Zgodnie z art. 219 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) podmioty są zobowiązane do wprowadzenia danych do Systemu POL-on za rok 2019 w terminie do dnia 31 marca 2020 r. Wzory oświadczeń będą możliwe do pobrania i wgrania na początku marca bezpośrednio do systemu POL-on, tak samo jak w latach ubiegłych.

Oświadczenia o zgodności przekazanych danych ze stanem faktycznym, składane przez osoby kierujące podmiotami, powinny w tym roku dotyczyć tylko zakresu danych przekazanych przez te podmioty do Systemu POL-on tj., studentów, doktorantów i pracowników.

Wzory oświadczeń:

Szablon OZD (Oświadczenie zgodności danych)_rok 2020_inne instytucje_pracownicy_1

Szablon OZD (Oświadczenie zgodności danych)_rok 2020_uczelnie_studenci_1

Szablon OZD (Oświadczenie zgodności danych)_rok 2020_uczelnie_pracownicy_1

Szablon OZD (Oświadczenie zgodności danych)_rok 2020_uczelnie_doktoranci_1

Szablon OZD (Oświadczenie zgodności danych)_rok 2020_inne instytucje_doktoranci_1