Aby wejść do modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora, po zalogowaniu do POL-onu kliknij w niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ekranu. W menu bocznym, które się pojawi wybierz pozycję „Osoby ubiegające się o stopień doktora”. Kliknij w kafel „Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora”.

Uwaga! Jeśli pozycja „Osoby ubiegające się o stopień doktora” nie jest aktywna oznacza to, że nie posiadasz roli INST_PR_DOKTORACI/INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD. Więcej na temat ról do modułu przeczytasz tutaj.

Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora

Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora w twojej instytucji jest prezentowany w formie tabeli. Zawiera ona następujące kolumny:

 • stan,
 • nazwisko,
 • imię,
 • PESEL/dokument tożsamości,
 • tryb przygotowania rozprawy.

Kolumna „Stan” odnosi się do stanu poprawności wprowadzonych danych, tj.  wprowadzonych do systemu POL-on danych kandydata na doktora. Innymi słowy, w tej kolumnie widzimy informację, czy dane kandydata na doktora – na obecnym etapie ich uzupełniania – są kompletne i poprawne. Jest ona przedstawiona za pomocą jednego z poniższych symboli:

 • Zielony znacznik – oznacza, że dokument zawiera poprawne dane. Uwaga! Chodzi o poprawność danych z formalnego punktu widzenia. Nie musi to oznaczać, że wszystkie dane kandydata na doktora są uzupełnione. O tym, czy powinieneś je uzupełnić, decydują okoliczności faktyczne i regulacje prawne.
 • Czerwony trójkąt ostrzegawczy – oznacza, że dane wymagają poprawy lub uzupełnienia.

Uwaga! Osoba oznaczona trójkątem ostrzegawczym nie jest widoczna w zestawieniu Ministerstwa ani nie jest brana pod uwagę w innych systemach, np. w sprawozdawczości GUS. Jest ona widoczna tylko z poziomu twojej instytucji. Dopiero po uzupełnieniu/poprawie danych i zmianie stanu dokumentu na poprawny osoba staje się widoczna również dla innych instytucji uprawnionych do przeglądania wykazu osób ubiegających się o stopień doktora.

Jest to przejaw nowego podejścia do wprowadzania danych do POL-onu, zastosowanego w module Osoby ubiegające się o stopień doktora. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Kolumna „Tryb przygotowania rozprawy” jest związana z tym, że rejestracji w module Osoby ubiegające się o stopień doktora podlegają trzy kategorie osób, w zależności od tego, w jakim trybie przygotowują rozprawę doktorską. Kolumna ta może zawierać następujące wartości:

 • „Kształcenie doktorantów” – w przypadku doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich (tzw. nowych doktorantów);
 • „Eksternistyczny” – w przypadku osób przygotowujących rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym na podstawie art. 197 pkt 2 ustawy 2.0;
 • „Studia doktoranckie” – w przypadku doktorantów kształcących się na studiach doktoranckich (tzw. starych doktorantów), którzy wszczęli postępowanie o nadanie stopnia doktora na nowych zasadach.

Więcej na temat tego, kogo należy rejestrować w module Osoby ubiegające się o stopień doktora przeczytasz tutaj.

Kliknięcie w danego pracownika spowoduje przejście do szczegółowych informacji na jego temat.

Symbol zamkniętej kłódki

Może się zdarzyć, że przy nazwisku kandydata na doktora zobaczysz symbol zamkniętej kłódki. Dzieje się tak w sytuacji, gdy kandydat na doktora kształci się w szkole doktorskiej, dla której twoja instytucja jest podmiotem współprowadzącym. Symbol zamkniętej kłódki wskazuje, że twój podmiot ma jedynie możliwość podglądu danych osoby, ale nie może ich edytować. Dane takiego doktoranta może wprowadzać i edytować jedynie podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu, określony w umowie zawartej między podmiotami wspólnie prowadzącymi szkołę doktorską (podmiot prowadzący). Więcej na temat współprowadzenia szkół doktorskich przeczytasz tutaj.

Symbol ten zobaczysz zarówno na wykazie osób ubiegających się o stopień doktora w twojej instytucji, jak i po przejściu do szczegółowych danych kandydata na doktora.

Opisywana sytuacja może wystąpić tylko w przypadku osób ubiegających się o stopień doktora w trybie kształcenia doktorantów. Nie dotyczy osób przygotowujących rozprawę doktorską w trybie studiów doktoranckich ani eksternistycznie.

W naszym przykładzie doktorant Adam Przykładowy kształci się w szkole doktorskiej prowadzonej wspólnie przez Politechnikę X (podmiot prowadzący) i Uniwersytet Y (podmiot współprowadzący). W związku z tym został zarejestrowany w POL-onie przez Politechnikę X, która może edytować jego dane. Natomiast z punktu widzenia Uniwersytetu Y Adam Przykładowy jest oznaczony symbolem zamkniętej kłódki i nie ma możliwości edycji jego danych.

Sortowanie wyników

Pozycje w Wykazie osób ubiegających się o stopień doktora możesz posortować alfabetycznie rosnąco lub malejąco. Dostępne jest sortowanie po imionach lub po nazwiskach. Domyślnie ustawione jest sortowanie po nazwiskach w kolejności rosnącej.

Rekordy i strony

W górnej części wykazu znajduje się informacja, ile pozycji (rekordów) zawiera Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora twojej instytucji przy zadanych kryteriach wyszukiwania.

Widoczna jest także informacja, ile rekordów jest wyświetlanych jednocześnie na stronie. Ustawienie to możesz zmienić klikając w strzałkę i wybierając jedną z opcji na rozwijanej liście.

Aby przejść do dalszych stron wykazu możesz:

 • kliknąć w przycisk „Następna” lub
 • wpisać numer interesującej cię strony i nacisnąć „Enter”.

Wyszukiwanie i filtrowanie wyników

Z lewej strony wykazu osób znajdują się wyszukiwarka i filtry. Aby wyszukać konkretne osoby, wpisz we właściwe pole wyszukiwarki odpowiednio: nazwisko, imię lub PESEL albo numer dokumentu tożsamości. Możesz wypełnić niektóre albo wszystkie te pola naraz. Na koniec kliknij w przycisk „Szukaj”.

System wyszukuje wyniki:

 • identyczne z zadaną frazą,
 • zawierające zadaną frazę.

W naszym przykładzie szukaliśmy nazwiska „Testowa”. W wynikach otrzymaliśmy zarówno osoby o dokładnie tym nazwisku, jak również o nazwisku „Testowa-Nowak”.

Możesz również przeszukiwać wykaz osób za pomocą filtrów:

 • Tryb przygotowania rozprawy doktorskiej (Kształcenie doktorantów, Eksternistyczny, Studia doktoranckie),
 • Stan dokumentu (niepoprawny, poprawny),
 • Status,
 • Data rozpoczęcia kształcenia,
 • Nazwa szkoły doktorskiej,
 • Karta Polaka – powoduje wyszukanie tych osób, które mają zaznaczoną opcję „Karta Polaka – TAK”.
 • Cudzoziemiec,
 • Obywatel Polski.

Uwaga! System zapamiętuje zadane filtry i kryteria wyszukiwania i sumuje je.

Jeśli chcesz zmienić kryteria i zacząć wyszukiwanie od nowa, kliknij w komendę „Wyczyść”, widoczną nad listą filtrów. W przeciwnym razie dodasz dodatkowe kryterium wyszukiwania do już zadanego.

Status aktywny (filtr domyślny) obejmuje osoby, którym nie wprowadzono daty skreślenia, daty zakończenia kształcenia lub osoby, których postępowanie posiada status „w toku”.

Statusy archiwalne dotyczą osób ubiegających się o stopień doktora, które w module Postępowania awansowe mają zarejestrowany stosowny wpis.

Statusy i ich interpretacje

 • Wszystkie – osoby zarejestrowane jako osoby ubiegające się o stopień doktora,
 • Aktywny – filtr domyślny; osoby nie posiadające daty skreślenia, daty zakończenia kształcenia lub posiadające postępowanie w statusie „postępowanie w toku”,
 • Skreśleni doktoranci (archiwalne) – osoby ubiegające się o stopień doktora w trybie „kształcenie doktorantów”, które posiadają wprowadzoną datę skreślenia z listy doktorantów,
 • Zakończone kształcenie (archiwalne) – osoby ubiegające się o stopień doktora w trybie „kształcenie doktorantów”, które posiadają wprowadzoną datę zakończenia kształcenia,
 • Nadano stopień (archiwalne) – osoby ubiegające się o stopień doktora, które mają w module Postępowania awansowe  wpis o nadaniu stopnia,
 • Odmówiono nadania stopnia (archiwalne) – osoby ubiegające się o stopień doktora, które mają w module Postępowania awansowe  wpis o odmowie nadania stopnia,
 • Pozbawiono stopnia (archiwalne) – osoby ubiegające się o stopień doktora, które mają w module Postępowania awansowe  wpis o pozbawieniu nadanego stopnia,
 • Umorzono postępowanie o nadanie stopnia (archiwalne) – osoby ubiegające się o stopień doktora, które mają w module Postępowania awansowe  wpis o umorzeniu postępowania o nadanie stopnia.

Rejestracja nowego kandydata na doktora

Pod nagłówkiem Wykazu osób ubiegających się stopień doktora jest widoczny przycisk „+ Dodaj osobę ubiegającą się stopień doktora ”. Za jego pomocą przejdziesz do formularza dodawania nowej osoby w twojej instytucji. Więcej na temat rejestracji kandydata na doktora przeczytasz tutaj.

Szczegółowe dane osoby ubiegającej się o stopień doktora

Po wejściu w szczegóły danej osoby zawsze widoczne są:

 • imię i nazwisko kandydata na doktora;
 • tryb przygotowywania rozprawy doktorskiej (więcej na ten temat przeczytasz tutaj);
 • przycisk służący do usunięcia kandydata na doktora (więcej na ten temat przeczytasz tutaj);
 • komunikat systemu informujący o tym, czy dokument (= dane osoby) jest poprawny, czy nie (więcej na ten temat przeczytasz tutaj).

Ponadto widoczne są zakładki, w których uzupełnisz/znajdziesz szczegółowe dane kandydata na doktora, podlegające rejestracji w POL-onie zgodnie z art. 345 ust. 1 ustawy 2.0 oraz § 4 rozporządzenia ws. POL-on:

 • Dane podstawowe – zawiera dane identyfikacyjne oraz dane osobowe kandydata na doktora.
 • Kształcenie doktorantów – zawiera m.in. informacje, w jakiej szkole doktorskiej i według jakiego programu kształcenia doktorant przygotowuje rozprawę doktorską; informacje o ocenie śródokresowej oraz stypendium doktoranckim.

Uwaga! Zakładka ta jest widoczna tylko w przypadku osób kształcących się w szkole doktorskiej. Nie jest widoczna w przypadku osób przygotowujących rozprawę eksternistycznie ani tzw. starych doktorantów na studiach doktoranckich.

 • Rozprawa doktorska – gromadzi informacje na temat terminu złożenia rozprawy, dyscypliny, w której jest ona przygotowywana oraz promotora.
 • Postępowanie awansowe – obejmuje informacje dotyczące przebiegu postępowania o nadanie stopnia doktora.

W związku z uchyleniem art. 345 ust. 1 pkt 18 ustawy 2.0. w brzmieniu „Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora obejmuje: (…) 18) informację o zatrudnieniu, o którym mowa w art. 209 ust. 10 pkt 1 i 2.” od 1.10.2023 r. w POL-on 2.0 nie gromadzi się już danych o zatrudnieniu doktoranta.

Na temat wymagalności poszczególnych danych i terminów ich uzupełnienia przeczytasz tutaj.


Zobacz też:

Role umożliwiające dodawanie osób Rejestracja kandydata na doktora Kogo rejestrujemy Nowe podejście do wprowadzania danych