Aby dodać wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego, wejdź w szczegóły właściwego postępowania i przejdź do zakładki  „Wniosek”.

Jeżeli zakładka nie została uzupełniona wcześniej, to zaraz po rejestracji postępowania ma ona kolor czerwony. Ponadto zobaczysz komunikat informujący o konieczności uzupełnienia danych. Wynika to z nowego podejścia do rejestracji danych w POL-onie (zastosowanego również w module Osoby ubiegające się o stopień doktora. Zgodnie z tym podejściem, do zarejestrowania postępowania wystarczy podać minimalny zakres danych. Następnie zarejestrowany dokument jest weryfikowany pod kątem poprawności i kompletności danych. W razie potrzeby system wyświetla komunikat o niepoprawnym i/lub niekompletnym dokumencie (jest to tzw. walidacja miękka). Więcej na ten temat przeczytasz tutaj. Dla postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego, wymagane jest dodanie wniosku.

Przez pojęcie „dokument” rozumiemy rekord dotyczący danego postępowania wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w nim danymi (również danymi historycznymi).

Aby załączyć wniosek, kliknij w przycisk „Dodaj”. Otworzy się formatka do edycji. Kliknij w przycisk „Wybierz”, aby wybrać i załączyć plik z wnioskiem.

Podstawa prawna

Art. 220 ustawy 2.0
1. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczyna się na wniosek składany do podmiotu habilitującego za pośrednictwem RDN.
2. Wniosek obejmuje:
1) opis kariery zawodowej;
2) wykaz osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2;
3) wskazanie podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Wniosek musi być zawarty w jednym pliku o rozmiarze maksymalnie 20 MB.

Możliwe jest dodanie pliku z wnioskiem w następujących formatach: .zip, .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv.

Jeśli wniosek składa się z kilku plików i/lub zajmuje bardzo dużo miejsca, spakuj go do formatu .zip.

Następnie podaj nazwę dodanego dokumentu. Powinna być ona precyzyjna i jednoznaczna.

Podaj datę złożenia wniosku. Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, w polu „Data złożenia wniosku” należy podać datę doręczenia wniosku przez kandydata do RDN.

Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”.

Wniosek zostanie dodany. Jeśli wszystkie wymagane dane zostały wypełnione poprawnie, tytuł zakładki „Wniosek” zmieni się z czerwonego na czarny.

Możesz pobrać wgrany plik z wnioskiem klikając w ikonę pobierania z prawej strony.

Możesz skorzystać z przycisku „Usuń”. Spowoduje to usunięcie całego rekordu, a więc pliku wniosku wraz ze wszystkim danymi na jego temat.

Nie ma możliwości edycji danych wniosku. W razie pomyłki, usuń cały rekord, a następnie jeszcze raz wgraj właściwy wniosek i uzupełnij informacje na jego temat.