Funkcjonalności w module „Studenci” wprowadzane będą sukcesywnie wraz z kolejnymi wdrożeniami systemu.

W związku z dostosowaniem modułu „Kierunki” do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku studenci rejestrowani na rok akademicki 2019/2020 muszą być przypisani do konkretnego uruchomienia.

W przypadku rejestracji studentów z rekrutacji bez podziału na kierunki dla semestru 1. i 2. w sekcji „Uruchomienie studiów na kierunku” wybieramy „Rekrutacja bez podziału na kierunki” z rozwijanego menu .

Dodatkowo w przypadku studentów zagranicznych podajemy:

 • państwo urodzenia,
 • podstawę studiowania,
 • podstawę zwolnienia od opłat,
 • informację o posiadaniu lub nieposiadaniu przez studenta Karty Polaka.

Kraj pochodzenia pozostaje informacją archiwalną, która będzie wyświetlana, ale będzie pomijana w imporcie danych.

Podstawa studiowania studentów zagranicznych

Od 1 października 2019 roku studenci zagraniczni są przyjmowani na podstawie:

 • umowy międzynarodowej,
 • umowy zawartej z podmiotami zagranicznymi przez uczelnię,
 • decyzji właściwego ministra,
 • decyzji dyrektora NAWA (w odniesieniu do jej stypendystów),
 • decyzji administracyjna rektora.

Fakt przyjęcia studenta cudzoziemca na podstawie rekrutacji jest równoznaczny z decyzją administracyjną rektora.

Umowa międzynarodowa to umowa, w której stroną jest polski rząd lub właściwy minister.

W przypadku:

 1. studentów, którzy przeszli rekrutację i jednocześnie otrzymali decyzję dyrektora NAWA, jako podstawę przyjęcia i studiowania należy wskazać „decyzja dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów”.
 2. studentów, którzy zostali przyjęcie na podstawie decyzji administracyjnej rektora i jednocześnie otrzymali decyzję dyrektora NAWA, jako podstawę przyjęcia i studiowania należy wskazać „decyzja dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów”.
 3. gdy decyzja dyrektora NAWA, która obowiązuje w roku rozpoczęcia studiów zostanie dostarczona przez studenta już po fakcie immatrykulacji, jako podstawę przyjęcia i studiowania należy wskazać „decyzja dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów”. Jeśli wcześniej zaraportowano jako podstawę przyjęcia – decyzję administracyjną rektora, należy dokonać korekty podstawy.

Studenci kontynuujący studia, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2019 r. mogą posiadać stare kody podstaw studiowania.

Podstawa zwolnienia z opłat studentów zagranicznych

Od 1 października 2019 roku studenci zagraniczni mogą być zwalniani z opłat na podstawie:

 • umowy międzynarodowej,
 • umowy zawartej między uczelniami,
 • decyzji właściwego ministra,
 • decyzji dyrektora NAWA (w odniesieniu do jej stypendystów),
 • decyzji administracyjnej rektora,
 • posiadania certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego (min. poziom C1),
 • posiadania statusu cudzoziemca, o którym mowa w art. 324 ust. 2 pkt.1-4, 6, 7 (Dz. U. z 2008 r. poz. 1668).

W przypadku gdy podstawa zwolnienia z opłat ulegnie zmianie należy wprowadzić nową wartość określając datę od kiedy zmiana obowiązuje. Nie jest wymagane podanie podstawy zwolnienia z opłat studentom realizującym kształcenia na zasadach pełnej odpłatności.

Stypendia i inne świadczenia

Od 1 października 2019 roku studenci mogą otrzymywać:

 • stypendium ministra,
 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora,
 • zapomogę.

Stypendia przysługują na  studiach  pierwszego  stopnia,  studiach  drugiego  stopnia i jednolitych studiach magisterskich na łączny okres studiowania nieprzekraczający 6 lat kalendarzowych (tj. 72 miesięcy). Okres ten liczony jest od rozpoczęcia studiów i trwa przez okres studiów, niezależnie od tego, czy student otrzymuje świadczenia.

W przypadku ukończenia studiów I stopnia i rozpoczęcia studiów II stopnia, albo przerwania studiów (skreślenia z listy) i rozpoczęcia kolejnych, sumują się wyłącznie okresy studiowania (tj. do ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów).