Jeśli natomiast to inna uczelnia jest wskazana jako prowadząca, natomiast uczelnia uruchamiająca raport jako współprowadząca, wartość w tej kolumnie będzie nazwą uczelni prowadzącej,
 • Nazwa wskazana na poziomie uruchomienia kierunku studiów,
 • Kod studiów na kierunku,
 • Kod uruchomienia kierunku studiów,
 • Poziom studiów: I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie,
 • Profil studiów na kierunku:praktyczny, ogólnoakademicki,
 • Forma uruchomiania: zawsze będzie tu wartość stacjonarna, gdyż tylko takie studia brane są pod uwagę,
 • Liczba semestrów zdefiniowana dla uruchomienia kierunku,
 • Liczba punktów ECTS zdefiniowana dla uruchomienia kierunku,
 • Tytuł zawodowy nadawany dla w wyniku zakończenia danego uruchomiania kierunku: magister lub inny równorzędny, inżynier lub inny równorzędny, licencjat lub inny równorzędny, magister inżynier lub inny równorzędny,
 • Języki filologii, jeśli studia dotyczą filologii,
 • Język kształcenia dla uruchomiania kierunku,
 • Informacja, czy studia są dualne. Możliwe wartości: Tak, Nie,
 • Informacja, czy studia są prowadzone we współpracy z organizacją zawodową. Możliwe wartości: Tak, Nie,
 • Data od dla danego uruchomiania kierunku,
 • Status uruchomienia kierunku: prowadzone, wygaszane, zlikwidowane,
 • Data likwidacji, jeśli uruchomienie kierunku jest zlikwidowane

Kryteria wyboru
W raporcie są ujęte wszystkie uruchomiania kierunków studiów, dla których uczelnia użytkownika generującego raport:

 • była instytucją prowadzącą lub jej filia była instytucją prowadzącą lub też uczelnia była instytucją współprowadzącą
 • forma uruchomienia to „Stacjonarne”
 • uruchomienie było aktywne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, czyli: jego data utworzenia jest nie późniejsza niż 1 października 2020, a data likwidacji pusta lub późniejsza niż 1 marca 2021

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_KIERUNKI_PODGLAD lub INST_KIERUNKI_PODGLAD_ADM (uprawnienia nadane na poziomie uczelni – instytucji głównej)

Generowanie raportu

Możliwość  generowania i pobierania zestawień zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie. 

 Proces generowania i pobierania raportów przebiega analogicznie do innych raportów, zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj