W ramach tego obszaru dostępne są raporty:

 • Wykaz projektów naukowych
 • Wykaz podmiotów realizujących w projektach
 • Wykaz instytucji finansujących w projektach
 • Wykaz kierowników w projektach
 • Wykaz projektów powiązanych w ramach osobnych umów

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Role umożliwiające dostęp do raportów (nadane na całość uczelni/podmiotu nadrzędnego):

 • INST_PROJEKTY_NAUKOWE_ADM
 • INST_PROJEKTY_NAUKOWE_PODGLAD
 • FED_PROJEKTY_NAUKOWE_ADM
 • FED_PROJEKTY_NAUKOWE_PODGLAD

UWAGA! Federacja pobiera raporty zarejestrowane bezpośrednio w federacji (nie ma możliwości pobrania projektów z instytucji wchodzącej w skład federacji).

Zakres danych w udostępnionych raportach obejmuje:

Wykaz projektów naukowych

 • UID
 • Zewnętrzny identyfikator projektu
 • Numer projektu
 • Akronim projektu
 • Streszczenie projektu w języku polskim
 • Streszczenie projektu w języku angielskim
 • Czy projekt jest realizowany samodzielnie czy w ramach grupy podmiotów?
 • Czy projekt jest finansowany albo współfinansowany w trybie konkursowym?
 • Nazwa konkursu, programu lub przedsięwzięcia
 • Inna nazwa konkursu, programu lub przedsięwzięcia
 • Edycja konkursu, programu
 • Nazwa działania lub priorytetu
 • Data rozpoczęcia realizacji projektu
 • Data zakończenia realizacji projektu
 • Czy projekt dotyczy upowszechniania nauki (Tak/Nie)
 • Słowa kluczowe
 • Wysokość środków finansowych ogółem przyznanych na realizację projektu (PLN)
 • W tym środki krajowe (PLN)
 • W tym środki zagraniczne (PLN)

Wykaz podmiotów realizujących w projektach

 • Zewnętrzny identyfikator projektu
 • Numer projektu
 • Identyfikator Instytucji Uuid
 • Nazwa podmiotu
 • Czy lider (Tak/Nie)
 • Liderem projektu jednostka zagraniczna
 • Czy podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki
 • Wkład własny
 • Środki krajowe
 • Środki zagraniczne
 • Środki ogółem
 • Nazwa Instytucji finansującej
 • Nazwa dyscypliny
 • Procentowy udział w projekcie

Wykaz instytucji finansujących w projektach

 • Zewnętrzny identyfikator projektu
 • Numer projektu
 • Nazwa Instytucji finansującej
 • Inna nazwa Instytucji finansującej
 • Rodzaj Instytucji finansującej
 • Data przyznania – data zawarcia umowy lub data decyzji
 • Środki ogółem przyznane na projekt
 • W tym środki krajowe
 • W tym środki zagraniczne
 • Data rozliczenia środków
 • Źródła finansowania
 • Inne źródło finansowania
 • WWW
 • Kraj
 • Województwo
 • Miasto
 • Kod pocztowy
 • Ulica
 • Numer budynku
 • Numer lokalu

Wykaz kierowników w projektach

 • Zewnętrzny identyfikator projektu
 • Numer projektu
 • Identyfikator Instytucji Uuid
 • Nazwa podmiotu
 • Rodzaj kierownika
 • Identyfikator pracownika w instytucji
 • Identyfikator Osoby obiegającej się o stopień doktora
 • Imię
 • Drugie imię
 • Nazwisko
 • ORCID
 • Data od
 • Data do

Wykaz projektów powiązanych w ramach osobnych umów

 • Zewnętrzny identyfikator projektu
 • Numer projektu
 • Zewnętrzny identyfikator powiązanego projektu
 • Numer powiązanego projektu

Generowanie i pobieranie raportu

Możliwość  generowania i pobierania zestawień zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.

Proces generowania i pobierania raportów przebiega analogicznie do innych raportów  zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj.