Przeniesienie doktorantów z jednej szkoły doktorskiej do drugiej pomiędzy podmiotami jest dostępne tylko dla uczestników szkoły doktorskiej, a więc osób ubiegających się o stopień doktora w trybie „Kształcenie doktorantów” – o statusie danych poprawny. Wymaga roli INST_PR_DOKTORANCI lub FED_PR_DOKTORANCI.

Podmiot może wykonać przeniesienia ze szkół prowadzonych samodzielnie lub współprowadzonych, w których występuje jako „podmiot prowadzący”. W przypadku federacji oraz podmiotów sfederowanych przeniesienia danych może dokonać jedynie federacja.

Przeniesienie danych doktorantów z jednej szkoły doktorskiej do drugiej pomiędzy podmiotami wymaga wskazania osób, których dane powinny zostać przeniesione. Najszybciej dokonasz tego za pomocą filtrów zestawienia.

Wskazywanie danych doktorantów do przeniesienia

Analogicznie jak w przypadku migracji doktorantów między szkołami doktorskimi twojej jednostki, przeniesienie do szkoły doktorskiej innego podmiotu możesz wykonać dla pojedynczego doktoranta bądź grupy doktorantów.

Przeniesienie pojedynczego doktoranta

Aby przenieść pojedynczego doktoranta z twojej szkoły doktorskiej do szkoły doktorskiej innego podmiotu, odszukaj go w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora. Wprowadź dane osobowe lub identyfikacyjne doktoranta w odpowiednie pola filtrów zestawienia i wciśnij przycisk „Szukaj”. Następnie użyj przycisku „Przenieś dane doktorantów”, który znajduje się nad zestawieniem.

Jeśli doktorant jest uczestnikiem szkoły doktorskiej o statusie „Aktywny” i ma stan danych „Poprawny”, zostanie wyświetlony w osobnym oknie.

Zaznacz checkbox przy danych doktoranta i zatwierdź, klikając w przycisk „Przenieś dane doktorantów”.

Grupa doktorantów

Aby przenieść grupę doktorantów z twojej szkoły doktorskiej do szkoły doktorskiej innego podmiotu, wyfiltruj ich rekordy. W tym celu skorzystaj  z filtrów zestawienia, wskazując szkołę doktorską. Aby doprecyzować zakres wyszukiwania, możesz wskazać również program kształcenia. Następnie wciśnij przycisk „Szukaj”. System wyświetli dane doktorantów ze wskazanymi atrybutami.

Kliknij w przycisk „Przenieś dane doktorantów” w celu wyświetlenia aktywnych uczestników wskazanej szkoły doktorskiej lub programu kształcenia, ze stanem danych „Poprawny”. Zaznacz checkbox przy danych każdego doktoranta, którego chcesz przenieść. Możesz – w razie potrzeby – zaznaczyć wszystkich odfiltrowanych doktorantów. W przypadku więcej niż jednej strony z danymi doktorantów do migracji, na każdej kolejnej stronie zaznacz opcję „Zaznacz wszystkie”.

Zatwierdź akcję przyciskiem „Przenieś dane doktorantów”.

Wskazywanie danych szkoły doktorskiej podmiotu przejmującego

Po wybraniu doktorantów do przeniesienia wprowadź w oknie formularza:

 • Podmiot prowadzący szkołę doktorską (Po wprowadzeniu pierwszych liter podmiotu jego nazwa zostanie podpowiedziana przez system. Możesz wskazać podmiot, który w danym momencie czasu prowadzi szkoły doktorskie).
 • Nazwę szkoły doktorskiej (Możesz wskazać nazwę ze szkół doktorskich podmiotu wybranego w polu wyżej)
 • Datę zmiany biznesowej (Jest to data zmiany szkoły doktorskiej).

Zatwierdź wprowadzone informacje i rozpocznij przeniesienie, klikając w przycisk „Przenieś dane doktorantów”. Zmiana szkoły doktorskiej zostanie zapisana i odłożona w historii zmian.

Po uruchomieniu procesu przeniesienia (kliknięcie w przycisk „Przenieś dane doktorantów”) dane wskazanych osób zostają przeniesione do odrębnego zestawienia „Doktoranci w trakcie przeniesienia do szkoły doktorskiej w innym podmiocie” (znikają z wykazu osób ubiegających się o stopień doktora twojej jednostki).

UWAGA! Aby przeniesienie zakończyło się sukcesem, podmiot przejmujący będzie musiał zatwierdzić przejęcie doktoranta. proces ten został opisany niżej.

Uruchomienie przeniesienia doktoranta pomiędzy szkołami doktorskimi dwóch podmiotów jest odwracalne do momentu zatwierdzenia przeniesienia przez podmiot przejmujący.

Cofnięcie przeniesienia

Jeśli przeniosłeś kogoś przez pomyłkę do szkoły doktorskiej innego podmiotu możesz wycofać przeniesienie, w tym celu przejdź do zestawienia doktorantów przenoszonych, znajdującego się pod kaflem „Doktoranci w trakcie przeniesienia do szkoły doktorskiej w innym podmiocie”.

Osoby, które są w trakcie przeniesienia i znajdują się na tym zestawieniu znikają z głównego wykazu, a ich dane stają się nieedytowalne. Jeśli potrzebujesz dokonać zmian w danych przenoszonego doktoranta, musisz cofnąć przeniesienie, aby przywrócić go do zestawienia osób ubiegających się o stopień doktora twojej jednostki. W tym wykazie będziesz mógł dokonać edycji danych doktoranta.

W celu cofnięcia przeniesienia użyj przycisku, znajdującego się z prawej stronie, nad wykazem osób przenoszonych do szkoły doktorskiej w innym podmiocie.

Zakres danych widocznych na zestawieniu:

 • Nazwisko
 • Imię
 • PESEL/Dok. tożsamości
 • Dane kształcenia tj. Nazwa szkoły doktorskiej oraz nazwa albo zakres programu kształcenia
 • Dane podmiotu przejmującego tj. Nazwa podmiotu i nazwa szkoły doktorskiej

Zaznacz checkbox przy danych każdego doktoranta, którego przeniesienie chcesz anulować. Możesz – w razie potrzeby – zaznaczyć wszystkich odfiltrowanych doktorantów. W przypadku więcej niż jednej strony z danymi doktorantów do cofnięcia, na każdej kolejnej stronie zaznacz opcję „Zaznacz wszystkie”.

Zatwierdź akcję przyciskiem „Cofnij przeniesienie”.

Zatwierdzenie/odrzucenie przeniesienia przez podmiot przejmujący

Doktoranci przeniesieni do szkoły doktorskiej podmiotu przejmującego zanim znajdą się w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora będą wymagali zatwierdzenia przez podmiot docelowy. „Wykaz przenoszonych osób do akceptacji” znajdziesz klikając w kafel „Przeniesienia doktorantów ze szkół doktorskich w innych podmiotach do akceptacji”.

Dane osób, które oczekują na akceptację  i znajdują się na tym zestawieniu są nieedytowalne do momentu znalezienia się w zestawieniu osób ubiegających się o stopień doktora twojej jednostki.

W celu zatwierdzenia bądź odrzucenia przeniesienia użyj przycisku „Zaakceptuj lub odrzuć przeniesienie doktorantów”, znajdującego się z prawej stronie, nad wykazem.

Zakres danych widocznych na zestawieniu:

 • Nazwisko
 • Imię
 • PESEL/Dok. tożsamości
 • Dane aktualnego kształcenia tj. Nazwa podmiotu oraz nazwa szkoły doktorskiej
 • Dane docelowego kształcenia tj. Nazwa szkoły doktorskiej twojego podmiotu.

Zaznacz checkbox przy danych każdego doktoranta, którego przeniesienie chcesz zatwierdzić. Możesz – w razie potrzeby – zaznaczyć wszystkich odfiltrowanych doktorantów. W przypadku więcej niż jednej strony z danymi doktorantów do cofnięcia, na każdej kolejnej stronie zaznacz opcję „Zaznacz wszystkie”. Zatwierdź przejęcie przyciskiem „Zaakceptuj przeniesienie doktorantów” i potwierdź przeniesienie („Przenieś”). Doktorant zostanie przeniesiony do wykazu osób ubiegających się o stopień doktora twojej jednostki.

Zaakceptowanie przeniesienia spowoduje, że doktorant znika z zestawienia osób przenoszonych w podmiocie, który rozpoczął ten proces. Natomiast w kontekście podmiotu przejmującego doktoranta dane zostaną odblokowane do edycji.

Analogicznie postąp w przypadku doktorantów, których chcesz odrzucić. Zaznacz checkbox przy danych każdego doktoranta, którego przeniesienie chcesz odrzucić. Użyj przycisku „Odrzuć przeniesienie doktorantów”, a następnie potwierdź odrzucenie („Odrzuć”).

Historia zmian

Z informacją o zmianie podmiotu i szkoły doktorskiej przez doktoranta, możesz zapoznać się w danych doktoranta w „Wykazie osób ubiegających się o stopień doktora” twojej jednostki.

Korzystając z filtrów wyszukaj doktoranta, a następnie wybierz sekcję „Kształcenie doktoranta”. Przejdź do zakładki „Historia zmian” (szkoły doktorskiej i programu kształcenia). Zobaczysz w niej okresy, w jakich doktorant kształcił się w poszczególnych podmiotach i szkołach. Poszczególne wersje danych zostały odłożone w kolejności od najnowszej (na górze) do najstarszej (na dole). Po lewej stronie wersji danych znajdziesz datę obowiązywania zmiany.