Aktualnie w ramach obszaru Osoby ubiegające się o stopień doktora dostępne są poniższe zestawienia:

 • Osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie kształcenia doktorantów (szkoła doktorska),
 • Osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym,
 • Osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie studiów doktoranckich.

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_PR_DOKTORANCI.

Szczegółowy zakres danych dostępnych w raportach:

Osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie kształcenia doktorantów (szkoła doktorska):

 • Imię i nazwisko,
 • PESEL lub dokument tożsamości,
 • Pochodzenie,
 • Płeć,
 • Rok urodzenia,
 • Obywatelstwo,
 • Kraj urodzenia (dot. cudzoziemców),
 • Karta Polaka (dot. cudzoziemców),
 • Podstawa przyjęcia i kształcenia w szkole doktorskiej (dot. cudzoziemców)
 • Nazwa szkoły doktorskiej,
 • Szkoła doktorska współprowadzona,
 • Nazwa podmiotu prowadzącego szkołę doktorską,
 • Nazwa podmiotów współprowadzących szkołę,
 • Nazwa albo zakres programu kształcenia,
 • Stypendium doktoranckie,
 • Zwiększenie stypendium,
 • Data oceny śródokresowej,
 • Wynik oceny śródokresowej,
 • Data skreślenia,
 • Data zakończenia,
 • Termin złożenia rozprawy,
 • Dyscyplina, w której przygotowywana jest rozprawa,
 • Nazwa podmiotu, który nadał stopień doktora,
 • Data wszczęcia postępowania,
 • Data nadania stopnia doktora,
 • Numer decyzji o nadaniu stopnia,
 • Dziedzina/dyscyplina, w której stopień został nadany

Osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym:

 • Imię i nazwisko,
 • PESEL lub dokument tożsamości,
 • Pochodzenie,
 • Płeć,
 • Rok urodzenia,
 • Obywatelstwo,
 • Kraj urodzenia (dot. cudzoziemców),
 • Karta Polaka (dot. cudzoziemców),
 • Termin złożenia rozprawy,
 • Dyscyplina, w której przygotowywana jest rozprawa,
 • Nazwa podmiotu, który nadał stopień doktora,
 • Data wszczęcia postępowania,
 • Data nadania stopnia doktora,
 • Numer decyzji o nadaniu stopnia,
 • Dziedzina/dyscyplina, w której stopień został nadany

Osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie studiów doktoranckich:

 • Imię i nazwisko,
 • PESEL lub dokument tożsamości,
 • Pochodzenie,
 • Płeć,
 • Rok urodzenia,
 • Obywatelstwo,
 • Kraj urodzenia (dot. cudzoziemców),
 • Karta Polaka (dot. cudzoziemców),
 • Termin złożenia rozprawy,
 • Dyscyplina, w której przygotowywana jest rozprawa,
 • Nazwa podmiotu, który nadał stopień doktora,
 • Data wszczęcia postępowania,
 • Data nadania stopnia doktora,
 • Numer decyzji o nadaniu stopnia,
 • Dziedzina/dyscyplina, w której stopień został nadany.

Generowanie i pobieranie raportu

Proces generowania i pobierania raportu przebiega analogicznie do innych raportów.