Aktualnie w ramach obszaru Osoby ubiegające się o stopień doktora dostępne są poniższe zestawienia:

 • Osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie kształcenia doktorantów (szkoła doktorska),
 • Osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym,
 • Osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie studiów doktoranckich,
 • Pełny raport osób ubiegających się o stopień doktora,
 • Raport osób, którym upływa 4-letni okres pobierania stypendium,
 • Raport osób ubiegających się o stopień doktora, które posiadają stopień doktora w innej dyscyplinie,
 • Zatrudnienie osób ubiegających się o stopień doktora,
 • Dane promotorów osób ubiegających się o stopień doktora.

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Role umożliwiające dostęp do raportu:

 • INST_PR_DOKTORANCI
 • INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD + INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE (z uwagi na dane restrykcyjne w raporcie)

Szczegółowy zakres danych dostępnych w raportach:

Osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie kształcenia doktorantów (szkoła doktorska):

 • Uczelnia/Instytut,
 • UUID doktoranta,
 • Nazwisko,
 • Imię,
 • PESEL lub dokument tożsamości,
 • ORCID,
 • Pochodzenie,
 • Płeć,
 • Rok urodzenia,
 • Obywatelstwo,
 • Kraj urodzenia (dot. cudzoziemców),
 • Karta Polaka (dot. cudzoziemców),
 • Podstawa przyjęcia i kształcenia w szkole doktorskiej (dot. cudzoziemców),
 • Data rozpoczęcia kształcenia,
 • Nazwa szkoły doktorskiej,
 • Szkoła doktorska współprowadzona,
 • Nazwa podmiotu prowadzącego szkołę doktorską,
 • Nazwa podmiotów współprowadzących szkołę,
 • Nazwa albo zakres programu kształcenia
 • Dyscyplina wiodąca programu kształcenia,
 • Stypendium doktoranckie,
 • Zwiększenie stypendium,
 • Data oceny śródokresowej,
 • Wynik oceny śródokresowej,
 • Data skreślenia,
 • Data zakończenia,
 • Termin złożenia rozprawy,
 • Dyscyplina, w której przygotowywana jest rozprawa,
 • Powiązanie z modułem Postępowania awansowe,
 • Nazwa podmiotu, który nadał stopień doktora,
 • Data wszczęcia postępowania,
 • Data nadania stopnia doktora,
 • Numer decyzji o nadaniu stopnia,
 • Dziedzina/dyscyplina, w której stopień został nadany,
 • Data zawieszenia kształcenia,
 • Data odwieszenia kształcenia.

Osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym:

 • Uczelnia/Instytut,
 • UUID doktoranta,
 • Nazwisko,
 • Imię,
 • PESEL lub dokument tożsamości,
 • Pochodzenie,
 • Płeć,
 • Rok urodzenia,
 • Obywatelstwo,
 • Kraj urodzenia (dot. cudzoziemców),
 • Karta Polaka (dot. cudzoziemców),
 • Termin złożenia rozprawy,
 • Dyscyplina, w której przygotowywana jest rozprawa,
 • Powiązanie z modułem Postępowania awansowe,
 • Nazwa podmiotu, który nadał stopień doktora,
 • Data wszczęcia postępowania,
 • Data nadania stopnia doktora,
 • Numer decyzji o nadaniu stopnia,
 • Dziedzina/dyscyplina, w której stopień został nadany.

Osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie studiów doktoranckich:

 • Uczelnia/Instytut,
 • UUID doktoranta,
 • Nazwisko,
 • Imię,
 • PESEL lub dokument tożsamości,
 • Pochodzenie,
 • Płeć,
 • Rok urodzenia,
 • Obywatelstwo,
 • Kraj urodzenia (dot. cudzoziemców),
 • Karta Polaka (dot. cudzoziemców),
 • Termin złożenia rozprawy,
 • Dyscyplina, w której przygotowywana jest rozprawa,
 • Powiązanie z modułem Postępowania awansowe,
 • Nazwa podmiotu, który nadał stopień doktora,
 • Data wszczęcia postępowania,
 • Data nadania stopnia doktora,
 • Numer decyzji o nadaniu stopnia,
 • Dziedzina/dyscyplina, w której stopień został nadany.

Pełny raport osób ubiegających się o stopień doktora:

 • Uczelnia/Instytut,
 • Imię,
 • Pozostałe imiona,
 • Nazwisko,
 • PESEL,
 • Typ dokumentu tożsamości,
 • Numer dokumentu tożsamości,
 • Kraj wydania dokumentu tożsamości,
 • Tryb przygotowania rozprawy,
 • Płeć,
 • Rok urodzenia,
 • Obywatelstwo,
 • Kraj urodzenia,
 • ORCID,
 • Nazwa szkoły doktorskiej,
 • Nazwa albo zakres programu kształcenia,
 • Dyscyplina,
 • Podstawa przyjęcia i kształcenia w szkole doktorskiej [dot. cudzoziemców],
 • Data rozpoczęcia kształcenia,
 • Data zawieszenia kształcenia,
 • Data odwieszenia kształcenia,
 • Data skreślenia z listy doktorantów,
 • Data zakończenia,
 • Doktorant nie posiada uprawnień do pobierania stypendium [Posiada/Nie posiada],
 • Wysokość stypendium doktoranckiego,
 • Zwiększenie stypendium [T/N],
 • Data oceny śródokresowej,
 • Wynik oceny śródokresowej,
 • Imię członka komisji,
 • Nazwisko członka komisji,
 • Pesel członka komisji,
 • Typ dokumentu,
 • Numer dokumentu,
 • Kraj wydania dokumentu,
 • Stopień/tytuł członka komisji,
 • Dyscyplina,
 • Miejsce zatrudnienia,
 • Dyscyplina/­y, w których przygotowywana jest rozprawa doktorska,
 • Dziedzina w której przygotowywana jest rozprawa,
 • Data obowiązywania od,
 • Data obowiązywania do,
 • Imię promotora,
 • Nazwisko promotora,
 • Pesel promotora,
 • Typ dokumentu,
 • Numer dokumentu,
 • Kraj wydania dokumentu,
 • Stopień/tytuł zdobyty promotora,
 • Nazwa podmiotu zatrudniającego,
 • Data pełnienia funkcji od,
 • Data pełnienia funkcji do,
 • Nazwa podmiotu zatrudniającego,
 • Typ zatrudnienia,
 • Tytuł projektu badawczego [jeśli Typ zatrudnienia=”Projekt badawczy”],
 • Wymiar etatu [jeśli Typ zatrudnienia=”Etat”,
 • Data podjęcia zatrudnienia,
 • Data ustania zatrudnienia.

Raport osób, którym upływa 4-letni okres pobierania stypendium

 • Imię,
 • Nazwisko,
 • PESEL/Dokument tożsamości,
 • Status (Aktywny/Archiwalny, aby z zestawienia móc odfiltrować osoby, które już nie studiują),
 • Nazwa programu, na którym aktualnie kształci się doktorant, (żeby móc łatwo przekazać dane do odpowiednich jednostek w celu uzupełnienia),
 • Data do kiedy powinno być wypłacane stypendium,
 • Lista podmiotów, w których doktorant odbywał kształcenie w szkole doktorskiej (lista podmiotów rozdzielona średnikiem).

Raport osób ubiegających się o stopień doktora, które posiadają stopień doktora w innej dyscyplinie:

 • Imię,
 • Nazwisko,
 • PESEL/dokument tożsamości,
 • Data nadania stopnia doktora,
 • Instytucja nadająca stopień doktora,
 • Uczelnia.

Zatrudnienie osób ubiegających się o stopień doktora:

 • Imię,
 • Nazwisko,
 • PESEL / dokument tożsamości,
 • Tryb przygotowania rozprawy
 • Nazwa podmiotu zatrudniającego
 • Typ zatrudnienia,
 • Tytuł projektu badawczego (jeśli Typ zatrudnienia to „Projekt badawczy”),
 • Wymiar etatu (jeśli Typ zatrudnienia to „Etat”),
 • Data podjęcia zatrudnienia,
 • Data ustania zatrudnienia.

Dane promotorów osób ubiegających się o stopień doktora

 • Imię, 
 • Nazwisko, 
 • PESEL / dokument tożsamości,
 • Tryb przygotowania rozprawy,
 • Imię promotora,
 • Nazwisko promotora,
 • PESEL / dokument tożsamości promotora,
 • Stopień/tytuł promotora,
 • Data rozpoczęcia pełnienia funkcji,
 • Data zakończenia pełnienia funkcji,
 • Nazwa miejsca zatrudnienia,
 • Stan dokumentu.

Uwaga: Dla jednej osoby może być więcej niż jeden wpis dotyczący zatrudnienia czy z danymi promotora, wówczas dane: imię, nazwisko, pesel/dokument tożsamości, tryb przygotowywania rozprawy powielamy w kolejnych wierszach.

Generowanie i pobieranie raportu

Możliwość  generowania i pobierania zestawień zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.

Proces generowania i pobierania raportów przebiega analogicznie do innych raportów  zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj.